Paragraf na drodze 2/2008

Wykładnia prawa

Andrzej Skowron
Wokół trybów przyspieszonych (część 3)
On express modes (part 3)

Streszczenie
W tej części opracowania dotyczącego najbardziej kontrowersyjnych kwestii regulacji trybu przyspieszonego, zarówno w sprawach karnych, jak i o wykroczenia, autor porusza problem szczególnego rodzaju skargi inicjującej to postępowanie, zwracając szczególnie uwagę na sporną w literaturze kwestię, czy możliwe jest złożenie jej ustnie do protokołu rozprawy, gdy oskarżyciel występuje z wnioskiem o ukaranie za wykroczenie. Zwraca też uwagę na brak koherencji norm regulujących udział obrońcy z urzędu w obu trybach przyspieszonych, a także szczególną niekonsekwencję ustawodawcy, który z jednej strony zapewnia oskarżonemu prawo do przygotowania się do obrony, a z drugiej zobowiązuje sąd do niezwłocznego rozpoznania sprawy.

Słowa kluczowe
Postępowanie przyspieszone, wniosek o rozpoznanie, prawo do obrony, właściwość sądu, środek zapobiegawczy, udział prokuratora w rozprawie.

Abstract
In this part of the article concerning the most controversial questions of regulation of the speeded-up procedure, both in criminal cases and those relating to offences, the author touches on the problem of the particular kind of complaint initiating this proceeding, focussing particularly on an issue that is disputed in the literature - that of whether it is possible to file the complaint verbally in the record of the trial, when the prosecutor submits a proposal for punishing the offence. He also draws attention to the lack of coherence of norms regulating participation of a counsel for the defence appointed by he court in both speeded-up procedures, and also the remarkable inconsistency of the legislator, who, on the one hand, ensures the accused the right to prepare for defence, and on the other, obliges the court to examine immediately a question.

Key Words
Speeded-up proceedings, motion for the examination of a case, the right to a defence counsel, competence of a law court, preventive measure, participation of a public prosecutor in a trial.


Z problemów rekonstrukcji wypadków i opiniowania

Jacek Wierciński
Stopień przyczynienia się do wypadku
Degree of contribution to an accident

Streszczenie
Autor negatywnie odnosi się do powszechnie występującej praktyki domagania się od biegłego (zarówno przez organa procesowe, jak i strony) udzielenia odpowiedzi na pytanie, w jakim stopniu dany uczestnik wypadku (a czasem także inna osoba) przyczynił się do powstania tego wypadku. Zdaniem autora, odpowiedź na takie pytanie nie wymaga "wiadomości specjalnych", a zatem nie leży w obszarze uprawnionych działań biegłego, ale w obszarze decyzji zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji organu procesowego.

Słowa kluczowe
Wypadek drogowy, opinia biegłego, przyczynienie się.

Abstract
The author has a negative attitude to the universal practice of demanding (both by the court and by the parties) that the expert answer the question concerning to what extent a given participant in an accident (and sometimes also another person) has contributed to the occurrence of that accident. In the opinion of the author, an answer to such a question does not require 'special knowledge' and thus does not lie within the remit of the expert, but within the area of decisions that constitute the exclusive jurisdiction of the court.

Key Words
Traffic accident, expert opinion, contributing to an accident.


PC-Crash

Wojciech Wach
Zderzenia z barierami drogowymi.
Część 2: symulacja za pomocą modelu Kudlicha-Slibara
Collisions with road barriers.
Part 2: simulation using the Kudlich-Slibar model

Streszczenie
Artykuł jest kontynuacją tematu podjętego w grudniowym numerze "Paragrafu na drodze" z roku 2007. Tym razem zaprezentowano sposób modelowania zderzenia samochodu z zaprojektowana uprzednio barierą drogową.

Słowa kluczowe
Bariery drogowe, zderzenie.

Abstract
The article is a continuation of a subject broached in the December 2007 edition of "Paragraf na drodze". This time, a method of modelling a collision of a car with a previously designed road barrier is presented.

Key Words
Road barriers, collision.


Materiały szkoleniowe

Piotr Fliegner
Inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego funkcjonariuszami uprawnionymi do nakładania mandatów karnych
Road Transport Inspection inspectors - officers authorised to impose mandatory fines

Streszczenie
Rozszerzenie kompetencji inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego o uprawnienia do nakładania grzywien w drodze mandatów karnych skłania do odpowiedzi na mogące się rodzić pytania i wątpliwości co do zakresu i sytuacji, w których środek ten może być przez tych funkcjonariuszy stosowany. Prezentowany artykuł koncentruje się przede wszystkim na przedstawieniu zagadnienia z punktu widzenia praktyki zawodowej, dostarczającej licznych uwzględnionych w tekście przykładów. Odnosząc się do uprawnień inspektorów ITD, w artykule uwzględniono także te elementy, które są ściśle związane z większością organów upoważnionych do kontroli transportu drogowego.

Słowa kluczowe
Inspektor Inspekcji Transportu Drogowego, naruszenie w transporcie drogowym, wykroczenie, mandat karny.

Abstract
Broadening the remit of Road Transport Inspection inspectors by authorising them to impose mandatory fines inclines one to answer questions and doubts that may arise as to the range and situations in which this measure may be applied by these officers. This article concentrates above all on presenting issues from the point of view of professional practice, illustrated with numerous examples. When referrring to powers of RTI inspectors, in the article elements that are strictly related with most bodies authorised to monitor road transport are also taken into account.

Key Words
Inspector of Road Transport Inspection, road traffic violation, offence, mandatory fine.


Informacje

Adam Reza
Analiza systemu funkcjonowania biegłych sądowych w Polsce
Analysis of the system of functioning of experts in Poland

Streszczenie
Autor przedstawia sprawozdanie z treści raportu ze zrealizowanego projektu "Twinning Light Projekt PL/06/IB/JH/02/TL", który w ramach programu "Transition Facility 2006" ("wsparcie polskiego wymiaru sprawiedliwości") został w dniu 22 stycznia 2007 r. przekazany Ministerstwu Sprawiedliwości przez grupę ekspertów austriackich. Projekt dotyczył oceny funkcjonowania w Polsce instytucji biegłych sądowych i ich współpracy z organami wymiaru sprawiedliwości.

Słowa kluczowe
Biegły sądowy, wymiar sprawiedliwości, współpraca.

Abstract
The author comments on the report from the executed project "Twinning Light Projekt PL/06/IB/JH/02/TL", which, as part of the "Transition Facility 2006" programme ("Assisting the Polish administration of justice") was submitted to the Ministry of Justice on 22 January 2007 by a group of Austrian experts. The project concerned assessment of functioning in Poland of institutions of forensic experts and their cooperation with organs of the administration of justice.

Key Words
Forensic expert, administration of justice, cooperation.


Adam Reza
"Policyjna" ankieta "Paragrafu"
Paragraf "Police" questionnaire