Paragraf na drodze 1/2011

Wykładnia prawa

Bolesław Kurzępa
Kompetencje straży gminnej w zakresie złożenia wniosku o ukaranie za wykroczenie z art. 97 k.w.
The powers of the municipal guard with respect to filing a motion to punish for a petty offence under Article 97 Code of Petty Offences

Streszczenie
Przedmiotem artykułu są prawne możliwości straży gminnej (miejskiej) do złożenia wniosku o ukaranie sprawcy czynu określonego w art. 97 k.w. Autor przedstawił wątpliwości, które pojawiają się w praktyce w przypadku niewykonania przez właściciela lub posiadacza pojazdu obowiązku wskazania, komu powierzył ów pojazd w oznaczonym czasie. Jego rozważania dotyczą m.in. rodzaju winy, a także formy przekazania przez strażnika gminnego (miejskiego) żądania ujawnienia kierującego pojazdem.

Słowa kluczowe
Ujawnienie kierującego pojazdem w oznaczonym czasie, wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji, straż miejska (gminna), ciężar dowodu.

Abstract
This article presents the legal possibilities of the municipal (city) guard to file a motion to punish the perpetrator of a deed defined in Article 97 Code of Petty Offences. The author presents doubts that arise in practice in the case of failure on the part of the owner or user of the vehicle to indicate to whom s/he entrusted the vehicle in the defined period. His deliberations concern, among other things, the type of guilt and also the form in which the municipal (city) guard conveys the demand to indicate the driver of the vehicle.

Key Words
Indicating the driver of the vehicle in the defined period, an offence against safety and order in traffic, city (municipal) guard, the burden of proof.


Andrzej Skowron
Nowelizacja z dnia 22 lipca 2010 r. ustawy "Prawo o ruchu drogowym" w aspekcie wykroczeń godzących w bezpieczeństwo i porządek ruchu na drogach. Uwagi krytyczne
Amendment of 22 July 2010 of The Road Traffic Act Relating to Offences Affecting Safety and Order on Roads. Critical remarks

Streszczenie
Poniższy tekst dotyczy zmian wprowadzonych ustawą nowelizującą m.in. ustawę "Prawo o ruchu drogowym", która weszła w życie z dniem 5 września 2010 r. Nowelizacją tą dokonano bardzo istotnych zmian w zakresie ruchu drogowego. Autor w sposób krytyczny ocenia zwłaszcza zmiany wprowadzone równocześnie w przepisach Kodeksu wykroczeń, także dlatego, że twórcy ustawy nie zajęli się problemami, które już od szeregu lat czekają, by ktoś się nad nimi pochylił.

Słowa kluczowe
Ustawa z dnia 22 lipca 2010 r. "Prawo o ruchu drogowym", przepis art. 86 k.w. i art. 98 k.w., nowelizacja art. 97 k.w., zasada nullum crimen sine lege, Trybunał Konstytucyjny, art. 78 ust. 4 ustawy "Prawo o ruchu drogowym", środki odurzające i środki działające podobnie do alkoholu, tzw. dopalacze.

Abstract
The article concerns changes introduced by the Act amending The Road Traffic Act and other Acts, which came into force on 5 September 2010. Very significant changes in the field of road traffic were introduced by means of this amendment. The author is particularly critical of changes introduced at the same time into articles of the Code of Petty Offences, amongst other reasons, because the authors of the Act did not address problems which have been waiting for years to be considered.

Key Words
Act of 22 July 2010 "Road Traffic Act", Article 86 Code of Petty Offences and Article 98 Code of Petty Offences, amendment of Article 97 Code of Petty Offences, the principle of nullum crimen sine lege, Constitutional Court, Article 78 Section 4 of the "Road Traffic Act", substances of abuse and substances acting similarly to alcohol, 'legal highs'.


Ryszard A. Stefański
Reglamentacja ruchu na drogach wewnętrznych
Regulation of traffic on internal roads

Streszczenie
Przedmiotem artykułu są zmiany w przepisach ruchu drogowego, wprowadzone ustawą z dnia 22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw w zakresie reglamentacji ruchu na drogach wewnętrznych. Autor podaje nowe definicje drogi wewnętrznej oraz strefy ruchu, a nadto przedstawia zasady ruchu obowiązujące na drogach wewnętrznych, z rozbiciem na ustanowione na nich: strefę zamieszkania lub strefę ruchu.

