Procedura recenzowania

Procedura recenzowania tekstów przesyłanych do publikacji w czasopiśmie Paragraf na Drodze uwzględnia zalecenia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dotyczące dobrych praktyk w procedurach recenzyjnych w nauce. W redakcji obowiązuje następujący tryb postępowania:

1. Kwalifikacja artykułu do recenzji przez zastępcę redaktora naczelnego pod kątem spełniania następujących wymagań:

  • afiliacje (jednostki reprezentowanej przez autora, bądź autorów publikacji) wszystkich autorów wraz z ich adresami mailowymi, adresami pocztowymi do korespondencji i telefonem kontaktowym autora odpowiedzialnego za korespondencję;
  • wypełnione przez wszystkich współautorów formularze oświadczenia o wkładzie poszczególnych autorów w powstanie publikacji, z podaniem ich afiliacji oraz podaniem kto jest autorem koncepcji, założeń, metod itp. wykorzystywanych przy przygotowywaniu publikacji (jest to. procedura zapobiegająca zjawiskom tzw. ghostwriting’u i ghost authorship’u). Odpowiedzialność za prawdziwość oświadczenia spada na autora zgłaszającego tekst.
  • obecność streszczeń w języku polskim i angielskim, o objętości do 20 wersów; - obecność słów kluczowych w języku polskim i angielskim (3–6 słów);

2. Wstępnej kwalifikacji artykułów do recenzji dokonują redaktorzy tematyczni, będący członkami redakcji.

3. Do oceny artykułu powołuje się recenzenta.

4. Recenzentami są osoby kompetentne w danej dziedzinie, posiadające odpowiedni dorobek naukowy.

5. Recenzenci nie są afiliowani przy tej samej placówce, z której pochodzą autorzy.

6. Redakcja stosuje zasadę double blind review i przestrzega, aby recenzenci i autorzy nie znali swoich tożsamości.

7. W przypadku, gdy grono specjalistów w danej dziedzinie jest zbyt wąskie, aby zachować zasadę zawartą w punktach 5 lub 6, może mieć miejsce odstępstwo od tej zasady. Wówczas recenzenci proszeni są o podpisanie oświadczenia o niewystępowaniu konfliktu interesów (tj. pokrewieństwa do drugiego stopnia, związków prawnych, relacji osobistych, relacji podległości zawodowej, lub bezpośredniej współpracy naukowej w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzają-cych przygotowanie recenzji).

8. Redakcja pozostawia recenzentom swobodę w podjęciu decyzji o przyjęciu tekstu do recenzji lub jego odrzuceniu.

9. Recenzenci są zobowiązani do poufności, aż do momentu publikacji recenzowanego tekstu.

10. Recenzja ma formę pisemną, według formularza recenzenckiego KARTA RECENZENTA.

11. Recenzent przekazuje redakcji recenzję sporządzoną w postaci elektronicznej, oraz w formie papierowej z odręcznym podpisem, która przechowywana jest w redakcji przez 2 lata. Recenzja powinna kończyć się jednoznacznym wnioskiem o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu artykułu do publikacji.

12. Redakcja nie przyjmuje recenzji, które nie spełniają merytorycznych i formalnych wymagań recenzji naukowej i nie są zgodne z przesłanym formularzem recenzji.

13. Uwagi recenzenta są przekazywane autorowi recenzowanego tekstu, który ma obowiązek uwzględnić zalecenia recenzentów i poprawić tekst. Natomiast Recenzentom przysługuje prawo do powtórnej weryfikacji poprawionego tekstu.

14. Jeśli autor nie zgadza się z konkluzjami recenzenta, ma prawo do ustosunkowania się do nich. Autor przyjmuje do wiadomości, że nieprzyjęcie uwag recenzenta może skutkować odrzuceniem artykułu. Ostateczną decyzję o publikacji tekstu podejmuje redaktor naczelny lub jego zastępca, przy wsparciu członków Rady Programowej, na podstawie analizy uwag i konkluzji zawartych w recenzji wraz z ewentualnymi odpowiedziami na nie autora tekstu i ostatecznej wersji tegoż tekstu dostarczonej przez autora.

16. Wersją podstawową publikacji jest forma drukowana. Autor, wyrażając zgodę na druk tekstu w czasopiśmie Paragraf na Drodze, godzi się jednocześnie na publikację wersji elektronicznej.

17. Redakcja zamieszcza na stronie internetowej i w każdym numerze czasopisma, uaktualnioną, pełną listę recenzentów, z którymi współpracuje.