Paragraf na drodze 10/2010

Wykładnia prawa

Wojciech Kotowski
Wojciech Kotowski Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 3 września 2008 r., sygn. WA 34/08, w sprawie relacji między obowiązkiem zachowania szczególnej ostrożności a zasadą ograniczonego zaufania
Commentary on the ruling of the Supreme Court of 3 September 2008, ref. WA 34/08, in the matter of the relationship between the obligation to exercise particular caution and the principle of limited confidence

Streszczenie
Jest to glosa krytyczna w stosunku do wyroku Sądu Najwyższego o sygn. WA 34/08. Autor poddaje krytyce wypracowaną w tym wyroku tezę, że "Zachowanie się oskarżonego, kierującego samochodem, utrudniające przejazd nadjeżdżającemu rowerzyście i stanowiące naruszenie zasady zachowania szczególnej ostrożności i ustąpienia pierwszeństwa rowerowi znajdującemu się na przejeździe, określonej w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, nie zwolniło także nadjeżdżającego rowerem, w myśl zasady tzw. ograniczonego zaufania, od obowiązku zachowania również szczególnej ostrożności". Wskazuje, że Sąd ten błędnie przyjął, iż zasada ograniczonego zaufania zobowiązuje do zachowania szczególnej ostrożności. Równocześnie wyraża pogląd, że w związku ze znacznym przyczynieniem się do wypadku kierującego rowerem, Sąd słusznie przyjął, iż stopień społecznej szkodliwości przypisanego oskarżonemu czynu jest, w myśl dyspozycji art. 115 § 2 k.k., znikomy.

Słowa kluczowe
Rower, samochód, przejazd dla rowerzystów, nieuprawnione zatrzymanie pojazdu, wypadek, znikomy stopień szkodliwości społecznej.

Abstract
This is a commentary that is critical of the ruling of the Supreme Court ref. WA 34/08. The author criticises the argument put forward in this ruling that "The behaviour of the accused, who was driving a car in a way that impeded the passage of an oncoming cyclist and that constituted infringement of the principle of exercising particular caution and giving way to a cyclist who is on a bicycle crossing, defined in Article 27 section 1 of the Act of 24 June 1997 - The Road Traffic Act, did not free the oncoming cyclist either, in accordance with the principle of so-called limited confidence, from the obligation to exercise particular caution as well". He indicates that the Court erroneously assumed that the principle of limited confidence obliges one to exercise particular caution. At the same time, he expresses the opinion that in conjunction with the significant contribution to the accident on the part of the cyclist, the Court rightly accepted that the degree of social harmfulness attributed to the perpetrator of the deed was, in accordance with Article 115 § 2 Penal Code, negligible.

Key Words
Bicycle, car, bicycle crossing, unauthorised stopping of vehicle, accident, negligible degree of social harmfulness.


Andrzej Skowron
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 25 maja 2010 r., sygn. III KK 116/10, w sprawie uprawnienia straży miejskiej do występowania w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawie o wykroczenie z art. 65 § 2 k.w.
Commentary on the ruling of the Supreme Court of 25 May 2010, ref. III KK 116/10, in the matter of the powers of the Municipal Guard to act as public prosecutor in a case concerning a petty offence under article 65 § 2 of Petty Offence Code

Streszczenie
Glosowany wyrok, choć odnosi się do sprawy, w której oskarżycielem publicznym była straż miejska, w istocie dotyczy problematyki oskarżycielskich uprawnień wszystkich podmiotów określonych w art. 17 § 3 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. Autor glosy jest krytyczny w stosunku do zasadniczego powodu uchylenia wyroku nakazowego jednego z sądów rejonowych, którym to powodem było stwierdzenie Sądu Najwyższego, że straż miejska nie ma prawa występować w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawie o wykroczenie z art. 65 § 2 k.w., polegające na odmowie przez właściciela pojazdu udzielenia informacji, kto pojazdem kierował w danym miejscu i czasie. Jednocześnie jednak autor akceptuje wyrażony przez Sąd Najwyższy pogląd, że wyrok ten nie mógł się ostać, ponieważ został wydany z obrazą art. 506 § 3 k.p.k.

