Paragraf na Drodze 1/2017

Wykładnia prawa

Agnieszka Kania

Prawnokarna regulacja nierespektowania sądowego zakazu prowadzenia
pojazdów. Uwagi na tle teorii i praktyki stosowania prawa. Część 1

The penal regulation of the failure to comply with disqualification from driving.

Remarks in view of the theory and practice of application of the law. Part 1

Streszczenie

Przedmiotem artykułu są rozważania nad prawnokarną regulacją wynikającą z art. 178a § 4 in fine Kodeksu karnego. Celem pierwszej części artykułu jest zwrócenie uwagi na prawny charakter tego rozwiązania oraz na jego relację z przepisem kryminalizującym m.in. nierespektowanie sądowego zakazu prowadzenia pojazdów (art. 244 k.k.). W tej części odwołano się do poglądów literatury oraz orzecznictwa, które przyczyniły się do wypracowania właściwego znaczenia niektórych, ustawowych znamionom przestępstwa z art. 178a § 4 in fine k.k. Autorka wskazuje, że art. 178a § 4 in fine k.k. wpisuje się w tradycyjną konwencję tworzenia zmodyfikowanych odmian typów czynów zabronionych, skoro tzw. skrócony opis typu podstawowego uzupełniono o dodatkowe znamiona, które de facto służyły podkreśleniu stopnia naganności zachowania się sprawcy. Aprobująco odnosi się do stanowiska, że między art. 178a § in fine 4 k.k. a art. 244 k.k. nie zachodzi kumulatywny zbieg przepisów ustawy, w rozumieniu art. 11 § 2 k.k. Zdaniem autorki, ustalenia te i zaprezentowana w tej części opracowania sądowa wykładnia niektórych znamion przestępstwa z art. 178a § 4 k.k. in fine powinny służyć prawidłowej interpretacji wskazanego przepisu.

Słowa kluczowe

Zakaz prowadzenia pojazdów, pojazd mechaniczny, nierespektowanie sądowego zaka­zu prowadzenia pojazdów.

Abstract

The subject of the article is a reflection on the penal regulation – Article 178a(4) in fine of the Penal Code in fine. The aim of the first part of the article is to draw attention to the legal nature of the said measure, as well as to its relationship with the provision which criminalises, among others, a failure to comply with disqualification from driving (Article 244 of the Criminal Code). Furthermore, this part refers to opinions of the literature and judicature, which contributed to developing the proper meaning of some of the statutory criteria of the offence from Article 178a(4) in fine of the Criminal Code. The analyses use the formal-dogmatic method which allows several conclusions. First of all, it should be noted that Article 178a(4) in fine of the Criminal Code is a part of the traditional convention of creating modified varieties of offences, as the so-called abridged description of the basic type was updated with additional criteria which, de facto, underlined the degree of seriousness of the perpetrator's behaviour. One should also approve of the view stating that there is no cumulative concurrence of provisions of the act between Article 178a(4) in fine of the Criminal Code and Article 244 of the Criminal Code as defined in Article 11(2) of the Criminal Code. The above findings as well as the judicial interpretation of some of the criteria of the offence from Article 178a(4) in fine of the Criminal Code (which will continue in the second part of the article) presented in this part should therefore be used for the correct interpretation of the said provision.

Key words

Disqualification from driving, motor vehicle, a failure to comply with disqualification from driving

 

Kazimierz J. Pawelec

Czynniki mające wpływ na powodowanie niebezpieczeństwa

w ruchu drogowym

Factors contributing to causing danger in road traffic

Streszczenie

Artykuł porusza istotne zagadnienia związane ze spowodowaniem niebezpieczeństwa w ruchu drogowym. Zagadnienie to do tej pory umykało uwadze badaczy, a jest istotne, dotyczy bowiem zagadnień występujących na przedpolu przestępstwa drogowego bądź po jego zaistnieniu. Autor omawia problematykę wywołania niebezpieczeństwa na trzech płaszczyznach: postępowania człowieka, czynnika technicznego oraz drogi i organizacji ruchu. Analizuje zagadnienie od strony prawnej i kryminologicznej. Wskazuje, że po stronie człowieka istnieje wiele elementów tworzących niebezpieczeństwo, wielokrotnie od niego zależnych, ale też nierzadko pozostających poza jego wpływem. Wskazuje na kwestie związane z osłabieniem reakcji psychomotorycznej, z użyciem alkoholu i środków psychoaktywnych, stanem zdrowia, zmęczeniem i kwestiami związanymi z kwalifikacjami kierującego, jego doświadczeniem, a także czynnikami wpływającymi na czas reakcji. Omawia zagadnienia związane z wpływem na wypadkowość niesprawności pojazdów, stanem i wyposażeniem drogi, jak też organizacją ruchu. Stara się wykazać, że oceny związane z przyczynami wywołanego niebezpieczeństwa w ruchu drogowym nie leżą wyłącznie po stronie jego uczestników.

