Paragraf na drodze 11/2014

Wykładnia prawa

Andrzej Jezusek

Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 27 marca 2014 r., sygn. I KZP 1/14, w sprawie idealnego zbiegu przestępstwa z art. 177 § 1 k.k. z wykroczeniem z art. 86 § 1 k.w.

Commentary on the Supreme Court decision of 27 March 2014, Ref. KZP 1/14, on ideal concurrence of offence, Art. 177 § 1 or § 2 Penal Code with petty offence, Art. 86 § 1 Petty Offence Code

Streszczenie

Przedmiotem glosy jest stanowisko Sądu Najwyższego w kwestii idealnego zbiegu występku spowodowania wypadku w komunikacji (art. 177 § 1 k.k.) z wykroczeniem spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym (art. 86 § 1 k.w.). Autor wskazuje, że instytucja idealnego zbiegu czynów karalnych nie wyłącza z góry możliwości zastosowania reguł wyłączania wielości ocen. Analizuje możliwość zastosowania reguły lex consumens w przypadku zbiegu przepisów chroniących dobra osobiste poszczególnych osób, gdy wskutek tego samego czynu uszczerbek poniosły różne osoby. Twierdzi, że w takim przypadku lex consumens nie ma zastosowania, ponieważ naruszenie dobra osobistego jednej osoby nie łączy się z reguły z naruszeniem dobra osobistego innej osoby, a zbieg przepisów, zgodnie z dyspozycją art. 10 § 1 k.w., może przekształcić się w idealny zbieg przestępstwa z wykroczeniem.

Słowa kluczowe

Zbieg przepisów, idealny zbieg wykroczenia z przestępstwem, lex consumens.

Abstract 

The subject of the commentary is a position of Supreme Court concerning concurrence between the offence of causing an accident in transport (Article 177 § 1 or 2 of the Penal Code) and the petty offence of causing danger in road traffic (Article 86 § 1 of the Petty Offence Code). The author indicates that the institution of ideal concurrence of punishable acts does not preclude application of the rules leading to an elimination of multitude evaluations. Then the author analyses the possibility of application lex consumens to concurrence of provisions which protect personal values, when different persons have suffered harms as a result of the same act. In such case lex consumens shall not be applied because violation of a personal value of a particular person does not involve a violation of personal value of another person. So concurrence between provisions can transform into ideal concurrence of an offence and a petty offence according to article 10 § 1 of the Petty Offence Code.

Key Words

Concurrence of provisions, ideal concurrence of an offence with a petty offence, lex consumens.


Wojciech Kotowski

Zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych orzeczony z wyłączeniem pewnej ich kategorii, a ustawa o kierujących pojazdami. Na marginesie postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 26 lutego 2014 r., sygn. I KZP 29/13

Ban on driving motor vehicles ruled with the exception of a certain class – vs. the Act on Vehicle Drivers. As a side note to the Ruling of the Supreme Court of 26 February 2014, Ref. I KZP 29/13

Streszczenie

Na kanwie przytoczonego w tytule orzeczenia Sądu Najwyższego autor, przedstawiając treść skierowanego do tego Sądu pytania prawnego, czy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, orzeczony z wyłączeniem pewnej ich kategorii, stoi w sprzeczności z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, przedstawia argumentację prowadzącą do konkluzji, że: a) orzeczenie przez sąd środka karnego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych określonego rodzaju nie narusza przepisów ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, b) jeżeli sąd orzeka o zakazie prowadzenia pojazdów, do kierowania którymi potrzebne jest prawo jazdy kategorii B, to kierowca nie otrzyma dokumentu w zakresie innych kategorii, ale też zakaz nie rozciąga się na te uprawnienia, które wcześniej posiadał.

Słowa kluczowe

Zakaz prowadzenia pojazdów, środek karny, ustawa o kierujących pojazdami, brak sprzeczności.

Abstract

Against the background of the Supreme Court ruling quoted in the title, the author presents the legal question addressed to this Court as to whether the motor vehicle driving ban – ruled with the exclusion of a certain category – is in conflict with the Act of 5 January 2011 on Vehicle Drivers. He presents arguments leading to the conclusion that: a) a penal measure ruled by the court in the shape of a ban on driving motor vehicles of a defined type does not violate provisions of the Act of 5 January 2011 on Vehicle Drivers; b) if the court imposes a ban on driving vehicles for which a category B driving licence is necessary, then the driver will not receive a document for other categories, but the ban does not extend to those rights which he previously possessed.

