Paragraf na drodze 12/2008

Wykładnia prawa

Piotr Piszczek, Beata Zborowska
Glosa do postanowienia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 grudnia 2006 r., sygn. P 37/05, w sprawie niedopuszczalności wydania orzeczenia w przedmiocie wykładni prawa wspólnotowego
Commentary on the resolution of the Constitutional Tribunal of 19 December 2006, Reference no. P 37/05, in the matter of inadmissibility of making a ruling on the subject of interpreting European Union law

Streszczenie
Jest to glosa aprobująca stanowisko Trybunału Konstytucyjnego w sprawie niedopuszczalności udzielenia odpowiedzi na pytanie prawne Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, o treści: "Czy art. 80 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257 ze zm.) stanowiący, że akcyzie podlegają samochody osobowe niezarejestrowane na terytorium kraju, zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, jest zgodny z art. 90 zdanie pierwsze Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską stwierdzającym, że żadne Państwo Członkowskie nie nakłada bezpośrednio lub pośrednio na produkty innych Państw Członkowskich podatków wewnętrznych jakiegokolwiek rodzaju wyższych od tych, które nakłada bezpośrednio lub pośrednio na podobne produkty krajowe i, w związku z tym, z art. 91 Konstytucji określającym, iż umowa międzynarodowa ratyfikowana za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie ma pierwszeństwo przed ustawą, jeżeli ustawy tej nie da się pogodzić z umową".

Słowa kluczowe
Trybunał Konstytucyjny, podatek akcyzowy, samochód, sądownictwo administracyjne.

Abstract
This is a commentary approving the stance of the Constitutional Tribunal in the matter of inadmissibility of imparting answers to legal questions by the Voivodeship Court, whose content is as follows: "Is Article 80 of 23 January 2004, about excise duty (Journal of Laws nr 29, item 257 with amendments) stating that cars not registered in the country are subject to excise duty, in accordance with regulations concerning road traffic, consistent with Art. 90, first sentence of the Treaty establishing the European Union stating that no Member Country may impose on products of other Member Countries directly or indirectly any internal taxes of any type higher than those that it imposes directly or indirectly on similar domestic products and, by reason of which, from Art. 91 of the Constitution defining that an international agreement ratified with prior consent expressed in an act has priority over an act, if this act cannot be reconciled with the agreement".

Key Words
Constitutional Tribunal, excise duty, automobile, administrative judiciary.


Diariusz prawniczy

Adam Jasiński
Diariusz prawniczy (50)
Legal diary (50)


Adam Reza
Nowe rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
New Decrees of the Minister of Internal Affairs and Administration


Z wokandy sądowej

Lech K. Paprzycki
Oczekiwanie na odprawę przed przejściem granicznym to postój, czy zatrzymanie?
Should a vehicle waiting for customs inspection at a border crossing be considered to have come to a stop or to be parked?

Streszczenie
Przedmiotem artykułu jest wypadek drogowy, do którego doszło na przejściu granicznym, polegający na przygnieceniu dwóch osób, ze skutkiem śmiertelnym, przez przyczepę ciągnika siodłowego, który podczas snu kierowcy samoczynnie zaczął się cofać. Autor krytycznie analizuje przebieg postępowania przygotowawczego i sądowego w tej sprawie, ze zwróceniem uwagi na podstawowy problem, czy sytuacja, w której doszło do wypadku, ma charakter postoju, czy też zatrzymania pojazdu, w rozumieniu prawa o ruchu drogowym.

Słowa kluczowe
Wypadek komunikacyjny, zatrzymanie pojazdu, postój pojazdu.

Abstract
The subject of the article is a road accident that occurred at a border crossing , consisting in the fatal crushing of two persons by the semitrailer of a truck tractor, which began to reverse spontaneously while the driver was asleep. The author critically analyses the course of the preparatory and judicial proceedings in this case, paying attention to the basic issue of whether the situation in which the accident occurred was one in which the vehicle had stopped or had been parked, as understood under the Road Traffic Act.

Key Words
Traffic accident, stopping a vehicle, parking a vehicle.


