Paragraf na drodze 10/2006

Wykładnia prawa

Michał Leciak

Obowiązek orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych wobec nietrzeźwych pieszych sprawców wypadków. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 1 grudnia 2004 r., sygn. IV KK 277/04

Ustawodawca polski, mając na uwadze aktualne potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego, związane między innymi ze zwalczaniem zjawiska nietrzeźwości na polskich drogach, świadomie poszerzył zakres podmiotowy obligatoryjnego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. Obecnie więc sąd ma obowiązek orzeczenia takiego środka karnego nie tylko wobec kierujących pojazdem, lecz również względem pozostałych uczestników ruchu, w tym pieszych, którzy w chwili popełnienia przestępstwa wypadku drogowego znajdowali się w stanie nietrzeźwości.

Stanisław M. Przyjemski

Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 9 grudnia 2005 r., sygn. WK 24/05

Autor polemizuje z tezą wyroku o brzmieniu: "Jeżeli prokurator, w uzgodnionym z oskarżonym wniosku, o którym mowa w art. 335 k.p.k., domaga się orzeczenia środka karnego w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów w ruchu lądowym (art. 42 § 1 k.k.), to sąd, w trybie określonym w art. 343 k.p.k., bez odpowiedniej i zgodnej modyfikacji wniosku przez strony, nie może orzec tego środka w innej postaci, także łagodniejszej, jakim jest zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w tym ruchu (art. 42 § 2 k.k.)". Zwraca uwagę, że w kodeksie karnym nie ma środka karnego w postaci "zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów w ruchu lądowym". Zgłasza także zastrzeżenia do niektórych fragmentów uzasadnienia glosowanego orzeczenia.

Andrzej Skowron

Problem kumulacji ról procesowych w sprawach o wykroczenie z art. 86 k.w.

W artykule przedstawione są racje przemawiające za łączeniem w jednym postępowaniu spraw, w których oskarżyciel o popełnienie, w jednym zdarzeniu, wykroczenia z art. 86 k.w. obwinia kilka osób. Omówione są jednocześnie problemy, jakie stąd wynikają na etapie sądowego rozpoznania sprawy.

Z wokandy sądowej

Wojciech Kotowski

Poziom czynności na miarę umiejętności

Artykuł stanowi krytyczną ocenę dokonanej przez organy procesowe analizy wypadku drogowego polegającego na zderzeniu samochodu osobowego z rowerem. Autor surowo krytykuje oparcie się prokuratury na niepełnej opinii powołanego biegłego i wskazuje, czego (jakich czynności i analiz) należało żądać od biegłego, aby można było podjąć me­rytorycznie zasadne decyzje procesowe.

 

Materiały szkoleniowe

Adam Reza

Słownik "Paragrafu" (O)

Trybuna "Paragrafu"

Adam Reza

Prędkość dopuszczalna za progiem zwalniającym

Autor wskazuje na wadliwość dotyczącą braku odwołania prędkości dopuszczalnej za progami zwalniającymi, przedstawia propozycję interpretacji istniejącego oznakowania oraz apeluje o uporządkowanie oznakowania przez zarządzających ruchem.

Recenzje

Michał Leciak

Recenzja książki Katarzyny Łucarz, Zakaz prowadzenia pojazdów jako środek polityki kryminalnej.

Informacje

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie obciążenia biegłego sądowego podatkiem VAT.

Nowe pozycje książkowe Wydawnictwa Instytutu Ekspertyz Sądowych.