Paragraf na Drodze 1/2019

Wykładnia prawa

Kazimierz J. Pawelec

Kontrowersje wokół przestępstwa ucieczki przed policyjnym pościgiem

– art. 178b Kodeksu karnego. Artykuł polemiczny

Controversies over the offence of flight from police chase – art. 178b of Penal Code. Polemic article

Streszczenie

Wprowadzony ustawą z dnia 23 marca 2017 r. przepis art. 178b Kodeksu karnego wywołuje spory, zarówno co do zasadności wprowadzenia do prawa karnego nowego występku, jego zgodności z ustawą zasadniczą, jak też jego praktycznej celowości. Niniejszy artykuł zawiera szczegółową, krytyczną analizę wskazanego występku. Autor przedstawia argumentację, uzasadniającą, że nowouchwalony przepis jest zbędny, niezgodny z Konstytucją, a jego praktyczne stosowanie wywoła liczne spory, których rozstrzygnięcie powinno zostać oddane Trybunałowi Konstytucyjnemu. Zwraca uwagę, że podstawowym problemem będzie tu określenie zamiaru sprawcy, którego nie będzie można domniemywać, ale trzeba go będzie oprzeć na rzetelnie zgromadzonych dowodach. Dlatego autor przewiduje, że art. 178b k.k. stanie się przepisem martwym.

Słowa kluczowe

Ucieczka z miejsca przestępstwa drogowego, ucieczka przed policyjną kontrolą, wina umyślna, zamiar bezpośredni, zamiar ewentualny, pośrednie zagrożenie bezpieczeństwa, zakaz dostarczania dowodów przeciwko sobie, zasada określoności przestępstwa

 

Abstract

The regulation of art. 178b of the Penal Code introduced by the Act of 23 March, 2017, generates disputes over the validity of introducing a new misdemeanour to the penal code, its consistency with the basic law as well as practical expediency. The present paper is an in-depth critical analysis of the misdemeanour in question. The author argues that the newly adopted provision is superfluous, inconsistent with the Constitution, and its practical application will raise many disputes whose resolution should be settled by the Constitutional Tribunal. The author emphasises the definition itself of the perpetrator’s intent will be a crucial issue, which shall not be based on presumption but on the fairly collected evidence. For these reasons the author predicts that art. 178b of the Penal Code will remain dormant.

Key words

Flight from road traffic scene, flight from police check, intentional guilt, direct intent, conceivable intent, safety indirect threat, interdiction to provide evidence against oneself, principle of legality of criminal offences.

Aleksandra Płatek

Strefa czystego transportu – nowe pojęcie w polskim prawie.

Analiza problemu

Clean transport zone – a new legal term in the Polish law. Problem analysis

Streszczenie

Artykuł porusza problematykę związaną z nowym bytem prawnym, jakim jest „Strefa czystego transportu” oraz z wprowadzeniem do przepisów prawa drogowego dwóch nowych znaków drogowych: D-54 (strefa czystego transportu) i D-55 (koniec strefy czystego transportu). Celem artykułu jest omówienie zasad ruchu obowiązujących w tej strefie oraz analiza odpowiedzialności za naruszenie ograniczeń z niej wynikających. W artykule znajduje się odniesienie do wprowadzonej na podstawie nowych przepisów „Strefy Kazimierz” w Krakowie (weszła w życie 5 stycznia 2019 r., na mocy uchwały Rady Miasta Krakowa nr III/27/18). W artykule wykorzystano metodę danych zastanych, w szczególności desk research (analizę aktów prawnych na płaszczyźnie krajowej i międzynarodowej).

Słowa kluczowe

Strefa czystego transportu, pojazd elektryczny, pojazd napędzany wodorem, biopaliwa, paliwa alternatywne, opłata, wykroczenie.

Abstract

The article is devoted to the problems of a new legal term of clean transport zone and introduction of two new road signs: D-54 (clean transport zone) and D-55 (clean transport zone end) into the road traffic law. The aim of the article is to discuss the traffic rules existing in this zone together with an analysis of the liability for the infringement thereof. Reference is made to the “Kazimierz District Zone” in Kraków, created based on the new law (came into force on 5 January, 2019 under the resolution of the Council of the City of Kraków no. III/27/18). Desk research technique (an analysis of legal acts on national and international levels) was adopted.