Materiały szkoleniowe

Gustáv Kasanický, Miroslav Sabol
Efektywność hamowania starych samochodów ciężarowych
Braking efficiency of old lorries

Streszczenie
Autorzy przedstawiają wyniki drogowych pomiarów parametrów hamowania 4 samochodów ciężarowych starszej generacji: Avia-31, Škoda 706 MTSP 25, Škoda 706 MTSP 150 i Tatra 815 S3 6x6.2, pochodzących z lat 1984-1990. Wyniki pomiarów zestawione w tabelach zawierają m.in. wartości średniego pełnego opóźnienia hamowania (MFDD).

Słowa kluczowe
Samochody ciężarowe, hamowanie, eksperyment.

Abstract
The authors present results of road measurements of braking parameters of four lorries of older generation: Avia-31, Škoda 706 MTSP 25, Škoda 706 MTSP 150 and Tatra 815 S3 6x6.2, produced in the years 1984-1990. Results of measurements presented in tables include, among other things, values of mean fully developed deceleration MFDD.

Key Words
Lorries, braking, experiment.


Trybuna "Paragrafu"

Wojciech Kotowski
O jasność oznakowania dróg
On the clarity of road signposting

Streszczenie
Na pewnym przykładzie niejasnego oznakowania drogi publicznej, autor wskazuje, dlaczego ważne są jednoznaczne dyspozycje kierowane do uczestnika ruchu drogowego przez oznakowanie drogi. Oznakowanie to stanowi jeden z istotnych elementów bezpieczeństwa ruchu, a zatem nie ma w nim miejsca na wątpliwości wynikające z urzędniczej ignorancji. Autor proponuje stosowną korektę oznakowania.

Słowa kluczowe
Znak drogowy, tabliczka, wykroczenie.

Abstract
The author indicates why unequivocal instructions given to participants in road traffic by means of road signs are important, illustrated by the example of unclear signposting of public roads. This signposting constitutes an important element of road safety, and thus there can be no place for doubt resulting from clerical ignorance. The author proposes adequate correction of signposting.

Key Words
Road sign, petty offence.


Wydarzenia

Jan Unarski
XVII Doroczny Kongres EVU (Nicea, 6-8 listopada 2008 r.)
XVII EVU Annual Congress (Nice, 6-8 November 2008)

Streszczenie
Artykuł stanowi sprawozdanie z XVII dorocznego kongresu Europejskiego Towarzystwa Badania i Analizy Wypadków Drogowych EVU, który odbył się w dniach 6-8 listopada 2008 r. w Nicei. Autor omawia ciekawsze referaty zaprezentowane na kongresie oraz przedstawia pełny wykaz zgłoszonych referatów wraz z nazwiskami ich autorów.

Słowa kluczowe
EVU, kongres, wypadki drogowe.

Abstract
The article is a report from the XVII annual Congress of the European Association for Accident Research and Analysis (EVU), which was held in Nice on 6-8 November. The author discusses some of the most interesting papers presented at the congress and presents a full list of the submitted papers together with surnames of their authors.

Key Words
EVU, congress, road accidents.


Informacje

Jakub Zębala
10 lat działalności Grupy Roboczej Analizy Wypadków Drogowych Europejskiej Sieci Instytutów Nauk Sądowych (ENFSI)
The European Network of Forensic Science Institutes (ENFSI) Road Accidents Analysis Working Group - 10 years of activities

Streszczenie
Autor, były przewodniczący Grupy Roboczej Analizy Wypadków Drogowych, przedstawia historię powstania tej międzynarodowej Grupy, jej umocowanie w sieci ENFSI, program, sposób działania i efekty osiągnięte na przestrzeni 10 lat funkcjonowania Grupy.

Słowa kluczowe
ENFSI, Grupa Robocza Analizy Wypadków Drogowych.

Abstract
The author, a former chairperson of the Road Accidents Analysis Expert Working Group, presents the history of this international group, its incorporation into the ENFSI network, its programme and method of operation and results achieved over the ten years of functioning of the group.

Key Words
ENFSI, Road Accidents Analysis Working Group.


Spis treści rocznika 2008
Contents 2008