Paragraf na Drodze 10/2016

Wykładnia prawa

Sławomir Joachimiak

Droga leśna jako miejsce ruchu lądowego

Forest road as a place of land traffic

Streszczenie

Na tle dwóch wyroków Sądu Najwyższego: z dnia 30 lipca 2015 r., w sprawie o sygn. IV KK 201/15 oraz z dnia 29 stycznia 2016 r., w sprawie o sygn. IV KK 324/15, autor omawia pojęcie drogi leśnej i możliwość potraktowania jej jako miejsca ruchu lądowego. Punktem wyjścia do tego są ogólne rozważania na temat ruchu lądowego, odnośnie miejsc, w których może być prowadzony oraz nie może być prowadzony. W dalszej kolejności szczegółowo omówiono możliwość prowadzenia ruchu lądowego na drogach leśnych.

Słowa kluczowe

Przestępstwo drogowe, ruch lądowy, droga wewnętrzna, droga leśna

 

Abstract

Against two judgements of the Supreme Court of 30 July 2015, Ref. No. IV KK 201/15 and of 29 January 2016, Ref. No. IV KK 324/15, the author presents a concept of the forest road and possibility of treating it as a place of land traffic. The starting point for the discussion is a general reflection on land traffic, places where it is allowed and where it is banned. Next, the possibility of allowing land traffic on forest roads is discussed in detail.

Key words

Traffic offence, land traffic, internal road, forest road.

 

Bolesław Kurzępa

Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia
5 listopada 2015 r., sygn. III SA/Po 472/15, w sprawie bezprawności cofnięcia uprawnień do prowadzenia pojazdów na podstawie pierwszego badania
lekarskiego, zaskarżonego przez osobę badaną

Commentary on the judgement of the Voivodeship Administrative Court in Poznan
of 5 November 2015, Ref. III SA/Po 472/15, On the unlawfulness of  revocation
of a driving licence on the basis of a first medical examination that has been
contested by the examined person

Streszczenie

Jest to glosa aprobująca następującą tezę wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu: „Nie jest dopuszczalne, aby w przypadku skutecznego wniesienia przez osobę badaną, niezadowoloną z pierwotnego wyniku badania, o przeprowadzenie ponownego badania lekarskiego – do czego wprost upoważnia ją art. 79 ust. 4 ustawy z 2011 r. o kierujących pojazdami – organ administracji cofnął tej osobie uprawnienie do kierowania pojazdami w oparciu o to pierwotne orzeczenie lekarskie, wydane przez uprawnionego lekarza wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy. Dopiero wydanie orzeczenia ostatecznego, które nie będzie mogło być skutecznie zakwestionowane z wykorzystaniem instytucji przewidzianej w art. 79 ust. 4 ustawy z 2011 r. o kierujących pojazdami, przesądza, z prawnego punktu widzenia, o tym, czy względem osoby badanej zachodzą przeciwwskazania zdrowotne do kierowania pojazdami”.

Słowa kluczowe

Prawo jazdy, badanie lekarskie, cofnięcie uprawnień, podstawa cofnięcia.

Summary

This is a commentary approving the following ruling of the Voivodeship Administrative Court in Poznan: “In the case of a successful petition – by an examined person who is not satisfied with the original result of a medical examination – to carry out a repeat medical examination (to which they are explicitly entitled under Art. 79 paragraph 4 of the Act of 2011 on Vehicle Drivers), it is not admissible for an administrative body to revoke this person’s driving licence on the basis of the original medical certificate, issued by an authorised medical doctor of a voivodeship centre of occupational medicine. Only issuing of a final decision, which will not be able to be successfully challenged using the institution provided for under Art. 79 paragraph 4 of the Act of 2011 on vehicle drivers, will decide, from the legal point of view, whether there are medical contraindications to driving in relation to the examined person”.

Key Words

Driving licence, medical examination, revocation of driving licence, basis for revocation

 

Mikołaj Małecki

Przestępstwo niezatrzymania pojazdu do kontroli drogowej

(projektowany art. 178b Kodeksu karnego)

The offence of failure to stop the vehicle for a roadside inspection

(proposed Art. 178b of the Penal Code)

Streszczenie

W artykule został omówiony projekt nowelizacji Kodeksu karnego, przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości dnia 21 września 2016 r. Zdaniem autora przedstawiona propozycja nie zasługuje na aprobatę z uwagi na zbyt szeroki zakres kryminalizacji, zbyt surową sankcję grożącą za popełnienie omawianego czynu, niespójność proponowanego przepisu z innymi regulacjami przewidującymi odpowiedzialność karną za niewłaściwe zachowania w ruchu lądowym oraz nieuzasadnioną wybiórczość penalizowanych zachowań. W rozważaniach wskazano możliwe sposoby ulepszenia proponowanego przepisu oraz zasugerowano alternatywne rozwiązania prawne.

Słowa kluczowe

Kontrola w ruchu drogowym, wykroczenie, projekt nowelizacji Kodeksu karnego.

