Paragraf na Drodze 11/2016

Wykładnia prawa

Bolesław Kurzępa

Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 2 czerwca 2016r., sygn. II SA/Gl 260/16, w sprawie wprowadzania do produkowanych seryjnie pojazdów indywidualnych zmian konstrukcyjnych i późniejszej ich rejestracji przez uprawnione do tego urzędy

Commentary on the Judgement of the Voivodeship Administrative Court in Gliwice
of 2 June 2016, ref. II SA/Gl 260/16, in the matter of introducing individual structural changes to mass-produced vehicles, and then having them registered by authorised
offices

Streszczenie

Jest to glosa aprobująca cytowany w tytule wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Przedmiotem sprawy jest problem dokonywania zmian konstrukcyjnych w używanych pojazdach sprowadzanych do Polski i tutaj następnie rejestrowanych. W szczególności chodzi o wyjątki od zawartego w art. 66 ust. 4 pkt 6 ustawy – Prawo o ruchu drogowym zakazu dokonywania tego rodzaju zmian, a przede wszystkim o podmioty, które są w świetle polskiego prawa uprawnionego do ich dokonania. W omawianej sprawie chodziło o odmowę zarejestrowania w Polsce sprowadzonego z zagranicy samochodu zarejestrowanego tam jako „samochód specjalny do transportu chorych”, który, po dokonaniu pewnych przeróbek, właściciel usiłował zarejestrować jako samochód ciężarowy.

Słowa kluczowe

Homologacja typu pojazdu, wymagania, wprowadzanie zmian konstrukcyjnych, uprawnienia do wprowadzania zmian.

Abstract

This is a commentary approving the judgement of the Voivodeship Administrative Court cited in the title. The subject of the case is making structural changes to used vehicles imported into and then registered in Poland. Specifically, the issue is around exceptions from the ban – on making these kinds of changes – under Art. 66 Paragraph 4 Section 6 of the Road Traffic Law, and the entities entitled in the light of the Polish law to make such changes. The discussed case concerned the refusal to register a truck in Poland that had been registered abroad as a “special car for transporting the sick” and then imported to Poland, and which the owner – after making some modifications – tried to register as a heavy vehicle.

Key Words

Vehicle type approval, requirements, introducing structural changes, authorisation to introduce changes.

Kazimierz J. Pawelec

Spowodowanie niebezpieczeństwa a wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji drogowej

Causing danger vis-a-vis offences against road traffic safety

Streszczenie

W rozdziale XI Kodeksu wykroczeń stypizowanych zostało 19 wykroczeń skierowanych przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji. Charakteryzują się one ogromną blankietowością, jak też odwołaniami do innych aktów prawnych, co jest typowe dla formalistycznego prawa administracyjnego. Jednak zaledwie 3 przepisy odnoszą się do tak ważnego zagadnienia, jakim jest sprowadzenie niebezpieczeństwa
(art. 86, 97 i 98 k.w.). Temu zagadnieniu została poświęcona niniejsza publikacja. Autor omawia, właśnie z punktu widzenia wywołania niebezpieczeństwa, to, co dzieje się wielokrotnie w ułamkach sekund – przykładowo na przedpolu wypadku drogowego. Wiele uwagi poświęca nie tylko ustawowym znamionom wykroczeń z art. 86, 97 i 98 k.w., ale podejmuje próbę zdefiniowania niebezpieczeństwa, jak również oceny jego realności. Wskazuje na istnienie dysharmonii w praktyce stosowania przepisów karnych (przykładowo – art. 177 k.k.), przy jednoczesnym kwalifikowaniu czynu z art. 86 § 1 k.w. Dlatego też nie pomija rozważań dotyczących zbiegów przepisów.

Słowa kluczowe

Wykroczenia drogowe, zasady bezpieczeństwa, spowodowanie zagrożenia, spowodowanie niebezpieczeństwa, realność zagrożenia, realność niebezpieczeństwa, zbieg przepisów.

Abstract

In Chapter XI of the Code of Petty Offences, 19 offences against safety and order in road traffic have been defined. They are of blank regulation type, as well as references to other legislation, which is typical of formalistic administrative law. However, only three provisions apply to the important issue of causing danger  (Art. 86, 97 and 98 Code of Petty Offences). The present publication is devoted to this issue. The author discusses, precisely from the point of view of causing danger, what happens many times in fractions of seconds – for example, immediately prior to a road accident. He devotes a lot of attention not only to statutory criteria of petty offences under Art. 86, 97 and 98 Code of Petty Offences, but also attempts to define danger, as well as assess how real it is. He indicates the existence of disharmony in the practice of applying criminal provisions (for example – Art. 177 Penal Code), while at the same time categorizing a deed under Art. 86 § 1 Code of Petty Offences. That is also why he does not omit deliberations on the concurrence of legal provisions.

Key Words

Traffic offences, safety principles, causing a threat, causing danger, the reality of a threat, the reality of a danger, concurrence of legal rules.

 

Diariusz prawniczy

Adam Jasiński

Diariusz prawniczy

Legal diary

Z wokandy sądowej

Lech K. Paprzycki

Skutki zawracania w miejscu niedozwolonym

The effects of U-turning in a location where it is illegal

Streszczenie

Do omawianego wypadku doszło w sytuacji, gdy zniecierpliwiony kierowca jednego z samochodów stojących w korku, postanowił zawrócić i – niestety – zamiar ten wykonał, zajeżdżając drogę samochodowi jadącemu w sposób prawidłowy z przeciwka. Omawiając przebieg postępowania w tej sprawie autor z naciskiem wskazuje, że przy istniejącym materiale dowodowym, możliwym do samodzielnej oceny przez organy procesowe, zbędne jest powoływanie „na wszelki wypadek” biegłych.

