Paragraf na Drodze 1/2021

Strona tytułowa

Od redaktora naczelnego

Podziękowania dla Wojciecha Kotowskiego

Podziękowania dla Jacka Wiercińskiego


Wykładnia prawa

Spis treści

Natalia Wąsik
Zdolność do prowadzenia pojazdu mechanicznego a uzależnienie od alkoholu – uwagi na tle orzecznictwa sądowo-administracyjnego

Streszczenie
Zasadniczym celem niniejszej publikacji jest prezentacja najważniejszych tez i wniosków wypracowanych na przestrzeni lat 2019-2020 w orzecznictwie sądów administracyjnych, dotyczących zasadności kierowania przez starostów osób ze zdiagnozowanym (lub podejrzewanym) uzależnieniem od alkoholu na badania lekarskie w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami. Analizując wyżej wskazane orzecznictwo skoncentrowano się na takich wątkach, jak znaczenie i moc wiążąca informacji o uzależnieniu kierującego od alkoholu udostępnianych starostom przez prokuraturę, prawidłowość oceny ww. danych, a także wartość dowodowa innych dokumentów i informacji dla zastosowania procedury określonej w art. 99 u.k.p. Właściwe rozważania poprzedzono krótką charakterystyką obowiązujących przepisów, regulujących materialnoprawne podstawy postępowania w sprawach uprawnień do prowadzenia pojazdów przez kierujących w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu.

Słowa kluczowe
Kierujący pojazdem, badania lekarskie, przeciwwskazania zdrowotne do kierowania pojazdem, uzależnienie od alkoholu.

The ability to drive a motor vehicle vis-à-vis alcohol addiction – comments in the context of judicial and administrative judgments

Abstract
The main purpose of this publication is to present the most important theses and conclusions developed over the years 2020–2019 in the jurisprudence of administrative courts regarding the legitimacy of referring persons diagnosed (or suspected) with alcohol addiction to medical examinations by starosts (chief executive of a district) in order to determine the existence or absence of health contraindications for vehicles. When analyzing the above-mentioned case law, the focus was on such issues as the meaning and binding force of information on alcohol addiction made available to starosts by the prosecutor's office, data, as well as the probative value of other documents and information for the application of the procedure specified in art. 99 of the Act on Vehicle Drivers. The relevant considerations were preceded by a short description of the applicable regulations governing the substantive legal grounds for proceeding in matters of driving license by drivers under the influence of alcohol, alcohol or a substance similar to alcohol.

Key Words
Drivers of vehicles, medical examinations, health contraindications for driving, alcohol addiction.


Michał Burtowy
Prawno-drogowe aspekty kolarstwa szosowego. Przyczynek do badań

Streszczenie
Artykuł stanowi przyczynek do badań wybranych aktualnych i potencjalnych problemów prawnych, które wiążą się z uprawianiem kolarstwa szosowego. Dotyczą one zarówno sportu rekreacyjnego, jak i wyczynowego i obejmują nie tylko kwestię odpowiedzialności za wypadki, ale szerzej – stosowania przepisów i pozaprawnych zasad ruchu drogowego zarówno podczas zorganizowanych zawodów, jak i poza nimi.

Słowa kluczowe
Ruch drogowy, rower, wyścig, zawody sportowe, wypadek, odpowiedzialność.

Legal aspects of road cycling. A contribution to research

Abstract
The article is a contribution to the research on selected current and potential legal problems related to the practice of road cycling. They concern both recreational and competitive sports and cover not only to the issue of liability for accidents, but also more broadly – to the application of regulations and non-legal traffic rules, both during and outside organized competitions. The article was written to commemorate Ryszard Szurkowski (1946–2021).

Key Words
Road traffic, bicycle, racing, sports competition, accident, liability.


Patryk Kościelny
Znamiona przedmiotowe typu czynu zabronionego z art. 180a k.k. w świetle unijnej zasady wzajemnego uznawania praw jazdy

Streszczenie
Celem opracowania jest analiza znamion przedmiotowych typu czynu zabronionego opisanego w art. 180a k.k. wobec treści przepisów unijnej dyrektywy 2006/126/WE w sprawie praw jazdy i orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości, a także ukazanie, że prawidłową wykładnią znamion rozpatrywanego typu jest wykładnia prowspólnotowa. Zasadniczo chodzi o wpływ posiadania zagranicznego prawa jazdy w chwili czynu na odpowiedzialność karną z art. 180a k.k., który związany jest z problematyką wzajemnego uznawania praw jazdy. W artykule zestawiono krajowe regulacje zawarte w Kodeksie karnym i ustawie o kierujących pojazdami z właściwym ustawodawstwem unijnym, bazując na analizie orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości dotyczącego interpretacji przepisów dyrektywy 2006/126/WE. Z tak dokonanej analizy jurydycznej wyłania się szereg przesłanek, wynikających z prawa i orzecznictwa unijnego, od których zależna będzie odpowiedzialność karna za występek z art. 180a k.k. w sytuacji, gdy kierujący legitymuje się w chwili czynu zagranicznym prawem jazdy.
Artykuł ma stanowić podstawę do prawidłowego określenia kręgu regulacji prawnych wyznaczających karnoprawną ocenę zachowań osób oskarżonych o popełnienie czynu zabronionego z art. 180a k.k. oraz do dokonania właściwego wyboru wykładni znamion rozpatrywanego typu przez praktyków.