Key words

Clean transport zone, electric vehicle, hydrogen powered vehicle, biofuels, alternative fuels, charge, offence

Mateusz Szurman

Stosowanie środka karnego zakazu prowadzenia pojazdów w przypadku kierowców zawodowych

Application of penal measure of driving disqualification to professional drivers

Streszczenie

Celem opracowania jest szczegółowa analiza stosowania środka karnego zakazu prowadzenia pojazdów (art. 42 § 2 k.k.) wobec kierowców zawodowych, dopuszczających się przestępstwa z art. 178a § 1 k.k. W artykule przedstawiono zarówno poglądy doktryny, jak i rozbieżne stanowiska prezentowane w orzecznictwie sądów powszechnych. Autor formułuje tezę, że okoliczność wykonywania zawodu kierowcy powinna wpływać, w pierwszym rzędzie, na wymagania stawiane takim kierowcom, a także  powinna być brana pod uwagę przez sąd na etapie wymierzania kary – a w szczególności orzekania środka karnego zakazu prowadzenia pojazdów. Autor wskazuje na konieczność wprowadzenia zmian w ustawie karnej, w tym wprowadzenia definicji legalnej kierowcy zawodowego.

Słowa kluczowe

Kierowca zawodowy; środek karny; zakaz prowadzenia pojazdów, zakaz wykonywania zawodu.

 

Andrzej Ważny

Wypadek, w którym śmierć poniosła rowerzystka. Analiza przypadku

A road accident fatal for a cyclist. A case study

Streszczenie

Tematem artykułu jest analiza wypadku drogowego, polegającego na zderzeniu samochodu osobowego z prawidłowo poruszającą się rowerzystką. W wypadku tym rowerzystka poniosła śmierć. O spowodowanie tego wypadku oskarżona została kierująca samochodem. Zdaniem autora, dowody wskazujące na winę kierującej samochodem nie budzą wątpliwości. Jego zdaniem, podkreślenia wymaga rzetelność opinii biegłego, na co zwrócił uwagę rozpoznający sprawę sąd.

Słowa kluczowe

Wypadek drogowy, oskarżony, pokrzywdzony, biegły

Abstract

The article presents an analysis of a traffic accident in which a car collided with a cyclist who was riding correctly. The cyclist was killed in the accident. The car driver was accused of the accident. In the author’s opinion, the evidence indicating the car driver’s guilt does not raise any doubts. What should be emphasised is the solidity of the expert witness’s opinion, which was noted by the court.

Key words

Traffic accident, accused, victim, expert witness.

 

Materiały szkoleniowe

Piotr Ciępka, Jakub Zębala

Wypadkowy rejestrator danych EDR jako źródło śladów cyfrowych

EDR – Event Data Recorder, source of electronic evidence

Streszczenie

Jednym ze źródeł śladów cyfrowych jest wypadkowy rejestrator danych EDR. W Stanach Zjednoczonych istnieje uregulowany prawnie obowiązek montowania EDR w samochodach. W Europie nie ma natomiast żadnej regulacji prawnej, która nakładałaby taki obwiązek na producentów pojazdów. Ma to istotny wpływ na ilość, rodzaj i dostęp do rejestrowanych danych, ponieważ to od producentów zależy, czy dane są rejestrowane, a jeśli są, to czy można je odczytać. W artykule omówiono dane, jakie mogą być rejestrowane przez EDR oraz przedstawiono przykładowe odczyty danych z pojazdów różnych firm amerykańskich i europejskich.

Słowa kluczowe

Ślady cyfrowe, wypadkowy rejestrator danych, EDR, CDR.

 

Petra Kolitschová, Roman Rak

Actual forensic and manufacturer aspects of VIN production and location

on motor vehicles

Abstract

A Vehicle identification number (VIN) is an unambiguous, globally unique vehicle identifier. The paper describes principles for its location on a vehicle, the method of its making (manufacture) and, last but not least, types of protection against negative factors to ensure that its identification value is preserved and, simultaneously, the process of identification inspection of a vehicle is clear, fast and efficient. The text analyses various views on VINs from the point of view of vehicle manufacturers, administrative bodies (that use vehicle identification in nationwide vehicle registers) and law-enforcement bodies during the investigation and gathering of evidence of car crime.

Key words

Location, manufacture, protection, VIN, Vehicle Identification Number, vehicle originality.

Petra Kolitschová, Roman Rak

Identyfikator pojazdu silnikowego VIN. Co warto o nim wiedzieć?

Streszczenie

Numer identyfikacyjny VIN jest jednoznacznym, niepowtarzalnym w skali światowej, identyfikatorem pojazdu. W artykule przedstawiono zasady umieszczania go w pojazdach, metodykę jego wytwarzania oraz rodzaje zabezpieczeń przed negatywnymi czynnikami, w celu zapewnienia ochrony jego wartości identyfikującej oraz gwarancji, że identyfikacja pojazdu jest przejrzysta i łatwa. Przedstawiono analizę różnych poglądów na ocenę VIN z punktu widzenia producentów pojazdów, organów administracji, a także organów ścigania, podczas czynności śledczych i zbierania dowodów w sprawach przestępstw związanych z użyciem pojazdów silnikowych.

Słowa kluczowe

VIN, Vehicle Identification Number (Numer identyfikacyjny pojazdu), umieszczanie, produkcja, ochrona, autentyczność pojazdu

Informacje

Informacja dla prenumeratorów

Informacja dla autorów

Lista stałych recenzentów