Abstract

The author discusses the draft amendment of the Penal Code, prepared by the Ministry of Justice on 21 September 2016. The presented proposals do not deserve approval because of too broad scope of criminalisation, too severe penalties for committing the offence in question, the inconsistency of the proposed regulation with other regulations providing for criminal responsibility for inappropriate behaviour in land traffic and unjustified selectivity of punishable behaviour. Possible ways to improve the proposed rule have been pointed out and alternative legal solutions indicated.

Key words

Road traffic inspection, misdemeanour, draft amendment of the Penal Code.

 

Małgorzata Marciniak

Zakaz prowadzenia pojazdów orzekany za przestępstwo z art. 178 a § 1
i 4 Kodeksu karnego na tle orzecznictwa sądowego

Driving ban imposed for an offence under Art. 178 a § 1 and 4 of the Penal Code against the background of past judicial rulings

Streszczenie

W artykule opisano ustawowe znamiona przestępstwa z art. 178a § 1 i 4 Kodeksu karnego w świetle orzecznictwa sądowego. Wskazano, jakie kary i środki karne mogą lub muszą zostać orzeczone wobec sprawcy tego występku. Autorka wskazuje, że na przestrzeni ostatnich lat ustawodawca zaostrzył środki reakcji karnej za ten czyn zabroniony. W przypadku przestępstwa z art. 178a § 1 k.k. obligatoryjny jest zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów albo pojazdów określonego rodzaju na okres od 3 lat, a także świadczenie pieniężne w granicach od 5 000 do 60 000 zł. Za występek z art. 178a § 4 k.k. sąd jest zobowiązany orzec zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych dożywotnio (chyba że zachodzi wyjątkowy przypadek, uzasadniony szczególnymi okolicznościami), a także świadczenie pieniężne w kwocie od 10 000 do 60 000 zł.  Przepisy normujące środki karne zostały doprecyzowane w orzecznictwie sądowym. Zdaniem autorki, biorąc pod uwagę przyjęte rozwiązania ustawowe dotyczące nietrzeźwych kierowców, należy mieć nadzieję, iż przyniosą one pożądane efekty i zwiększą bezpieczeństwo w komunikacji, choć podkreślić należy, iż równie ważne jest podnoszenie świadomości i kultury prawnej społeczeństwa.

Słowa kluczowe

Ruch drogowy, kierowanie pojazdami mechanicznymi, stan nietrzeźwości, zakaz prowadzenia pojazdów.

Summary

The article describes the statutory criteria of an offence under Art. 178a § 1 and 4 of the Penal Code in the light of past judicial rulings. The author indicates which penalties and punitive measures can or must be applied against perpetrators of this misdemeanour. Moreover, the author points out that in recent years the legislature has increased the severity punitive measures available against this criminal offence. In the case of Art. 178a § 1 Penal Code, a ban on driving all vehicles or vehicles of a defined type for a period of 3 years is obligatory, as well as a pecuniary performance of 5000 to 60 000 zł. For an offence under Art. 178a § 4 Penal Code, the court is obliged to impose a ban on driving all motor vehicles for life (unless it is a special case, justified by special circumstances), and fine in the amount of 10 000 to 60 000 zł. Provisions governing punitive measures  have been clarified in past judicial rulings. According to the author, taking into account the accepted statutory solutions concerning drunk drivers, it is hoped that they will bring the desired effects and increase safety on the roads.

Key words

Road traffic, driving motor vehicles, intoxication, driving ban.

 

 

Kazimierz J. Pawelec

Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 23 lipca 2014 r., sygn. V KK 32/14, w sprawie możliwości przypisania kilku uczestnikom ruchu
współodpowiedzialności za wypadek drogowy

Commentary on the Judgement of the Supreme Court of 23 July 2014,
Ref. V KK 32/14, on the possibility of ascribing co-responsibility for a road
accident to several road users

Streszczenie

Jest to glosa krytyczna do wyroku, którego teza brzmi: „Współodpowiedzialnymi za wypadek drogowy może być dwóch lub więcej uczestników ruchu drogowego, z zastrzeżeniem przypisania im faktycznego skutku, jaki został przez nich spowodowany przez chociażby naruszenie zasad bezpieczeństwa w ruchu”. Zdaniem autora, w razie znalezienia się uczestnika ruchu w zaskakującej, nieprzewidywalnej sytuacji drogowej, trudno mówić o jego winie, nawet w sytuacji empirycznego wykazania istnienia teoretycznej możliwości uniknięcia wypadku. De lege lata postuluje, aby w razie zaistnienia wypadków drogowych związanych z niemodelowym zachowaniem się jego uczestników, jak też z nieznacznymi naruszeniami przepisów ruchu, zwłaszcza administracyjnych, dokonywać dodatkowych ustaleń dowodowych, podejmujących próby ustalenia, czy kierujący, któremu można zarzucić przyczynienie do zaistnienia wypadku, faktycznie miał możliwość i dość czasu na podjęcie wyrozumowanych manewrów obronnych.

Słowa kluczowe

Niemodelowe zachowanie się uczestników ruchu, wypadek, zasada przypisania skutku, realne możliwości uniknięcia wypadku.