Key Words

Driving ban, penal measure, Act on Vehicle Drivers, no contradiction.


Kazimierz J. Pawelec

Leki a substancje odurzające

Drugs and substances of abuse

Streszczenie

Autor odnosi się do problemu, czy na kierujących należy nałożyć powinność odnoszenia się z nieufnością do informacji udzielonej przez producenta leku, który na leku nie umieścił jakiegokolwiek ostrzeżenia, oraz czy kierujący powinien porównywać skład leku z załącznikiem do tzw. ustawy narkotykowej, zawierającym wykaz substancji zabronionych przy kierowaniu pojazdem. Uważa, że wprowadzenie takich powinności nie byłoby zasadne. Zwraca uwagę na istniejącą w obowiązującym systemie prawnym dysharmonię, polegającą na tym, że w przeciwieństwie do stanu nietrzeźwości oraz stanu po użyciu alkoholu nie został ustawowo określony stan znajdowania się pod wpływem środków odurzających lub środków działających podobnie.

Słowa kluczowe

Stan odurzenia, leki, kierowanie pojazdem mechanicznym.

Abstract

The author addresses the problem of whether the duty of exercising caution – in relation to drug information provided by drug manufacturers (on label or attached leaflet) that does not include any warning – should be imposed on drivers, and whether a driver should check the drug composition against the annex to the so-called Drug Act, containing a list of substances that are prohibited when driving a vehicle. He considers that introducing such duties would not be justified. He draws attention to a disharmony existing in the current legal system consisting in the fact that in contrast to the state of intoxication and the state after use of alcohol, the state of being under the influence of drugs of abuse or similarly acting agents has not been statutorily defined.

Key Words

State of intoxication, medicines, driving a motor vehicle.


Andrzej Ważny

Znamiona przestępstwa spowodowania katastrofy w ruchu lądowym

Defining criteria of the crime of causing a land transport disaster

Streszczenie

Artykuł dotyczy sprawy, w której kierowca samochodu ciężarowego, wyprzedzając inny samochód bez zachowania wymaganej ostrożności, doprowadził do zderzenia z jadącym z przeciwka pojazdem, wskutek czego część uczestników doznała poważnych obrażeń, a część tylko lekkich lub wcale. Kierowca ten został oskarżony i skazany za spowodowanie katastrofy w ruchu lądowym. Na kanwie tego orzeczenia autor snuje rozważania na temat przesłanek określenia znamion przestępstwa spowodowania katastrofy, wymienionych w art. 173 Kodeksu karnego.

Słowa kluczowe

Katastrofa w ruchu lądowym, przesłanki przypisania czynu, wielość osób poszkodowanych, rozmiary szkód.

Abstract

The article concerns a case in which a truck driver, when overtaking another vehicle without exercising due caution, led to a collision with an oncoming vehicle, as a result of which some participants suffered serious injuries and some only slight injuries or none at all. This driver was accused and convicted of causing a land transport disaster. Against the background of the ruling, the author deliberates on the subject of conditions (premises) for determining the defining features of the crime of causing a (land transport) disaster mentioned in Art. 173 Penal Code.

Key Words

Land transport disaster, premises for determining the crime, multitude of people injured, extent of the damage.


Z wokandy sądowej

Lech K. Paprzycki

Nocne przekraczanie jezdni poza przejściem dla pieszych

Crossing a road outside a pedestrian crossing

Streszczenie

Sprawa dotyczy śmiertelnego w skutkach wypadku potrącenia dwóch pieszych, którzy w porze nocnej, poza obszarem zabudowanym, przekraczali jezdnię. Zostali oni potrąceni przez samochód osobowy, kierowany przez późniejszego oskarżonego (i skazanego) kierowcę, który jechał z prędkością grubo ponad 100 km/h, przy włączonych tylko światłach pozycyjnych. Autor, omawiając przebieg postępowania w tej sprawie, analizuje zachowanie się uczestników wypadku z punktu widzenia oceny ich przyczynienia się do wypadku.

Słowa kluczowe

Przechodzenie przez jezdnię, samochód bez wymaganych świateł głównych, wypadek.

