Paragraf na drodze 12/2015

Spis treści

Wykładnia prawa

Wojciech Kotowski

Kryterium ruchu lądowego jako znamię przestępstwa z art. 178a § 1 k.k. Uwagi na kanwie postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 30 lipca 2015 r., sygn. IV KK 201/15

The criterion of land traffic as a defining feature of an offence under Art. 178a § 1 Penal Code against the background of the Resolution by the Supreme Court of 30 July 2015, Ref. IV KK 201/15

Streszczenie

Autor aprobuje przewidziane w art. 178a § 1 Kodeksu karnego kryterium „ruchu lądowego”, które należy wiązać nie z formalnym statusem konkretnej drogi czy też określonym miejscem, lecz z faktyczną dostępnością tego miejsca i rzeczywistym jego wykorzystywaniem dla ruchu pojazdów i innych uczestników.

Słowa kluczowe

Kryterium ruchu, droga wewnętrzna, nietrzeźwość kierującego.

Abstract

The author approves the criterion of “land traffic” provided for in Art. 178a § 1 Penal Code, which should be linked not with the formal status of a particular road or a particular place, but with the actual accessibility of this place and its actual use by vehicles and other road users.

Key Words

The criterion of traffic, internal road, (alcohol) intoxication of a driver.

Z wokandy sądowej

Lech K. Paprzycki

Potrącenie pieszej na przystanku tramwajowym

Knocking down of a female pedestrian at a tram stop

Streszczenie

Opisywana sprawa dotyczy wypadku potrącenia pieszej, która, po przebiegnięciu przez przejście dla pieszych, gdy znajdowała się już poza jezdnią, w obszarze przystanku autobusowego, została potrącona przez samochód, którego kierowca (późniejszy oskarżony i skazany), nie zmniejszając prędkości i nie wykonując żadnych manewrów obronnych, zboczył z jezdni i wjechał na ów przystanek. Postępowanie dowodowe wykazało, że ów kierowca cierpi na epilepsję. Analizując przebieg postępowania, autor wskazuje, że w okolicznościach tego wypadku fakt ten nie ma decydującego znaczenia dla przypisania kierowcy odpowiedzialności za wypadek.

Słowa kluczowe

Napad epileptyczny, kierowanie pojazdem, wypadek, odpowiedzialność karna.

Abstract

The described case concerns the knocking down of a female pedestrian, who, after running across a pedestrian crossing – when she was already off the road, in the area of a bus stop – was hit by a car. The driver of the car (who was later accused and sentenced), without reducing speed and without undertaking any defensive manoeuvres, veered from the road and drove into the bus stop. At the hearing of evidence it was shown that the driver suffers from epilepsy. The author analyses the legal proceedings and shows that this fact did not have decisive significance – in the circumstances of this accident – when ascribing responsibility (for the accident) to the driver.

Key words

Epileptic attack, driving a vehicle, accident, criminal liability.

Materiały szkoleniowe

Blanka Julita Stefańska

Pojazd uprzywilejowany i osoby uprawnione do kierowania nim

Emergency vehicle and persons authorised to drive them

Streszczenie

Przedmiotem artykułu są w szczególności rozważania na temat warunków uzyskania uprawnień do kierowania pojazdem uprzywilejowanym. Omówione zostały: pojęcie pojazdu uprzywilejowanego, ułatwienia w ruchu dla takiego pojazdu, wymagania od kierującego pojazdem uprzywilejowanym, warunki uzyskania zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym (wiek kierowcy, prawo jazdy odpowiedniej do rodzaju pojazdu kategorii, orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym, orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym, ukończenie kursu dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi) oraz wydawanie zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym.

Słowa kluczowe

Kierowca, kierujący, pojazd uprzywilejowany, prawo jazdy, zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym.

Abstract

The article describes conditions for obtaining a driving licence for emergency vehicles. The author discusses the concept of an emergency vehicle, facilitation (legal exemptions) in traffic for such vehicles, requirements relating to drivers of emergency vehicles (driver’s age, driving licence, medical certificate, psychologist’s certificate, completion of course for emergency vehicle drivers) and the issuing of a permit for driving emergency vehicles.

Key words

Driver, emergency vehicle, driving licence, permit for driving emergency vehicles.

