SPIS TREŚCI ROCZNIKA 2015

SPIS TREŚCI ROCZNIKA 2015

 

AUTOR

TYTUŁ

NR

 

wykładnia prawa

J. Dąbrowski

Granice sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu drogowym (art. 174 k.k.). Artykuł polemiczny

8/2015

B. Gadecki

Zarys problematyki tzw. zespołu stresu pourazowego w dziedzinie wypadków komunikacyjnych

10/2015

J. Gąsior

Karnoprawny obowiązek naprawiania szkody oraz nawiązka a ochrona sprawcy wypadku wynikająca z obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

6/2015

S. Joachimiak

Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 14 listopada 2013 r., sygn. V KK 137/13, w sprawie sposobu badania stanu nietrzeźwości i określania stężenia alkoholu w organizmie kierowcy

4/2015

– ” –

Przeciw artykułowi 178a § 4 Kodeksu karnego

6/2015

J. Kielar

Kontrawencjonalizacja czy nieudolna amnestia?

1/2015

W. Kotowski

W sprawie uprawnień oskarżycielskich straży gminnych (miejskich). Na kanwie wyroku Sądu Najwyższego z dnia 8 sierpnia 2013 r., sygn. III KK 232/13

1/2015

– ” –

Omówienie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 września 2014 r., sygn. U 4/13, w sprawie „taryfikatora mandatowego”, w zakresie dotyczącym ruchu drogowego

2/2015

– ” –

O niekonstytucyjności tabliczki pod znakiem drogowym, zawierającej napis „dotyczy także osób niepełnosprawnych”

6/2015

W. Kotowski

Kryterium ruchu lądowego jako znamię przestępstwa z art. 178a § 1 k.k. Na kanwie postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 30 lipca 2015 r., sygn. IV KK 201/15

12/2015

B. Kurzępa

Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku  z dnia 4 września 2014 r., sygn. III SA/Gd 434/14, w sprawie przesłanek kierowania kierowców na badania lekarskie dla ustalenie stanu zdrowia

4/2015

P. Kusik

Prawny charakter znaku drogowego w świetle poglądów doktryny prawa administracyjnego i orzecznictwa sądowo-administracyjnego

5/2015

– ” –

Kontrola stosowania znaków drogowych, Aspekty teoretyczne i praktyczne

10/2015

G. Majewski

„Szczególny obowiązek” w kontekście art. 179 k.k.

5/2015

M. Małecki

Niebezpieczeństwo katastrofy w ruchu lądowym. Uwagi zasadnicze na tle pewnego przypadku

5/2015

M. Małolepszy

Odpowiedzialność za spowodowanie w ruchu drogowym zagrożenia dla życia, zdrowia lub mienia znacznej wartości w świetle prawa niemieckiego

8/2015

K. Mamak

Odpowiedzialność karna za wypadek drogowy z udziałem samochodu bez kierowcy

4/2015

D. Mieczkowska

Zakaz prowadzenia pojazdów orzekany tytułem środka probacyjnego

3/2015

– ” –

Walka z nietrzeźwością w ruchu komunikacyjnym drogą nowelizacji prawa karnego. Uwagi na temat zmian w regulacji zakazu prowadzenia pojazdów

9/2015

P. Nowak

Problem konstytucyjności penalizacji wykroczenia nieudzielenia informacji, o której mowa w art. 96 § 3 Kodeksu wykroczeń

10/2015

K. Pachnik

Biegli sądowi w doktrynie i orzecznictwie

3/2015

K. J. Pawelec

Omówienie postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 16 kwietnia 2014r., sygn. II KK 314/13, w sprawie możliwości przypisania sprawcy wypadku drogowego przestępstwa sprowadzenia niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym

2/2015

K. J. Pawelec

Gdy kierowca nie zdąży się przebadać. Uwagi praktyczne dotyczące stosowania art. 102 ust. 1 pkt 3 ustawy o kierujących pojazdami

2/2015

Dopuszczalność udziału pełnomocnika w czynnościach niepowtarzalnych w sprawach o wypadki drogowe

4/2015

K. A. Politowicz

Zakres związania starosty sądowym orzeczeniem przepadku pojazdu na gruncie stosowania przepisu art. 130a ust. 10h ustawy – Prawo o ruchu drogowym

6/2015

Prewencyjne zatrzymanie prawa jazdy należącego do osoby, wobec której postępowanie w sprawie o wykroczenie drogowe umorzono

7/2015

A. Skowron

Roma locuta, causa finita? Wokół uchwały składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 30 września 2014 r., sygn. I KZP 16/14 w sprawie uprawnień oskarżycielskich straży gminnej (miejskiej)

3/2015

„Prowadzenie do stężenia”. Uwagi na tle postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 14 listopada 2013 r., sygn. V KK 137/13

6/2015

B. Stefańska

Zatrzymanie prawa jazdy jako środek represyjny

10/2015

R. A. Stefański

O bezpiecznym odstępie raz jeszcze (i miejmy nadzieję ostatni)

4/2015

Zmiana zakresu zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych w postępowaniu wykonawczym

8/2015

Prawo jazdy na próbę

11/2015

D. Wąsik

Przyjmowanie leków ograniczających zdolności psychomotoryczne kierowcy powodującego wypadek drogowy. Wybrane zagadnienia karnoprocesowe

11/2015

D. Zając

Wymiar kary w przypadku przestępstwa spowodowania wypadku drogowego z art. 177 k.k. w świetle nowelizacji Kodeksu karnego z dnia 20 lutego 2015 r.

