Paragraf na drodze 11/2010

Wykładnia prawa

Krzysztof Dąbkiewicz
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 25 maja 2010 r., sygn. III KK 116/10, w sprawie braku uprawnienia straży miejskiej do wnoszenia wniosku o ukaranie za niedopełnienie przez właściciela pojazdu obowiązku określonego w art. 65 § 2 k.w.
Commentary on the ruling of the Supreme Court of 25 May 2010, ref. III KK 116/10, on municipal guards being unauthorized to punish a vehicle owner for neglecting the obligation described in article 65 § 2 of Code of Petty Offences

Streszczenie
Jest to glosa aprobująca do stanowiska Sądu Najwyższego, w myśl którego organy straży gminnych (miejskich) nie posiadają uprawnień do wniesienia wniosku o ukaranie za niezrealizowanie przez właściciela lub posiadacza pojazdu obowiązku wskazania, na żądanie uprawnionego organu, komu powierzył pojazd do kierowania lub używania w oznaczonym czasie (art. 78 ust. 4 ustawy "Prawo o ruchu drogowym"), nawet wtedy, gdy w zakresie swego działania ujawniły fakt popełnienia wykroczenia.

Słowa kluczowe
Straż Gminna, wniosek o ukaranie, obowiązki właściciela lub posiadacza pojazdu

This is a favourable commentary on the position of the Supreme Court, according to which organs of the district (municipal) guard do not have powers to file a motion to punish for failure by the owner or user of a vehicle to fulfil the obligation of indicating, at the request of an authorised body, to whom the vehicle was entrusted for driving or using in the defined period (Article 78 section 4 of the Road Traffic Act), even in cases where the district (municipal) guard, in the course of their duties, have uncovered the commission of a petty offence.

Key Words
District guard, motion to punish, obligations of the car owner or user.


Andrzej Skowron
Wokół postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 29 czerwca 2010 r., sygn. I KZP 8/10, według którego odmowa wypełnienia obowiązku z art. 78 ust. 4 ustawy "Prawo o ruchu drogowym" stanowi wykroczenie z art. 97 Kodeksu wykroczeń
On the Supreme Court ruling of 29 June 2010, ref. I KZP 8/10, according to which refusal to fulfil the obligation from Article 78 section 4 of the Road Traffic Act constitutes a petty offence under Article 97 of the Code of Petty Offences

Streszczenie
Autor w sposób krytyczny odnosi się do zasadniczej tezy orzeczenia, zgodnie z którą zachowanie polegające na odmowie przez właściciela pojazdu udzielenia uprawnionemu organowi informacji, kto w danym czasie kierował pojazdem (art. 78 ust. 4 ustawy "Prawo o ruchu drogowym") stanowi wykroczenie z art. 97 Kodeksu wykroczeń. Jednocześnie omawia inne problemy, które wyłoniły się po lekturze uzasadnienia orzeczenia, a które pozostają w bezpośrednim związku z problematyką kwalifikacji prawnej takiego zachowania.

Słowa kluczowe
Straż miejska, art. 78 ust. 4 prawa o ruchu drogowym, art. 65 Kodeksu wykroczeń, zasada nullum crimen sine lege stricta, pisma awizowane, inne przepisy o bezpieczeństwie lub porządku ruchu na drogach publicznych.

Abstract
The author is critical of the fundamental argument of the ruling, according to which behaviour consisting in refusal by a vehicle owner to impart information to an authorised organ as to who was driving the vehicle at a given moment (Article 78 section 4 of the Road Traffic Act) constitutes a petty offence under Article 97 of the Code of Petty Offences. At the same time, he discusses other issues that have emerged after reading the justification of the decision, and which are directly connected with the issue of the legal category of such behaviour.

Key Words
Municipal Guard, Article 78 section 4 of the Road Traffic Act, Article 65 of the Code of Petty Offences, the principle of nullum crimen sine lege stricta, registered letters, other legislation concerning traffic safety or order on public roads.


