Paragraf na Drodze 2/2019

Wykładnia prawa

Karol Pachnik

Zaskarżanie opłaty dodatkowej za postój pojazdów – wnioski de lege lata
i de lege ferenda

Appealing additional parking fee decisions – de lege lata and de lege ferenda
conclusions

Streszczenie

Opłata dodatkowa za postój pojazdów w strefie płatnego parkowania może być pobierana tylko za pozostawienie pojazdu na wyznaczonym miejscu parkingowym. Przy nałożeniu opłaty nie jest prowadzone postępowanie administracyjne. Strona, która nie zgadza się z nałożeniem opłaty dodatkowej, nie może odwołać się do sądu powszechnego ani do sądu administracyjnego. Środki ochrony prawnej przysługują jej dopiero na etapie postępowania egzekucyjnego. Stan ten jest potencjalnie niezgodny z Konstytucją RP. Zdaniem autora pożądana jest zmiana zasad nakładania opłaty dodatkowej za postój pojazdów w strefie płatnego parkowania w ten sposób, aby opłata była nakładana w drodze decyzji administracyjnej.

Słowa kluczowe

Opłata parkingowa, droga sądowa, prawo do rzetelnego i uczciwego procesu.

Abstract

An additional parking fee in a metered parking zone may only be charged for leaving the vehicle on a designated parking spot. When imposing an additional parking fee, no administrative procedure is applied. The party who questions the imposing of an additional fee can neither appeal to a common court of law nor an administrative court. Not until the enforcement procedure takes place, the party has no legal remedies. This state is potentially inconsistent with the Constitution of the Republic of Poland. A change therefore is needed to leave the imposition of additional parking fees with an administrative decision.

Key words

Additional parking fee, the right to a reliable and fair trial.

Kazimierz J. Pawelec

Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 22 maja 2018 r.,
sygn. V KK 156/18, w sprawie pojęcia „prowadzenie pojazdu mechanicznego”

Commentary on the judgement of the Supreme Court of 22 May 2018,
Ref. V KK 156/18, on the concept of “driving a motor vehicle”

Streszczenie

Glosowane postanowienie dotyczy odpowiedzialności karnej z art. 178a § 1 k.k. osoby, która siedziała za kierownicą unieruchomionego samochodu, nie dysponując nawet kluczykami, który to pojazd był pchany przez dwie inne osoby. Sąd Najwyższy przyjął, że ponosi ona odpowiedzialność karną, albowiem prowadziła pojazd mechaniczny. Ustalenie to, a zwłaszcza jego argumentacja prawna, wywołuje szereg uwag krytycznych, gdyż trudno wyobrazić sobie, aby samo zasiadanie za kierownicą pchanego samochodu było równoznaczne z pojęciem kierowania nim. Sąd Najwyższy, przy zastosowaniu analogii, przyjął, że zachowanie podobne do zabronionego wyczerpuje znamiona przestępstwa. Przyjęcie tego rodzaju koncepcji oznaczało, że osoby pchające samochód powinny być potraktowane jako współsprawcy, bądź udzielający pomocy sprawcy występku z art. 178a § 1 k.k. To zaś, jak się wydaje, byłoby rażąco niesprawiedliwe.

Słowa kluczowe

Bezpieczeństwo ruchu drogowego, pojazd mechaniczny w ruchu, kierujący pojazdem mechanicznym, współsprawstwo, przestępstwo kierowania pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu środków odurzających.

Abstract

The judgement in question concerns the criminal liability of art. 178a § 1 of Penal Code of the person who was sitting behind the steering wheel of a stationary vehicle and did not even have the car keys, which vehicle was being pushed by two other persons. The Supreme Court concluded that the person behind the steering wheel was criminally responsible because he/she was actually driving a motor vehicle. This conclusion, and the legal argumentation in particular, raises a number of critical remarks as it is unimaginable to consider merely sitting behind a steering wheel of a pushed vehicle as equivalent to the concept of driving it. The Supreme Court, by using analogy, held that behaviour similar to prohibited satisfies the criteria of a crime. In view of such reasoning the persons pushing the vehicle should have been treated as accomplices or aiding the offender against art. 178a § of Penal Code, which seems to have been grossly unjust.