Słowa kluczowe
Oskarżyciel publiczny, straż miejska, wyrok nakazowy, obwiniony, art. 65 § 2 k.w., art. 17 § 3 k.p.w., brak skargi uprawnionego oskarżyciela.

Abstract
Although the commented ruling refers to a case in which the public prosecutor was the Municipal Guard, in essence it concerns the issue of the prosecuting powers of all entities (agencies) defined in Article 17 § 3 of the Petty Offences' Procedure Code. The author of the commentary is critical in relation to the fundamental reason for revoking an injunction by one of the district courts: this fundamental reason was the statement by the Supreme Court that the Municipal Guard does not have the right to act as public prosecutor in a case concerning a petty offence under Article 65 § 2 of Petty Offences Code, consisting in refusal by the owner of the vehicle to impart information as to who was driving a vehicle in a given place and time. At the same time, however, the author accepts the view expressed by the Supreme Court that this judgement could not stand, since it was handed down in contempt of Article 506 § 3 Code of Penal Procedure.

Key Words
Public prosecutor, municipal guard, injunction, the accused, Article 65§ 2 of Code of Petty Offences, Article 17 § 3 Petty Offences' Procedure Code, lack of a charge by an authorised prosecutor.


Ryszard A. Stefański
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 18 maja 2009 r., sygn. III KK 22/09, w sprawie uznania oddalenia się sprawcy z miejsca wypadku drogowego za zbiegnięcie
Commentary on the ruling of the Supreme Court of 18 May 2009, ref. III KK 22/09, in the matter of deeming leaving the scene of a road accident by a perpetrator as fleeing

Streszczenie
Przedmiotem glosy jest pogląd Sądu Najwyższego, że zbiegnięcie z miejsca wypadku drogowego jest zachowaniem intencjonalnym, zmierzającym do uniknięcia odpowiedzialności lub jej zminimalizowania. Autor aprobuje ten pogląd i przytacza argumenty przemawiające za nim, wskazując m.in. na treść art. 44 ustawy "Prawo o ruchu drogowym", nakładającym na uczestnika wypadku drogowego m.in. obowiązek pozostania na miejscu zdarzenia.

Słowa kluczowe
Cel, odpowiedzialność, ucieczka, wypadek, zbiegnięcie.

Abstract
The subject of the commentary is the view of the Supreme Court that fleeing from the scene of road accident is intentional behaviour, which aims to avoid or minimize liability. The author endorses this view and cites arguments in favour of it, indicating, amongst other things, the wording of Article 44 of the "Road Traffic Act", imposing on a participant of road accident, amongst other things, a duty to remain at the scene of the incident.

Key Words
Aim, liability, escape, accident, fleeing.


Z wokandy sądowej

Lech K. Paprzycki
"Sprowadzenie w ruchu lądowym katastrofy, bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy, czy tylko spowodowanie wypadku drogowego?
Causing a land traffic catastrophe, creating a direct risk of a catastrophe or just causing a road accident?

Streszczenie
Przedmiotem artykułu jest zdarzenie, którego przyczyną był rażąco sprzeczny z zasadami ruchu drogowego sposób jazdy pijanego kierowcy, zakończony śmiertelnym w skutkach wypadkiem wjechania przezeń na skrzyżowanie przy czerwonym świetle i uderzenia w jadący prawidłowo, przy zielonym sygnale, samochód, a następnie równie szaleńcza ucieczka przed pościgiem policyjnym. Na kanwie tego zdarzenia autor rozważa, czy czyn tego oskarżonego kierowcy należało zakwalifikować jako sprowadzenie katastrofy w ruchu ląŹdowym, sprowadzenie niebezpieczeństwa takiej katastrofy, czy też po prostu jako spowodowanie wypadku drogowego.

Słowa kluczowe
Katastrofa drogowa, niebezpieczeństwo katastrofy drogowej, wypadek drogowy.

