Informacje dla autorów

Paragraf na Drodze jest kwartalnikiem, wydawanym przez Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie. Nadesłane prace poddawane są recenzji (patrz: Procedura recenzowania).

Czasopismo Paragraf na Drodze znajduje się w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych. Autorzy prac mogą naliczać sobie 20 punktów za każdą publikację naukową.

Paragraf na Drodze jest indeksowany w ICI Journals Master List, gdzie za 2021 rok otrzymał wskaźnik ICV=72,54.

Od 2021 r. czasopismo jet wydawane na licencji Creative Commons - Uznanie autorstwa (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode). Przesłanie artykułu do redakcji oznacza zgodę na jego udostępnienie na tej licencji.

Przesyłane do czasopisma prace powinny spełniać poniższe wymogi:

1. Format nadsyłanych prac
Prace do publikacji w czasopiśmie Paragraf na Drodze należy przygotować w formie elektronicznej (artykuły w plikach *.docx lub *.doc, ryciny zgonie z wytycznymi przedstawionymi w pkt. 3c) i wysłać pocztą elektroniczną na adres: paragraf@ies.gov.pl lub pocztą tradycyjną (nagrane na płytę CD) na adres: Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych, ul. Westerplatte 9, 31-033 Kraków.

2. Dziedzina prac
Redakcja przyjmuje prace doświadczalne, poglądowe, kazuistyczne i metodologiczne oraz doniesienia (o ile zawierają nowe, ważne informacje), dotyczące różnych zagadnień związanych z szeroko pojętą problematyką ruchu drogowego, w tym z problematyką prawną, kryminalistyczną i techniczną wypadków drogowych.

3. Artykuł powinien zawierać:
a) Informację o autorach, obejmującą:
–   imię i nazwisko oraz tytuł/stopień naukowy,
–   afiliację (jednostkę reprezentowaną przez autora (autorów) publikacji),
–   adres e-mail,
–   numer telefonu,
–   pełne dane do korespondencji.
b) Streszczenie i słowa kluczowe
Autorzy są zobowiązani do umieszczenia na początku artykułu streszczenia w języku polskim, o objętości nie większej niż 18 wersów, zawierającego 4 obowiązkowe elementy:
–   cel artykułu,
–   rodzaj wykorzystanej metodologii badawczej,
–   główne wyniki badań/analiz,
–   implikacje praktyczne dla nauk sądowych,
– 3–6 słów kluczowych.
Na końcu artykułu należy zamieścić analogiczne streszczenie, słowa kluczowe i tytuł w języku angielskim.
c) Ryciny i tabele
Grafika dołączana do artykułu musi spełniać następujące warunki:
–    akceptujemy pliki graficzne w formatach: *.bmp, *.jpg, *.tif o rozdzielczości obrazu 300–400 dpi, pliki *.eps lub pliki programów, takich jak: Corel Draw, Excel itp.,
–    dołączając do tekstów elementy graficzne (wykresy, rysunki, tabele), prosimy uwzględniać, że artykuły publikowane są w technice kolorowej.
d) Bibliografię
Bibliografia powinna być ułożona w kolejności alfabetycznej według nazwisk autorów i opracowana zgodnie ze standardami APA.
− książka:
Nazwisko, X., Nazwisko2, X. Y. (rok). Tytuł książki. Miejsce wydania: Wydawnictwo.
− książka napisana pod redakcją:
Nazwisko, X., Nazwisko2, X. Y. (red.). (rok). Tytuł książki. Miejsce wydania: Wydawnictwo.
– rozdział w pracy zbiorowej:
Nazwisko, X. (rok). Tytuł rozdziału. W: X. Nazwisko, Y. Nazwisko (red.), Tytuł książki (s. strona początku−strona końca). Miejsce wydania: Wydawnictwo.
− artykuł w czasopiśmie:
Nazwisko, X., Nazwisko2, X. Y. (rok). Tytuł artykułu. Tytuł Czasopisma, nr rocznika (nr zeszytu), strona początku−strona końca.
– artykuł w czasopiśmie online:
Nazwisko, X., Nazwisko2, X. Y. (rok). Tytuł artykułu. Tytuł Czasopisma, nr. Pobrane z: adres strony internetowej (dostęp: DD.MM.RRRR r.).
− artykuł z numerem DOI:
Nazwisko, X., Nazwisko2, X. Y. (rok). Tytuł artykułu. Tytuł Czasopisma, nr rocznika, strona początku–strona końca. DOI: xxxxx.
− artykuł w druku:
Nazwisko, X., Nazwisko2, X. Y. (w druku). Tytuł artykułu. Tytuł Czasopisma.
− tekst na stronie internetowej:
Nazwisko, X. Nazwisko2, X. Y. (rok). Tytuł tekstu. Pobrane z: adres strony internetowej (dostęp: DD.MM.RRRR r.).
– norma (przykład):
PN-ISO 690:2012. Informacja i dokumentacja – Wytyczne opracowania przypisów bibliograficznych i powołań na zasoby informacji.

Przed rozpoczęciem prac redakcyjnych każdy z autorów będzie zobowiązany do wypełnienia na komputerze dostarczonego przez redakcję formularza oświadczenia o wkła­dzie poszczególnych autorów w powstanie publikacji. Odpowiedzialność za prawdziwość tego oświadczenia spoczywa na autorze zgłaszającym tekst. Formularz jest wyrazem braku akceptacji redakcji wobec wszelkich przejawów nierzetelności naukowej, takich jak ghostwriting oraz guest authorship. Wszelkie przypadki ich występowania będą ujawniane, z powiadomieniem odpowiednich podmiotów.

Redakcja wypłaca honorarium autorskie według stawek za arkusz autorski, obowiązujących w Wydawnictwie Instytutu Ekspertyz Sądowych.

Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania niezbędnych poprawek, skrótów, zmiany tytułów i innych zmian redakcyjnych, bez zgody autora. Prosimy o szczególną dbałość o prawidłową pisownię wszystkich wymienianych w artykule imion, nazwisk, tytułów cytowanych pozycji, dat, liczb, danych statystycznych, miar, wag itp.

Nadesłanie artykułu do publikacji jest równoznaczne z deklaracją, że artykuł nie był jeszcze publikowany i został napisany z poszanowaniem praw autorskich innych twórców. Redakcja nie będzie przyjmować artykułów wysyłanych jednocześnie do kilku wydawców. Nadesłanie artykułu oznacza także, że autor (autorzy) wyraża zgodę na jego publikację i zgadza się na przeniesienie wyłącznego prawa do korzystania przez wydawcę z autorskich praw majątkowych, w tym utrwalania i rozpowszechniania utworu w postaci drukowanej oraz elektronicznej na różnych nośnikach, także w systemach baz danych i sieci internetowej.

Nadesłane teksty, po wstępnej ocenie i selekcji dokonywanej przez redaktorów tematycznych, będących członkami redakcji, podlegają recenzji.