Paragraf na drodze 11/2011

Wykładnia prawa

Wojciech Kotowski
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 1 marca 2011 r., sygn. V KK 284/10, w sprawie zbiegnięcia z miejsca wypadku
Commentary on the ruling of the Supreme Court of 1 March 2011, ref. V KK 284/10, in the matter of 'hit and run'

Streszczenie
Przedmiotem glosy jest pogląd Sądu Najwyższego, z którego wynika, że zbiegnięcie z miejsca wypadku drogowego jest zachowaniem intencjonalnym, ukierunkowanym na uniknięcie odpowiedzialności, przy czym sprawca musi mieć świadomość, że dopuścił się czynu zabronionego. Autor aprobuje ten pogląd, wzmacniając go argumentami ugruntowanymi w doktrynie i judykaturze.

Słowa kluczowe
Wypadek, zbiegnięcie z miejsca zdarzenia, uchylenie się od odpowiedzialności

Abstract
The commentary concerns the view of the Supreme Court that fleeing from the scene of an accident ("hit and run") is intentional behaviour, aimed at evading liability, as long as the perpetrator is aware that he/she has committed an offence. The author endorses this view, reinforcing it with arguments based on the doctrine and legal opinions.

Key Words
Accident, "hit and run", evading liability.


Andrzej Skowron
"O poprawianiu prawa" (część 2)
"On improvement of the law" (part 2)

Streszczenie
Ta część artykułu dotyczy dwóch zagadnień. Pierwszym są kontrowersje wokół planowanych przepisów, których zadaniem jest nakładanie grzywny na sprawców wykroczeń, ujawnianych za pomocą urządzeń automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym. Drugim zaś zagadnieniem jest niejasna treść przepisów art. 129a i 129g ustawy "Prawo o ruchu drogowym".

Słowa kluczowe
Ustawa "Prawo o ruchu drogowym", fotoradar, mandat zaoczny i kredytowany, Inspekcja Transportu Drogowego, system automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym.

Abstract
The present part of the article concerns two issues. One is the controversy surrounding the planned provisions, whose task is to enable imposition of fines on petty offenders who have been caught with the help of automatic traffic surveillance devices. The other issue is the unclear content of Articles 129a and 129g of the Road Traffic Act.

Key Words
The Road Traffic Act, speed camera, automatically issued fines and fixed penalty notices, Road Transport Inspectorate, automatic traffic surveillance system.


Z wokandy sądowej

Lech K. Paprzycki
Opinia biegłego rekonstruująca przebieg wypadku drogowego a taktyka obrony
An expert opinion reconstructing the course of a road accident and the tactics of the defence

Streszczenie
Omawiając wypadek potrącenia pijanego pieszego przez motocyklistę, znamienny tym, że to motocyklista poniósł śmierć, autor zwraca uwagę na problem przekraczania przez biegłych ich uprawnień procesowych. Wskazując, że w sprawach o wypadki drogowe granica owych kompetencji biegłego jest nader trudna do wyznaczenia, wyraża pogląd, że jej przekroczenie przez biegłego, który przecież musi być również znawcą przepisów prawa regulującego ruch drogowy, nie dyskwalifikuje opinii, a jedynie nakłada na organ procesowy obowiązek pominięcia tych rozważań biegłego, które dotyczą tego, co należy wyłącznie do prowadzących postępowanie przygotowawcze i sądowe.

Słowa kluczowe
Wypadek drogowy, uprawnienia procesowe biegłego, przekroczenie uprawnień, reakcja organu procesowego.

Abstract
The author discusses a case of a drunk pedestrian being knocked down by a motorcyclist - the characteristic feature of this case being that the motorcyclist died - drawing attention to the issue of experts exceeding their procedural powers. He indicates that in cases concerning road accidents, the limits of experts' powers are extremely difficult to delineate. Furthermore, the author expresses the opinion that exceeding them by the expert - who after all must also be an expert on the law governing road traffic - does not disqualify the opinion. It only imposes on the court the duty to disregard those deliberations of the expert that relate to that which is the exclusive responsibility of those conducting investigative and judicial proceedings.

Key Words
Road accident, procedural powers of a court expert, exceeding powers, response of the court.


