Paragraf na drodze 12/2014

Wykładnia prawa

Jacek Dąbrowski

Odpowiedzialność za wielokrotne spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym

Responsibility for causing multiple safety hazards on the road

Streszczenie

Dokonując analizy normatywnej art. 86 § 1 k.w. i art. 174 § 1 i 2 k.k. oraz poglądów prezentowanych w orzecznictwie i literaturze, autor wyraża tezę, że dopuszczalne jest kwalifikowanie wielokrotnego naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym i spowodowania zagrożenia tego bezpieczeństwa zarówno jako wykroczenia z art. 86 § 1 k.w., jak i przestępstwa z art. 174 § 1 lub 2 k.k. Podnosi, że do zakwalifikowania takiego czynu jako przestępstwa niezbędne jest wykazanie, że zagrożone było życie lub zdrowie wielu osób, albo mienie w wielkich rozmiarach. Uważa, że jeżeli skutki działania sprawcy nie osiągnęły tego progu, odpowiedzialność z art. 86 § 1 k.w. jest możliwa tylko w sytuacji, w której sprawca zagroził bezpieczeństwu ruchu drogowego.

Słowa kluczowe

Ruch drogowy, zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, bezpośrednie niebezpieczeństwo katastrofy w ruchu drogowym, jedność czynu, wielość zachowań.

Abstract 

The author carries out a normative analysis of Art. 86 § 1 Code of Petty Offences, Art. 174 § 1 and 2 Penal Code, and views presented in the jurisprudence (past rulings) and literature. He argues that it is acceptable to categorize multiple violations of traffic safety and causing a threat to road safety both as a petty offence under Art. 86 § 1 Code of Petty Offences and a crime under Art. 174 § 1 or 2 Penal Code. He further argues that to categorize such an act as a crime, it is necessary to show that the life or health of many people was threatened – or that property was threatened to a great extent. He considers that if the effects of the action of the perpetrator have not reached this threshold, responsibility under Art. 86 § 1 Code of Petty Offences is possible only in a situation in which the perpetrator has threatened road safety.

Key Words

Road traffic, road safety hazard, direct threat of a disaster in road traffic, one act – one offence, multiple behaviours.


Z wokandy sądowej

Lech K. Paprzycki

Wypadek na promie rzecznym. Czy prom to droga?

Accident on a river ferry. Is a ferry a road?

Streszczenie

Artykuł dotyczy wypadku polegającego na tym, że w czasie przeprawy promowej przewożony promem samochód ciężarowy stoczył się z promu do wody wraz z kierowcą, który dostawszy się do kabiny, usiłował zaciągnąć hamulec ręczny. Samochód jednak wpadł do wody wraz z kierowcą, który utonął. Prywatnym (subsydiarnym) aktem oskarżenia został o ten wypadek oskarżony operator promu. W toku prowadzonego postępowania operator ten został prawomocnie uniewinniony. Autor omawia motywy takiego rozstrzygnięcia i zwraca uwagę, że pomimo iż prom nie jest drogą publiczną, to jednak przepisy ustawy – Prawo o ruchu drogowym mają tu swoje zastosowanie.

Słowa kluczowe

Przeprawa promowa, unieruchomienie przewożonego pojazdu, wypadek, odpowiedzialność kierowcy.

Abstract 

The article concerns an accident consisting in the fact that during a ferry crossing, a truck transported by a ferry rolled off the ferry into the water together with the driver, who, having got into the cabin, tried to apply the hand brake. However, the truck fell into the water together with the driver, who drowned. The ferry operator was prosecuted for this accident with a private (subsidiary) indictment. In the course of the proceedings, the operator was acquitted. The author discusses the motives for such a decision and draws attention to the fact that in spite of the fact that a ferry is not a public road, the provisions of the Road Traffic Act are applicable here.

Key Words

Ferry crossing, immobilization of transported vehicle, accident, responsibility of the driver.


