Paragraf na drodze 10/2007

Wykładnia prawa

Andrzej Sakowicz
Głosa do postanowienia sądu najwyższego z dnia 19 lipca 2006 r., sygn. III KK 139/06, w sprawie relacji między art. 178a § 1 k.k. a art. 86 § 2 k.w.
Commentary on the resolution of the Supreme Court of 19 June 2006, Reference no. III KK 139/06, in the matter of relations between Article 178a § 1 Penal Code and Article 86 § 2 Petty Offences' Code

Streszczenie
Artykuł stanowi glosę krytyczną wobec stanowiska Sądu Najwyższego, wskazującego, że "zachowanie sprawcy, kierującego pojazdem w stanie nietrzeźwości lub po użyciu środka odurzającego, który w następstwie naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu powoduje wypadek komunikacyjny, stanowi dwa odrębne czyny zabronione - jeden określony w art. 178a § 1 lub 2 k.k., drugi zaś w art. 177 § 1 lub 2 k.k. w zw. z art. 178 § 1 k.k." Autor glosy podjął próbę uzasadnienia poglądu, że na gruncie stanu faktycznego sprawy, przepisy art. 178a § 1 k.k. i art. 86 § 2 k.w. pozostają wjednym zintegrowanym zespole aktywności sprawcy, a tym samym zachodzi potrzeba zastosowania tzw. zbiegu idealnego.

Słowa kluczowe
Kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości, zbieg idealny, wykroczenie z art. 86 § 2 k.w.

Abstract
The article is a critical commentary on the position of the Supreme Court, indicating that "the behaviour of a perpetrator, driving a car in a state of insobriety or after using a substance of abuse, who, as a result of violation of principles of road safety, causes a traffic accident, constitutes two separate prohibited acts - one is defined in Article 178a § 1 or 2 Penal Code, whilst the other in Article 177 § 1 or 2 Penal Code in conjunction with Article 178 § 1 Penal Code". The author of the commentary has attempted to justify the view that the legal basis of the actual state of the matter is regulations of Article 178a § 1 Penal Code and Article 86 § 2 Petty Offences' Code, and the activities of the perpetrator fall into one integrated group, and thus there is a need to apply the principle of the ideal concurrence of offences.

Key Words
Driving a car in a state of insobriety, ideal concurrence of offences, offence under Article 86 § 2 Petty Offences' Code.


Andrzej Janda, Katarzyna Purc-Kurowicka
Zagadnienia prawne dotyczące uzyskiwania licencji i zezwoleń w transporcie drogowym
Legal issues concerning obtaining licences and permits in road transport

Streszczenie
Artykuł przybliża zagadnienia prawne dotyczące uzyskiwania licencji i zezwoleń w transporcie drogowym, które są niezbędne dla wykonywania przewozów osób oraz transportu rzeczy na gruncie obowiązujących w Polsce przepisów prawa.

Słowa kluczowe
Przedsiębiorca, transport drogowy, przewóz osób, licencja, zezwolenie.

Abstract
The article describes legal issues relating to the obtaining of a licence and permits in road transport, which are essential for transport of persons and also things on the basis of bind­ing legal regulations in Poland.

Key Words
Entrepreneur, road transport, transport of persons, licence, permit.


Piotr Piszczek, Beata Zborowska
Prejudycjalne orzeczenie europejskiego trybunału sprawiedliwości w sprawie zwrotu podatku akcyzowego od importowanych, używanych samochodów osobowych
Prejudicial ruling of the European Court of Justice in the matter of a rebate of customs duty on imported, used passenger vehicles

Streszczenie
Artykuł stanowi analizę treści wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 18 stycznia 2007 r. (C 313/05) w sprawie zwrotu podatku akcyzowego od importowanych, używanych samochodów osobowych. W tym orzeczeniu prejudycjalnym uznano, że akcyza od używanych samochodów sprowadzanych do Polski z krajów Unii Europejskiej była zbyt wysoka. Zwrotowi zatem będzie podlegać różnica między tym, co pobrał urząd celny, a ak­cyzą, jaką należałoby zapłacić od podobnego samochodu sprzedawanego w kraju.

Słowa kluczowe
Podatek akcyzowy, samochód, Europejski Trybunał Sprawiedliwości.

Abstract
The article constitutes an analysis of the content of the verdict of the European Court of Justice of 18 January 2007 (C 313/05) in the matter of a rebate of customs duty on imported, used passenger vehicles. In this prejudicial verdict it was deemed that customs duty on used cars imported into Poland from European Union countries was too high. Thus the difference between the sum taken by the Customs Office and the excise duty which would have been paid on a similar car sold in the country will be refunded.

Key Words
Customs duty, car, European Court of Justice.


Andrzej Skowron
Wokół ,,trybów przyspieszonych" (część 1)
"Express Modes" (part 1)

Streszczenie
W pierwszej części artykułu autor przedstawia historię postępowania przyspieszonego, który to tryb funkcjonuje nie tylko w postępowaniu o przestępstwa, ale i o wykroczenia. Mowa jest tu także o zakresie przedmiotowo-podmiotowym postępowania, którego zasadniczą cechą są różnego rodzaju ograniczenia, głównie w zakresie praw gwarantowanych Konstytucją.

