Paragraf na drodze 1/2012

Wykładnia prawa

Wiesław Czerwiński
Sankcje dla diagnosty - wątpliwości konstytucyjne
Penalties for diagnosticians - constitutional doubts

Streszczenie
Autor omawia wymogi prowadzenia stacji kontroli pojazdów oraz wymogi uzyskania uprawnień diagnosty samochodowego. Sankcją dla diagnosty za nieprzestrzeganie obowiązków jest pozbawienie go uprawnień, praktycznie na 5 lat. W ocenie autora sankcja ta jest niezgodna z Konstytucją w takim zakresie, w jakim nie różnicuje odpowiedzialności w zależności od stopnia winy i skutków naruszenia obowiązków. Autor sugeruje wprowadzenie postępowania dyscyplinarnego dla diagnostów.

Słowa kluczowe
Diagnosta, badanie techniczne pojazdów, stacje kontroli pojazdów, odpowiedzialność diagnosty.

Abstract
The author discusses the requirements for running a vehicle inspection station and for obŹtaining vehicle diagnostician licence. The penalty for the diagnostician for failing to fulfill duties is the withdrawal of the licence, for practically five years. In the author's opinion, this penalty is inconsistent with the Constitution in so far as it does not differentiate between the levels of liability depending on the degree of guilt and results of breach of duty. The author suggests introducing a disciplinary procedure for diagnosticians.

Key Words
Diagnostician, technical examination of vehicles, vehicle inspection stations, the liability of the diagnostician.


Mikołaj Małecki
Współsprawstwo wypadku drogowego. Studium nietypowego przypadku
Co-perpetration of a road accident. An atypical case study

Streszczenie
Autor przeprowadza analizę wypadku drogowego, którego skutkiem była śmierć jednego z przechodniów oraz ciężki uszczerbek na zdrowiu drugiego. Po drodze publicznej poruszały się dwa samochody, jadąc z nadmierną prędkością, jeden za drugim, w niewielkiej odległości od siebie. Kierujący nimi mężczyźni nie dostrzegli osób wchodzących na oznakowane przejście dla pieszych. Pierwszy samochód zdążył ominąć kobiety znajdujące się na jezdni, co nie udało się drugiemu kierującemu - jego samochód zderzył się z przechodniami. Autor rozważa, czy zachowania obu mężczyzn można uznać za 'przyczynę' wypadku, oraz, jakie ma to znaczenie dla pociągnięcia ich do odpowiedzialności karnej za przestępstwo z art. 177 § 2 Kodeksu karnego. Zwraca również uwagę na specyfikę zdarzenia w perspektywie przesłanek obiektywnego przypisania skutku.

Słowa kluczowe
Art. 177 k.k., obiektywne przypisanie skutku, współsprawstwo, wypadek drogowy.

Abstract
The author analyses a road accident in which one of the pedestrians was killed and another person seriously injured. Two vehicles were moving, exceeding the speed limit, on a public road, one after another, at a small distance between them. The drivers failed to see two female pedestrians entering a pedestrian crossing marked with a road sign. The first vehicle managed to bypass the pedestrians walking across the road; however, the driver of the second car was not able to manoeuvre around them, and the car collided with the pedestrians. The author debates whether the behaviour of both drivers can be considered as the “cause” of the accident, and how it influences the criminal liability of drivers for the offence specified in Article 177 § 2 Penal Code. The author also highlights the specific nature of the accident from the point of view of the premises of objective imputation of a criminal result.

Key Words
Art. 177 Penal Code, objective imputation of a criminal result, complicity, road accident.


Z wokandy sądowej

Lech K. Paprzycki
Stan po użyciu i stan pod wpływem środka odurzającego
State after use of and state under the influence of an intoxicant

Streszczenie
Na tle konkretnego przypadku autor omawia problem trudności dowodowych, związanych z ustaleniem, czy zatrzymany do kontroli drogowej kierujący był w stanie 'pod wpływem', czy też w stanie 'po użyciu' środka odurzającego.

