Paragraf na drodze 11/2008

Wykładnia prawa

Tomasz Huminiak
Prawna dopuszczalność zaliczania na poczet środka karnego okresu zatrzymania prawa jazdy
The legal acceptability of counting the period of confiscation of a driving licence towards the punitive measure (period)

Streszczenie
Autor przedstawia problem prawnej dopuszczalności zaliczania przez sąd, na poczet środka karnego zakazu prowadzenia pojazdów, okresu zatrzymania dokumentu prawa jazdy, dokonanego w trybie i z przyczyn wskazanych w art. 135 ust. 1 pkt 1a oraz ust. 2 ustawy "Prawo o ruchu drogowym", w kontekście relacji między dokonanym w tym trybie faktem zatrzymania dokumentu a istotą administracyjno-prawnego uprawnienia do kierowania pojazdami. Wyraża pogląd, że fakt zatrzymania dokumentu, niepołączony z praw­nym pozbawieniem uprawnienia do kierowania pojazdami, orzeczonym w trybie administracyjno-prawnym, nie powinien, a wręcz de lege lata nie może, skutkować zaliczeniem okresu tego zatrzymania na poczet środka karnego. Prezentuje jednocześnie postulaty co do stosowania prawa de lege lata i stanowienia prawa de lege ferenda.

Słowa kluczowe
Zatrzymanie prawa jazdy, uprawnienie do kierowania pojazdami, decyzja administracyjna, zakaz prowadzenia pojazdów.

Abstract
The author presents the issue of the legal acceptability of counting the period of confisca­tion of a driving licence towards the period of the punitive measure of driving ban, exe­cuted in the procedure and for reasons indicated in Art. 135 Section 1 Point 1a and also Section 2 of the 'Road Traffic Act', in the context of the relation between the fact of con­fiscation of the document carried out in this procedure, and the administrative-legal en­itlement to drive vehicles. He expresses the view that the fact of confiscation of a driving licence - if not linked with legal deprivation of entitlement to drive vehicles - ruled in administrative-legal procedure, should not, and indeed, in accordance with the law as it stands, cannot result in counting this period of confiscation towards the punitive measure (period). At the same time he presents postulates as to application of the law as it stands and what the law ought to be.

Key Words
Confiscation of driving licence, entitlement to drive vehicles, administrative decision, driving ban.


Andrzej Skowron
Kontrowersje wokół decyzji o odmowie wystąpienia z wnioskiem o ukaranie w sprawach kolizji drogowych (część 2)
Controversies surrounding a decision to reject the filing of a motion to penalise in road collision cases (part 2)

Streszczenie
Przedmiotem poprzedniej części artykułu były kontrowersje wokół prowadzenia czynności wyjaśniających w sprawach o tzw. kolizje drogowe. Część 2 dotyczy konsekwencji wynikającymi z wydania decyzji o odmowie wystąpienia z wnioskiem o ukaranie. Autor zwraca uwagę na to, że decyzja taka, w obecnym stanie prawnym, podlega szczególnego rodzaju kontroli. Zasadniczo sprawuje ją prezes sądu, do którego wpłynął wniosek o ukaranie ze strony pokrzywdzonego, który nie zgadza się z decyzją organu, który prowadził czynności wyjaśniające. Szczególnego rodzaju procedurę przewidują także przepisy wewnętrzne Policji, rozwijające instytucję uregulowaną w art. 56a k.p.w.

Słowa kluczowe
Kolizje drogowe, czynności wyjaśniające, zarządzenie Komendanta Głównego Policji, odmowa wniesienia wniosku o ukaranie, wniosek o odstąpienie od występowania do sądu z wnioskiem o ukaranie, instancja odwoławcza, względna dewolutywność, art. 60 k.p.w., wszczęcie postępowania, umorzenie, zasada oportunizmu.

Abstract
The subject of the previous part of the article was controversies surrounding conducting of explanatory proceedings in cases concerning so-called road collisions. Part 2 concerns consequences resulting from issuing of a decision to reject the filing of a motion to penalise. The author highlights the fact that such a decision, under current law, is subject to a special type of supervision. Basically, this supervision is exercised by the president of the court in which the motion to penalise has been filed by the injured party who does not agree with the decision of the organ which had conducted explanatory proceedings. A particular type of procedure is also foreseen by internal police regulations, which build on a procedure regulated in Art. 56a Code of Petty Offences' Procedure.