Słowa kluczowe
Tryb przyspieszony, występek chuligański, stan nietrzeźwości.

Abstract
In the first part of the article, the author presents the history of express procedure, which functions not only in criminal proceedings, but also petty offences proceedings. The range of offences and perpetrators covered by the proceedings is also discussed here, the fundamental feature of which is various types of limitations, mainly in the field of rights guaranteed by the Constitution.

Key words
Express mode, misdemeanour relating to hooliganism, state of insobriety.


Ryszard A. Stefański
Publikacja wizerunku sprawcy przestępstwa drogowego
Publication of an image of a perpetrator of a traffic crime

Streszczenie
W artykule dokonano krytycznej oceny podstawy prawnej orzekania zalecenia opublikowania wize­runku sprawcy przestępstwa drogowego popełnionego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego i zaleceń w tym zakresie zawartych w piśmie Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego z dnia 20 czerwca 2006 r., sygn. III PR 077/73/06.

Słowa kluczowe
Przestępstwo drogowe, środek karny, wizerunek sprawcy.

Abstract
In the article the legal basis of adjudicating on a recommendation to publish the image of a perpetrator of a traffic crime committed in a state of insobriety or under the influence of a substance of abuse and recommendations in this field contained in the document of the Minister of Justice - Public Prosecutor General of 20 June 2006, Reference no. III PR 077/73/06 are reviewed.

Key Words
Road traffic crime, penal measure, image of perpetrator.


Iwona Wróblewska
Zanim strażnicy miejscy zaczną używać fotoradarów zgodnie z prawem. Uwagi na tle orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 marca 2007 r.
Until such a time when municipal police officers begin to use speed cameras in accordance with the law. Comments against the background of the ruling of the Constitutional Tribunal of 22 March 2007

Streszczenie
Artykuł jest krótką analizą stanu prawnego, jaki nastał po zakwestionowaniu przez Trybunał Konstytucyjny w dniu 22 marca br. uprawnień straży miejskiej i gminnej do używania fotoradarów i karania na tej podstawie kierowców mandatami. Wskazuje na odmienną sytuację kierowców, w zależności od tego, czy ukaranie nastąpiło przed, czy też po decyzji TK.
W opracowaniu jest również mowa o zmianach przepisów wymuszonych powyższym orzeczeniem, zawartych w nowelizacji ustawy - Prawo o ruchu drogowym z dnia 11 maja br.

Słowa kluczowe
Straż miejska, fotoradary, orzeczenie TK z dnia 22 marca 2007 r.

Abstract
The article is a short analysis of the legal state that ensued after the Constitutional Tribunal on 22 March 2007 called into question the powers of the municipal and local police to use speed cameras and impose fines on drivers on this basis. The author points out the fact that the situation of drivers varies, depending on whether the fining occurred before or after the decision of the Constitutional Tribunal. In the article, changes in regulations forced by the above ruling, contained in the amendment of the act - The Road Traffic Act of 11 May 2007, are discussed.

Key Words
Municipal police, speed cameras, decision of the Constitutional Tribunal of 22 March 2007.


Materiały szkoleniowe

Aleksander Herzog
Odpowiedzialność za wykroczenia popełnione poza drogą publiczną, w miejscach dostępnych dla ruchu pojazdów.
Responsibility for petty offences committed off public roads, in places accessible to road traffic

Streszczenie
Na przykładzie sytuacji panującej na parkingach, zwłaszcza przy supermarketach, autor wskazuje na woluntaryzm stosowanego oznakowania i piętnuje pozorną bezradność służb porządkowych wobec kierowców nie przestrzegających reguł korzystania z takich parkingów. Wskazując na istnienie luki prawnej w zakresie regulacji szczegółowych zasad ruchu na drogach wewnętrznych i ich oznakowania, twierdzi, że kierowca, który nie przestrzega zasad ustalonych przez zarządcę parkingu, na przykład parkując na miejscach wyznaczonych dla niepełnosprawnych, może być ukarany za wykroczenie z art. 98 k.w.

Słowa kluczowe
Droga wewnętrzna, parking, wykroczenie, art. 98 Kodeksu wykroczeń.

Abstract
Using the example of the situation in car parks, especially ones adjacent to supermarkets, the author indicates the voluntary nature of signposting applied and abhors the seeming helplessness of regulatory services in the face of drivers who do not observe rules of using such car parks. Indicating the existence of a legal loophole in the field of regulation of detailed principles of traffic on internal roads and their signposting/marking, he claims that a driver who does not observe rules established by the administrator of a car park, for example by parking in a space set aside for the disabled, may be punished for a petty offence under Article 98 of the Petty Offences' Code.

Key Words
Internal road, car park, petty offence, Article 98 of the Petty Offences' Code.


Adam Reza
Słownik "Paragrafu" (Ś, T)
"Paragraph" Glossary (Ś, T)