Słowa kluczowe
Droga wewnętrzna, strefa ruchu, strefa zamieszkania, zasady ruchu.

Abstract
The article is devoted to changes in traffic regulations, introduced by the Act of 22 July 2010 on amending the Road Traffic Act and certain other acts in the field of regulation of traffic on internal roads. The author gives new definitions of an internal road and traffic zones and furthermore presents principles of traffic that are obligatory on internal roads, with a division into residential zones and traffic zones established on them.

Key Words
Internal road, traffic zone, residential zone, traffic principles.


Z wokandy sądowej

Lech K. Paprzycki
Procesowe "wyjście" z alternatywności opinii biegłego
Procedural solution to an expert's alternative opinion

Streszczenie
Artykuł dotyczy śmiertelnego w skutkach wypadku czołowego zderzenia samochodu, którego kierowca, po zjechaniu na pobocze i próbie powrotu na jezdnię, utracił panowanie nad pojazdem i zderzył się z prawidłowo jadącym samochodem nadjeżdżającym z przeciwka. Na tle postępowania prowadzonego w tej sprawie autor szczególnie zwraca uwagę na problem alternatywnych opinii biegłych. Wskazuje, że opinia alternatywna jest procesowo uprawniona istniejącym materiałem dowodowym, a to organ procesowy ma obowiązek ustalić, którą z występujących możliwych wersji należy przyjąć za podstawę wyrokowania.

Słowa kluczowe
Opinia biegłego, opinia alternatywna, wypadek, ustalenie stanu faktycznego.

Abstract
The article concerns a fatal frontal car collision. The driver of the vehicle, after driving off the road on to the hard shoulder and attempting to return to the road, lost control of the vehicle and collided with a car which was approaching correctly from the opposite direction. Against the background of proceedings conducted in this case, the author draws particular attention to the issue of alternative expert opinions. He indicates that an alternative opinion is procedurally authorised existing evidence material, and it is the judicial body which has the obligation to establish which of the possible versions should be accepted as the basis for adjudicating.

Key Words
Expert opinion, alternative opinion, accident, establishing the facts..


V-SIM

Andrzej Olszewski, Stanisław Wolak
Budowa modelu pojazdu w programie V-SIM. Część 2: przyczepa z osią kierowaną
The construction of the vehicle model in the V-SIM programme. Part 2: steered trailer

Streszczenie
Artykuł jest trzecim z serii publikacji, dotyczących problematyki opiniowania z wykorzystaniem programu do symulacji ruchu i zderzeń pojazdów V-SIM. W tej drugiej części artykułu, poświęconego budowie w programie modelu pojazdu, autorzy, krok po kroku, przedstawiają sposób zbudowania i walidacji modelu wieloosiowej przyczepy z osią kierowaną, której modelu nie ma w bazie danych programu, z wykorzystaniem modelu przyczepy rolniczej PRS-2/W6.

Słowa kluczowe
Metoda Slibara, program SLIBAR+, rekonstrukcja wypadku, wypadki drogowe.

Abstract
The article is the third in a series of publications concerning the issue of expert opining using the V-SIM program to simulate movement and collisions of vehicles. In present, the second part of the article concerning the structure of the vehicle model in the program, the authors present step by step a method of building and validating a model of a multi-axle steered trailer, whose model is not in the program database, using a model of agricultural trailer PRS-2/W6.

Key Words
V-SIM program, steered trailer model.


Materiały szkoleniowe

Beata Zborowska
Zasady typowania przewoźników do kontroli Inspekcji Transportu Drogowego
The principles of selecting carriers for inspection by the Road Transport Inspectorate

Streszczenie
Artykuł przybliża zagadnienia prawne dotyczące nowych zasad typowania przewoźników drogowych do kontroli Inspekcji Transportu Drogowego, na gruncie obowiązujących w Polsce przepisów prawa.

Słowa kluczowe
Inspekcja Transportu Drogowego, przewoźnik drogowy, czas pracy kierowców, przerwy i czas odpoczynku kierowców.

Abstract
The author describes legal issues relating to new principles of selecting road carriers for inspection by the Road Transport Inspectorate, on the basis of existing law in Poland.

Key Words
Road Transport Inspectorate, road carrier, driver working time, breaks and rest periods for drivers.