Słowa kluczowe

Zasady bezpieczeństwa, sprowadzenie niebezpieczeństwa, nietrzeźwość, stan po użyciu środków odurzających, zmęczenie, stan zdrowia, reakcja psychomotoryczna, czynniki rozpraszające uwagę, sprawność techniczna pojazdów, ucieczka z miejsca wypadku, stan dróg, organizacja ruchu

Abstract

The article raises a number of significant issues related to causing threat in road traffic. This is a subject that has so far largely escaped the attention of researchers, but it is important, especially as it concerns issues that can be thought of as being in the foreground of traffic offences or after they have occurred. The author discusses the issue of causing threat on three levels: human behaviour; technical factors; and roads and the organisation of traffic. He analyses the issue not only from a legal point of view but also a criminological one. He indicates that, in terms of human behaviour, there are many elements causing threat, which are frequently dependent on the given person, but also sometimes beyond his/her control. The author points to issues linked with the weakening of psychomotor reactions, the use of alcohol and psychoactive substances, the driver’s state of health, fatigue, and other issues related to, e.g., the qualifications of the driver, his/her experience, as well as factors affecting reaction time. Furthermore, he discusses issues related to the effect of poor conditions of vehicles, the state of the road and road equipment (signage, barriers, lighting etc.), as well as traffic management, on accident rates. He tries to show that evaluations linked with the causes of the evoked threat in road traffic should not focus exclusively on participants in the accident.

Key Words

Safety rules, causing threat, insobriety, state after use of drugs, fatigue, state of health, psychomotor reaction, distracting factors, the principle of technical efficiency, fleeing from the scene of the incident (hit and run), the state of roads and road equipment, traffic organisation.

 

Ryszard A. Stefański

Zakaz korzystania z telefonu komórkowego podczas kierowania pojazdem

The ban on using a mobile phone while driving

Streszczenie

Przedmiotem artykułu jest przewidziany w art. 45 ust. 2 pkt 1 ustawy – Prawo o ruchu drogowym zakaz korzystania przez kierującego pojazdem podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku. Rozważania koncentrują się wokół celu tego zakazu, jego zakresu podmiotowego i przedmiotowego, pojęcia korzystania z telefonu, znaczenia zwrotu „podczas jazdy”, korzystania przez kierujących pojazdami z telefonów w praktyce oraz sankcjonowania naruszenia tego zakazu.

Słowa kluczowe

Bezpieczeństwo ruchu, jazda, kierujący pojazdem, pojazd, słuchawka, telefo

Abstract

The subject of the article is the ban on using a phone requiring holding of the earpiece

or microphone (handset) in the hand by the driver of a car while driving under Art. 45

Paragraph 2 point 1 of the Road Traffic Law. The deliberations focus on the aim of this ban, the range of subjects and objects encompassed by it, the concept of using the phone, the meaning of the term “while driving”, the use by vehicle drivers of phones in practice, and the sanctioning (punishing) of violations of this ban.

Key Words

Traffic safety, driving, vehicle driver, vehicle, handset (earpiece), telephone

 

Z problemów rekonstrukcji wypadków i opiniowana

Czesław Żaba, Karolina Pawlak, Paweł Świderski, Zbigniew Żaba

Błędne ustalenie koronera dotyczące pasów bezpieczeństwa.
Studium przypadku

Malpractice of coroner’s report concerning safety belt fastened. A case study

Streszczenie

Autorzy przedstawiają przypadek wydania przez koronera z Kanady błędnej opinii, dotyczącej wypadku samochodowego. Analizowany wypadek wydarzył się w mieście kanadyjskim, na skrzyżowaniu ulic, gdzie zderzyły się czołowo dwa samochody osobowe, poruszające się z dozwoloną prędkością. Pasażerka samochodu marki Saturn miała zapięty pas bezpieczeństwa. Z powodu rany głowy i dolegliwości bólowych klatki piersiowej została przewieziona do szpitala, gdzie po kilku godzinach zmarła z powodu uszkodzenia tętnicy i żyły podobojczykowej lewej. Koroner przeprowadził sekcję zwłok i w oparciu o jej wynik, a także raport Policji, wydał opinię, wskazując, że obrażenia tętnicy i żyły podobojczykowej lewej są następstwem oddziaływania pasa bezpieczeństwa. Pokrzywdzona była pasażerką przedniego siedzenia, a więc część piersiowa (barkowa) pasa bezpieczeństwa przebiegała w okolicy jej prawego barku. Mimo, że ustalenia koronera były błędne, zamknąłem sprawę bez powołania zespołu biegłych.