Słowa kluczowe
Znamiona przedmiotowe, cofnięcie uprawnień do kierowania pojazdami, zasada wzajemnego uznawania praw jazdy, wykładnia materialna.

Art. 180a of the Penal Code in the context of the EU principle of mutual recognition of driving licenses

Abstract
The aim of the study is to analyse the objective features of art. 180a of the Penal Code in relation to the provisions of the EU Directive 2006/126/EC and the jurisprudence of the Court of Justice, as well as to show that the correct interpretation of the features of the type in question is a pro-community interpretation. The study focuses mainly on the impact of having a foreign driving license at the time of the act on the issue of criminal liability under art. 180a of the Penal Code, which in the described circumstances is related to the issue of mutual recognition of driving licenses. The article compares the national regulations with the relevant EU legislation, based on the analysis of the jurisprudence of the Court of Justice on the interpretation of the provisions of the EU Directive 2006/126/EC. The juridical analysis contained in the article shows a number of premises (resulting from EU law and jurisprudence) from which the criminal liability under art. 180a arises. The article is to constitute the basis for the correct determination of the circle of legal regulations that define the criminal law assessment of the behavior of persons accused of committing a prohibited act under art. 180a and to make the right choice of interpretation of the features of the type under consideration by lawyers.

Key Words
Objective features, withdrawal of driving license, principle of mutual recognition of driving licenses, substantive interpretation.


Z problemów rekonstrukcji wypadków i opiniowania

Robert Owsiański
Obliczanie EES dla zderzeń samochodów z dużymi prędkościami na podstawie danych z testów i parametrów odczytanych z EDR

Streszczenie
W artykule przedstawiono metodykę obliczania wartości EES na podstawie wyników testów zderzeniowych z dużymi prędkościami. Wskazano możliwości wykorzystania danych z rejestratorów EDR (Event Data Recorder) w rekonstrukcji zderzeń. Porównano wartości współczynników A i B stosowanych w metodzie CRASH3 i wartości EES obliczonych na podstawie testów OMBD (Oblique Moving Deformable Barrier) i standardowych testów NHTSA.

Słowa kluczowe
Zderzenia, EDR, Delta-v, EES, impuls uderzenia, CRASH3, praca deformacji.

EES calculation for collisions of cars at high speeds on the basis of crash test data and parameters provided by EDR

Abstract
The methodology of calculating EES on the basis of data from crash tests at high speeds is presented. The applicability of data provided by EDR (Event Data Recorder) in collision reconstruction is indicated. The values of coefficients A and B used in the CRASH3 methods and the values of EES based on OMBD (Oblique Moving Deformable Barrier) tests as well as standard NHTSA tests are compared.

Key Words
Collision, EDR, Delta-v, EES, impulse of impact, CRASH3, work of deformation.


Jakub Zębala, Karol Kwieciński
Oszacowanie wartości EES samochodu osobowego przy wykorzystaniu metody elementów skończonych

Streszczenie
W artykule przedstawiono wyniki obliczeń parametru EES (prędkości równoważnej energii deformacji) samochodu osobowego uszkodzonego w wyniku zderzenia z nietypową przeszkodą, jaką stanowił tył ładowarki kołowej. W obliczeniach zastosowano dostępną w programie PC-Crash metodę elementów skończonych (MES). Wykazano, że metoda elementów skończonych może być z powodzeniem stosowana w tego typu przypadkach. Zauważono również, że sztywność przedniej szyby modelu strukturalnego samochodu osobowego ma nadmiernie duży wpływ na deformację dachu i wartość parametru EES oraz zaproponowano uproszczenie modelu przez usunięcie szyby.

Słowa kluczowe
EES, MES, metoda elementów skończonych, PC-Crash.

Estimation of the EES value of a passenger car using the finite element method

Abstract
In the article the results of calculations of the EES parameter (energy equivalent speed) of a passenger car damaged as a result of a collision with an atypical obstacle, such as the rear of the wheel loader are presented. The finite element method (FEM) available in the PC-Crash software was used in the calculations. It is shown that the finite element method can be successfully used in such cases. It was also noticed that the stiffness of the windshield of a passenger car structural model has an excessively strong effect on the deformation of the roof and the value of the EES parameter. A simplification of the model by removing the windshield is proposed.

Key Words
EES, FEM, Finite Elements Method, PC-Crash.


Diariusz prawniczy

Piotr Ciępka
Diariusz prawniczy


Informacje

Warsztaty doskonalenia obsługi programu PC-Crash

Informacje dla autorów i prenumeratorów