Paragraf na drodze 1/2007

Wykładnia prawa

Michał Leciak
Zmiana stanu licznika samochodowego jako przesłanka odpowiedzialności karnej
Altering a car odometer reading as a premise for criminal responsibility

Streszczenie
Autor omawia problem legalności zmiany stanu licznika samochodowego. Wskazuje, że po stronie osoby, która dokonuje "przekręcenia" licznika, mając przy tym świadomość przeznaczenia pojazdu z tak dokonaną zmianą do sprzedaży, możliwa jest ewentualna odpowiedzialność karna za pomocnictwo do przestępstwa oszustwa. Natomiast kwestia odpowiedzialności karnej za oszustwo powstaje dopiero w momencie, gdy sprzedawca pojazdu, mając świadomość zmiany stanu licznika, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadza nabywcę w błąd, wyzyskuje jego błąd lub niezdolność do należytego pojmowania przedsiębranego czynu - dopuszczając się przestępstwa oszustwa

Słowa kluczowe
Licznik samochodowy, wprowadzenie w błąd, przestępstwo oszustwa, pomocnictwo do przestępstwa oszustwa.

Abstract
The author discusses the legality of altering a car odometer reading. He indicates that a person who "clocks" an odometer, knowing that the car is intended for sale, may be held criminally responsible for assisting in the crime of fraud. However, the issue of criminal responsibility for fraud only arises at the moment when the seller of the car, being aware of the change in odometer reading, with the aim of achieving financial benefit, misleads the buyer, exploits his error or inability to properly understand the undertaken deed - thus committing the crime of fraud.

Key Words
Car odometer, misleading, the crime of fraud, assisting in fraud.


Wojciech Kotowski
Kontrowersje wokół fotoradarów
The controversy over police speed cameras

Streszczenie
Artykuł jest poświęcony dążeniu do właściwej interpretacji przepisów związanych ze stosowaniem fotoradarów w kontekście uprawnień straży gminnej, wynikających z dyspozycji art. 131 ustawy "Prawo o ruchu drogowym", oraz usprawnieniu procedury mandatowej. Autor przedstawia własną propozycję usprawnienia procedury i zmian w przepisach dotyczących postępowania mandatowego w przypadkach wykroczeń ujawnianych za pomocą fotoradarów.

Słowa kluczowe
Strażnik gminny, fotoradar, mandat karny zaoczny, termin zawity

Abstract
The article presents an attempt to correctly interpret regulations connected with application of speed cameras in the context of the powers of the local traffic police, resulting from instructions contained in Article 131 of the 'Road Traffic Act', and also to improve the mandatory fine procedure. The author presents his own propositions for improving the procedure and for changes in regulations relating to the mandatory fine procedure in cases of offences revealed with the use of police speed cameras.

Key words
Local traffic police, police speed camera, mandatory fine, absolute deadline.


Michał Trafny
Przestępstwa drogowe nietrzeźwych sprawców przykładem tendencji do zaostrzania wymiaru kary, zdeterminowanej względami ogólnej prewencji i nagminnością
Traffic offences by inebriated perpetrators as an example of the tendency to make penalties more severe due to high incidence and as a means of general prevention

Streszczenie
Autor sceptycznie podchodzi do narastającej tendencji wprowadzania do polityki kryminalnej państwa zaostrzania wysokości orzekanych kar i środków karnych, w oparciu o przesłankę nagminności występowania określonego rodzaju przestępstw jako dominującej, i zawężania dyrektywnych celów kary do "czynnika kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa". Uważa, że przesłankę nagminności przestępstw należy uwzględniać z daleko idącą ostrożnością, jako że niesie ona za sobą zwiększenie dolegliwości kary w następstwie statystycznego podsumowania czynów popełnionych przez innych, na które to czyny ukarany nie ma żadnego realnego wpływu.

Słowa kluczowe
Dyrektywa ogólnoprewencyjna, nagminność przestępstw, stan nietrzeźwości.

Abstract
The author has a sceptical approach to the growing tendency of introducing severer fines and penal measures into national criminal policy based on evidence of a dominant high incidence of a defined type of crime, and narrowing down of the directive aims of the fines to 'a factor that shapes the legal awareness of society'. He maintains that evidence of high incidence of crimes should be taken into account with great care, as it carries with it an increase in the burden of a fine as a result of a statistical summing up of acts committed by others, on which (acts) the punished person has no real influence.

Key words
General preventative directive, the high incidence of crime, state of inebriation.


Z wokandy sądowej

Lech K. Paprzycki
Eksperyment z "orkanem"
An experiment with "orkan"

Streszczenie
Tytułowy "orkan" to nazwa maszyny rolniczej, która ciągnięta po drodze w nocy przez ciągnik rolniczy została najechana przez samochód Opel. Na tle tego zdarzenia autor omawia błędy postępowania przygotowawczego i sądowego, a przede wszystkim krytykuje zaniechanie przeprowadzenia przez organa procesowe oraz biegłych sądowych eksperymentu procesowego, mającego odtworzyć warunki widoczności świateł ciągnika i tytułowej maszyny Orkan.

Słowa kluczowe
Eksperyment procesowy, widoczność świateł, zasady bezpieczeństwa ruchu.