Key words

Road safety, motor vehicle in motion, motor vehicle driver, complicity, offence of driving under the influence of alcohol or intoxicants.

 

Aleksandra Płatek

Zróżnicowany charakter zakazu prowadzenia pojazdów w prawie wykroczeń.
Analiza legalna

Differential character of driving ban in the petty offences’ law. Legal analysis .

Streszczenie

W artykule omówiony został przewidziany w prawie wykroczeń środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów. Celem obranym przez autorkę jest zwrócenie uwagi na problemy wynikające z niedostatecznej wykładni pojęć, stosowanych przy orzekaniu tego zakazu oraz zaakcentowanie możliwości zmiany charakteru tego środka karnego w przypadku popełnienia niektórych wykroczeń. W artykule wykorzystano metodę danych zastanych, w szczególności desk research (analizę danych wtórnych), analizę treści monografii oraz case study. Ich wyniki otworzyły rozważania autorki na temat kształtu instytucji obligatoryjnego orzekania zakazu prowadzenia pojazdów w przypadku popełnienia wykroczenia nieudzielenia pomocy oraz skłoniły do refleksji, że w prawie karnym i prawie wykroczeń brak jest definicji legalnych, które pomogłyby rozwiązać długoletnie problemy interpretacyjne niektórych przepisów.

Słowa kluczowe

Zakaz prowadzenia pojazdów, stan nietrzeźwości, stan po użyciu alkoholu, pojazd mechaniczny, pojazd, zagrożenie w ruchu drogowym, nadzwyczajne złagodzenie kary, odstąpienie od środka karnego, kary dodatkowe.

Abstract

The article discusses the criminal measure provided for in the offense law in the form of a driving ban. The aim chosen by the author is to draw attention to the problems resulting from the insufficient interpretation of the concepts used to rule this prohibition and to stress the possibility of changing the nature of this criminal measure in the event of certain offenses being committed. The author has done desk research (secondary research), analysed monographs and case studies. The results have initiated the author’ deliberations on the form of the institution of obligatory ruling the driving ban in the case of committing the offence of failure to offer assistance. Her research has also encouraged her to reflect that neither penal law nor petty offences’ law provide legal definitions that would help resolve the longstanding problems of interpretation of some provisions.

Key words

Driving ban, condition of insobriety, condition after consumption of alcohol, motor vehicle, vehicle, road traffic hazard, extraordinary mitigation of punishment, renouncement of penal measure, accessory penalties.

Andrzej Skowron

Błąd za błędem, czyli wokół postanowienia Sądu Najwyższego z dnia
26 października 2017 r., sygn. V KK 324/17, w sprawie pozostawania przez podejrzanego w błędzie co do znamienia „stan pod wpływem środka
odurzającego”

An error after an error, that is around the decision of the Supreme Court
of 26 October 2017, Ref. V KK 324/17

Streszczenie

W wyniku błędnej decyzji ustawodawcy, sądy powszechne, ale także Sąd Najwyższy, stają przed pytaniem, jak traktować podnoszony przez podejrzanego zarzut pozostawania w błędzie co do znamienia „stan pod wpływem środka odurzającego”. Wytworzone w praktyce obiektywistyczne podejście powoduje, że sądy zarzut ten zwykle pomijają jako „nieuzasadniony”. W związku z tym autor stawia tezę, że choć istotnie zarzutu braku świadomości pozostawania pod wpływem środka odurzającego nie można rozpatrywać w kategorii błędu, o którym mowa w art. 28 § 1 k.k., to jednak nie oznacza to, że osoba oskarżana o popełnienie występku z art. 178a § 1 lub § 4 k.k., powinna odpowiadać za przestępstwo określone w tym przepisie.

Słowa kluczowe

Błąd co do znamienia typu czynu zabronionego z art. 178a k.k.; błąd co do prawa; środek odurzający; substancja psychotropowa; typ przepołowiony.

