Paragraf na drodze 1/2008

Wykładnia prawa

Adam Jasiński
Ocena skutków wyroku Trybunału Konstytucyjnego stwierdzającego brak kompetencji straży miejskiej do używania fotoradarów
Assessment of the effects of the verdict of the Constitutional Tribunal stating that the municipal police are not authorised to use speed cameras

Streszczenie
Autor omawia praktyczne aspekty wejścia w życie wyroku Trybunału Konstytucyjnego, kwestionującego legalność stosowania fotoradarów przez straż gminną (miejską). Omawia m.in. problemy wznowienia postępowań już zakończonych, oraz przekazania przez straż miejską Policji spraw w toku do dalszego prowadzenia.

Słowa kluczowe
Fotoradary, straż miejska, wyrok Trybunału Konstytucyjnego.

Abstract
The author discusses the practical aspects of the coming into force of the verdict of the Constitutional Tribunal, questioning the legality of use of speed cameras by the local (municipal) police. He discusses, amongst other things, re-starting proceedings that have already finished, and also the transferring of cases being conducted by the municipal police to the (national) Police.

Key Words
Speed cameras, municipal police, verdict of the Constitutional Tribunal.


Marcin Kamiński
Administracyjne "akty bezpośrednio zobowiązujące" w ruchu drogowym i ich zaskarżalność
Administrative "directly binding instructions" in road traffic and their suability (appealability)

Streszczenie
Przedmiotem opracowania jest zagadnienie prawnego charakteru administracyjnych aktów bezpośrednio zobowiązujących, wydawanych przez funkcjonariuszy służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek w ruchu drogowym. Analizie poddano bezpośrednio zobowiązujące akty generalne (znaki i sygnały drogowe) oraz akty indywidualne (polecenia i sygnały dawane przez funkcjonariuszy organów kontroli ruchu drogowego). Rozważono również problem ochrony prawnej adresatów tych aktów, w szczególności dopuszczalność ich zaskarżania do sądu administracyjnego.

Słowa kluczowe
Akty administracyjne bezpośrednio zobowiązujące w ruchu drogowym, znaki i sygnały drogowe, polecenia i sygnały drogowe, zaskarżalność aktów bezpośrednio zobowiązujących.

Abstract
The subject of the article is the legal character of administrative instructions that are directly binding, issued by officers of services responsible for safety and order in road traffic. Binding general instructions (road signs and signals) and also individual instructions (orders and signals given by officers of services dealing with road traffic control) were subjected to direct analysis. The issue of legal protection of persons to whom these instructions were issued, in particular the permissibility of "challenging these instructions" in administrative courts, is also discussed.

Key Words
Administrative "directly binding instructions" in road traffic, road signs and signals, road traffic orders and signals, suability (appealability) of "directly binding instructions".


Andrzej Skowron
Wokół ,,trybów przyspieszonych" (część 2)
On ,,accelerated proceedings" (part 2)

Streszczenie
Istotą wszelkiego rodzaju "postępowań przyspieszonych" jest skrócony do minimum etap poprzedzający sądowe rozpoznanie sprawy. Autor, omawiając przepisy dotyczące tego etapu na gruncie postępowania karnego i procedury wykroczeniowej, wskazuje na granice, poza które nie można się posunąć, "idąc na skróty", oraz zwraca uwagę na niebezpieczeństwa, jakie dla prawa do obrony wynikają z rodzącej się praktyki.

Słowa kluczowe
Prawo do obrony, zasada śledcza, postępowanie przyspieszone, obrona obowiązkowa, Europejska Konwencja o Ochronie o Ochronie Praw Człowieka, Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych.

Abstract
The essence of all kinds of "accelerated proceedings" is that the stage preceding the court hearing of the case is shortened to a minimum. The author discussing regulations concerning this stage in the field of criminal proceedings and petty offences' procedure, indicating the limit beyond which one cannot move "when taking shortcuts", and also focuses on the risks stemming from this nascent practice to the right to defence.