Bogusław Sygit, Damian Wąsik

Zacieranie śladów zdarzenia drogowego. Implikacje dowodowe

Removing traces of road accident. Implications of evidence

Streszczenie

W artykule przedstawiono problem zjawiska zacierania śladów przez osoby obecne na miejscu zdarzenia drogowego, a także wynikających z tego możliwych konsekwencji procesowych w zakresie gromadzenia i oceny dowodów. Omówiono zarówno działania umyślne, jak i nieumyślne. Opisano też skutki niewłaściwego zabezpieczenia przez Policję śladów w trakcie czynności procesowych, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu, jaki to wywiera na opiniowanie z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych. Obok rozważań teoretycznych przywołano również przykłady postępowań w sprawach o przestępstwa i wykroczenia drogowe, w których braki w zakresie dokumentowania śladów materialnych przełożyły się na problemy w opiniowaniu i ustalaniu stanu faktycznego tych zdarzeń.

Słowa kluczowe

Ślady kryminalistyczne, zacieranie śladów, oględziny miejsca wypadku drogowego, opinia biegłego sądowego z zakresu ruchu drogowego, rekonstrukcja wypadku drogowego.

Abstract

The article presents the issue of removing traces – both intentional and unintentional – by persons present at the scene of a traffic accident, which may impede legal procedures in the area of evidence collection and evaluation. The effects of inadequate securing of traces by the police in the course of their activities have been described, focusing on the consequences for road traffic accident reconstruction by experts. The article includes examples of legal proceedings concerning road traffic offences, where faults in material evidence documentation resulted in problems in issuing opinions and determining the actual facts in these events.

Key words

Forensic traces, removing of traces, visual inspection of the scene of the traffic accident, opinion of an expert witness in the field of road traffic, road (traffic) accident reconstruction.

Damian Wąsik

Przyczyny oddalenia wniosku o przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych w postępowaniu cywilnym

Reasons of dismissing the request to obtain evidence from expert’s opinion concerning traffic accidents reconstruction in civil proceedings

Streszczenie

W artykule przedstawiono wyniki analizy wybranych spraw cywilnych, w których sądy oddalały, jako bezzasadne, wnioski dowodowe stron o powołanie biegłego z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych. Przeanalizowano 25 wybranych spraw cywilnych, których przedmiotem były roszczenia osób poszkodowanych w wypadku drogowym o odszkodowanie, zadośćuczynienie lub rentę. W publikacji skupiono uwagę na sytuacjach, w których zgłaszanie tych wniosków dowodowych nie powinno było mieć miejsca, a wykazywanie określonych okoliczności powinno odbywać się za pomocą innych środków dowodowych. Poruszono zagadnienie możliwości wykorzystania w sprawach cywilnych opinii sporządzonych na potrzeby procesu karnego. Prezentacja wyników analizy może przyczynić się do odpowiedniego przygotowania stron cywilnego procesu sądowego i wyeliminowania chybionych zarzutów, nieumiejętnie podnoszonych w trakcie postępowania, które w ocenie stron wielokrotnie decydują o konieczności wniesienia środka zaskarżenia, oddalanego potem jako bezzasadny.

Słowa kluczowe

Biegły sądowy, postępowanie cywilne, opinia z zakresu rekonstrukcji wypadku drogowego, odszkodowanie, inicjatywa dowodowa stron procesu sądowego.

Abstract

The article presents results of analysis of some civil cases where the courts rejected – as unfounded – parties’ evidence requests concerning the appointment of a traffic accident reconstruction expert. 25 selected civil cases were analysed, the subjects of which were claims by victims for compensation or a (disability) pension due to a traffic accident. The article focuses on situations in which these requests for evidence should not have proceeded, and specific circumstances should have been demonstrated using other evidence. The issue of possible use in civil cases of expert opinions drawn up for the purpose of criminal proceedings was also raised. Presentation of the results of the author’s analysis may contribute to enabling civil parties to prepare themselves properly for judicial proceedings and to preventing misguided objections from being incompetently raised during proceedings – such objections have repeatedly led in the past to parties assessing that it is necessary to lodge an appeal, which has later been dismissed as unfounded.

Key words

Expert witness, expert opinion concerning the reconstruction of a road accident, compensation, request to take evidence, civil proceedings.

Wydarzenia

Jakub Zębala

24 Konferencja Europejskiego Stowarzyszenia Badania Wypadków Drogowych – Edynburg (Szkocja) 2015

24 Annual EVU conference – Edinburgh (Scotland) 2015

Spis treści rocznika 2015

Spis treści rocznika 2015

Annual contents 2015

Informacje

Informacja dla autorów

Informacja dla prenumeratorów