Paragraf na Drodze 1/2020

 

Wykładnia prawa

Damian Wąsik

Jazda na suwak w świetle odpowiedzialności za wykroczenia

Streszczenie
Zagadnieniem wymagającym omówienia wobec nowych rozwiązań prawnych w obszarze
szeroko pojętego bezpieczeństwa w ruchu drogowym, jest odpowiedzialność za wykroczenia
przeciwko zasadom kształtującym obowiązek jazdy na suwak. Bezspornie
sytuacja, w której jazda na suwak jest na ogół stosowana, czyli zator drogowy, sama
w sobie generować będzie zagrożenie niewłaściwego zachowania się kierujących.
W tych warunkach nietrudno o kolizje drogowe, których właściwa ocena z perspektywy
prawidłowości zastosowania zasad ruchu drogowego może budzić wątpliwości funkcjonariuszy
Policji, sądów orzekających w tego typu sprawach, ale również biegłych powoływanych
celem rozstrzygnięcia kwestii spornych. Założeniem niniejszej publikacji
jest zatem prezentacja istoty nowych rozwiązań prawnych w obszarze zasad zmiany
pasa ruchu i stosowania jazdy na suwak, a także zwrócenie uwagi – na przykładach
wybranych spraw sądowych – na problematykę prawną wykroczeń w tej materii.
Słowa kluczowe
Zmiana pasa ruchu, ustąpienie pierwszeństwa, jazda na suwak, bezpieczeństwo w ruchu
drogowym, odpowiedzialność za wykroczenia.

Zipper merge manoeuvre in the light of liability for offences

Abstract
In view of the new legal solutions in the area of broadly understood road traffic safety
the liability for offences against the principles shaping the obligatory zipper merge requires
a debate. Undoubtedly, the situation in which the zipper merge manoeuvre is
generally used, i.e. road congestion, will in itself generate the risk of drivers' improper
behaviour. In such conditions, collisions are likely to occur and their proper assessment
from the perspective of the correct implementation of the zipper merge manoeuvre may
raise doubts of Police officers, courts adjudicating in such cases, but also experts appointed
to resolve disputable issues. The aim of this article is therefore to present the
essence of new legal solutions concerning lane change rules and the use of the zipper
merge manoeuvre, as well as to draw attention – based on selected court cases – to the
issues of the law of offences in the abovementioned matter.
Key words
Lane change, giving way, „zipper riding”, road safety, liability for offences.

Bolesław Kurzępa

Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 12 grudnia 2019 r., sygn. II SA/Po 840/19 w sprawie odpowiedzialności za wykroczenie,które nie stanowi warunku koniecznego do wydania decyzji w przedmiocie obciążenia kosztami usunięcia pojazdu z przyczyny wskazanej w art. 130a ust. 1 pkt 1 Prawa o ruchu drogowym

Streszczenie
Przedmiotem glosy jest problem obciążenia przez organ administracji publicznej kosztami
usunięcia pojazdu w kontekście stwierdzenia odpowiedzialności jego właściciela
lub użytkownika za popełnione wykroczenie drogowe oraz celowości oczekiwania
przez ten organ na rozstrzygnięcie sprawy o wykroczenie przez sąd powszechny.
Słowa kluczowe
Bezpieczeństwo drogowe, usunięcie pojazdu, koszty usunięcia pojazdu, ruch drogowy,
wykroczenie.

Commentary on the judgement of the Voivod-ship/Provincial Administrative Court in Poznań of 12 December 2019, Ref. II S.A./Po 840/19 on the liability for an offence that is not a necessary pre-requisite to issuing the decision to charge the cost of vehicle removal on the grounds indicated in Art. 130a(1) (1) of Act on road traffic

Abstract
The commentary concerns the problem of an organ of public administration charging
the cost of the removal of a vehicle in the context of establishing the liability of the
vehicle’s owner or user for the road offence committed, and the advisability of this
organ pending the decision in the case prosecuted as an offence by a common court of
law.
Key words
Road safety, removal of vehicle, costs of vehicle removal, road traffic, offence.

Andrzej Skowron

Glosa do postanowienia SN z dnia 27 października 2017 r.
(sygn. akt V KK 324/17)

 

Streszczenie
Glosa dotyczy problematyki błędu na gruncie regulacji z art. 178a § 1 k.k., w rozumieniu
art. 28 § 1 k.k. Autor zwraca uwagę nie tylko na brak podstaw do uznania, że kasacja
była oczywiście bezzasadna, ale też na brak możliwości racjonalnej wykładni obowiązujących
przepisów. Gdyby bowiem przyjąć, że istnieje możliwość rozgraniczenia znamion
,,stan pod wpływem środków odurzających” i ,,stan po użyciu środków działających
podobnie do alkoholu”, to i tak nie można wymagać, aby oskarżony miał świadomość,
w jakim stanie w danej chwili się znajduje. W rezultacie wyrok Sądu Okręgowego
w S. z 23 marca 2017 r. był ,,jawnie sprzeczny z zasadami praworządnego i sprawiedliwego
procesu”.
Słowa kluczowe
Kasacja, zarzut błędu co do okoliczności będącej znamieniem typu czynu zabronionego,
środek odurzający, dopalacze, występek z art. 178a k.k., wykroczenie z art. 87 k.w.

