Informacja dla autorów

Czasopismo Paragraf na Drodze jest dwumiesięcznikiem, wydawanym przez Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie. Wszystkie nadesłane prace poddawane są recenzji (patrz: Procedura recenzowania).

Przesyłane do czasopisma prace powinny spełniać poniższe wymogi:

1. Format nadsyłanych prac
Prace do publikacji w Paragrafie na Drodze należy nadsyłać w formie elektronicznej (artykuły w plikach *.doc lub *.docx, ryciny – patrz pkt 3c) pod adresem: 02-527 Warszawa, ul. Asfaltowa 2/3, tel./fax: 22/ 849-09-92 lub pocztą elektroniczną, e-mail: paragraf@ies.krakow.pl
2. Dziedzina i język pracy
Redakcja przyjmuje prace doświadczalne, poglądowe, kazuistyczne i metodologiczne oraz doniesienia (o ile zawierają nowe, ważne informacje), dotyczące różnych zagadnień związanych z szeroko pojętą problematyką ruchu drogowego, w tym z problematyką prawną, kryminalistyczną i techniczną wypadków drogowych.
3. Artykuł powinien zawierać:
a. Informację o autorach, zawierającą:

 • imię i nazwisko oraz tytuł/stopień naukowy;
 • afiliację (jednostkę reprezentowaną przez autora, bądź autorów publikacji
 • adres e-mail;
 • numer telefonu;
 • pełne dane do korespondencji.

b. Streszczenie
Autorzy są zobowiązani do umieszczenia na początku artykułu streszczenia w języku polskim, o objętości nie większej niż 20 wersów, zawierającego 6 obowiązkowych elementów:

 • cel artykułu;
 • rodzaj wykorzystanej metodologii badawczej;
 • główne wyniki badań/analiz;
 •  implikacje praktyczne dla nauk sądowych;
 • 3-6 słów kluczowych.

Na końcu artykułu należy zamieścić analogiczne streszczenie w języku angielskim.
c. Ryciny i tabele.
Grafika dołączana do artykułu musi spełniać następujące warunki:

 • akceptujemy pliki: graficzne w formatach *.bmp, *.jpg, *.tif o rozdzielczości obrazu 300–-400 dpi, pliki *.eps lub pliki programów takich, jak: Corel Draw, Excel, itp.;
 • dołączając do tekstów elementy graficzne (wykresy, rysunki, tabele) prosimy uwzględniać, że artykuły publikowane są w technice kolorowej;

d. Cytowana literatura

 • wykaz piśmiennictwa winien być ułożony w kolejności alfabetycznej według nazwisk autorów;
 • każda pozycja musi zawierać kolejno: pierwszą literę imienia i nazwisko (nazwiska) autora (autorów), tytuł pracy, pełny tytuł czasopisma, rok, tom lub numer oraz pierwszą i ostatnią stronę publikacji;
 • w przypadku pozycji książkowych należy wymienić jej autora, pełny tytuł, wydawcę, miejsce i rok wydania.

4. Przed rozpoczęciem prac redakcyjnych każdy z autorów będzie zobowiązany do wypełnienia, na komputerze, dostarczonego przez redakcję formularza oświadczenia o wkładzie poszczególnych autorów w powstanie publikacji. Odpowiedzialność za prawdziwość tego oświadczenia spoczywa na autorze zgłaszającym tekst. Formularz jest wyrazem braku akceptacji redakcji wobec wszelkich przejawów nierzetelności naukowej, takich jak ghostwriting oraz guest authorship. Wszelkie przypadki ich występowania będą ujawniane, z powiadomieniem odpowiednich podmiotów.
5. Redakcja wypłaca honorarium autorskie według stawek za arkusz autorski, obowiązujących w Wydawnictwie Instytutu Ekspertyz Sądowych.
6. Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania niezbędnych poprawek, skrótów, zmiany tytułów i innych zmian redakcyjnych, bez zgody autora. Prosimy o szczególną dbałość o prawidłową pisownię wszystkich wymienianych w artykule imion, nazwisk, tytułów cytowanych pozycji, dat, liczb, danych statystycznych, miar, wag itp.
7. Nadesłanie artykułu do publikacji jest równoznaczne z deklaracją, że artykuł nie był jeszcze publikowany i został napisany z poszanowaniem praw autorskich innych twórców. Redakcja nie będzie przyjmować artykułów wysyłanych jednocześnie do kilku wydawców. Nadesłanie artykułu oznacza także, że autor (autorzy) wyraża zgodę na jego publikację i zgadza się na przeniesienie wyłącznego prawa do korzystania przez wydawcę z autorskich praw majątkowych, w tym utrwalania i rozpowszechniania utworu w postaci drukowanej oraz elektronicznej na różnych nośnikach, także w systemach baz danych i sieci internetowej.
8. Nadesłane teksty, po wstępnej ocenie i selekcji dokonywanej przez redaktorów tematycznych, będących członkami redakcji, podlegają recenzji (patrz: Procedura recenzowania), według formularza KARTA RECENZENTA

* * *
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2016 roku przyznało „Paragrafowi na Drodze” prawo do naliczania 3 punktów za publikację o charakterze naukowym (patrz część B wykazu czasopism, stanowiącego załącznik do komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach).

 

„Paragraf na Drodze” uzyskał punkty ICV = 40,40 według Index Copernicus Journal Master List 2016 – http://journals.indexcopernicus.com.