Andrzej Ważny
Omówienie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 1 grudnia 2009 r., sygn. IV SA/Gl 700/09, w sprawie charakteru danych gromadzonych dla zarejestrowanych pojazdów w Centralnej Ewidencji Pojazdów
Discussion of the ruling of the Regional Administrative Court in Gliwice of 1 December 2009, ref. IV SA/Gl 700/09, concerning the nature of data collected for vehicles registered in the Central Register of Vehicles

Streszczenie
AOpracowanie aprobująco przedstawia treść orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, w którym orzekł on, że dane pojazdów zarejestrowanych, gromadzone w Centralnej Ewidencji Pojazdów, stanowią informację publiczną, a to z uwagi na szczególny ich charakter, ten mianowicie, że dotyczą one obiektów i podmiotów uczestniczących w ruchu drogowym.

Słowa kluczowe
Informacja publiczna, gromadzenie danych, ruch drogowy, Centralna Ewidencja Pojazdów.

Abstract
The author is favourably disposed towards the judicial opinion of the Regional Administrative Court in Gliwice, in which it ruled that the data on registered vehicles held in the Central Register of Vehicles constitute public information, in view of their special nature, namely that they concern objects and subjects participating in road traffic.

Key Words
Public information, data collection, road traffic, Central Register of Vehicles.


Diariusz prawniczy

Adam Jasiński
Diariusz prawniczy (54)
Legal Diary (54)


Z wokandy sądowej

Wojciech Kotowski
Brak rozsądku i wyobraźni?
Lack of common sense and imagination?

Streszczenie
Autor, poprzez relację przebiegu tragicznego wypadku drogowego, w którym zginęły trzy osoby, pokazał, że nie wystarczy mieć rację i w rozumieniu wymiaru sprawiedliwości nie dopuścić się rażącego naruszenia prawa, ale należy również postępować z najwyższą starannością dla zapanowania nie tylko nad pojazdem, ale również nad przewożonymi pasażerami.

Słowa kluczowe
Pasażer, prędkość, wypadek, przestępstwo, wykroczenie.

Abstract
The author recounts the course of a fatal road accident in which three persons were killed and shows that it is not sufficient to be right and - as understood under the administration of justice - not commit a flagrant violation of the law, but that the utmost care must also be taken to be in control not only of the vehicle but also the transported passengers.

Key Words
Passenger, speed, accident, crime, petty offence.


Materiały szkoleniowe

Sławomir Pytel
Wypadki połączone z pożarami pojazdów
Accidents combined with vehicle fires

Streszczenie
Artykuł dotyczy problemów, na jakie napotyka biegły w przypadkach, gdy ma opiniować wypadek, w którym (lub po którym) uczestniczący w nim pojazd ulega pożarowi. Występuje wtedy zazwyczaj konieczność dokonania analizy technicznej pojazdu na okoliczność wyjaśnienia, czy przyczyną pożaru była kolizja, czy też odwrotnie - pożar stał się przyczyną wypadku. Na przykładzie kilku rzeczywistych zdarzeń autor wykazuje, że w takich przypadkach podejmowana przez biegłego analiza jest złożona i wykracza poza standardowe badanie pojazdu oraz miejsca kolizji.

Słowa kluczowe
Pożar, kolizja, biegły, badanie śladów, dokumentowanie śladów.

Abstract
The article concerns problems encountered by the expert when s/he has to issue an expert opinion on an accident in which (or after which) a vehicle caught fire. There is then usually a need to carry out a technical analysis of the car in order to clarify whether the collision was the cause of the fire or vice versa - the fire was the cause of the accident. Illustrated by the example of several actual incidents, the author shows that in such cases, the analysis undertaken by the expert is complex and goes beyond the standard examination of the vehicle and the scene of the accident.

Key Words
Fire, collision, expert, examining traces, documenting traces.


Wydarzenia

Piotr Ciępka, Adam Reza
XV Międzynarodowa Konferencja pt. "Analitycy wypadków drogowych", Brno 2010
XV International Conference on "Analysts of Road Accidents", Brno 2010