Paragraf na drodze 10/2008

Wykładnia prawa

Wojciech Kotowski
Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 16 listopada 2007 r., sygn. III KK 233/07, w sprawie zasady ograniczonego zaufania
Commentary on the resolution of the Supreme Court of 16 November 2007, Reference No. III KK 233/07, in the matter of the principle of limited confidence

Streszczenie
Jest to glosa aprobująca treść postanowienia Sądu Najwyższego w brzmieniu: "Ocena naruszenia zasady ograniczonego zaufania powinna nastąpić z uwzględnieniem konkretnej sytuacji drogowej, a zwłaszcza tego, czy kierujący miał wyraźny sygnał, że uczestnik ruchu może zachować się nieprawidłowo, np. wysiadające z autobusu komunikacji miejskiej dzieci, czy brak możliwości korzystania przez pieszych z chodnika przy przystanku autobusowym z uwagi na prowadzone roboty drogowe. Zasady ograniczonego zaufania nie można pojmować abstrakcyjnie, to znaczy, że nie obowiązuje ona w oderwaniu od konkretnych okoliczności". Autor podziela pogląd, że zasada ograniczonego zaufania (art. 4 ustawy "Prawo o ruchu drogowym") zezwala na pełne zaufanie do współuczestnika ruchu drogowego, ale jedynie do momentu wskazującego na symptomy naruszenia przez niego zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Zatem ograniczenie zaufania nie może mieć charakteru abstrakcyjnego, lecz jedynie konkretny, wówczas, kiedy ma istotnie miejsce, a nie jest jedynie zakładane.

Słowa kluczowe
Zasada bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ograniczone zaufanie.

Abstract
This is a commentary approving the resolution of the Supreme Court which states: "An assessment that the principle of limited confidence has been infringed should take into account the particular road situation, especially whether the driver received a clear indication that a participant in traffic may behave incorrectly, e.g. children getting off a local bus, or pedestrians not being able to use the pavement by a bus stop due to road works. The principle of limited confidence cannot be understood in an abstract way, that is to say, it is not binding outside of specific circumstances." The author shares the opinion that the principle of limited confidence (Art. 4 of the Road Traffic Act) allows complete confidence in a co-participant in road traffic, but only up to the moment where there are indications that the co-participant is violating principles of road traffic safety. Thus limited confidence cannot have an abstract character, but only a specific (concrete) one when a situation arises (where limited confidence is justified), and is not just assumed.

Key Words
The principle of safety in road traffic, limited confidence.


Andrzej Skowron
Kontrowersje wokół decyzji o odmowie wystąpienia z wnioskiem o ukaranie w sprawach kolizji drogowych (część 1)
Controversies surrounding a decision to reject the filing of a motion to penalise in road collision cases (part 1)

Streszczenie
Przedmiotem opracowania są kontrowersje wokół prowadzenia czynności wyjaśniających w sprawach o tzw. kolizje drogowe, które swoim charakterem bardzo często niewiele różnią się od wypadków drogowych, zwłaszcza gdy skutkiem kolizji jest szkoda w mieniu o znacznej wartości. Autor zwraca uwagę na częsty błąd popełniany przez funkcjonariuszy Policji prowadzących czynności wyjaśniające w tego rodzaju sprawach, polegający na zaniechaniu czynności dowodowych. Wskazuje na potrzebę respektowania zasad oraz przepisów zawartych zarówno w Kodeksie postępowania karnego, recypowanych przez Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, ale także w innych aktach prawnych.

Słowa kluczowe
Kolizja drogowa, czynności wyjaśniające, zarządzenie Komendanta Głównego Policji, odmowa wniesienia wniosku o ukaranie, wszczęcie postępowania, umorzenie, oportunizm.

Abstract
The article is devoted to controversies surrounding the conducting of explanatory proceedings in cases concerning socalled road collisions, which, by their nature, very often do not differ much from road accidents, especially when the result of the collision is damage to property of significant value. The author draws attention to the frequent error committed by police officers conducting explanatory proceedings in these types of cases, consisting in desisting from evidential activities. He indicates the need to respect principles and regulations contained both in the Code of Criminal Procedure, by the Petty Offences' Procedure Code, but also in other legal acts.

Key Words
Road collision, explanatory proceedings, Order of the Chief of Police, rejection of filing of motion to penalise, to initiate proceedings, dismissal, opportunism.


Z problemów rekonstrukcji wypadków i opiniowania

Wojciech Wach
Biomechaniczne modele człowieka w programach do symulacji wypadków drogowych
Biomechanical models of a person in road accident simulation programmes

Streszczenie
W artykule opisano w skrócie trzy modele manekina człowieka stosowane w programach do symulacji wypadków drogowych: ATB/CVS (Articulated Total Body/Crash Victim Simulator), PC-Crash - mbdef oraz Hybrid III

Słowa kluczowe
ATB, CVS, mbdef, Hybrid III, PC-Crash, HVE, model człowieka.

Abstract
In the article, three models of a human dummy applied in road accident simulation programmes are briefly described: ATB/CVS (Articulated Total Body/Crash Victim Simulator), PC-Crash - mbdef and Hybrid III.

Key Words
ATB, CVS, mbdef, Hybrid III, PC-Crash, HVE, model of a person .


