Paragraf na drodze 12/2010

Wykładnia prawa

Grzegorz Łabuda
Pojęcie zajęcia zarobkowego w rozumieniu art. 62 ustawy o Policji, z perspektywy odpowiedzialności dyscyplinarnej policjanta
The concept of commercial activities as defined by Article 62 of the Police Act, from the perspective of the disciplinary responsibility of a policeman

Streszczenie
Problem dotyczy przypadku, w którym policjant, będący równocześnie doktorantem na jednej z wyższych uczelni, w ramach zajęć dydaktycznych obowiązujących doktorantów, prowadził na tym studium wykłady i seminaria z przedmiotu "Prawo karne", jako zajęcia zlecone w postaci umowy o dzieło, nie wystąpiwszy do przełożonych o zgodę. W konse-kwencji, w stosunku do tego policjanta wdrożono postępowanie dyscyplinarne. Autor, drogą logicznej analizy obowiązujących przepisów, wykazuje, że czynu policjanta nie można zakwalifikować jako przewinienia dyscyplinarnego, jako że jego działanie, jako wzmacniające właściwy wizerunek Policji, zasługuje nie na karę, ale na wyróżnienie.

Słowa kluczowe
Postępowanie dyscyplinarne, właściwa postawa policjanta, zajęcie bez zezwolenia, brak szkodliwości społecznej.

Abstract
The article concerns a case in which a policeman, who was at the same time a PhD student at a university, taught classes and held seminars on "Criminal Law" as part of compulsory teaching activities for PhD students. These classes and seminars were commissioned on the basis of a contract for services; however, he had not asked his superiors for permission to conduct these activities. As a consequence, disciplinary proceedings were launched against this policeman. The author, by means of logical analysis of legally binding regula-tions, shows that the policeman's action cannot be classified as a disciplinary offence, as his activities, which enhanced the image of the police, deserve to be commended and not punished.

Key Words
Disciplinary proceedings, right attitude on the part of the policeman, employment without permission, lack of social harmfulness.


Anna Tombek-Knigawka
Stan wyższej konieczności a decyzja urzędnicza
State of emergency and a clerical decision

Streszczenie
Autorka kwestionuje zasadność decyzji o nałożeniu na kierującego samochodem firmy ochroniarskiej dodatkowej opłaty w kwocie 50 zł z tytułu nieuiszczenia opłaty parkingo-wej w strefie płatnego parkowania. Zdaniem autorki, decyzji tej należy zarzucić brak podstaw, biorąc pod uwagę stan faktyczny sprawy. Mianowicie z okoliczności zdarzenia wynika, że kierujący tym pojazdem brał udział w akcji polegającej na ewakuacji ludzi z budynku użyteczności publicznej, obiektu chronionego, w związku z alarmem pożarowym.

Słowa kluczowe
Alarm pożarowy, pracownik ochrony, płatne parkowanie, dodatkowa opłata, stan wyższej konieczności.

Abstract
The author questions the legitimacy of the decision to impose an additional fee of 50 zl on the driver of a security agency car for non-payment of a parking fee in a paid parking zone. In the opinion of the author, once the actual facts of the case have been carefully considered, the decision should be criticised for its lack of basis. Namely, it transpires from the circumstances of the event that the driver of the vehicle had participated in evacuating people from a public building, a protected object, due to a fire alarm going off.

Key Words
Fire alarm, security guard, paid parking, additional fee, state of emergency.


Z wokandy sądowej

Lech K. Paprzycki
Kursant czy instruktor? Kto sprawcą występku drogowego?
The student driver or the instructor? Who is the perpetrator of the traffic offence?

