Paragraf na drodze 12/2011

Wykładnia prawa

Kazimierz Pierzchała
Na marginesie wyroku Sądu Najwyższego z dnia 30 sierpnia 2011 r., sygn. IV KK 187/11
Commentary on the ruling of the Supreme Court of 30 August 2011, Ref. IV KK 187/11

Streszczenie
Omawiany w artykule kasacyjny wyrok Sądu Najwyższego uchylił wyroki orzekających sądów I i II instancji, uniewinniające kierowcę samochodu, który na wyznaczonym przejściu dla pieszych potrącił dziewczynkę, która w stosunkowo niewielkiej odległości przed nadjeżdżającym samochodem weszła na przejście. Autor aprobuje stanowisko wyrażone w przywołanym wyroku Sądu Najwyższego, stwierdzając, że jest ono trafne zarówno z perspektywy samego rozstrzygnięcia, jak i jego uzasadniania. Uznał jednak, że z racji wagi tego judykatu dla praktyki wymiaru sprawiedliwości, wynikającej zwłaszcza z dosyć znacznej częstotliwości tego rodzaju zdarzeń, wymaga on dodatkowej analizy.

Słowa kluczowe
Wypadek na przejściu dla pieszych, szczególna ostrożność.

Abstract
The cassation ruling by the Supreme Court discussed in the article quashed the verdicts of adjudicating courts of first and second instances, which had acquitted the driver of a car who had knocked down a girl on a pedestrian crossing, the girl having walked onto the pedestrian crossing when the oncoming car was a relatively short distance away. The author endorses the standpoint expressed in the mentioned decision of the Supreme Court, stating that it is correct both in terms of the decision itself and its justification. However, he deems that, due to the importance of this decision for the practice of the administration of justice, especially due to the fairly high frequency of this type of incident, it requires additional analysis.

Key Words
An accident on a pedestrian crossing, special caution.


Ryszard A. Stefański
Głos w kwestii odpowiedzialności egzaminatora za przestępstwo lub wykroczenie drogowe popełnione przez egzaminowanego
A voice in the matter of the examiner's responsibility for a traffic offence or petty offence committed by the examinee

Streszczenie
Przedmiotem artykułu są uwagi polemiczne do artykułu T. Huminiaka pt. "Odpowiedzialność karna egzaminatora za wypadek i za wykroczenia, powstałe w trakcie praktycznego egzaminu sprawdzającego kwalifikacje osoby ubiegającej się o wydanie prawa jazdy kategorii B" (Paragraf na Drodze 2011, nr 8, s. 5-26), w którym zaprezentowano pogląd, że egzaminator może odpowiadać za naruszenie zasad ruchu przez egzaminowanego nie z tego tytułu, że jest współprowadzącym pojazd, ale dlatego, że art. 3 ust 1 prawa o ruchu drogowym obliguje go do podjęcia działań w sytuacji, gdy może dojść do zagrożenia ruchu z udziałem pojazdu, który jest użyty do egzaminu. Autor dowodzi, że argumenty mające przemawiać zarówno przeciwko pierwszej, jak i przytoczone na poparcie drugiej koncepcji są błędne.

Słowa kluczowe
Egzaminator, egzaminowany, kierujący, pojazd, ruch drogowy, uczestnik ruchu.

Abstract
The author comments on T. Huminiak's article "Criminal liability of the examiner for an accident and for petty offences occurring in the course of a driving test for a category B licence" (Paragraf na Drodze 2011, no. 8, pp. 5-26). In the article the view has been presented that the examiner may be liable for violation of traffic rules by the examinee not because he or she is a co-driver, but because Article 3 section 1 of the Road Traffic Act obliges him/her to undertake actions in a situation where there could be a risk to traffic involving the vehicle which is being used for the exam. The author shows that both arguments that are supposed to be against the first conception and ones that are cited in support of the second conception are erroneous.

Key Words
Examiner, examinee, driver, vehicle, road traffic, road user.


Andrzej Ważny
Zajęcie pasa drogowego pod niedozwolony obiekt. Omówienie wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 maja 2009 r., sygn. II GSK 910/08
Occupying a road zone for an illegal object. Discussion of the ruling of the Supreme Administrative Court of 13 May 2009, ref. II GSK 910/08

Streszczenie
Opracowanie aprobująco przedstawia treść orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego, w którym wskazał on, że zajęcie pasa drogowego pod niedozwolony - co do zasady - obiekt, także pod reklamę, wymaga uzyskania dwóch związanych ze sobą rozstrzygnięć: decyzji na lokalizację (art. 39 ust. 3 ustawy o drogach publicznych) i równolegle - decyzji na zajęcie pasa drogowego (art. 40 ust. 1 tejże ustawy), a po jej wygaśnięciu kolejnej takiej decyzji. Natomiast odmowy wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego dokonuje się na podstawie art. 40 ust. 1 w zw. z art. 39 ust. 3 ustawy o drogach publicznych, bowiem okoliczności, które uzasadniają posadowienie obiektu, odnoszą się również do zajęcia pasa pod ten obiekt.

Słowa kluczowe
Droga publiczna, pas drogowy, obiekt budowlany, reklama, decyzja administracyjna.

Abstract
The article endorses the content of the decision of the Supreme Administrative Court, in which it indicated that occupation of a road zone for an illegal - in principal - object, including an advertisement billboard, is subject to two related decisions: a decision on location (Article 39 Section 3 of the Public Roads Act) and a decision on occupation of the road zone (Art. 40 Section 1 of the aforementioned Act), and after its expiration, another such decision. However, refusal to grant permission to occupy a road zone is executed on the basis of Article 40 Section 1 in conjunction with Article 39 Section 3 of the Public Roads Act, because the circumstances which justify erecting the object, also relate to occupation of the road zone for this object.

