Paragraf na drodze 10/2011

Wykładnia prawa

Bogusław Sygit, Wojciech Kotowski
Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 23 września 2009 r., sygn. I SA/BD 452/09, w sprawie terminu przedawnienia ściągalności opłat za parkowanie w strefie płatnego parkowania
Commentary on the ruling of the Regional Administrative Court in Bydgoszcz of 23 September 2009 , Ref. I SA/BD 452/09, in the matter of the limitation period for collection of parking fees for parking in a paid parking zone

Streszczenie
Jest to glosa aprobująca tok rozumowania Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, którego konsekwencją jest następująca teza wyroku: "Regulacje zawarte w art. 40d ust. 3 ustawy o drogach publicznych, dodane nowelą z dnia 29 lipca 2005 r., w kwestii przedawnienia odnoszą się do wszystkich dodatkowych opłat i kar pieniężnych za nieopłacenie płatnego parkowania, w tym również do tych kar, które powinny były być uiszczone przed dniem 24 listopada 2003 r." Autorzy wskazują równocześnie, że przedmiotowy obowiązek przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym opłaty lub kary powinny były zostać uiszczone.

Słowa kluczowe
Płatne parkowanie, dodatkowa opłata, przedawnienie.

Abstract
This is a commentary supporting the line of thinking of the Regional Administrative Court, which resulted in the following ruling: "The regulations contained in Article 40d Section 3 of the Act on Public Roads, added by an amendment of 29 July 2005, in the matter of limitation periods apply to all additional charges and fines for non-payment in a paid parking zone, including those fines, which should have been paid before 24 November 2003". At the same time, the authors suggest that this obligation expires after the passage of 5 years, counting from the end of the calendar year in which the charges or fines should have been paid.

Key Words
Paid parking, additional charge, limitation period.


Andrzej Skowron
Polemiki wokół art. 96 § 3 k.w. ciąg dalszy
Controversy surrounding Article 96 § 3 of the Code of Petty Offences continued

Streszczenie
Poniższe uwagi stanowią kontynuację polemiki z tezami zawartymi w artykule R. A. Stefańskiego, opublikowanym, w 6 numerze "Paragrafu na drodze" z 2011 r. Odpowiadając na postawione mu zarzuty, autor przedstawia odmienny pogląd na temat przedmiotu ochrony typu czynu zabronionego, opisanego w art. 96 § 3 k.w., strony podmiotowej tego wykroczenia oraz obowiązków ciążących na osobie przesłuchiwanej w charakterze świadka w kontekście regulacji z art. 183 § 1 k.p.k.

Słowa kluczowe
Prawo o ruchu drogowym, przedmiot ochrony wykroczenia z art. 96 § 3 k.w., norma penalizowana, świadek, art. 183 § 1 k.p.k. i art. 182 § 1 k.p.k., wykroczenie umyślne, osoba najbliższa.

Abstract
The following comments are a continuation of the polemic with the arguments contained in R. A. Stefański's article published in the 6th Issue of "Paragraf na drodze" 2011. Responding to the allegations against him, the author presents a different view on the issue of the object of protection from the type of prohibited act described in Article 96 § 3 Code of Petty Offences, aspect of the offence as to the doer and also duties incumbent upon a person being questioned as a witness in the context of regulations from Article 183 § 1 Code of Criminal Procedure.

Key Words
Road Traffic Act, object of protection of petty offence under Article 96 § 3 Code of Petty Offences, norm of penal law, witness, Article 183 § 1 Code of Criminal Procedure and Article 182 § 1 Code of Criminal Procedure, intentional petty offence, the closest person.


Ryszard A. Stefański
Uprawnienia kontrolne Inspekcji Transportu Drogowego dotyczące kierującego pojazdem, niewykonującego przewozu drogowego
Control powers of the Road Transport Inspectorate concerning the driver of a vehicle that is not transporting

Streszczenie
Przedmiotem artykułu są uprawnienia inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego w stosunku do kierujących pojazdami, niewykonujących przewozu drogowego, przyznane im ustawą z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. Omówione zostały przypadki, uprawniające inspektora ITD do kontrolowania innych kierujących pojazdami oraz rodzaj tych czynności kontrolnych, a także uprawnienia do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.

Słowa kluczowe
Inspektor, Inspekcja Transportu Drogowego, kierujący, mandat karny, pojazd, wykroczenie.

Abstract
The subject of the article is the powers of Road Transport Inspectors in relation to vehicle drivers who are not transporting, granted to them by the Act of 29 October 2010 amending the Road Traffic Act and certain other Acts. The author discusses cases empowering a Road Transport Inspector to control other (non-transport) drivers and the type of these control activities, and also powers to impose mandatory fines.

Key Words
Inspector, Road Transport Inspectorate, driver, mandatory fine, vehicle, petty offence.


Z wokandy sądowej

Lech K. Paprzycki
Widoczność rowerzysty
Visibility of the cyclist

Streszczenie
Autor omawia przebieg postępowania karnego w sprawie wypadku potrącenia w nocy rowerzysty, jadącego nieoświetlonym światłami elektrycznymi rowerem, przez znajdującego się w stanie nietrzeźwości kierowcę jadącego z tyłu samochodu osobowego, w sytuacji, gdy z przeciwka nadjeżdżał samochód z włączonymi światłami mijania. Relacjonując prawne aspekty postępowania i opinie aż siedmiu powołanych biegłych, wskazuje na oczywistą niecelowość powoływania takiego gremium biegłych, w sytuacji, gdy oczywiste dla organów procesowych powinno być, że przy istniejącym materiale dowodowym biegli nie będą w stanie sformułować jednoznacznej, kategorycznej opinii.