Key Words
Road collisions, explanatory proceedings, Order of the Chief of Police, rejection of filing of motion to penalise, a motion to refrain from filing of a motion to penalise, instance of appeal, relative appeal to a higher court, Art. 60 of the Code of Petty Offences' Procedure, initiate proceedings, dismissal, principle of opportunism.


Ryszard A. Stefański
Zasady wyprzedzania i omijania pojazdów przez motocyklistów
Principles of overtaking and bypassing vehicles by motorcyclists

Streszczenie
Przedmiotem artykułu jest ocena zachowania się motocyklistów, którzy dokonują manewru wyprzedzania lub omijania pojazdów między pasami ruchu, na drogach o co najmniej dwóch psach ruchu w jednym kierunku. Analiza ustawowej definicji pasa ruchu oraz zasad wyprzedzania i omijania prowadzi autora do wniosku, że z prawnego punktu widzenia takie manewry są niedopuszczalne.

Słowa kluczowe
Motocyklista, omijanie, pas ruchu, wyprzedzanie.

Abstract
The subject of the article is an assessment of the behaviour of motorcyclists who overtake or bypass vehicles between traffic lanes, on roads with at least two lanes in one direction. Analysis of the statutory definition of a traffic lane and principles of overtaking and by­passing lead the author to the conclusion that, from the legal point of view, such man­oeuvres are unacceptable.

Key Words
Motorcyclist, bypassing, traffic lane, overtaking.

 


Z wokandy sądowej

Lech K. Paprzycki
Tymczasowe aresztowanie zawinione przez biegłego
Temporary Arrest due to the fault of an expert

Streszczenie
Na przykładzie śmiertelnego w skutkach wypadku potrącenia w nocy nieoświetlonego rowerzysty przez samochód osobowy, autor wskazuje na niezasadność zastosowania w stosunku do kierowcy tego samochodu długotrwałego tymczasowego aresztowania, odpowiedzialnością za tę błędną decyzję obarczając zwłaszcza biegłego, który jako pierwszy, na wstępnym etapie postępowania przygotowawczego, wydał nieprzemyślaną, nie dość uzasadnioną i niekorzystną dla kierowcy opinię.

Słowa kluczowe
Tymczasowe aresztowanie, błędna opinia biegłego.

Abstract
Illustrated by the example of a fatal accident in which a cyclist riding an unilluminated bicycle was knocked down by a car, the author indicates the non-legitimacy of applying long-term temporary arrest to the driver of this car, holding an expert primarily re­spon­sible for this erroneous decision, who, at the preliminary stage of the preparatory proceed­ings issued an ill-considered, insufficiently justified opinion that was unfavourable for the driver.

Key Words
Temporary arrest, erroneous expert opinion.


Materiały szkoleniowe

Sławomir Pytel
Wypadek podczas rajdu samochodowego. Analiza elementów zdarzenia w praktyce rzeczoznawczej
An accident during a car rally. Analysis of elements in technical expert practice

Streszczenie
Artykuł zawiera opis zagadnień, jakie muszą zostać przeanalizowane, aby opinia dotycząca wypadku zaistniałego w trakcie samochodowych zawodów wyczynowych była pełna i pozbawiona błędów. Zawiera także uwagi dotyczące doboru biegłych (rzeczoznawców) w przypadku opiniowania wypadków z udziałem pojazdów, mających miejsce w trakcie rozgrywania zawodów sportowych. Autor silnie podkreśla, że biegły, niemający wiedzy specjalnej z zakresu zawodów motorowych, nie powinien przyjmować do opracowania tego typu opinii, zaś organ procesowy powinien mieć świadomość tego, że dla opracowania opinii dotyczącej wypadku, który zaistniał w trakcie sportowych zawodów motorowych, należy powołać biegłego posiadającego dodatkowy zakres wiedzy specjalnej.

Słowa kluczowe
Rajd samochodowy, wypadek, dobór biegłego.

Abstract
The article contains a description of issues that must be analysed in order that an opinion concerning an accident that has occurred in the course of a professional car rally is com­plete and devoid of errors. It also contains comments concerning choice of experts in the case of accidents involving vehicles taking place in the course of sporting events. The author strongly emphasises that an expert who does not have specialist knowledge in the field of motor vehicle competitions should not accept this sort of work, and the judicial body should be aware of the fact that an expert possessing additional specialist knowledge should be summoned if an expert opinion needs to be prepared concerning an accident that has taken place in the course of motor vehicle sporting events.

Key Words
Car rally, accident, choice of an expert.