Abstract

As a result of the legislator’s erroneous decision, both general courts and the Supreme Court are faced with a question how to treat the plea, entered by the suspect, of remaining in the error as to the feature of “state under the influence of an intoxicant”. Owing to the objectivist approach developed in the legal practice, courts usually disregard this plea as “unfounded”. In view thereof the author formulates a thesis that although the plea of unawareness of remaining under the influence of an intoxicant cannot actually be qualified as an error, provided for art. 28 § 1 of Penal Code, it does not mean that the person accused of having committed a crime of art. 178a § 1 or § 4 of Penal Code should be found guilty of the offence specified in this provision.

Key words

An error as to features of the type of prohibited act by virtue of art. 178a penal code; error of law; an intoxicant; psychotropic substance; bi-type.

Materiały szkoleniowe

Martin Bilík, Kateřina Bucsuházy, Martina Kostíková, Roman Mikulec, Pavlína Moravcová

Z badań nad zależnością między energią zderzenia a deformacją pojazdu

From the research on the impact energy – vehicle deformation dependence

Streszczenie

Analiza deformacji pojazdu, bądź energii deformacji powstałej w wyniku zderzenia, stanowi jeden z zasadniczych elementów analizy wypadku drogowego. Celem artykułu jest prezentacja oraz ocena różnych metod dokumentowania powypadkowych deformacji pojazdu. Artykuł opisuje również warunki zastosowania poszczególnych metod oraz poziom ich skomplikowania. Na konkretnych przykładach opisany został proces oceny zakresu deformacji pojazdu, z wykorzystaniem określonych metod. Analiza wykazała związek pomiędzy energią kinetyczną pojazdu, powstałymi odkształceniami pojazdu oraz wiekiem pojazdu.

Słowa kluczowe

Zderzenie, energia zderzenia, deformacja pojazdu, parametr EES.

Abstract

The analysis of deformation, or impact induced energy of deformation, is one of the essential elements of road accident reconstruction. The aim of the article is to present and evaluate various methods of documentation of vehicle post-collision deformation. The article also describes the conditions for the application of particular methods and the level of their complexity. The provided study cases serve to show the procedure of vehicle deformation range assessment by means of certain methods. The analysis has indicated the relationship between the vehicle kinetic energy, vehicle deformation and age.

Key words

Impact, impact energy, vehicle deformation, EES parameter.

Petra Kolitschová, Roman Rak

Actual forensic and technical aspects of vehicle identification labels

Abstract

The paper discusses the problems of vehicle identification, especially the assorted identification labels (homologation, data, type, equipment labels, secondary identification labels), their history and security using various security elements (micro-text, optical variable elements (OVE[1]), elements that are visible only under ultraviolet light, etc.) against forging or alteration.

Key words

Vehicle identification, identification label, homologation label, security elements, micro-text, UV elements, optical variable elements

Petra Kolitschová, Roman Rak

Tabliczki znamionowe i nalepki identyfikacyjne pojazdów. Aspekty techniczno-kryminalistyczne

Streszczenie

Artykuł poświęcony jest problematyce związanej z identyfikacją pojazdów. Autorzy opisują różnego typu tabliczki znamionowe, zawierające informacje o homologacji, typie pojazdu, jego wyposażeniu, jak również dane identyfikacyjne. Przedstawiają także rys historyczny metodyki wytwarzania tych tabliczek oraz sposoby ich zabezpieczania przed fałszowaniem lub wprowadzaniem w nich zmian.

Słowa kluczowe

Identyfikacja pojazdu, tabliczki znamionowe, znakowanie homologacji, elementy zabezpieczające, mikrotekst, elementy widoczne w świetle UV, elementy zmienne optycznie.

Informacje

XVI Międzynarodowa Konferencja „Problemy Rekonstrukcji Wypadków Drogowych”, Kraków, 7–8 listopada 2019 r.

Informacja dla prenumeratorów

Informacja dla autorów