Streszczenie
Artykuł dotyczy śmiertelnego w skutkach wypadku drogowego, w którym, w trudnych warunkach drogowych, na ośnieżonej, śliskiej jezdni, na której ponadto występowały głębokie koleiny, kierujący samochodem nauki jazdy kursant utracił panowanie nad po-jazdem, który przemieścił się na lewą stronę jezdni, gdzie zderzył się z nadjeżdżającym z przeciwka samochodem. Autor przedstawia przebieg procesu karnego, w którym oskar-żeni zostali zarówno kursant, jak i instruktor, a skazany został tylko instruktor. Na tle tej sprawy, która jest w fazie kasacyjnej, autor, nie wypowiadając się co do trafności wyroku formalnie niezakończonego postępowania, rozważa problem, kto był tu kierującym samo-chodem, oraz, czy i jakie uchybienia można obu osobom przypisać.

Słowa kluczowe
Nauka jazdy, kursant, instruktor, kierujący, współkierujący.

Abstract
The article concerns a fatal road accident in which, in difficult road conditions, on a snow-covered slippery road, on which there were also deep ruts, a learner driving a driving school car lost control of his vehicle, which moved to the left hand side of the road where it collided with a car travelling in the opposite direction. The author presents the course of the criminal proceedings, in which both the student and the instructor were accused, but only the instructor was sentenced. Against the background of this case, which is in the annulment phase, the author, without expressing an opinion as to the correctness of the verdict of the formally unfinished proceedings, deliberates on the issue of who was driv-ing the car and also whether and what faults may be ascribed to the two persons.

Key Words
Driving lessons, student, instructor, driver, co-driver.


Z problemów rekonstrukcji wypadków i opiniowania

Robert Owsiański
Szczególny przypadek obliczenia parametrów zderzenia w podejściu symulacyjnym
A specific case of calculating collision parameters in a simulation approach

Streszczenie
Na przykładzie zderzenia samochodów, powstałego podczas wyprzedzania samochodu skręcającego w lewo, autor przedstawia metody wykorzystania parametrów zderzenia w podejściu symulacyjnym, przy użyciu impulsu siły uderzenia, określonego na podstawie trwałej deformacji pojazdów. Przedstawia metodykę postępowania prowadzącą do okre-ślenia zakresów wartości impulsu siły uderzenia i prędkości kolizyjnych.

Słowa kluczowe
Symulacja, impuls siły uderzenia, lewoskręt, EES.

Abstract
Based on the example of a car crash that occurred while overtaking a turning car, the author presents methods of making use of crash parameters in a simulation approach, using impact force impulse, defined on the basis of permanent deformation of cars. He presents a methodology of proceeding leading to determining ranges of values of impact force impulse and collision velocities.

Key Words
Simulation, impact force impulse, left turn, EES.


Materiały szkoleniowe

Regina Tokarczyk, Dariusz Bułka
Program PHOTORECT - nowe narzędzie do stosowania fotogrametrii w analizie wypadków drogowych
PHOTORECT software - a new tool for applying photogrammetry in analysis of road accidents

Streszczenie
W artykule przytoczono najważniejsze założenia charakterystyczne dla przekształcenia fotogrametrycznego, jakie wykorzystano w nowym programie komputerowym PHOTO-RECT firmy Cyborg Idea, oraz ogólnie scharakteryzowano metodykę pracy z programem.

Słowa kluczowe
Fotogrametria, rzut środkowy, rzut perspektywiczny, kamera fotograficzna, punkty dopasowania, program PHOTORECT.

Abstract
The article presents the most important characteristic assumptions for photogrammetric transformation that have been used in the new PHOTORECT software created by Cyborg Idea. Furthermore, the method of working with the program has been generally described.

Key Words
Photogrammetry, central projection, perspective projection, (photographic) camera, fix/fit/match/adjustment points, PHOTORECT software.