Key Words
Public road, road zone, a building, advertisement, administrative decision.


Z wokandy sądowej

Lech K. Paprzycki
Kierowca czy pasażer?
The driver or the passenger?

Streszczenie
Autor opisuje sprawę wypadku, w której podstawowym problemem było rozstrzygnięcie, kto z osób jadących samochodem był w chwili wypadku kierowcą. Problem wynikał stąd, że między wypadkiem a przybyciem na miejsce Policji przygodni świadkowie, podejmując akcję wyciągania uwięzionych w rozbitym samochodzie ofiar, zmienili ich bezpośrednio powypadkowe usytuowanie. Efektem tego (oczywiście nie zawinionym przez tych świadków) stało się to, że w materiale dowodowym brakło fotograficznej dokumentacji sytuacji bezpośrednio powypadkowej, co wprowadziło element pewnej dowodowej niepewności co do tego, czy osoba typowana przez biegłych jako kierowca na pewno nim była. W konkluzji autor podkreśla, jak ważna dla prawnego rozstrzygnięcia sprawy jest możliwość zgromadzenia maksimum dowodów materialnych na miejscu wypadku.

Słowa kluczowe
Wypadek drogowy, dokumentacja miejsca wypadku, niepewność dowodowa.

Abstract
The author describes a case of an accident in which the main problem was to determine which of the car occupants was the driver at the moment of the accident. The problem stemmed from the fact that between the accident and the arrival at the scene by the Police, chance witnesses took action to pull the trapped victims from the wrecked car, and thus changed their direct post-accident position. The result of this activity was that in the evidence material there was no photographic documentation of the direct post-accident position (obviously, the witnesses were not to blame). This, in turn, introduced a certain element of evidential uncertainty as to whether the person identified by the experts as the driver was definitely the driver. In conclusion, the author emphasizes how important it is to collect the maximum amount of material evidence at the scene of accident for the legal resolution of the case.

Key Words
Road accident, accident scene documentation, uncertainty of evidence.


V-SIM

Stanisław Wolak
Manewr rozpędzania pojazdu w programie V-SIM. Aspekt praktyczny
Vehicle acceleration manoeuvre in the V-SIM program. Practical aspect

Streszczenie
Artykuł dotyczy wykorzystaniem zadania "Przyspieszanie", zastosowanego w programie V-SIM do modelowania manewru rozpędzania pojazdu. W artykule opisano aspekt praktycznego wykorzystania tego zadania w symulacji ruchu pojazdów. Zwrócono uwagę na trudności, jakie może napotkać użytkownik programu przy realizacji procedur symulacyjnych z wykorzystaniem tego zadania.

Słowa kluczowe
Program V-SIM, rekonstrukcja wypadku, manewr rozpędzania pojazdu.

Abstract
The article concerns making use of the "Acceleration" task, applied in the V-SIM program to the modelling of a vehicle acceleration manoeuvre. The article describes the practical aspect of making use of this task to simulate the movement of vehicles. The author points out the difficulties that the user of the program may encounter when carrying out simulation procedures using this task.

Key Words
V-SIM program, accident reconstruction, vehicle acceleration manoeuvre.


Materiały szkoleniowe

Konrad A. Politowicz
Międzyinstytucjonalny obieg dokumentu prawa jazdy. Część 4: zagraniczne i międzynarodowe prawa jazdy
Interinstitutional circulation of driving licence. Part 4: foreign and international driving licences

Streszczenie
Autor zwraca uwagę, że członkostwo Polski w Unii Europejskiej i związanie z tym liczne regulacje prawa unijnego i międzynarodowego dotyczące kierowania pojazdami powodują, że krajowe mechanizmy postępowania w sytuacjach uzasadniających ingerencję w sferę uprawnień obcokrajowców do kierowania pojazdami mogą się w pewnych zakresach różnić od procedur rodzimych, dotyczących Polaków. Zauważa, że w Polsce funkcjonują liczne grupy azylantów, rezydentów, członkowie misji dyplomatycznych, a nadto obywatele polscy stale mieszkający za granicą, "dwupaszportowcy" - osoby posługujące się dokumentami międzynarodowymi. Zdaniem autora, dla poszukiwania właściwych sposobów pozbawiania tych osób dokumentu prawa jazdy, obiegu i zwrotu dokumentów właściwemu podmiotowi, czy wreszcie określania terminów przewidzianych na te czynności, konieczne jest zatem szerokie sięgnięcie także do tego dorobku normatywnego.

Słowa kluczowe
Międzynarodowe prawo jazdy, zagraniczne prawo jazdy, kierowca, zatrzymanie prawa jazdy, zwrot prawa jazdy, akta kierowcy, kierujący, cudzoziemcy, Konwencja Wiedeńska.

Abstract
The author draws attention to the fact that Poland's membership of the European Union - and the many EU and international law regulations concerning driving linked with this - means that Polish procedural mechanisms in situations justifying interference in the sphere of rights of foreigners to drive vehicles may in certain areas differ from the Polish procedures concerning Poles. He notes that in Poland there are many groups of refuge seekers, residents, members of diplomatic missions, and furthermore Polish citizens living abroad permanently: "dual passport holders" - persons using international documents. In the opinion of the author, in order to seek appropriate ways of confiscating a driving licence from such persons, of circulating and returning documents to the appropriate entity, or finally defining time limits for these procedures, it is thus necessary to broadly refer to normative regulations in this field.

Key Words
International driving licence, foreign driving licence, driver, retention of driving licence, return of driving licence, the driver's records, driver, foreigners, the Vienna Convention.


Informacje

Książki Wydawnictwa Instytutu Ekspertyz Sądowych