Słowa kluczowe
Wypadek drogowy, widoczność świateł odblaskowych, wątpliwości co do oceny stanu faktycznego.

Abstract
The author discusses the course of criminal proceedings in the case of an accident involving knocking down at night of a cyclist, riding a bicycle with no lights on, by a driver in a state of alcohol intoxication driving a car from behind, in a situation where a car was approaching from the opposite direction with passing lights on. Reporting the legal aspects of the proceedings and the opinions of as many as seven appointed experts, he indicates the obvious futility of appointing such a "committee" of experts in a situation where it should be obvious to courts that with the existing evidence material, experts will not be able to formulate an unequivocal categorical opinion.

Key Words
Traffic accident, visibility of retroreflectors, doubts as to the assessment of facts.


Materiały szkoleniowe

Wojciech Kotowski
Nowe zasady ruchu rowerów
New bicycle traffic rules

Streszczenie
Autor prezentuje obowiązujące od dnia 21 maja 2011 r. zasady ruchu rowerów. Omawia nowe i zmodyfikowane definicje związane w tym ruchem. Równocześnie komentuje zasadność bądź bezzasadność ich wprowadzenia.

Słowa kluczowe
Rowerzysta, pas ruchu dla rowerów, śluza dla rowerów, wózek rowerowy, droga dla roŹwerów, manewry.

Abstract
The author presents bicycle traffic rules that have been in force since 21 May 2011. He discusses new and modified definitions linked with this traffic. At the same time he comments on whether their introduction is justified or not.

Key Words
Cyclist, bicycle lane, bicycle sluice, cycle car, cycle path, manoeuvres.


Konrad A. Politowicz
Międzyinstytucjonalny obieg dokumentu prawa jazdy. Część 2: rola służb kontroli ruchu drogowego w obiegu dokumentu prawa jazdy
Interinstitutional circulation of driving licence. Part 2: The role of road traffic inspection services in the circulation of a driving licence

Streszczenie
W tej części opracowania autor omawia rolę Policji oraz innych służb kontroli ruchu drogowego, które jako pierwsze stykają się z przesłankami, uzasadniającymi pozbawienie kierującego dokumentu prawa jazdy. Omawia ich rolę jako podmiotów występujących również jako wykonawcy zapadłych poza nimi rozstrzygnięć właściwych organów. Wskazuje, że wielość i różnorodność przepisów regulujących w tym przedmiocie ich obowiązki i kompetencje, a szczególnie cele poszczególnych regulacji (prewencyjne, gwarancyjne), stanowią determinantę, ukierunkowującą już na tym poziomie międzyinstytucjonalny obieg zatrzymywanego w danej sprawie dokumentu.

Słowa kluczowe
Policja, faktyczne zatrzymanie prawa jazdy, prawne zatrzymanie prawa jazdy, pokwitowanie, Centralna Ewidencja Kierowców.

Abstract
In this part of the paper, the author discusses the role of the Police and other road traffic inspection services, who are the first to have contact with situations that justify the confiscation of a driving licence from a driver. He also discusses their role as agents executing decisions made by other competent authorities. He indicates that the multiplicity and diversity of rules in this area governing their obligations and competences, and especially aims of particular regulations (preventive, guaranteeing), constitute a determinant which - already at this level - directs the interinstitutional circulation of a document that has been retained in a given case.

Key Words
Police, actual retention of driving licence, legal retention of driving licence, receipt, Central Register of Drivers.


Sławomir Pytel
Wspomaganie pracy biegłego ds. wypadków drogowych programem fotogrametrycznym. Część 3: Jakość fotografii wyjściowej
Using a photogrammetric program to aid the work of a traffic expert. Part 3: The quality of the original photograph

Streszczenie
W poprzednich artykułach autor wskazywał na niektóre ograniczenia w zastosowaniu programów fotogrametrycznych, oraz sposoby unikania niepożądanych konsekwencji tych ograniczeń. Podniesiono tam, że źródła błędów mogą być generowane zarówno w trakcie przekształcania obrazu przy użyciu programu, jak i na etapie wykonywania fotografii pierwotnej. Autor zauważa, że między tymi dwoma grupami błędów istnieje różnica. Polega ona głównie na tym, że błąd wadliwie wykonanej ortorektyfikacji może być zawsze skorygowany, natomiast, gdy dysponujemy fotografią złej jakości, to ograniczenia występujące z tego tytułu nie są już możliwe do wyeliminowania. Zaleca, aby w tych przypadkach, w których ekspert osobiście wykonuje dokumentację fotograficzną miejsca zdarzenia, powinien on ze szczególną starannością przestrzegać kilku prostych zasad, które umożliwiają maksymalne wykorzystanie zdjęć w analizach fotogrametrycznych.

Słowa kluczowe
Fotogrametria, program PHOTORECT, jakość fotografii, miejsce zdarzenia.

Abstract
In previous articles, the author indicated certain limitations in the application of photogrammetric programs and also ways of avoiding undesired consequences of these limitations. The issue was raised there that sources of errors may be generated both in the course of converting the picture using the programme and at the stage of taking the original photograph. The author notes that there is a difference between these two groups of errors. It consists mainly in the fact that an error related to incorrectly performed orthorectification can always be corrected. However, when we have at our disposal a bad quality photograph, then limitations occurring because of this cannot be eliminated. He recommends that in cases in which an expert personally carries out photographic documentation of the scene of incident, he/she should observe several simple rules with particular care, which will enable maximal use of photographs in the photogrammetric analyses.

Key Words
Photogrammetry, PHOTORECT program, quality of photographs, scene of the incident.