Abstract
The subject of the article is an incident whose cause was a way of driving by a drunk driver that flagrantly violated road traffic principles, culminating in a fatal accident caused by him driving onto a crossroads on a red light and hitting a car that was going forward on a green light in accordance with the law, and then crazily fleeing from pursuing police. Against the background of this incident, the author deliberates whether the deed of this accused driver should be categorised as causing a catastrophe in road traffic, creating a threat of such a catastrophe or just causing a road accident.

Key Words
Road catastrophe, risk of a road catastrophe, road accident.


V-SIM

Andrzej Olszewski, Stanisław Wolak
Budowa modelu pojazdu w programie V-SIM. Część 1: pojazd silnikowy
Building a model of a vehicle in the V-SIM program. Part 1: motor vehicle

Streszczenie
Artykuł jest drugim z serii publikacji, dotyczących problematyki opiniowania z wykorzystaniem programu do symulacji ruchu i zderzeń pojazdów V-SIM. W tym dwuczęściowym artykule, na tle wypadku z udziałem ciągnika rolniczego z dwuosiową przyczepą, przedstawiony jest sposób zbudowania w programie modeli tych dwóch pojazdów, których nie ma w bazie danych programu. Część pierwsza dotyczy budowy modelu ciągnika rolniczego, część druga - dwuosiowej przyczepy, z wykorzystaniem modeli pojazdów o zbliżonych cechach, znajdujących się w bazie danych.

Słowa kluczowe
Program V-SIM, rekonstrukcja wypadku.

Abstract
The article is the second in a series of publications concerning the issue of expert witnessing using V-SIM program to simulate the motion and collisions of vehicles. In this two part article, against the background of an accident involving a tractor with a biaxial trailer, the way of building models of these two vehicles in the program (these vehicles are not in the database of the program) is presented. The first part concerns building a model of a tractor, the second part - a biaxial trailer, using models of vehicles with similar features, which can be found in the database.

Key Words
V-SIM program, accident reconstruction..


Materiały szkoleniowe

Piotr Krzemień
Wykorzystanie możliwości rejestracyjnych odbiorników GPS w rekonstrukcji wypadków drogowych
Making use of the recording capabilities of GPS receivers in the reconstruction of road accidents

Streszczenie
Autor omawia możliwość wykorzystania odbiorników z funkcją nawigacji satelitarnej GPS, jako dowodów przydatnych w rekonstrukcji wypadków drogowych. Analiza danych zapisywanych w tych urządzeniach może być pomocna w zakresie odtworzenia parametrów ruchu pojazdów w chwilach poprzedzających wypadek. Spora liczba obecnie dostępnych odbiorników nawigacyjnych pozwala na zarejestrowanie tzw. śladu, który jest opisany współrzędnymi geograficznymi położenia pojazdu i prędkością w danych chwilach czasu. Scharakteryzowano niektóre modele tych urządzeń, sposób zapisu danych i metodę ich zabezpieczania. Wskazano także na konieczność zachowania ostrożności podczas interpretacji parametrów ruchu pojazdów, odczytanych z pliku zawierającego ślad trasy.

Słowa kluczowe
Odbiornik GPS, nawigacja satelitarna, ślad, zapis śladu, zapis trasy, konwersja formatu GPS na format KML, ścieżka, parametry ruchu pojazdu, prędkość pojazdu, system GPS.

Abstract
The author discusses the possibility of using receivers with a GPS satellite navigation function as evidence that is useful in the reconstruction of road accidents. Analysis of data recorded in these appliances can be helpful in the field of reconstruction of movement of vehicles in the moments preceding the accident. A significant number of currently available navigation receivers allow recording of the so-called trace which is described by the geographical coordinates of the location of the vehicle and by the velocity at given moments of time. Certain GPS receiver models are described as is their method of recording data and the method of securing them. The need for caution when interpreting parameters of movement of vehicles, read from a file containing a trace of the route, has also been indicated.

Key Words
GPS receiver, satellite navigation, trace, trace record, route record, conversion of GPS format to KML format, path, vehicle movement parameters, velocity of vehicle, GPS system.


Wydarzenia

Jakub Zębala
"Paragraf na drodze" ma 6 punktów!
"Paragraf na drodze" achieved 6 points!