Summary

This is a critical commentary on the following ruling: “Two or more road users can be co-responsible for a traffic accident, subject to attributing to them the actual consequence, which was caused by them by, for example, violation of road safety regulations”. In the author’s opinion, in the case of a road user finding him/herself in a surprising, unpredictable road situation, it is difficult to talk about his/her guilt, even in a situation of empirical demonstration of the existence of a theoretical possibility of avoiding an accident. The law as it exists calls for – in the event of road accidents involving non-model behaviour by its participants as well as minor violations of traffic regulations, especially administrative ones – carrying out additional findings of evidence, attempting to establish whether the driver, who can be accused of contributing to the occurrence of an accident, really had the possibility and enough time to undertake rational defensive manoeuvres.

Key Words

Non-model behaviour of road users, accident, the principle of attributing consequences, realistic possibility of avoiding an accident.

Z wokandy sądowej

Lech K. Paprzycki

Sam ślad DNA nie wystarcza dla ustalenia kto prowadził pojazd

A DNA trace alone is not sufficient to establish who was driving a vehicle

 

Streszczenie

Artykuł dotyczy wypadku, w którym samochód Mercedes Sprinter, na prostym odcinku drogi wypadł z jezdni i prawym bokiem uderzył w przydrożne drzewo, czego skutkiem była śmierć trojga z przewożonych pasażerów. Problemem było to, kto w chwili wypadku kierował samochodem, jako że nikt z jadących osób nie przyznał się do tego, ani nie wskazał osoby kierowcy. W toku postępowania, na podstawie zgromadzonych dowodów, w tym opinii trzech biegłych różnych specjalności, ustalono, że kierującym była osoba, która doznała najmniejszych obrażeń, a po wypadku została znaleziona poza pojazdem. Na tle tej sprawy autor omawia przydatność dowodową śladu DNA, ujawnionego wewnątrz pojazdu, wskazując, że ślad ten świadczy jedynie o tym, że pozostawiła go w określonym miejscu określona osoba, natomiast nie świadczy o tym, że powstał w określonej chwili (tu – w chwili wypadku), a więc sam w sobie nie może służyć jako dowód wskazujący, kto w chwili wypadku zajmował miejsce kierowcy.

Słowa kluczowe

Ślad DNA, wartość dowodowa takiego śladu, inne dowody przydatne do ustalania osoby kierowcy.

Summary

The article concerns an accident in which a Mercedes Sprinter – travelling on a straight section of a road – went off the road and hit a roadside tree with its right side, which resulted in the death of three of the passengers. The problem was determining who was driving the car at the moment of the accident, as none of the persons in the car admitted to it, nor indicated the driver. In the course of the proceedings, on the basis of accumulated evidences, including the opinions of three experts of various specializations, it was established that the driver was the person who suffered the least injuries and was found outside the vehicle after the accident. Against the background of the case, the author discusses the evidential usefulness of the DNA trace revealed within the vehicle, pointing out that the presence of this trace only attests to the fact that it was left in a specific place by a specific person, but it does not prove that it was deposited at a specific moment (at the moment of the accident), and so in itself it cannot serve as evidence indicating who was in the driver’s seat at the moment of the accident.

Key words

DNA trace, evidential value of such a trace, other evidences useful for establishing the identity of the driver.

 

Z problemów rekonstrukcji wypadków i opiniowania

Tadeusz Diupero

Szczególne przypadki zderzenia motocykla z samochodem osobowym

Special cases of motorcycle collisions with a car

Streszczenie

Artykuł przedstawia przebieg i wyniki prób zderzenia motocykla ze stojącym samochodem osobowym, przeprowadzonych w Przemysłowym Instytucie Motoryzacji, w dwóch wariantach: gdy motocykl uderza ukośnie od przodu w rejon przedniego słupka nadwozia samochodu pod kątem ok. 60° oraz gdy uderza prostopadle w środek drzwi kierowcy. W pierwszym przypadku okazało się, że manekin motocyklisty przebił głową przednią szybę samochodu, co w istotny sposób zakłóciło pozderzeniowe przemieszczenie się manekina. W drugim przypadku próba wykazała, że skutki zderzenia określone wartością indeksu HIC okazałyby się dla motocyklisty śmiertelne.

Słowa kluczowe

Test zderzeniowy, motocykl, samochód osobowy

Summary

The article presents the course and results of two variants of a collision trial of a motorcycle with a stationary car, carried out in the Automotive Industry Institute: when a motorbike hit diagonally from the front in the area of the front pillar of the car body – at an angle of about 60° – and when it collided into the centre of the driver’s door at right angles. In the first case, it turned out that the motorcyclist dummy broke through the windscreen of the car with its head, which significantly disrupted the post-collision movement of the dummy. In the second case, the trial showed that the results of the collision, as determined by the HIC index value, would have turned out to be fatal for the motorcyclist.

Key Words

Crash test, motorcycle, car.

 

Informacje

Informacja dla prenumeratorów

Informacja dla autorów

Lista stałych recenzentów