Paragraf na drodze 1/2010

Wykładnia prawa

Aleksander Herzog
Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 28 października 2009 r., sygn. I KZP 24/09, w sprawie przestępstwa złamania zakazu prowadzenia pojazdów z art. 244 k.k.
Commentary on the resolution of the Supreme Court of 28 October 2009, ref. no. I KZP 24/09, in the matter of the offence of flouting a ban on driving vehicles under article 244 Penal Code

Streszczenie
Na tle jednego z ostatnich orzeczeń Sądu Najwyższego (sygn. I KZP 24/09) autor przed-stawia prawną analizę sytuacji, w której osoba, wobec której orzeczono środek karny zakazu prowadzenia pojazdów, nie stosuje się do niego i prowadząc pojazd dopuszcza się przestępstwa z art. 244 k.k., po czym, jeszcze przed zakończeniem postępowania, następu-je zatarcie skazania za czyn, w następstwie którego orzeczono ów zakaz prowadzenia poŹjazdów. Sąd Najwyższy wskazał, że takie zatarcie skazania nie ma wpływu na odpowie-dzialność karną za niestosowanie się do zakazu prowadzenia pojazdów.

Słowa kluczowe
Zakaz prowadzenia pojazdów, środek karny, niestosowanie się do środka karnego, zatar-cie skazania.

Abstract
Against the background of one of the last rulings of the Supreme Court (ref. no. I KZP 24/09) the author presents a legal analysis of a situation in which a person who has had a driving ban imposed on them, flouts it, and, by driving a vehicle, commits an offence under Article 244 Penal Code after which, even before the end of proceedings, there is an erasion of the conviction for the deed, in consequence of which the driving ban was ruled. The Supreme Court indicated that such an erasion does not have an influence on criminal responsibility for not abiding by a driving ban.

Key Words
Driving ban, penal measure, not abiding by a penal measure, erasion of conviction.


Andrzej Skowron
"Świąteczne" kolizje parkingowe
"Holiday" parking collisions

Streszczenie
Przepisem, po który najczęściej sięgają funkcjonariusze Policji, kiedy dochodzi do tzw. stłuczki na przysklepowym parkingu, albo w innym miejscu, gdzie odbywa się ruch pojazdów poza drogą publiczną, jest art. 98 Kodeksu wykroczeń. Autor, omawiając znamiona składające się na ten typ czynu zabronionego, zwraca uwagę, że w wielu przypadkach nie znajduje on zastosowania, z uwagi na dolną granicę penalizacji "umiejscowioną" wyżej niż w przypadku art. 86 § 1 Kodeksu wykroczeń. Proponuje również zmianę jego brzmienia, zwracając po raz kolejny uwagę, że częściowo jest on już pozbawiony normatywnej treści.

Słowa kluczowe
Przysklepowy parking, kolizja, przepis art. 86 i art. 98 k.w. a art. 97 k.w., zasada racjo-nalnego ustawodawcy, bezpieczeństwo innych osób, drogi publiczne a drogi wewnętrzne i inne miejsca dostępne dla ruchu pojazdów, pokrzywdzony, czynności wyjaśniające, wy-kładnia prawa.

Abstract
An article that the police frequently refer to when cars 'bump into' each other in car parks adjacent to shops, or in other places where there is vehicle traffic outside public roads is Article 98 of the Petty Offences' Code. The author, discussing the features of this type of prohibited act, draws attention to the fact that in many cases the law is not applied concerning such an act due to the lower limit of penalisation being positioned higher than Article 86 § 1 of the Petty Offences' Code. He also proposes a change in its wording, again drawing attention to the fact that it already partly lacks in normative content.

Key Words
Car park adjacent to shop, collision, Article 86 and Article 98 of the Petty Offences' Code in relation to Article 97 of the Petty Offences' Code, the principle of the rational legislator, safety of other persons, public roads versus internal roads and other places accessible to vehicular traffic, the aggrieved party, explanatory activities, interpretation of the law.


Z wokandy sądowej

Lech K. Paprzycki
Wyprzedzanie w "korku"
Overtaking in a traffic jam

Streszczenie
Artykuł dotyczy postępowania prowadzonego w sprawie poważnego w skutkach wypadku czołowego zderzenia się dwóch samochodów, do którego doszło w sytuacji, gdy oskarżony kierowca, na stosunkowo wąskiej drodze, wyprzedzał wolno jadącą kolumnę samochodów poruszających się w tzw. korku. Omawiając przepisy i zasady bezpieczeństwa dotyczące manewru wyprzedzania, autor wskazuje, że wyprzedzanie samochodów poruszających się w kolumnie, także stanowiącej "korek", podobnie jak omijanie samochodów stojących w korku, musi być wykonywane zupełnie wyjątkowo i z najwyższą rozwagą i starannością.

