Paragraf na drodze 12/2007

Wykładnia prawa

Arkadiusz Pikulik
Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 29 sierpnia 2007 r., Sygn. I KZP 23/07 w sprawie orzekania środka karnego zakazu prowadzenia pojazdów
Commentary on the resolution of the Supreme Court of 29 August 2000, Reference no I KZP 23/07 in the matter of imposing a driving ban

Streszczenie
Autor - na tle postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 29 sierpnia 2007 r. - omawia problematykę orzekania wobec sprawcy przestępstwa z art. 178a § 2 k.k., obok obligatoryjnego zakazu prowadzenie pojazdów mechanicznych (z art. 42 § 2 k.k.), również zakaz prowadzenia pojazdów określonego rodzaju, o którym mowa w art. 42 § 1 k.k. Prowadzi rozważania nad tym, czy wobec sprawcy prowadzącego pojazd niemechaniczny w warunkach przewidzianych w art. 178a § 2 k.k,. prawidłowe jest orzekanie dodatkowo zakazu prowadzenia pojazdów niemechanicznych, którym to w trakcie czynu przestępnego sprawca kierował .

Słowa kluczowe
Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, stan nietrzeźwości, środki karne, zakaz prowadzenia pojazdów, pojazdy niemechaniczne.

Abstract
The author, against the background of the resolution of the Supreme Court of 29 August 2007, discusses the issue of adjudicating that a perpetrator of the offence (crime) described in Article 178a § 2 Penal Code - besides being obligatorily banned from driving mechanical vehicles (Article 42 § 2 Penal Code) - also be banned from driving vehicles of a defined type, described in Article42 § 1 Penal Code. He deliberates on whether it is correct to adjudicate that a perpetrator who was driving a non-mechanical vehicle in conditions described in Article 178a § 2 Penal Code be additionally banned from driving non-mechanical vehicles.

Key Words
Offences (crimes) against safety in road traffic, state of insobriety, penal measures, a ban on driving vehicles, non-mechanical vehicles vehicle, driving a vehicle, state of insobriety.


Ryszard A. Stefański
Zatrzymanie prawa jazdy za długi
Confiscating a driving licence for debts

Streszczenie
Przedmiotem artykułu jest analiza przesłanek zatrzymania prawa jazdy na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej.

Słowa kluczowe
Alimenty, dłużnik alimentacyjny, zatrzymanie prawa jazdy.

Abstract
The subject of the article is an analysis of the premises for confiscating a driving licence on the basis of Article 5 Section 1 of the Act of 22 April 2005 concerning proceedings against alimony debtors and also alimony down payments.

Key Words
Alimony, alimony debtor, confiscation of driving licence.


Z wokandy sądowej

Wojciech Kotowski
Brak wyobraźni przyczyną wypadku
Lack of foresight as the cause of an accident

Streszczenie
Przedmiotem artykułu jest analiza wypadku ze skutkiem śmiertelnym, który wydarzył się na oznakowanym przejściu dla pieszych w stosunkowo mało skomplikowanej sytuacji, na prostym odcinku drogi, w warunkach sprzyjających uczestnikom ruchu drogowego (dobra przejrzystość powietrza, sucho, droga asfaltowa). Autor wskazuje liczne nieprawidłowości prowadzonego postępowania, które doprowadziły do błędnego rozstrzygnięcia w postaci umorzenia postępowania w stosunku do kierowcy, który potrącił chłopca przejeżdżającego na rowerze wzdłuż po przejściu dla pieszych.

Słowa kluczowe
Wypadek, szczególna ostrożność, naruszenie zasad bezpieczeństwa, kondycja psychofizyczna.

Abstract
The article is devoted to an analysis of an accident with a fatal outcome, which occurred on a marked pedestrian crossing in a relatively uncomplicated situation, on a straight section of road, in conditions favouring road traffic participants (good clarity of air, dry conditions, asphalt road).The author indicates numerous irregularities of the conducted proceedings, which led to an erroneous settlement in the shape of discontinuation of proceedings against a driver who knocked down a boy riding a bicycle across a pedestrian crossing.

Słowa kluczowe
Accident, particular care, infringement of safety principles, psychophysical condition.


PC-Crash

Wojciech Wach
Zdrzenia z barierami drogowymi. C zęść 1: budowa bariery
Collisions with road barriers. Part 1: structure of the barrier

Streszczenie
W artykule przedstawiono sposób budowania w programie PC-Crash modelu ochronnej bariery drogowej.

Słowa kluczowe
Bariery drogowe, zderzenie.

Abstract
The method of building a model of a protective road barrier in the PC-Crash programme is presented.

Key Words
Road barriers, collision


Diariusz prawniczy

Adam Jasiński
Diariusz prawniczy (48)
Legal diary (48)

Jacek Wierciński
Tematyczny wykaz aktów prawnych omówionych w Diariuszu prawniczym w latach 1999-2007

Drogi publiczne

Transport drogowy

Ruch drogowy

Pojazdy

Kierujący

Inne akty prawne

List of legal acts (by theme) discussed in the Legal Diary in the years 1999-2007

Public Roads

Road Transport

Road Traffic

Vehicles

Drivers

Other legal acts


Spis treści rocznika 2007

2007 Table of Contents