Paragraf na drodze 10/2014

Wykładnia prawa

Filip Ciepły

Kilka uwag na temat obowiązku stosowania blokady alkoholowej

Some remarks on the obligation to apply an alcohol ignition interlock

Streszczenie

Autor zwraca uwagę na teoretyczne i praktyczne problemy związane z propozycją wprowadzenia do polskiego porządku prawnego obowiązku stosowania w pojazdach mechanicznych blokady alkoholowej, zawartą w rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 2586). Zdaniem autora, wprowadzenie takiego obowiązku powinno być poprzedzone przeprowadzeniem szerszej dyskusji specjalistycznej, odnoszącej się do zagadnień technologicznych, organizacyjnych i prawnych z tym związanych. Niektóre z podniesionych przez autora wątpliwości, to: zakres docelowej grupy kierowców, wybór reżimu administracyjnego, praktyczna dostępność i koszt zakupu, instalacji i kalibracji urządzenia, skuteczność zabezpieczeń przed obchodzeniem funkcji urządzenia oraz instalacja urządzeń w pojazdach szynowych.

Słowa kluczowe

Blokada alkoholowa, alkolock, trzeźwość kierowcy, polityka bezpieczeństwa w komunikacji.

Abstract 

The author focuses on theoretical and practical problems connected with the proposal of incorporating into the Polish legal system the obligation to apply an alcohol ignition interlock device. In the author’s opinion incorporation of the obligation to apply the device should be preceded by a broader discussion among specialists, relating to technological, organisational and legal issues. Some of the relevant problems are: the range of the target group of drivers, the choice of the administrative regime, the availability and cost of purchase, installation and calibration of the device, protection against the deception of device and the installation in rail vehicles.

Key Words

Alcohol ignition interlock, ignition interlock device, drunk drivers, traffic safety policy.


Andrzej Skowron

Problem uprawnień straży miejskich w Sądzie Najwyższym

Supreme Court ruling on the issue of city guard powers

Streszczenie

W postanowieniu z dnia 2 kwietnia 2014 r. Sąd Najwyższy po raz kolejny przypomniał, że straże gminne (miejskie) mają kompetencje do występowania w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia z art. 96 § 3 Kodeksu wykroczeń. Na kanwie tego orzeczenia autor porusza także inne problemy związane z tym zagadnieniem, a w szczególności zwraca uwagę, że akceptacja poglądu, iż właściciel pojazdu nie ma obowiązku udzielić odpowiedzi na pytanie, kto pojazdem kierował w chwili wykroczenia, jeżeli to on sam był sprawcą, ponieważ chroni go prawo do obrony – doprowadziłaby do wywrócenia systemu automatycznej rejestracji naruszeń w ruchu drogowym.

Słowa kluczowe

Straże gminne (miejskie), oskarżyciel publiczny, przepis art. 96 § 3 Kodeksu wykroczeń, prawo do obrony, art. 42 ust. 2 Konstytucji, fotoradary.

Abstract

In a decision dated 2 April 2014, the Supreme Court again stated that municipal (city) guards have the competence to act as public prosecutor in cases of petty offences under Art. 96 § 3 Code of Petty Offences. Against the background of this ruling, the author also raises other matters linked with this issue, and in particular draws attention to the fact that acceptance of the view that a vehicle owner is not obliged to answer the question as to who was driving the vehicle at the moment the petty offence was committed, if the owner her/himself was the perpetrator, since s/he is protected by the right to defence (this would lead to overturning of the system of automatic registration of petty offences in road traffic).

Key Words

Municipal (city) guard, public prosecutor, Art. 96 § 3 Code of Petty Offences, right to defence, Art. 42 § 2 of the Constitution, speed cameras.


Z wokandy sądowej

Lech K. Paprzycki

Utrata przytomności przed skrzyżowaniem ze znakiem „stop”?

Loss of consciousness before an intersection with a “stop” sign?

Streszczenie

Artykuł dotyczy sprawy wypadku drogowego, w którym, na skrzyżowaniu dróg nierównorzędnych, doszło do zderzenia wyjeżdżającego z drogi podporządkowanej samochodu kierowanego przez późniejszego oskarżonego, z samochodem jadącym drogą z pierwszeństwem. Oskarżony, jako przyczynę wypadku podał utratę przytomności, jakiej doznał tuż przed wypadkiem. Autor, omawiając przebieg postępowania w tej sprawie, skupia się głównie na problematyce psychiatryczno-psychologicznej opinii biegłych, dotyczącej możliwości ustalenia, czy faktycznie do takiej utraty przytomności doszło.

Słowa kluczowe

Utrata przytomności, kierowanie pojazdem, wypadek, psychiatryczno-psychologiczna opinia biegłych.

Abstract 

The article concerns the case of a road accident, in which, at an intersection between major and minor roads, there was a collision between a car coming out of the minor road driven by the (later) accused, and a car going along the major road (with right of way). The accused gave – as the cause of the accident – loss of consciousness, which he had suffered just before the accident. The author, discussing the course of the proceedings in this matter, focuses mainly on psychiatric and psychological issues in presented expert opinions, relating to the possibility of establishing whether in fact this loss of consciousness occurred.

Key Words

Loss of consciousness, driving a vehicle, accident, psychiatric-psychological expert opinion.