Abstract 

The case concerns the fatal hitting two pedestrians, who were crossing a road at night outside a built-up region. They were hit by a car, driven by the later accused (and convicted) driver, who was driving at a speed well over 100 km/h, with only his position lights switched on. The author, discussing the course of proceedings in this matter, analyses the behaviour of participants in the accident from the point of view of assessing their contribution to the accident.

Key Words

Crossing a road, a car without required main lights, accident.


Materiały szkoleniowe

Robert Janczur, Piotr Świder

Rozpędzanie autobusów i pojazdów ciężarowych. Rzeczywistość i symulacja

Running up buses and trucks. Reality and simulations

Streszczenie

W artykule przedstawiono wyniki drogowych badań rozpędzania autobusów, samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych z naczepami, które zostały wykonane w Instytucie Pojazdów Samochodowych i Silników Spalinowych Politechniki Krakowskiej w okresie ostatnich kilkunastu lat, w ramach współpracy z wydawnictwem miesięcznika „Polski Traker” i dwumiesięcznika „Polski Traker Bus”. Podano wyniki komputerowej symulacji rozpędzania tych pojazdów z wykorzystaniem programu V-SIM, uwzględniającego m.in.: model charakterystyki prędkościowej silnika, przełożenia układu napędowego, opory ruchu, własności ogumienia, itp. Przedstawiono porównanie wyników badań drogowych i symulacji rozpędzania wybranych pojazdów oraz wskazano przyczyny ewentualnych niedokładności symulacji. Prezentowane materiały przybliżają problem szacowania dynamicznych parametrów ruchu autobusów i pojazdów ciężarowych przy zmianach ich obciążenia i zewnętrznych warunków ruchu (oporów toczenia, wzniesienia, powietrza) oraz miarodajności symulacji przy wykorzystaniu komputerowych programów, jakimi posługują się rzeczoznawcy i biegli z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych.

Słowa kluczowe

Rozpędzanie pojazdów ciężarowych, symulacja rozpędzania, program V-SIM.

Abstract 

The aim of the article was to present the results of road tests on running up buses, trucks and truck-tractors with semi-trailers, performed at the Institute of Automobiles and Combustion Engines of the Cracow University of Technology over recent several years, in the framework of co-operation with the “Polski Traker” monthly and “Polski Traker Bus” bimonthly. Adopting the data of the tested vehicles and engines external characteristics the results of V-SIM aided computer simulation of running up these vehicles have been presented including, inter alia, a model of engine speed characteristics, steering ratio, resistance to motion, tyres properties, etc. The results of road tests and simulations for some vehicles have been compared and causes of possible simulation inaccuracies have been identified. The presented materials and analyses approximate the problem of estimating the dynamic parameters of buses and trucks under changing loads and external conditions (rolling resistance, elevations, air) as well as simulation reliability of computer programs available to court experts in road accident reconstruction. It should be noted that the number of publications on dynamic parameters of buses and utility vehicles is extremely limited.

Key Words

Running up heavy vehicles, running up simulation, V-SIM program.


Bolesław Kurzępa

Zarządzanie punktami karnymi w ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego

Managing penalty points in the register of drivers who have violated traffic regulations

Streszczenie

Autor omawia regulacje określające zasady wpisywania, ewidencjonowania i usuwanie punktów w ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego. Przedstawia też zagadnienie możliwości zmniejszania przypisanych kierowcy punktów karnych, problem egzaminu sprawdzającego kwalifikacje kierowcy oraz zasady wykreślania punktów karnych z ewidencji.

Słowa kluczowe

Punkty za naruszenie przepisów drogowych, ewidencja, egzamin kontrolny.

Abstract

The author discusses regulations defining principles of entering, recording and removing points in the register of drivers violating road traffic regulations. He also discusses the issue of the possibility of reducing the penalty points assigned to a driver, the issue of an exam to test a driver’s qualifications as well as principles of removing penalty points from the register.

Key Words

Points for traffic offences, register, exam.


Trybuna "Paragarafu"

Sławomir Pytel

Pamięci śmierci parlamentarzystów na „Zakopiance”

In memory of members of parliament – victims of an accident on the “Zakopianka” road

Słowa kluczowe

Śmierć parlamentarzystów, „Zakopianka”, zagrożenia w ruchu drogowym, politycy, biegli sądowi.

 Key Words

Death of Members of Parliament, "Zakopianka" road, road traffic hazards, politicians, court experts.