Słowa kluczowe

Koroner, wypadek drogowy, obrażenia klatki piersiowej, pasy bezpieczeństwa

Abstract

The authors present a case of incorrect verdict on the causes of the death of a car crash victim, recorded by a coroner from Canada. This traffic accident took place on a crossroad in a Canadian town, where two cars moving at the speed limit had a head-on collision. The woman passenger of the Saturn car was wearing the safety belt. Because of the chest pain and head injury she was taken to hospital where, after a few hours she died due to the left subclavian artery and vein injury. The coroner did an autopsy and following its results and the police report recorded a verdict stating that the injuries of artery and left subclavian vein were resulted from the functioning of the seatbelt. The victim was sitting on the front passenger seat, therefore the chest (shoulder) part of the seatbelt ran around the right, but not the left shoulder. The coroner’s conclusions were wrong, but he closed the case without appointing a team of experts.

Key words

Coroner, traffic accident, injuries of the thorax, seat belt

Materiały szkoleniowe

Janusz Kilijański

Możliwości odczytu i wydruku prędkości bezpośrednio z pamięci tachografu cyfrowego oraz z przechowywanych danych, po ich pobraniu z tachografu.

Dane zapisane w systemach GPS

The capacity of speed readout and printout directly from digital tachograph

memory and from data stored after tachograph data downloading.
Data stored in GPS systems

Streszczenie

Artykuł zawiera opis możliwości wydrukowania diagramu przedstawiającego prędkość, z jaką poruszał się pojazd wyposażony w tachograf cyfrowy oraz pozyskania wydruków z programu Tachospeed z danych przechowywanych, pobranych z tachografu cyfrowego. Artykuł jest nawiązaniem do artykułu M. Ogłozińskiego, zamieszczonego w „Paragrafie na Drodze” nr 11/2016. Autor ten m.in. na s. 63 podał informację, że: „możliwy jest dostęp do danych o prędkości w dowolnym czasie po zdarzeniu, lecz tylko odniesieniu do ostatnich 24 godzin jazdy pojazdu”. Z wiedzy i doświadczenia autora wynika, że informacja ta jest nieprecyzyjna. Możliwości dostępu i pozyskania danych o prędkości są uzależnione od wielu czynników, co przedstawiono w treści artykułu. Zamiarem autora jest wskazanie biegłym źródeł i sposobów pozyskiwania wydruków prędkości, z jaką bezpośrednio przed wypadkiem poruszał się pojazd wyposażony w tachograf cyfrowy lub w GPS.

Słowa kluczowe

Tachograf cyfrowy, rejestracja prędkości, wydruk V-diagram, przechowywanie danych, wydruki z programu Tachospeed, GPS

Abstract

The article presents a description of the possibilities of printing the diagram showing the speed at which the tachograph equipped vehicle was moving, and obtaining printouts from Tachospeed program from the stored data which were downloaded from the digital tachograph. The article is a reference to the article by M. Ogłoziński published in the Paragraf na Drodze No 11/2016 in which, on page 63, he states: ”the speed data are accessible at any time after the incident, however only with respect to the last 24 hours of vehicle driving”. Taking into consideration the present author’s knowledge and experience, this information does not seem precise. The possibilities to access and acquire the speed data depend on many factors, which was discussed in the article. The aim of the article is to indicate to court experts the sources and methods of obtaining the printout of the speed at which the tachograph or GPS equipped vehicle was moving immediately prior to the incident on the road.

Key words

Digital tachograph, speed recording, V-diagram printout, data storage, Tachospeed program, GPS.

Z notatnika biegłego

Adam Reza

Czy i kiedy kierowcy mającemu pierwszeństwo można przypisać przyczynienie
się do wypadku bądź jego skutków. Analiza pewnego przypadku

Can and when the driver with the right of way be imputed the contribution
of accident or its effects. Analysis of an accident

Streszczenie

Na przykładzie rzeczywistego wypadku zderzenia się dwóch samochodów na skrzyżowaniu dróg nierównorzędnych autor przedstawia i komentuje różnice w treści opinii dwóch biegłych, dotyczące powstania stanu zagrożenia, możliwości uniknięcia wypadku oraz oceny zachowania się kierowcy, któremu przysługiwało pierwszeństwo. Krytycznie odnosi się do postanowienia sądu, dotyczącego wykonania analizy czasowo-przestrzennej dla prędkości dopuszczalnej na danym odcinku drogi.

Słowa kluczowe

Wypadek drogowy, analiza czasowo-przetrzenna, chwila powstania stanu zagrożenia, analiza możliwości uniknięcia wypadku, manewr obronny

Abstract

Using the case of a collision of two cars at a junction of a major and a minor roads the author presents and comments on the differences in the contents of two separate court witness reports, related to the threat origination, the possibility of avoiding the accident and the assessment of the behaviour of the driver who had the right of way. The author is critical about the court’s decision as to performing the time-distance analysis for the speed allowed at a given road section.

Key Words

Traffic accident, time-distance analysis, moment of threat origination, analysis of the possibility of avoiding accident, defensive manoeuvre

Informacje

Informacja dla prenumeratorów

Informacja dla autorów

Lista recenzentów