Słowa kluczowe
Środki odurzające, kierujący samochodem, dowodzenie procesowe.

Abstract
Against the background of a specific case, the author discusses the difficulties in establishing whether the driver who was stopped for a roadside check was in a state 'under the influence', or 'after use' of an intoxicant.

Key Words
Intoxicants, car driver, procedural evidence..


Materiały szkoleniowe

Zygmunt Dziaduch
Przyczepa dłużycowa bez sprzęgu
Long-load trailer without coupling

Streszczenie
Autor przedstawia zespół pojazdów przeznaczony do transportu długich materiałów, w składzie którego wykorzystywana jest przyczepa nie mająca sprzęgu dyszlowego, ani też klasycznego przegubu siodłowego pomiędzy przyczepą a pojazdem ciągnącym. Oś przednia przyczepy kierowana jest poprzez układ hydrauliczny. Przy małych prędkościach, na wąskich i krętych drogach, kierowca może kierować przyczepą niezależnie od toru ruchu pojazdu ciągnącego. Artykuł zawiera skrócony opis użytkowania zespołu pojazdów, zalety i wady takiego sposobu transportu dłużycy oraz zagrożenia w ruchu drogowym i sposób ich eliminacji. Artykuł został opracowany na przykładzie przyczepy dłużycowej znanej niemieckiej firmy Huttner GmbH.

Słowa kluczowe
Transport materiałów dłużycowych, przyczepa bez sprzęgu, ciągnik, przyczepa, Huttner GmbH, zagrożenie w ruchu drogowym, diagnozowanie stanu technicznego przyczep.

Abstract
The author presents a group of vehicles for transportation of long materials, which use a trailer that does not have a drawbar coupling or a classic articulated joint between the trailer and the towing vehicle. The front axle of the trailer is steered by a hydraulic system. At low speeds, on narrow and winding roads, the driver may steer the trailer independently of the path of the towing vehicle. The article contains a brief description of the usage of this group of vehicles, the advantages and drawbacks of such a means of long-load transport, and also threats to road traffic and ways of eliminating them. The article is based on the description of a long-load trailer manufactured by the well-known German company Huttner GmbH.

Key Words
Transport of long loads, trailer without coupling, towing vehicle, trailer, Huttner GmbH, threat to road traffic, diagnosing the technical state of trailers.


Bolesław Kurzępa
Usuwanie pojazdów pozostawionych bez tablic rejestracyjnych oraz mogących zagrażać bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego
Removal of abandoned vehicles with no licence plates and those that could endanger road traffic safety or order

Streszczenie
W artykule zostały dokładnie omówione sytuacje, w których uprawnione organy mogą usunąć z drogi znajdujące się na niej pojazdy. Przypadki takie są określonych w art. 50a i art. 130a ustawy 'Prawo o ruchu drogowym'. Nie zawsze ich uregulowania prawne są jednoznaczne i nie budzące wątpliwości interpretacyjnych. Dowodem na to, że niektóre z wymienionych przepisów stwarzają w praktyce kłopoty, jest fakt, iż niektóre z nich zostały zakwestionowane przez Trybunał Konstytucyjny. Autor zwraca uwagę, że efektem decyzji Trybunału było wydanie w dniu 22 czerwca 2011 r. dwóch rozporządzeń wykonawczych, szczegółowo określających postępowanie właściwych organów w przypadku usuwania pojazdów z drogi.

Słowa kluczowe
Pojazd pozostawiony bez tablic rejestracyjnych, pojazd zagrażający bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego, usunięcie pojazdu z drogi, pojazd utrudniający prowadzenie akcji ratowniczej, pojazd porzucony, organy uprawnione do usuwania pojazdów z drogi, przepadek pojazdu nieodebranego z parkingu.