Abstract
"Orkan" is the name of an agricultural machine, which, whilst being towed along a road at night by a tractor, was crashed into by an Opel car. Against the background of this incident, the author discusses mistakes in preparatory and judicial proceedings, and above all criticises the fact that the court of first instance abandoned the carrying out of an experiment, aiming to recreate the conditions of visibility of the lights of the tractor and "orkan".

Key words
Experiment carried out at behest of court, visibility of lights, principles of traffic safety.


PC-Crash

Robert Owsiański
Szacowanie energii deformacji nadwozi samochodów osobowych. Modele liniowe
Estimating the energy of passenger car body deformation. Linear models

Streszczenie
Autor porównuje dwa liniowe modele szacowania wartości energii straconej w zderzeniu na odkształcenie nadwozi samochodów osobowych: model z wykorzystaniem współczynnika sztywności dla przestrzennej deformacji "k" i model CRASH3. Na przykładzie dokonuje porównania wyników uzyskanych tymi dwiema metodami. Wskazuje metodykę postępowania w celu aktualizacji wskaźników. Wykazuje, że prosty model liniowy i podawane w literaturze wskaźniki sztywności "k" mogą prowadzić do istotnych błędów w szacowaniu energii deformacji nadwozia.

Słowa kluczowe
Zderzenie, energia deformacji nadwozia, wypadki drogowe

Abstract
The author compares two linear models of estimating the value of energy lost in a collision on deforming the bodywork of passenger cars: a model using the coefficient of stiffness for spatial deformation of "k" and model Crash3. Giving an example, he compares results gained by these two methods. He indicates a method of procedure for updating indicators. He demonstrates that the simple linear model and the indicators of stiffness "k" presented in the literature can lead to significant errors in estimating energy of body deformation.

Key words
Collision, energy of car body deformation, traffic accidents.


Materiały szkoleniowe

Paulina Kulenko
Procedury administracyjne w prawie o ruchu drogowym
Administrative procedures in the road traffic act

Streszczenie
Autorka ukazuje związek przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym z regulacjami zawartymi w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego. Prezentuje te zagadnienia związane z ruchem drogowym, które przy wydawaniu merytorycznych decyzji wymagają stosowania norm prawa administracyjnego. Dotyczy to zwłaszcza aktów administracyjnych w zakresie prowadzenia działalności regulowanej, pozwoleń na tę działalność, rejestracji i wyrejestrowywania pojazdów a także zatrzymywania czy zwracania uprawnień do kierowania pojazdami. Omawia takie pojęcia, jak: organ administracji publicznej, strona, decyzja administracyjna, postępowanie gabinetowe, wskazuje terminy załatwiania spraw w postępowaniu administracyjnym, objaśnia formy wszczęcia postępowania i wymogi, jakim musi czynić zadość decyzja administracyjna. Ukazuje przypadki, w których możliwe jest zawieszenie lub umorzenie postępowania, a także możliwości zmiany rozstrzygnięcia w drodze: odwołania, zażalenia, wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, żądania wznowienia postępowania, żądania stwierdzenia nieważności decyzji, czy skargi do sądu administracyjnego.

Słowa kluczowe
Decyzja administracyjna, nadzwyczajne środki zaskarżenia, odwołanie, organ administracji publicznej, postępowanie gabinetowe, procedura administracyjna, strona, umorzenie postępowania, wszczęcie postępowania, zasady prawa administracyjnego, zawieszenie postępowania, zażalenie, zwyczajne środki zaskarżenia.

Abstract
The author describes the relationship between regulations of the Act of 20 June 1997 - The Road Traffic Act and regulations contained in the Act of 14 June 1960 - The Code of Administrative Procedure. She presents questions connected with road traffic, which, when issuing official decisions, require application of norms of administrative law. This especially relates to administrative acts in the field of carrying out regulated activity, licenses for this activity, registration and signing off of vehicles and also suspending or returning of driving licenses. She discusses terms (concepts) such as: organ of public administration, party, administrative decision, office proceedings, indicates deadlines for dealing with cases in administrative procedure, clarifies forms of instituting proceedings and requirements which the administrative decision must satisfy. She describes cases where it is possible to suspend or dismiss proceedings, and also possibilities of change in decisions by: appeal, complaint, petition to examine the case again, requesting re-opening of proceedings, requesting annulment of decision, or complaint to the administrative court.

Key words
Administrative decision, extraordinary appeal measures, appeal, organ of public administration, office proceedings, administrative procedure, party, to discontinue proceedings, to initiate proceedings, principles of administrative law, to suspend proceedings, complaint, ordinary appeal measures.


Wydarzenia

Adam Reza
Słownik "Paragrafu" (R)
"Paragraf" Journal Glossary (R)

A cyclically published specialist glossary of abbreviations, symbols and names, related to the broad range of activities of experts dealing with vehicle issues, and also road traffic. The glossary contains much information that is also useful for other professional groups interested in these issues.


Recenzje

Adam Reza
Recenzja książki Opiniowanie wypadków drogowych. Niektóre zagadnienia
Expert opinion proceeding on road accidents, selected issues. Book review