Informacje

Ogólnopolski Zjazd Katedr Prawa Karnego
Polish Convention of Criminal Law Departments

 

Wykładnia prawa

Tomasz Huminiak

Prawna dopuszczalność zaliczania na poczet środka karnego okresu zatrzymania prawa jazdy

The legal acceptability of counting the period of confiscation of a driving licence towards the punitive measure (period)

Streszczenie

Autor przedstawia problem prawnej dopuszczalności zaliczania przez sąd, na poczet środka karnego zakazu prowadzenia pojazdów, okresu zatrzymania dokumentu prawa jazdy, dokonanego w trybie i z przyczyn wskazanych w art. 135 ust. 1 pkt 1a oraz ust. 2 ustawy "Prawo o ruchu drogowym", w kontekście relacji między dokonanym w tym trybie faktem zatrzymania dokumentu a istotą administracyjno-prawnego uprawnienia do kierowania pojazdami. Wyraża pogląd, że fakt zatrzymania dokumentu, niepołączony z praw­nym pozbawieniem uprawnienia do kierowania pojazdami, orzeczonym w trybie administracyjno-prawnym, nie powinien, a wręcz de lege lata nie może, skutkować zaliczeniem okresu tego zatrzymania na poczet środka karnego. Prezentuje jednocześnie postulaty co do stosowania prawa de lege lata i stanowienia prawa de lege ferenda.

Słowa kluczowe

Zatrzymanie prawa jazdy, uprawnienie do kierowania pojazdami, decyzja administracyjna, zakaz prowadzenia pojazdów.

Abstract

The author presents the issue of the legal acceptability of counting the period of confisca­tion of a driving licence towards the period of the punitive measure of driving ban, exe­cuted in the procedure and for reasons indicated in Art. 135 Section 1 Point 1a and also Section 2 of the 'Road Traffic Act', in the context of the relation between the fact of con­fiscation of the document carried out in this procedure, and the administrative-legal en­itlement to drive vehicles. He expresses the view that the fact of confiscation of a driving licence - if not linked with legal deprivation of entitlement to drive vehicles - ruled in administrative-legal procedure, should not, and indeed, in accordance with the law as it stands, cannot result in counting this period of confiscation towards the punitive measure (period). At the same time he presents postulates as to application of the law as it stands and what the law ought to be.

Key Words

Confiscation of driving licence, entitlement to drive vehicles, administrative decision, driving ban.


Andrzej Skowron

Kontrowersje wokół decyzji o odmowie wystąpienia z wnioskiem o ukaranie w sprawach kolizji drogowych (część 2)

Controversies surrounding a decision to reject the filing of a motion to penalise in road collision cases (part 2)

Streszczenie

Przedmiotem poprzedniej części artykułu były kontrowersje wokół prowadzenia czynności wyjaśniających w sprawach o tzw. kolizje drogowe. Część 2 dotyczy konsekwencji wynikającymi z wydania decyzji o odmowie wystąpienia z wnioskiem o ukaranie. Autor zwraca uwagę na to, że decyzja taka, w obecnym stanie prawnym, podlega szczególnego rodzaju kontroli. Zasadniczo sprawuje ją prezes sądu, do którego wpłynął wniosek o ukaranie ze strony pokrzywdzonego, który nie zgadza się z decyzją organu, który prowadził czynności wyjaśniające. Szczególnego rodzaju procedurę przewidują także przepisy wewnętrzne Policji, rozwijające instytucję uregulowaną w art. 56a k.p.w.

Słowa kluczowe

Kolizje drogowe, czynności wyjaśniające, zarządzenie Komendanta Głównego Policji, odmowa wniesienia wniosku o ukaranie, wniosek o odstąpienie od występowania do sądu z wnioskiem o ukaranie, instancja odwoławcza, względna dewolutywność, art. 60 k.p.w., wszczęcie postępowania, umorzenie, zasada oportunizmu.

Abstract

The subject of the previous part of the article was controversies surrounding conducting of explanatory proceedings in cases concerning so-called road collisions. Part 2 concerns consequences resulting from issuing of a decision to reject the filing of a motion to penalise. The author highlights the fact that such a decision, under current law, is subject to a special type of supervision. Basically, this supervision is exercised by the president of the court in which the motion to penalise has been filed by the injured party who does not agree with the decision of the organ which had conducted explanatory proceedings. A particular type of procedure is also foreseen by internal police regulations, which build on a procedure regulated in Art. 56a Code of Petty Offences' Procedure.