Abstract
In the article, situations in which authorised agencies may remove vehicles left on roads are discussed in detail. Such cases are defined in Article 50a and Article 130a of the Road Traffic Act. The legal regulations relating to such cases are not always unambiguous and may lead to interpretational doubts. Evidence for the fact that some of the mentioned regulations cause problems in practice is the fact that some of them have been questioned by the Constitutional Tribunal. The author highlights the fact that the Tribunal's decisions resulted in the issuing on 22 June 2011 of two executive orders, giving a detailed definition of the procedure for appropriate agencies in the case of removing vehicles from roads.

Key Words
An abandoned vehicle with no licence plates, a vehicle endangering road traffic safety or order, removing a vehicle from the road, a vehicle hampering rescue actions, abandoned vehicle, agencies authorised to remove vehicles from the road, forfeiture of vehicle not removed from a car park.


Trybuna "Paragrafu"

Cezary Żrodowski
O należny status wrotkarza na drodze
On the appropriate status of skaters on roads

Streszczenie
Autor, przedstawiciel Stowarzyszenia Kultury Fizycznej 'Twister-Trójmiasto', postuluje rozpoczęcie działań na rzecz określenia prawnego statusu wrotkarza jako szczególnego - jego zdaniem - uczestnika ruchu drogowego. Przyrównując wrotkarza do rowerzysty, a wrotki - jako pojazd poruszany siłą mięśni - do roweru, przedstawia propozycję zmian w prawie o ruchu drogowym, pozwalających wrotkarzom i deskorolkarzom na korzystanie z dróg (zwłaszcza rowerowych) na takich samych prawach, jakie mają rowerzyści.

Słowa kluczowe
Wrotkarz, rower, ruch drogowy.

Abstract
The author, a representative of the 'Twister-Trójmiasto' Association of Physical Culture, calls for action to be initiated to define the legal status of the skater as a special - in his opinion - road user. He equates a skater with a cyclist, and skates - as a vehicle moved by muscle power - with a bicycle and presents a proposition of changes in the Road Traffic Act, to allow skaters and skateboarders to use roads/paths (especially cycle paths) on the basis of the same rights as cyclists.

Key Words
Skater, bicycle, road traffic.


Wydarzenia

Piotr Krzemień
Coroczna, 20. Konferencja Europejskiego Stowarzyszenia Badania Wypadków Drogowych - EVU 2011
Annual, 20th Conference of the European Association of Accident Research and Analysis - EVU 2011 s

Streszczenie
Artykuł jest sprawozdaniem z 20. Konferencji Europejskiego Stowarzyszenia Badania Wypadków Drogowych EVU, która odbyła się w dniach 15-17 września w Grazu. Tematyka tej konferencji skupiona była na problemie obrażeń górnego odcinka kręgosłupa, powstających w mechanizmie 'whiplash'. Rozpoznanie tego typu obrażeń i powiązanie ich z wypadkiem drogowym ma istotne znaczenie, głównie w sprawach ubezpieczeniowych, zaś poznanie mechanizmu ich powstania przyczyniło się do poprawy bezpieczeństwa biernego pojazdów.

Słowa kluczowe
EVU, konferencja, sprawozdanie, obrażenia typu 'whiplash', rozpoznanie kolizji, statystyki wypadków drogowych w krajach europejskich, oszustwa ubezpieczeniowe.

Abstract
The article is a report from the 20th Conference of the European Association of Accident Research EVU, which took place on 15-17 September in Graz. The conference mainly focused on the problem of injuries of the upper spine, arising due to the 'whiplash' mechanism. Diagnosis of this type of injury and linking it with a road accident is of significant importance, mainly in insurance cases, whilst understanding the mechanism of their occurrence has contributed to improvement in passive safety of vehicles.

Key Words
EVU, Conference, report, 'whiplash' type injuries, diagnosis of collisions, European road accident statistics, insurance fraud.