7/2015

P. Zyśk

Ruch rowerzystów na drogach publicznych. Analiza legalna

1/2015

z wokandy sądowej

L. K. Paprzycki

Wystrzał opony

1/2015

Nieodwołane ograniczenie prędkości

2/2015

Kto kogo wyprzedzał? Wątpliwości zawsze na korzyść oskarżonego

3/2015

Wypadek na skrzyżowaniu na terenie szpitala

4/2015

Biegły rekonstruktor o śladach: DNA i osmologicznym

5/2015

Wyprzedzanie rowerzysty jadącego poboczem

6/2015

Nie wystarczy przyznanie się do sprawstwa i zawinienia

7/2015

Telefon komórkowy – i nie tylko

8/2015

Ślady pozostały – wątpliwości nie było

9/2015

Czy rzeczywiście zjazd na pobocze wymusił kierowca nadjeżdżający z przeciwnego kierunku?

10/2015

Gdy wyprzedzany i wyprzedzający poruszają się z nadmierną prędkością

11/2015

Potrącenie pieszej na przystanku tramwajowym

12/2015

z problemów rekonstrukcji wypadków i opiniowania

F. Kropač

Ekspertyza wypadku potrącenia pieszego w warunkach ograniczonej widoczności. Część 1

7/2015

Ekspertyza wypadku potrącenia pieszego w warunkach ograniczonej widoczności. Część 2

8/2015

Ekspertyza wypadku potrącenia pieszego w warunkach ograniczonej widoczności. Część 3

9/2015

W. Wach

Sekwencje ruchu w postaci tabelarycznej

11/2015

materiały szkoleniowe

P. Ciępka

Opóźnienia hamowania motocykli na mokrej nawierzchni jezdni

2/2015

R. Janczur

Granice realnych wartości kąta i prędkości obrotu koła kierownicy podczas manewrów zmiany pasa ruchu

1/2015

W. Kotowski

Nowelizacja obowiązków dotyczących stosowania pasów bezpieczeństwa i przewożenia dzieci w pojazdach samochodowych

7/2015

„Inni uczestnicy procesu” po noweli Kodeksu postępowania karnego, obowiązującej od dnia 1 lipca 2015 r.

9/2015

Ewolucja rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych

11/205

B. Kurzępa

Badanie obecności w organizmie kierującego pojazdem środków działających podobnie do alkoholu

1/2015

P. Majewski

Nietrzeźwość jako znamię typu czynu zabronionego. Rys historyczny

4/2015

Nietrzeźwość jako znamię typu czynu zabronionego. Suplement: Wartości dopuszczalnego stężenia alkoholu we krwi obowiązujące w różnych państwach

6/2015

M. Marciniak

Prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości. Zagadnienia wybrane

9/2015

A. Reza

J. Wolwowicz

Badanie stanu technicznego pojazdów na potrzeby organów procesowych

3/2015

M. Starzyk

Koła jezdne jako element pojazdu mogący stwarzać bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego – w kontekście art. 179 Kodeksu karnego

2/2015

B. J. Stefańska

Pojazd uprzywilejowany i osoby uprawnione do kierowania nim

12/2015

B. Sygit

D. Wąsik

Zacieranie śladów zdarzenia drogowego. Implikacje dowodowe

12/2015

W. Treter

Wypadek z udziałem motocykla na łuku drogi. Niektóre aspekty rekonstrukcji

4/2015

Analiza zderzeń motocykli z samochodami nieruchomymi i będącymi w ruchu

7/2015

D. Wąsik

Przyczyny oddalenia wniosku o przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych w postępowaniu cywilnym

12/2015

K. Weigel-Milleret

Stateczność pojazdu jednośladowego

5/2015

trybuna paragrafu

Ryszard Zahorski

Logika działania gatunku homo sapiens i jej znaczenie w procesie myślenia. Artykuł polemiczno-dydaktyczny

3/2015

wydarzenia

P. Ciępka

A. Reza

XXIV międzynarodowa naukowa konferencja inżynierii sądowej, Brno 2015

5/2015

P. Ciępka

J. Zębala

VI Konferencja Rzeczoznawców certyfikowanych w Europejskim Centrum Certyfikacji Rzeczoznawców i Specjalistów Techniki Samochodowej, Karpacz, 23–25 kwietnia 2015 r.

11/2015

S. Pytel

Konferencja „Polska Wizja Zero”, Inowrocław, 25 czerwca 2014 r.

1/2015

„Polska Wizja Zero”. Interdyscyplinarna konferencja poświęcona drogom, połączona z testami zderzeniowymi, Inowrocław, 2015

10/2015

J. Zębala

24 Konferencja Europejskiego Stowarzyszenia Badania Wypadków Drogowych – Edynburg (Szkocja) 2015

12/2015

recenzje

B. Sygit

D. Wąsik

Recenzja książki Wojciecha Kotowskiego pt. „Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach. Komentarz”

11/2015

informacje

Informacje wydawnicze Wydawnictwa Instytutu Ekspertyz Sądowych

2/2015

10/2015

Informacje dla autorów

w każdym numerze

Procedura recenzowania

1/2015

2/2015

4/2015

5/2015

6/2015

7/2015

8/2015

9/2015

10/2015

Lista recenzentów

1/2015

Informacje dla prenumeratorów

w każdym numerze