Sławomir Pytel
Samochody z układami zasilania paliwami gazowymi w praktyce biegłego ds. wypadków drogowych
Cars with gas fuel supply systems in the practice of the road traffic accident expert

Streszczenie
W praktyce eksperta do spraw wypadków drogowych, w niektórych tragicznych wypadkach, a także przy analizie zdarzenia, w którym występuje podejrzenie usiłowania wyłudzenia odszkodowania, jednym z zadań koniecznych do rozwiązania jest odpowiedź na pytanie: czy powstały pożar jest skutkiem wypadku, czy też odwrotnie - to wypadek był skutkiem pożaru, który wybuchł w czasie ruchu pojazdu. Jednym z zagadnień, które w naszej praktyce silnie łączą się z pożarami pojazdów, jest zasilanie silników mieszaniną gazów propan-butan. Niniejszy artykuł jest wstępem wprowadzającym do zagadnień, związanych z przyczynami pożarów takich konstrukcji. Autor systematyzuje tu wiedzę ogólną na temat popularnego w Polsce sposobu zasilania paliwem gazowym silników spalinowych w pojazdach samochodowych.

Słowa kluczowe
Zasilanie silnika, paliwa gazowe, zagrożenia w ruchu.

Abstract
In some tragic accidents and also when analysing incidents in which there is a suspicion of attempting to fraudulently obtain payment from an insurer, one of the questions that must be answered by the road accident expert is: was the fire a result of the accident or vice-versa - the accident was a result of the fire which broke out when the car was mov-ing. One of the issues which - in our practice - is strongly linked with car fires is power-ing of engines with a mixture of propane and butane. This article is an introduction to issues linked with the causes of fires in such systems. The author systematizes general knowledge on the subject of the method of powering internal combustion engines in vehi-cles with gas, which is widespread in Poland.

Key Words
Simulation, impact force impulse, left turn, EES.


Czesław Żaba, Artur Teżyk, Paweł Świderski
Alkohol zalegający w jamie ustnej po spożyciu alkoholu oraz produktów spożywczych i ziołowych zawierających alkohol
Alcohol remaining in oral cavity after consumption of beverages, food products and herb preparations containing ethyl alcohol

Streszczenie
W pracy przedstawiono wyniki badań doświadczalnych, polegających na badaniu, za pomocą podręcznego analizatora Alcotest 7410, wydychanego powietrza po spożyciu napojów alkoholowych, preparatów ziołowych i słodyczy zawierających alkohol. Do ba-dań użyto następujących produktów: wódki, brandy, wina, piwa, kropli walerianowych, preparatu lecytyny Vita Buerlecitin, kropli do płukania jamy ustnej, cukierków czekola-dowych i batoników z zawartością alkoholu. Badania wydychanego powietrza przeprowa-dzano po 1, 2, 3, 4, 6, 8 i 10 minutach po spożyciu produktu. Uzyskane wyniki potwierdza-ją obecność alkoholu zalegającego w każdym przypadku po spożyciu napoju alkoholowe-go, a także preparatów ziołowych i produktu spożywczego zawierającego alkohol. Bada-nia potwierdziły, że po upływie 10 minut po spożyciu produktu zawierającego alkohol, alkohol resztkowy w jamie ustnej ulega całkowitej eliminacji.

Słowa kluczowe
Alkohol zalegający, badanie wydychanego powietrza, stężenie alkoholu.

Abstract
The article presents the results of the experimental examinations of ethyl alcohol concen-trations in exhaled air using Alcotest 7410 analyzer after consumption by some volunteers of beverages, herb preparations and sweets containing ethyl alcohol. Among the products used for the experiments were: vodka, wine, beer, candy bars, chocolates, lecithin prepa-ration, valeric drops and gastric drops. Breath testing for the presence of ethyl alcohol were proceeded after 1, 2, 3, 4, 6, 8 and 10 minutes. The results confirm the presence of the remaining alcohol in oral cavity in each case of consumption of drinks, herb prepara-tions and sweets containing alcohol. The experiment revealed that 10 minutes after the consumption of the above-mentioned products no remaining alcohol in oral cavity was present.

Key Words
Remaining alcohol, exhaled air testing, alcohol concentration.