Słowa kluczowe

Oczywiste dowody, zbędność powoływania biegłego.

Abstract

The accident in question occurred when the driver of a car stuck in a traffic jam became impatient, decided to make a U-turn, and – unfortunately – in executing this intention, blocked the path of a car that was lawfully driving in the opposite direction. Discussing the course of the proceedings in this matter, the author emphatically points out that, with the existing evidence, which can be assessed by judicial bodies on their own, it is unnecessary to appoint experts “just in case”.

Key Words

Obvious evidence, unnecessary appointment of an expert.

Materiały szkoleniowe

Tadeusz Diupero

Pas bezpieczeństwa – właściwości techniczne, funkcjonalne i ochronne

Seat belt – technical, functional and protective characteristics

Streszczenie

Autor przytacza definicje określeń związanych z pasami bezpieczeństwa oraz wymagania funkcjonalne, jakie musi spełniać zespół pasa bezpieczeństwa, określone przez Regulamin nr 16 Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ. Omawia zasady i wymagania dotyczące dynamicznych badań zespołu pasa bezpieczeństwa oraz przedstawia przykłady takich badań, przeprowadzonych w Przemysłowym Instytucie Motoryzacji w Warszawie.

Słowa kluczowe 

Pas bezpieczeństwa, wymagania, badania dynamiczne.

Abstract

The author cites definitions of terms linked with safety belts and functional requirements that must be fulfilled by a seat belt system, as defined by Regulation no 16 of the United Nations Economic Commission for Europe. He discusses the principles of and requirements for dynamic testing of a seat belt system and presents examples of such tests, carried out in the Automotive Industry Institute in Warsaw.

Key Words

Seat belt, requirements, dynamic testing.

 

Mariusz Ogłoziński

Dane rejestrowane przez tachograf cyfrowy jako źródło informacji dla biegłego

Data recorded by a digital tachograph as a source of information for the expert

Streszczenie

Artykuł dotyczy zagadnienia systemu tachografów cyfrowych oraz stosowania urządzeń rejestrujących w pojazdach ciężarowych oraz autobusach. Przedstawiono w nim  podstawę prawną wprowadzenia systemu w Europie, a także polskie regulacje obowiązujące w tym zakresie. Przybliżona została budowa urządzenia, jego funkcje oraz dane, które rejestruje. Opisane zostały rodzaje kart współpracujących z urządzeniem, a także dane, które są rejestrowane przez tachograf. Przedstawiono możliwości manipulacji. Szczególną uwagę poświęcono interpretacji wydruków, będących źródłem wiedzy o ruchu pojazdu oraz aktywności kierowców. Celem artykułu jest przedstawienie urządzenia rejestrującego - tachografu cyfrowego jak pierwotnego źródła wiedzy w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem pojazdów ciężarowych i autobusów.

Słowa kluczowe

Tachograf cyfrowy, karta tachografu, dane rejestrowane

Abstract

The article concerns the system of digital tachographs and the application of recording devices in heavy vehicles and buses. The author presents the legal basis for introducing the system in Europe, as well as Polish regulations that are binding in this field. The structure of the device, its functions and the data it records are all described. The types of cards that work with the device are presented, as well as data recorded by the tachograph. Possibilities of tampering are also discussed. Particular attention is devoted to the interpretation of printouts, which are the source of knowledge about the movement of the vehicle and the activity of drivers. The aim of the article is to present the recording device – the digital tachograph – as a primary source of knowledge in the case of road accidents involving heavy vehicles and buses.

Keywords

Digital tachograph, tachograph card, recorded data.

 

 

 

Piotr Żółty

Tachografy inteligentne – czy to skuteczny sposób na manipulacje?

Smart tachographs – are they an effective way to prevent tampering?

 

Streszczenie

Przedstawiając pokrótce historię wprowadzania tachografów do transportu drogowego i rozwój ich konstrukcji, autor wskazuje na możliwości manipulacji ich zapisami i na tym tle zabezpieczenia stosowane w tachografach cyfrowych. Wskazuje 2014 rok jako czas rozpoczęcia prac nad specyfikacją techniczną nowych „inteligentnych” tachografów cyfrowych, w tym na problem najbardziej skomplikowany, którym ma być podłączenie inteligentnych tachografów do systemu nawigacji satelitarnej, w celu dokładnej rejestracji położenia pojazdu, a także wprowadzenie możliwości zdalnego odczytu wybranych danych, mających istotne znaczenie dla wykrywania manipulacji.

Informuje, że zgodnie z rozporządzeniem UE, obowiązkiem montażu nowych tachografów będą objęte pojazdy, które będę rejestrowane od dnia 15 czerwca 2019 r.

Słowa kluczowe

Tachograf, tachograf „inteligentny”, wymagania, zabezpieczenia przed manipulacją

Abstract

Presenting a brief history of the introduction of tachographs into road transport and of the development of their design, the author indicates the possibility of tampering with their records and – against this background – describes security features applied in digital tachographs. He indicates 2014 as the year when work began on technical specifications of new “smart” digital tachographs, including work on the most complicated problem – connecting smart tachographs to the satellite navigation system for the purpose of accurate recording the location of vehicles, and also introducing the possibility of remote readout of selected data of great significance for detection of tampering.

The author informs us that, in accordance with the relevant EU regulation, vehicles registered from 15 June 2019 will be legally obliged to install the new tachographs.

Key Words

Tachograph, smart tachograph, requirements, security measures against tampering.

 

 

Informacje

Informacja dla prenumeratorów

Informacja dla autorów

Lista stałych recenzentów