Paragraf na Drodze 12/2016

Wykładnia prawa

Joanna Brylak

Zakaz prowadzenia pojazdów jako prawnokarna forma reakcji  na naruszenie bezpieczeństwa w komunikacji

Driving ban as a legal form of response to transport safety violation

Streszczenie

Na tle historycznego zarysu ewoluowania praktyki stosowania środka karnego zakazu prowadzenia pojazdów autorka analizuje stan aktualny stosowania tego środka karnego, jego stronę podmiotową i przedmiotową, a także pewne specyficzne uwarunkowania dotyczące orzekania tego środka karnego.

Słowa kluczowe

Środek karny, zakaz prowadzenia pojazdów, zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Abstract

Against the historical outline of the evolution of the practice of applying the means of punishment of driving ban the author analyses the current state of application of this punishment means, in its aspect of the subject and object, as well as special prerequisites of ruling this means of punishment.

Key words

Means of punishment, driving ban, principles of road traffic safety.

 

Wojciech Kotowski

Orzekanie środka karnego zakazu prowadzenia pojazdów w świetle badań empirycznych. Zagadnienia wybrane

Issuing a driving ban in the light of empirical research. Selected issues

Streszczenie

Opracowanie jest owocem analizy losowo wybranych 40 spraw karnych prowadzonych w latach 2013–2015 w wytypowanych sądach rejonowych i okręgowych na terenie województw kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, mazowieckiego i wielkopolskiego, w których orzeczono, względem oskarżonych, zakaz prowadzenia pojazdów. Do podjęcia tych badań empirycznych skłoniły autora dane statystyczne z lat 2012–2014, z których wynika, że ok. 73% wszystkich orzeczonych w Polsce środków karnych stanowił zakaz prowadzenia pojazdów.

Słowa kluczowe

Zakaz prowadzenia pojazdów, badania empiryczne, wypadki drogowe, prognozowanie kryminologiczne.

Abstract

The article is the result of analysis of 40 randomly selected criminal cases conducted in the years 2013–2015 in selected district and regional courts in Kujawsko-Pomorskie, Pomorskie, Mazowieckie and Wielkopolskie voivodeships, in which driving bans were imposed in relation to the accused. The author was motivated to undertake this empirical research after examining statistical data for the years 2012–2014 – these data show that driving bans made up about 73% of all imposed punitive measures in Poland.

Key Words

Driving ban, empirical studies, road accidents, criminological predictions.

 

 

Kazimierz J. Pawelec

Reguły nieskodyfikowane w ruchu drogowym i ich prawnokarna ocena

Non-codified rules in road traffic and their legal assessment

Streszczenie

Teoria i praktyka polskiego prawa karnego niewiele uwagi poświęcała zwyczajowi. W teorii zwyczaj był z reguły traktowany jako tzw. kontratyp, wyłączający winę bądź obojętny z punktu widzenia odpowiedzialności karnej. Tymczasem w dziedzinie przestępstw komunikacyjnych problem zachowań zwyczajowych występuje nader często. Dotyczy on sposobów postępowania w sytuacjach zagrożenia, wypracowanych przez uczestników ruchu, wielokrotnie odbiegających od sztywnych regulacji ustawowych. Prawnokarna ocena tych zwyczajowych zachowań jest niejednoznaczna. Tym zagadnieniom poświęcona jest niniejsza publikacja, poruszająca m.in. kwestie dowodowe, związane z oceną zwyczaju jako reguły postępowania, co może mieć istotne znacznie dla oceny winy.

Słowa kluczowe

Przestępstwa komunikacyjne, zasady bezpieczeństwa, ostrożność, szczególna ostrożność, przewidywalność, zwyczaj, opinia biegłego, powszechność obowiązywania.

Abstract

The theory and practice of the Polish criminal law does not pay much attention to custom. In theory custom was generally treated as the so-called “kontratyp” (legal defence), excluding guilt or neutral from the point of view of criminal responsibility. In the case of traffic offences, however, the problem of customary behaviour is extremely infrequent. It refers to behaviour in emergency, developed by traffic participants, often not conforming to strict statutory regulations. Legal assessment of such customary behaviours is ambiguous. These problems are dealt with in the present article discussing, inter alia, the aspect of evidence related to the assessment of custom as a rule of behaviour, which can significantly affect guilt appraisal.

Key words

Traffic offence, safety rules, regular attention, special attention, predictability, custom, court witness report, universality of binding force.

 

Diariusz prawniczy

Adam Jasiński

Diariusz prawniczy (63)

Legal diary (63)

Z wokandy sądowej

Lech K. Paprzycki

Schodząc z wokandy sądowej – o dowodach zawsze wątpliwych

Leaving the court docket – on evidence that is always questionable

 

Streszczenie

Żegnając się Czytelnikami „Paragrafu” autor omawia sprawę nocnego wypadku polegającego na uderzeniu samochodu osobowego w tył poprzedzającego go innego samochodu. Samo odtworzenie przebiegu zajścia i jego przyczyn nie budziło wątpliwości. Problemem było tylko ustalenie, który z dwóch mężczyzn jadących tym samochodem, który uderzył, kierował tym pojazdem w czasie wypadku. Omawiając postępowanie dowodowe w tej sprawie autor, na przykładzie ujawnionego w uderzającym samochodzie śladu DNA, szczególną uwagę poświęca problemowi wątpliwości, jakie często towarzyszą ujawnianym dowodom materialnym.

Słowa kluczowe

Ślad DNA, jego przydatność dowodowa, wypadek, osoba kierowcy.

Abstract

The author, in his farewell article to Readers of the “Paragraf”, discusses a case of a night accident consisting in a passenger car hitting into the back of a car in front of it. The reconstruction itself of the course of the accident and its causes did not raise doubts. The only problem was determining which of the two men travelling in the car (which caused the collision) was driving at the time of the accident. Discussing the hearing of evidence in this case, the author – on the basis of the example of the DNA trace revealed in the aforementioned car – devotes particular attention to the issue of the doubts that often accompany disclosed material evidence.

Key Words

DNA trace, its usefulness as evidence, accident, the person driving.

 

Pożegnanie prof. dr hab. Lecha K. Paprzyckiego

 

 

Spis treści rocznika 2016

Annual contents 2016

Informacje

Informacja dla prenumeratorów

Informacja dla autorów