Materiały szkoleniowe

Dariusz Bułka, Robert Janczur, Krzysztof Wach
Nowoczesna aparatura pomiarowa do badań podłużnej i poprzecznej dynamiki pojazdów
The new apparatus for measuring longitudinal and lateral dynamics of vehicles

Streszczenie
W artykule omówiona została nowoczesna aparatura badawcza VBOX angielskiej firmy Racelogic, oparta na wysokiej jakości odbiorniku nawigacji satelitarnej. Pozwala ona na szybszy, mniej pracochłonny i znacznie tańszy niż dotychczas stosowany, pomiar dynamiki podłużnej i poprzecznej pojazdów. Aparatura ta znajduje się na wyposażeniu laboratorium badawczego firmy Cyborg Idea s.c. z Krakowa. W artykule przedstawiono wnioski z badań weryfikacyjnych nowej aparatury, przeprowadzonych na Politechnice Krakowskiej, wraz z wykresami obrazującymi korelację wyników uzyskiwanych przy użyciu aparatury VBOX i tradycyjnej aparatury pomiarowej.

Słowa kluczowe
VBOX, badania dynamiki pojazdów samochodowych.

Abstract
The article discusses the new Racelogic VBOX apparatus, based on a new generation of high performance satellite receivers, which makes measurement of longitudinal and lateral dynamics of vehicles faster and much cheaper than before. This apparatus is owned by Cyborg Idea company from Cracow. The article presents the findings of the new apparatus verification tests conducted at the Cracow University of Technology, along with charts showing the correlation of results obtained using the VBOX equipment and traditional measuring apparatus.

Key Words
VBOX, motor vehicles dynamics tests.


Konrad A. Politowicz
Międzyinstytucjonalny obieg dokumentu prawa jazdy. Część 3: dokument prawa jazdy w postępowaniach: administracyjnym, karnym i wykroczeniowym
Interinstitutional circulation of driving licences. Part 3: the driving licence in administrative, criminal and petty offence proceedings

Streszczenie
W tej części cyklu autor omawia procedury związane z zarządzaniem dokumentem prawa jazdy w postępowaniu administracyjnym, wykroczeniowym i karnym. Analizując procedury związane z zatrzymywaniem prawa jazdy i jego zwracaniem posiadaczowi, wskazuje podmioty uprawnione do tych czynności oraz ich wzajemne relacje formalno-prawne. Omawia problem pozbawiania posiadacza prawa jazdy uprawnień do kierowania pojazdami w trybie procedur administracyjnych i karnych oraz procedury związane z przywracaniem tych uprawnień.

Słowa kluczowe
Krajowe prawo jazdy, zatrzymanie prawa jazdy, zwrot prawa jazdy, akta kierowcy, kierujący, starosta, Policja, sąd, prokurator, środek zapobiegawczy, środek karny, zakaz prowadzenia pojazdów, postępowanie administracyjne, postępowanie karne, postępowanie w sprawach o wykroczenia drogowe.

Abstract
In this part of the series, the author discusses procedures linked with “administering” a driving licence in administrative, petty offence and criminal proceedings. He analyses procedures linked with the confiscation of a driving licence and its return to the owner and indicates entities authorised to execute these actions and their mutual formal and legal relations. He discusses the problem of depriving the holder of a driving licence of the right to drive vehicles under administrative and criminal procedures, and also procedures linked with restoring this right.

Key Words
National driving licence, confiscation of driving licence, return of driving licence, driver files, driver, starosta (head of district council), Police, court of law, prosecutor, preventive measure, penal measure, driving ban, administrative proceedings, criminal proceedings, proceedings in cases of road traffic offences.


Beata Zborowska
Kurs reedukacyjny w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii
Refresher courses in road traffic safety, alcohol counteraction issues and drug prevention issues

Streszczenie
Artykuł przybliża zagadnienia prawne, dotyczące kursu reedukacyjnego w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii. Kursy takie zostały wprowadzone ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. Przepisy omówione w niniejszym opracowaniu wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

Słowa kluczowe
Kierujący pojazdami, kurs reedukacyjny, decyzja administracyjna, starosta, wojewódzki ośrodek ruchu drogowego.

Abstract
The article outlines legal issues relating to refresher courses in road traffic safety, alcohol counteraction and drug prevention. Such courses were introduced by the Act of 5 January 2011 on Vehicle Drivers. The provisions discussed in this article will come into force on 1 January 2013.

Key Words
Vehicle driver, refresher course, administrative decision, starosta, (head of district council), province road traffic centre.


Recenzje

Andrzej Ważny
Recenzja książki Wojciecha Kotowskiego pt. "Prawo o ruchu Drogowym. Komentarz"
Review of Wojciech Kotowski's book: "The Road Traffic Act. Commentary"