Key Words
Right to defence, investigative principle, accelerated proceedings, obligatory defence, European Convention for the Protection of Human Rights, International Covenant on Civil and Political Rights.


Ryszard A. Stefański
Odpowiedzialność za spowodowanie zagrożenia w ruchu drogowym przez nietrzeźwego sprawcę
Responsibility for causing a threat to road traffic by a drunken perpetrator

Streszczenie
Autor omawia relacje zachodzące między zasadami kwalifikowania lekkiego wypadku drogowego spowodowanego przez sprawcę będącego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego jako przestępstwa z art. 178a k.k, art. 157 k.k. i wykroczenia z art. 86 § 2 k.w. Wskazuje sytuacje, w których niecelowe jest równoczesne wszczynanie postępowań o przestępstwo z art. 178a k.k. i wykroczenie z art. 86 § 2 k.w.

Słowa kluczowe
Lekki wypadek komunikacyjny, stan nietrzeźwości, zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Abstract
The author discusses the principles of classifying a minor road accident caused by a perpetrator in a state of insobriety and that under the influence of a substance of abuse as a crime under Article 178a Criminal Code, Article 157 Criminal Code and an offence under Article 86 § 2 Petty Offences Code. He indicates the situations in which initiation of proceedings concerning a crime under Article 178a Penal Code and an offence under Article 86 § 2 Petty Offences' Code serve no purpose.

Key Words
Minor road traffic accident, state of insobriety, threat to road traffic safety.


Z problemów rekonstrukcji wypadków i opiniowania

Andrzej Duś, Jan Unarski, Wojciech Wach
Interpretacja zapisów kart tachografów w przypadku intensywnego hamowania pojazdu
Interpretation of recordings on tachograph cards in the case of analysis of intensive braking of a vehicle

Streszczenie
W artykule przedstawiono problemy związane z określaniem parametrów intensywnego (awaryjnego) hamowania na podstawie zapisów karty tachografu. Serię hamowań o różnej intensywności zarejestrowano jednocześnie przy pomocy tachografu i opóźnieniomierza. Następnie przeprowadzono analizę porównawczą wyników odczytanych każdorazowo z karty tachografu za pomocą specjalistycznej metody firmy Siemens VDO oraz wyników uzyskanych przez elektroniczne przetworzenie zapisu z karty za pomocą skanera i ogólnie dostępnego oprzyrządowania do obróbki plików graficznych. Stwierdzono, że metoda firmy Siemens VDO daje pewne, choć ograniczone możliwości interpretowania zapisów z karty tachografu dla ilościowego określania parametrów intensywnego hamowania. Drugi sposób okazał się zupełnie nieprzydatny (przy obecnie stosowanej rozdzielczości skanera). Wykazano, że tą drogą nie jest możliwe jednoznaczne określenie czasu intensywnego hamowania i w związku z tym osiągniętej wartości opóźnienia hamowania.

Słowa kluczowe
Karta tachografu, gwałtowne hamowanie, odtworzenie parametrów.

Abstract
In the article, issues linked with definition of parameters of intensive (emergency) braking on the basis of tachograph card recordings are presented. A series of brakings of varying intensity was recorded using both a tachograph and a delay meter (simultaneously). Next, comparative analysis was performed of readings taken each time from the tachograph card using the VDO specialist method by Siemens and also results obtained by electronic conversion of the recording from the card using a scanner and a generally available appliance for processing graphic files. It was ascertained that the Siemens VDO method gives certain, although limited, possibilities of interpreting recordings from a tachograph card for quantitative definition of parameters of intensive braking. The second method turned out to be completely useless (at currently applied scanner resolutions). It was shown that by this method it is not possible to unambiguously define time of intensive braking and thus to obtain a reliable value for delay in braking.

Key Words
Tachograph card, sudden braking, reconstruction of parameters.


Materiały szkoleniowe

Adam Reza
Słownik "Paragrafu (W, Z, Ż)
"Paragraf" Glossary (W, Z, Ż)