Commentary on the judgement of the district court of 27 October 2017
(REF. V KK 324/17)

Abstract
The commentary concerns the problem of error under the regulations of art. 178a of the
Penal Code, within the meaning of art. 28 § 1 of the Penal Code. The author draws
attention not only to the lack of grounds for considering that the revocation was obviously
unfounded, but also to the lack of rational interpretation of the applicable provisions.
Should a possibility of separating the characteristics of “state under the influence
of intoxicants” and “state after the use of agents which have similar effects to alcohol”
be assumed, the accused cannot be required to be aware of what state he is in at a given
moment. As a result, the judgement of the District Court in S. of 23 March 2017 was
“evidently contrary to the law-based and fair trial”.
Key words
Revocation, allegation of error as to the circumstance of the type of offence, narcotic
drug, legal highs, offence under Art. 178a of the Penal Code, misdemeanour under Art.
87 of the Misdemeanours’ Code.

Z problemów rekonstrukcji wypadków i opiniowania

Tomasz Kosendiak

Określanie prędkości pojazdów na podstawie materiału wideo. Część 2.

Streszczenie
Filmy wykonywane przy użyciu automatycznych, stacjonarnych i mobilnych rejestratorów
coraz częściej są materiałem służącym do rekonstrukcji wypadku drogowego. Celem
tego artykułu jest przedstawienie sposobu postępowania dla ustalenia prędkości pojazdu
wymijającego się z pojazdem wyposażonym w kamerę wideo.
Słowa kluczowe
Prędkość, monitoring, metoda poruszającego się wzorca długości (MLS), metoda kalibracji
wzorca odległości (CSD), klasyczna metoda markerów (CMM).

Determining vehicles speed based on video recording – part 2.

Abstract
Films made with automatic, stationary and mobile recorders are increasingly often used
in road accident reconstruction. The aim of this article is to show how to accurately
determine the speed of an oncoming vehicle equipped with a video recorder.
Key words
Velocity, video monitoring, movable length standard method (MLS), calibration standard
distance method (CSD), classic marker method (CMM).

Badania

Adam Reza

Przyspieszenia i opóźnienia wzdłużne oraz przyspieszenia poprzeczne
w normalnym ruchu drogowym

 Streszczenie
Przyspieszenia, opóźnienia hamowania i przyspieszenia poprzeczne odgrywają ważną
rolę w opiniowaniu wypadków drogowych. Cytowane w artykule wyniki badań pozwalają
na określenie przedziałów różnych parametrów dla normalnego, typowego udziału
w ruchu drogowym przy wykonywaniu różnych manewrów. Możliwe jest uwzględnienie
płci i wieku kierowcy.
Słowa kluczowe
Wypadek drogowy, przyspieszenie, opóźnienie, przyspieszenie poprzeczne
Longitudinal acceleration and deceleration and transverse acceleration in ordinary
road traffic

Abstract
The knowledge of acceleration, braking deceleration and transverse acceleration play an
important role in road accident expert reporting. The test results quoted in the paper
enable the identification of the ranges of various parameters of various driving manoeuvres
in ordinary typical participation in road traffic, including the driver’s sex and age.
Key Words
Road accident, acceleration, deceleration, transverse acceleration.

Trybuna Paragrafu

Wojciech Kotowski

Wyboista droga niepełnosprawnego do „koperty”

Streszczenie
Przedmiotem artykułu jest ukazanie, na jakie uciążliwości niejednokrotnie narażony jest
niepełnosprawny w dążeniu do realizacji swoich uprawnień. Drogę przeciwności przedstawiono
na przykładzie wniosku do Urzędu Dzielnicowego o wyznaczenie miejsca postojowego
i oznaczenie znakiem poziomym „koperta” (P-20 i P-24). Mimo braku formalnych
przeszkód nie udzielono wnioskodawcy należnego wsparcia przez znalezienie rozwiązania
stanowiącego ułatwienie w dalszym jego funkcjonowaniu. W zamian zaoferowano
rozwiązanie całkowicie dla wnioskodawcy nieprzydatne.
Słowa kluczowe
Koperta, niepełnosprawny, wniosek, władza urzędnicza, organizacja ruchu drogowego

A rough road of a disabled person to the parking “envelope”

Abstract
The aim of the article is to show what difficulties a disabled person often has to face in
the attempt to have his/her rights exercised. The road of impediments has been illustrated
by a case of an application to a district office for the designation of a parking space and
marking it with a horizontal traffic sign “envelope”. Although there were no formal obstacles,
the applicant was not given due support by finding a solution that would facilitate
his life activities. Instead, a solution totally useless to the applicant was offered.
Key words
Envelope, disabled person, application, officials’ power, organisation of traffic.

Informacje
Informacja dla prenumeratorów
Informacja dla autorów
Lista recenzentów