Materiały szkoleniowe

Piotr Fliegner
Pozapolicyjne organy kontroli ruchu drogowego w nowych realiach prawnych
Non-(national) police organs of control of road traffic under new legal regulations

Streszczenie
Autor przedstawia zakres zmian w kompetencjach pozapolicyjnych organów kontroli ruchu drogowego (Straż Gminna - Miejska, Straż Leśna, pracownicy zarządów dróg) dokonanych na przestrzeni ostatniego roku. W artykule skoncentrowano się przede wszystkim na uprawnieniach kontrolnych Straży Gminnych oraz przedstawieniu wpływu, jaki na realizację tych uprawnień wywiera najnowsze rozporządzenie w sprawie kontroli ruchu drogowego, a także dokonane wcześniej zmiany w ustawie - Prawo o ruchu drogowym. Autor wskazuje też na podstawowe różnice między dotychczasowym a aktualnym stanem prawnym w przedstawianej materii - także w oparciu o przykłady praktyczne.

Słowa kluczowe
Straż gminna, straż leśna, osoby działające w imieniu zarządcy drogi, kontrola ruchu drogowego.

Abstract
The author presents the range of changes in competencies of non-national police organs of road traffic control (municipal and local police (guard), forestry guard, employees of road administration) made over the last year. The article mainly focuses on the control powers of local police forces and also presents the influence that the latest decree on control of road traffic has on exercising of these powers, and also that of earlier amendments to the Road Traffic Act. The author also indicates fundamental differences between the legal state that existed up to now and the current state in the presented materials - also on the basis of practical examples.

Key Words
Local police, forestry guard, persons acting on behalf of a road administrator, road traffic control.


Wojciech Maciejko
Status osoby nadzorującej bezpieczne przejście dzieci przez jezdnię
The status of a person supervising safe crossing of children over a road

Streszczenie
Przedmiotem opracowania są zagadnienia związane ze statusem prawnym oraz kompetencjami osoby nadzorującej bezpieczne przejście dzieci przez jezdnię. Problematyka artykułu obejmuje podstawy do wykonywania czynności z zakresu kierowania ruchem drogowym przez upoważnionego w stosownym trybie pracownika samorządowego. Omówione zostały ponadto kwalifikacje osób nadzorujących bezpieczne przejście dzieci przez jezdnię oraz tryb dopełnianych przez nie władczych czynności adresowanych do kierujących pojazdami.

Słowa kluczowe
Osoba nadzorująca bezpieczne przejście dzieci przez jezdnię, opiekun dzieci i młodzieży przy przejściu przez jezdnię w drodze do i ze szkoły, zapewnienie dzieciom przejścia przez jezdnię.

Abstract
The subject of the article is issues linked with the legal status and also competences of a person supervising safe crossing of children over a road. The article encompasses the basic principles of directing road traffic by a local council worker with appropriate authorisation. Furthermore, qualifications of crossing guards are discussed and also their range of powers in terms of directing vehicle drivers.

Key Words
Person supervising safe crossing of children over a road, a crossing guard or school crossing patrol officer, ensuring that children can cross a road.


Marcin Orliński
Uwagi na temat wykonywania orzeczeń sądów w zakresie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych
Comments on enforcing court rulings concerning a ban on driving motor vehicles

Streszczenie
Artykuł zawiera kilka praktycznych uwag z punktu widzenia osoby, która wykonuje orzeczone przez sądy zakazy prowadzenia pojazdów. Autor omawia czynności, jakie organ administracji powinien wypełnić otrzymując orzeczenie sądu do wykonania, aż do zwrotu prawa jazdy włącznie. Przedstawia również sposoby naliczania okresu orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów.

Słowa kluczowe
Prawo jazdy, zakaz prowadzenia pojazdów, środek karny, cofnięcie uprawnień do kierowania pojazdami, postępowanie wykonawcze, zwrot prawa jazdy.

Abstract
The article contains several practical criticisms from the point of view of a person who enforces driving bans imposed by courts. The author discusses the actions that an administrative organ should execute when it receives a court decision to enforce a ban, up to and including the return of the driving licence. He also presents ways of calculating the period of the imposed driving ban.

Key Words
Driving licence, driving ban, penal measure, withdrawing of entitlement to drive vehicles, enforcement proceedings, return of driving licence.


Jacek Wierciński
Rajd samochodowy a przepisy ruchu drogowego
A car rally and road traffic regulations

Streszczenie
Przytaczając postanowienie Sądu Najwyższego, w którym organ ten orzekł, że zawodnik uczestniczący w rajdzie samochodowym na odcinku specjalnym, wyłączonym z normalnego ruchu drogowego, nie jest obowiązany stosować się do przepisów ruchu drogowego, w tym zwłaszcza do ograniczeń prędkości, autor przybliża biegłym, nie mającym wiedzy prawniczej, zastosowane w tym postanowieniu pojęcie kontratypu, tj. okoliczności wyłączającej przestępność, bezprawność lub karalność czynu zabronionego.

Słowa kluczowe
Rajd samochodowy, odcinek specjalny, wypadek, kontratyp, dopuszczalne ryzyko sportowe.

Abstract
Quoting the resolution of the Supreme Court, which states that a competitor taking part in a car rally on a special section of road, excluded from normal road traffic, is not bound by road traffic regulations, especially speed limits, the author presents the concept of the 'contratype' (exception) to a readership of experts (non-lawyers). 'Contratype' refers to circumstances excluding the criminality of, illegality of or criminal liability for a prohibited act.

Key Words
Car rally, special section, accident, 'contratype', acceptable sports risk.