Z problemów rekonstrukcji wypadków i opiniowania

Bronisław Kolator, Andrzej Olszewski, Stanisław Walczak, Stanisław Wolak

Ślady hamowania pozostawione na jezdni przez samochód wyposażony w układ ABS

Skid marks left on the road by a car equipped with ABS

Streszczenie

W artykule przedstawiono wyniki wstępnych badań procesu ekstremalnego hamowania samochodu wyposażonego w układ ABS. Podczas prób rejestrowano takie parametry ruchu pojazdu, jak: trzy składowe wektora przyspieszenia liniowego, trzy składowe wektora prędkości liniowej oraz trzy składowe wektora prędkości kątowej. Dodatkowo, każda z prób hamowania była rejestrowana przy użyciu szybkiej kamery, z częstotliwością 200 klatek/s. Po zakończeniu każdej próby wykonywano dokumentację fotograficzną śladów hamowania oraz, przy użyciu kamery termowizyjnej, rejestrowano ślad termiczny, pozostawiony na jezdni przez koła samochodu. Na podstawie analizy uzyskanych wyników dokonano weryfikacji długości śladów hamowania oraz wartości średniego pełnego opóźnienia pojazdu.

Słowa kluczowe

Opóźnienie, ślady hamowania, układ ABS, trwałość śladu termicznego.

Abstract 

The paper presents the results of a preliminary study of the process of extreme braking of a vehicle equipped with ABS. During the road tests the parameters of vehicle dynamics such as three components of the linear acceleration vector, three components of the linear velocity and three components of the angular velocity vector were recorded. In addition, each braking test was recorded using a high speed camera at 200 fps. After each test photographic documentation of skid marks left by the wheels was made and recorded using a thermal imaging camera. On the basis of the analysis of the obtained results the skid marks length and the value of vehicle average deceleration were verified.

Key Words

Deceleration, skid marks, ABS, durability of thermal marks.


Adam Reza

Metodyka ustalania sygnałów wyświetlanych w określonym czasie w sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu

Methodology of determining signals displayed at a specific time in traffic lights at an intersection

Streszczenie

W artykule, na konkretnym przykładzie, przedstawiono możliwości i metody ustalenia, jakie sygnały w określonym czasie były na skrzyżowaniu wyświetlane dla uczestników wypadku. Szczególnie dokładnie opisano określanie wyświetlanych sygnałów na podstawie analizy dowodów osobowych, które w przeważającej liczbie spraw są decydujące dla jakichkolwiek ustaleń.

Słowa kluczowe

Sygnalizacja świetlna, czas międzyzielony.

Abstract 

The article presents, on a specific example, the possibilities and methods of establishing which signals were displayed at a specified time for the participants of an accident. The process of determining which signals were displayed – on the basis of analysis of testimony – has been described very precisely. Such testimony is crucial for any findings in the vast majority of cases.

Key Words

Traffic lights, traffic signal change interval.


Materiały szkoleniowe

Robert Janczur

Parametry hamowania autobusów. Wyniki drogowych badań hamowania hamulcem zasadniczym z układem ABS oraz przy wykorzystaniu zwalniacza hydraulicznego

Braking parameters of buses. Results of a road study on braking with a basic braking system with ABS and using a hydraulic retarder

Streszczenie

W artykule przedstawiono warunki realizacji i wyniki badań drogowych ekstremalnego hamowania kilkunastu autobusów wyposażonych w system ABS oraz przykładowe charakterystyki hamowania autobusów turystycznych przy wykorzystaniu zwalniaczy hydraulicznych (retarderów). W większości badania zostały wykonane na suchych jezdniach asfaltowych, przy prędkości początkowej hamowania mieszczącej się w zakresie od 50 do 70 km/h. Do pomiaru i rejestracji prędkości jazdy wykorzystano głowicę Correvit Corrsys S-CE oraz przetwornik analogowo-cyfrowy AD-16 z komputerem. Dla każdej próby hamowania hamulcem zasadniczym obliczono średnie pełne opóźnienia hamowania MFDD. Wyniki badań przedstawiono w postaci średniej arytmetycznej z wykonanych prób z podaniem odchylenia standardowego. Charakterystyki hamowania autobusów przy wykorzystaniu zwalniacza (retardera) zaprezentowano w postaci wykresów uzyskiwanego opóźnienia w funkcji prędkości jazdy.

Słowa kluczowe

Autobus, ekstremalne hamowanie, opóźnienie hamowania, zwalniacz (retarder).

Abstract 

The article presents the conditions under which road tests were conducted and their results. The road tests concerned extreme braking by a dozen-or-so buses equipped with an ABS system. Example characteristics of the braking of tourist buses using hydraulic retarders were also observed. Most of the tests were carried out on dry asphalt roads, at an initial braking speed of 50 to 70 km/h. For measuring and recording driving speed, a Correvit Corrsys S-CE sensor and an AD-16 analogue to digital converter were used with a computer. For each braking test with a basic brake, the mean fully developed deceleration MFDD was calculated. The results of the conducted trials have been presented in the form of an arithmetic mean, together with the standard deviation. Characteristics of the braking of buses using a retarder have been presented in the form of plots of the obtained deceleration as a function of the speed of driving.

Key Words

Bus, extreme braking, deceleration, retarder.


Wydarzenia

Adam Reza

II Sympozjum „Wypadki drogowe w praktyce biegłych” nt. „Wypadki z udziałem motocykli”, Bielsko-Biała, 25–26 września 2014 r.

II Symposium “Road accidents in court experts’ practice”, entitled “Accidents involving motorcycles”, Bielsko-Biała, September 25–26, 2014