Key Words

Road collisions, explanatory proceedings, Order of the Chief of Police, rejection of filing of motion to penalise, a motion to refrain from filing of a motion to penalise, instance of appeal, relative appeal to a higher court, Art. 60 of the Code of Petty Offences' Procedure, initiate proceedings, dismissal, principle of opportunism.


Ryszard A. Stefański

Zasady wyprzedzania i omijania pojazdów przez motocyklistów

Principles of overtaking and bypassing vehicles by motorcyclists

Streszczenie

Przedmiotem artykułu jest ocena zachowania się motocyklistów, którzy dokonują manewru wyprzedzania lub omijania pojazdów między pasami ruchu, na drogach o co najmniej dwóch psach ruchu w jednym kierunku. Analiza ustawowej definicji pasa ruchu oraz zasad wyprzedzania i omijania prowadzi autora do wniosku, że z prawnego punktu widzenia takie manewry są niedopuszczalne.

Słowa kluczowe

Motocyklista, omijanie, pas ruchu, wyprzedzanie.

Abstract

The subject of the article is an assessment of the behaviour of motorcyclists who overtake or bypass vehicles between traffic lanes, on roads with at least two lanes in one direction. Analysis of the statutory definition of a traffic lane and principles of overtaking and by­passing lead the author to the conclusion that, from the legal point of view, such man­oeuvres are unacceptable.

Key Words

Motorcyclist, bypassing, traffic lane, overtaking.

 


Z wokandy sądowej

Lech K. Paprzycki

Tymczasowe aresztowanie zawinione przez biegłego

Temporary Arrest due to the fault of an expert

Streszczenie

Na przykładzie śmiertelnego w skutkach wypadku potrącenia w nocy nieoświetlonego rowerzysty przez samochód osobowy, autor wskazuje na niezasadność zastosowania w stosunku do kierowcy tego samochodu długotrwałego tymczasowego aresztowania, odpowiedzialnością za tę błędną decyzję obarczając zwłaszcza biegłego, który jako pierwszy, na wstępnym etapie postępowania przygotowawczego, wydał nieprzemyślaną, nie dość uzasadnioną i niekorzystną dla kierowcy opinię.

Słowa kluczowe

Tymczasowe aresztowanie, błędna opinia biegłego.

Abstract

Illustrated by the example of a fatal accident in which a cyclist riding an unilluminated bicycle was knocked down by a car, the author indicates the non-legitimacy of applying long-term temporary arrest to the driver of this car, holding an expert primarily re­spon­sible for this erroneous decision, who, at the preliminary stage of the preparatory proceed­ings issued an ill-considered, insufficiently justified opinion that was unfavourable for the driver.

Key Words

Temporary arrest, erroneous expert opinion.


Materiały szkoleniowe

Sławomir Pytel

Wypadek podczas rajdu samochodowego. Analiza elementów zdarzenia w praktyce rzeczoznawczej

An accident during a car rally. Analysis of elements in technical expert practice

Streszczenie

Artykuł zawiera opis zagadnień, jakie muszą zostać przeanalizowane, aby opinia dotycząca wypadku zaistniałego w trakcie samochodowych zawodów wyczynowych była pełna i pozbawiona błędów. Zawiera także uwagi dotyczące doboru biegłych (rzeczoznawców) w przypadku opiniowania wypadków z udziałem pojazdów, mających miejsce w trakcie rozgrywania zawodów sportowych. Autor silnie podkreśla, że biegły, niemający wiedzy specjalnej z zakresu zawodów motorowych, nie powinien przyjmować do opracowania tego typu opinii, zaś organ procesowy powinien mieć świadomość tego, że dla opracowania opinii dotyczącej wypadku, który zaistniał w trakcie sportowych zawodów motorowych, należy powołać biegłego posiadającego dodatkowy zakres wiedzy specjalnej.

Słowa kluczowe

Rajd samochodowy, wypadek, dobór biegłego.

Abstract

The article contains a description of issues that must be analysed in order that an opinion concerning an accident that has occurred in the course of a professional car rally is com­plete and devoid of errors. It also contains comments concerning choice of experts in the case of accidents involving vehicles taking place in the course of sporting events. The author strongly emphasises that an expert who does not have specialist knowledge in the field of motor vehicle competitions should not accept this sort of work, and the judicial body should be aware of the fact that an expert possessing additional specialist knowledge should be summoned if an expert opinion needs to be prepared concerning an accident that has taken place in the course of motor vehicle sporting events.

Key Words

Car rally, accident, choice of an expert.


Informacje

Ogólnopolski Zjazd Katedr Prawa Karnego

Polish Convention of Criminal Law Departments