Słowa kluczowe
Wyprzedzanie, kolumna samochodów, zasady ostrożności

Abstract
The article concerns proceedings conducted in the case of a head-on collision between two cars with serious consequences, which happened in a situation where the accused driver, on a relatively narrow road, was overtaking a slowly moving column of cars (the so-called traffic jam). The author discusses regulations and principles of safety concerning the manoeuvre of overtaking. He indicates that drivers overtaking cars moving in a col-umn constituting a traffic jam - similarly to overtaking cars in a stationary traffic jam - must drive with the utmost caution and care.

Key Words
Overtaking, column of cars, principles of safety..


Z problemów rekonstrukcji wypadków i opiniowania

Stanisław Wolak
Niektóre problemy w praktycznym wykorzystaniu kompleksowej metody Slibara w ujęciu klasycznym i numerycznym
Some problems in the practical application of Slibar's comprehensive method - both the classical and numerical form

Streszczenie
Publikacja zawiera praktyczne wskazówki dotyczące posługiwania się metodą Slibara, i to zarówno w formie klasycznej analizy wykreślnej, jak i w formie analizy numerycznej przy użyciu opracowanego przez firmę Cyborg Idea programu SLIBAR+. Artykuł nawiązuje do zamieszczonego w numerze 5/2008 "Paragrafu na drodze" opracowania, dotyczącego możliwości rozszerzenia wykreślnej metody opracowanej przez Alfreda Slibara. W cytowanym artykule omówiono podstawy teoretyczne metody. W niniejszym opracowaniu skoncentrowano się na praktycznym jej wykorzystaniu.

Słowa kluczowe
Metoda Slibara, program SLIBAR+, rekonstrukcja wypadku, wypadki drogowe.

Abstract
The article gives practical indications concerning the use of Slibar's method, both in the form of a classical graphic analysis and in the form of numerical analysis using the SLIBAR+ program developed by Cyborg Idea. The article refers to a previous paper in "Paragraf na drodze" 5/2008 concerning possibilities of broadening the graphic method developed by Alfred Slibar. In the cited paper, the theoretical foundations of the method were discussed. In the present article, the author focuses on its practical application.

Key Words
Slibar's method, SLIBAR+ program, road accident reconstruction, road accidents.


Materiały szkoleniowe

Czesław Żaba, Paweł Świderski, Zbigniew Żaba, Artur Teżyk
Prawno-lekarskie aspekty pobierania próbek krwi od nietrzeźwych kierowców
Legal and medical aspects of taking blood samples from inebriated drivers

Streszczenie
W pracy przedstawiono prawno-lekarskie problemy związane z pobieraniem próbek krwi od osób kierujących pojazdami, zatrzymanych do kontroli drogowej. Dokonano analizy przepisów prawnych w kontekście badania kierowców pod kątem zawartości alkoholu we krwi i wydychanym powietrzu. Wskazano na nieścisłości, a nawet rozbieżności, pomiędzy poszczególnymi przepisami aktów prawnych. Szczególną uwagę autorzy poświęcili okolicznościom, w których osoba zatrzymana nie wyraża zgody na pobranie krwi. Wskazują, że wprawdzie zgodnie z obowiązującymi przepisami lekarz jest zobowiązany do pobrania krwi po wyrażeniu zgody przez osobę podejrzaną, to jednak pobrać krew można także wbrew woli zatrzymanego, jeśli jest to kierowca podejrzany o prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości. Wyjątkiem jest tu sytuacja, gdy zabieg pobrania krwi może zagrażać jego życiu lub zdrowiu. Poza tym jednym wyjątkiem, odmowa dokonania tego zabiegu naraża lekarza na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej z art. 239 k.k.

Słowa kluczowe
Alkohol, kierowca, pobieranie krwi, odpowiedzialność karna lekarza.

Abstract
The paper presents some legal-medical problems related to taking blood samples from drivers stopped for traffic control. Legal acts have been analysed in the aspect of tests on alcohol content in blood samples and exhaled breath. Inaccuracies, and even discrepancies, between particular legal acts have been highlighted. Attention has been focused on cases when the person stopped refuses blood sampling. The authors point out that although, according to the legal regulations valid, a medical doctor is under obligation to take a blood sample, but the consent of the person stopped is required. However, a blood sample can also be taken without such consent if it is the driver suspected of drink driv-ing. The exception is when blood sampling operation can be hazardous to his/her life or health. In all other cases, doctor's refusal to perform blood sampling involves his being prosecuted on Article 239 of Penal Code.

Key Words
Alcohol, driver, blood sampling, criminal responsibility of a medical doctor.


Wydarzenia

XI konferencja "Problemy rekonstrukcji wypadków drogowych" - Tarnów 2009
XI "Road Accident Reconstruction" Conference - Tarnów 2009
Piotr Ciępka, Jakub Zębala


Trybuna "Paragrafu"

Jan Unarski, Hanna Dębska
Wpływ nadmiernej prędkości pojazdu mechanicznego na odpowiedzialność sprawcy wypadku drogowego (przedruk z czasopisma "Palestra", nr 9-10/2009)
The influence of excessive speed of a motor vehicle on the responsibility of the perpetrator of a road accident (originally published in "Palestra", no. 9-10/2009)

Streszczenie
W artykule omówiono problematykę nieprzestrzegania prędkości administracyjnie dozwolonej i prędkości bezpiecznej przez kierujących pojazdami mechanicznymi w ruchu dro-gowym i związanego z tym ryzyka spowodowania wypadku drogowego, ryzyka zwiększenia skutków takiego zdarzenia, a także związku przyczynowego zachodzącego pomiędzy przekraczaniem tych prędkości a powodowanymi wypadkami drogowymi i ich skutkami.