Materiały szkoleniowe

Wojciech Kotowski

Gwarancje bezpieczeństwa transportu towarów niebezpiecznych

Guarantees of safety of transport of dangerous goods

Streszczenie

Autor omawia wymagania, jakie przewozom towarów niebezpiecznych stawia ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych, w korelacji z wymaganiami międzynarodowej umowy o przewozie towarów niebezpiecznych ADR. Podaje również, w formie tabelarycznej, zestawienie naruszeń, powinności i kar, jakie obowiązują w transporcie towarów niebezpiecznych.

Słowa kluczowe

Towary niebezpieczne, transport, umowa ADR, ustawa o transporcie towarów niebezpiecznych, kary.

Abstract 

The author discusses requirements under the Act of 19 August 2011 on the Transport of Dangerous Goods, stipulated for shipments of dangerous goods, in conjunction with requirements under the European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR). He also presents, in table form, a list of violations, duties and penalties that apply in the transport of dangerous goods.

Key Words

Dangerous goods, transport, ADR Agreement, Act on the Transport of Dangerous Goods, penalties.


Ryszard A. Stefański

Bezpieczny odstęp między pojazdami

A safe distance between vehicles

Streszczenie

Przedmiotem artykułu są problemy, jakie wiążą się z utrzymaniem bezpiecznego odstępu między pojazdami uczestniczącymi w ruchu. Autor omawia tzw. odstęp przedni, tj. odstęp między pojazdami poruszającymi się tym samym pasem ruchu, w tym samym kierunku, oraz tzw. odstęp boczny, występujący między bokami pojazdów przejeżdżających obok siebie lub między bokiem pojazdu a innym uczestnikiem ruchu albo przeszkodą.

Słowa kluczowe

Bezpieczeństwo, omijanie, odstęp, pojazd, uczestnik ruchu, wymijanie, wyprzedzanie.

Abstract 

The subject of the article is problems which are linked with keeping a safe distance between vehicles participating in road traffic. The author discusses the so-called front gap, i.e. the distance between vehicles driving in the same lane in the same direction, as well as the so-called side gap, occurring between the sides of vehicles passing next to each other or between the side of a vehicle and another traffic participant or obstacle.

Key Words

Safety, bypassing, distance, vehicle, road traffic participant, going past, overtaking.


Wydarzenia

Jan Unarski

XXIII Doroczny Kongresu EVU, Kopenhaga, 16–18 października 2014 r.

XXIII Annual EVU Congress, Copenhagen, 16–18 October 2014


Trybuna "Paragarafu"

Sławomir Pytel

Co to jest niezależność biegłego i komu jest potrzebna

What is expert’s independence and who needs it

Streszczenie

Artykuł traktuje o relacjach między biegłym a organem procesowym, wynikających z uwarunkowań formalnych i mentalnych. Artykuł zwraca uwagę na niektóre z tych problemów utrudniających współpracę organu procesowego z biegłym, które są możliwe do wyrugowania na poziomie współdziałania konkretnego organu z konkretnym biegłym. W szczególności, artykuł wskazuje, że warunkiem koniecznym znaczącej poprawy wykorzystywania pracy biegłych z zakresu wypadków drogowych przez organa procesowe jest merytoryczne współdziałanie decydenta procesowego z powoływanym biegłym, niezależnie od konieczności zmiany prawa określającego status biegłego.

Słowa kluczowe

Niezależność biegłego, pozycja biegłego, współpraca, kompetencje.

Abstract

The article deals with relations between experts and procedural bodies stemming from formal and mental conditions. The article draws attention to some of the problems that hamper cooperation between the procedural body and the expert, which can be eliminated at the level of cooperation between a specific organ and a specific expert. In particular, the article indicates that a necessary condition for a significant improvement in using the work of experts in the field of road accidents by procedural organs is substantive cooperation between the judicial decision-maker and the summoned expert, irrespective of the necessity of a change in the law defining the status of the expert.

Key Words

The independence of the expert, the status of the expert, cooperation, competences.