Słowa kluczowe
Skutki wypadku, ryzyko skutków, prędkość dopuszczalna, prędkość bezpieczna, odpowiedzialność karna.

Abstract
In the article, the author discusses the issue of not observing the administratively allowable speed limit and safe speed by motor vehicle drivers in road traffic, and the attendant risks of causing a road accident and increasing the consequences of such an incident, as well as the causeand effect between exceeding these speeds and road accidents and their consequences.

Key Words
Accident effects, risk of consequences, admissible speed, safe speed, criminal responsibility.


Tadeusz Wolfowicz, Marta Tomkiewicz
Ostrożnie z nadmierną prędkością
Careful with excessive speed

Streszczenie
Artykuł jest głosem polemicznym w stosunku do artykułu autorstwa J. Unarskiego i H. DębŹskiej pt. "Wpływ nadmiernej prędkości pojazdu mechanicznego na odpowiedzialność sprawcy wypadku drogowego", zamieszczonego w czasopiśmie "Palestra", nr 9-10/2009. Autorzy krytycznie oceniają przedstawioną tam koncepcję przypisywania kierującym - uczestnikom wypadku - odpowiedzialności karnej za skutki wypadku, jeśli przekroczyli oni prędkość administracyjnie dopuszczalną i/lub bezpieczną, nawet jeśli to przekroczenie prędkości nie miało związku przyczynowego z samym faktem powstania wypadku (tzn. że wypadek nastąpiłby również w sytuacji nieprzekroczenia przez kierującego limitu prędkości). Koncepcję tę autorzy uważają za zbyt restrykcyjną i sprzeczną z linią orzeczniczą Sądu Najwyższego w kwestii oceny przyczynienia się do wypadku.

Słowa kluczowe
Prędkość dozwolona, prędkość bezpieczna, wypadek drogowy, skutki wypadku, odpowie-dzialność karna za skutki.

Abstract
The article is a polemical commentary on the paper by J. Unarski and H. Dębska entitled "The influence of the excessive speed of a motor vehicle on the responsibility of the per-petrator of a road accident" published in "Palestra", no. 9-10/2009. The authors critically evaluate the conception presented there of ascribing criminal responsibility to drivers - participants in accidents - for effects of an accident, if they have exceeded the speed limit and/or safe speed, even if there was no evident cause-and-effect link between exceeding this speed and the accident itself (i.e. the accident would have happened even if the driver had not exceeded the speed limit). The authors consider this conception to be too restrictive and in conflict with past rulings of the Supreme Court in the matter of assessment of contribution to an accident.

Key Words
Speed limit, safe speed, road accident, accident effects, criminal responsibility for consequences.


Jan Unarski
Nadmierna prędkość dziś i w przyszłości. Mecenasowi Wolfowiczowi w odpowiedzi
Excessive speed today and in the future. A counter-response to Mr Tadeusz Wolfowicz

Streszczenie
Tekst stanowi odpowiedź jednego z autorów artykułu pt. "Wpływ nadmiernej prędkości pojazdu mechanicznego na odpowiedzialność sprawcy wypadku drogowego" zamieszczonego w numerze 9-10/2009 czasopisma "Palestra" (i przytoczonego w niniejszym numerze "Paragrafu") na krytykę przedstawionych w nim koncepcji prawnokarnej oceny wpływu nadmiernej prędkości pojazdu na skutki wypadku, zawartą w artykule T. Wolfowicza i M. Tomkiewicz pt. "Ostrożnie z nadmierną prędkością" Autor, polemizując z niektórymi tezami tej krytyki, podkreśla przyszłościowy charakter przedstawionego problemu prawnokarnej oceny nadmiernej prędkości, wyrażając pogląd, że zagadnienie to będzie musiało zostać uwzględnione w orzecznictwie i doktrynie prawa w perspektywie 10-20 lat.

Słowa kluczowe
Nadmierna prędkość, skutki wypadku, prawnokarna ocena skutków.

Abstract
This paper is a counter-response by one of the authors of the article "The influence of the excessive speed of a motor vehicle on the responsibility of the perpetrator of a road accident" published in "Palestra", no. 9-10/2009 (and reprinted in this issue of "Paragraf") to criticism of it in the above response by T. Wolfowicz and M. Tomkiewicz entitled ""Care-ful with excessive speed". Arguing with some points of this critique, the author underlines the future character of legal-penal assessment of excessive speed, expressing the opinion that this issue will have to be taken into account in judicial opinions and legal doctrine over the next 10-20 years.

Key Words
Excessive speed, accident effects, legal-penal assessment of consequences.