Paragraf na drodze 2/2010

Wykładnia prawa

Wojciech Kotowski
Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 23 września 2009 r., sygn. I KZP 15/09, w sprawie postoju w strefie parkowania bez uiszczenia opłaty
Commentary on the decision of the Supreme Court of 23 September 2009, Ref. no. I KZP 15/09, in the matter of parking in a parking zone without payment of fee

Streszczenie
Jest to glosa aprobująca postanowienie Sądu Najwyższego, w którym odmówił on podjęcia uchwały co do następującego zagadnienia prawnego: "Czy zakres znamienia "kto nie stosuje się do znaku" określonego w art. 92 § 1 k.w. obejmuje również postój pojazdu w strefie płatnego parkowania oznakowanej znakami D-44 "strefa parkowania", określonym w § 58 ust. 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393 z późn. zm.), bez uiszczenia opłaty".

Słowa kluczowe
Strefa płatnego parkowania, postój pojazdu, opłata.

Abstract
This is a favourable commentary on the decision of the Supreme Court, in which it re-fused to pass a resolution as to the following legal issue: "Does the scope of the definition "a person who does not obey a sign" described in Article 92 § 1 Petty Offences' Code also encompass the parking of a car in a paid parking zone marked "parking zone" using D-44 signs, defined in § 58 section 4 of the Order of the Minister of Infrastructure and Minister of Internal Affairs and Administration of 31 July 2002 concerning road signs and traffic lights (Journal of Laws No. 170, item 1393, with later amendments), without pay-ment of fee".

Key Words
Paid parking zone, parking a vehicle, fee.


Andrzej Skowron
"Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 października 2009 r., sygn. KP 4/09, w sprawie niezgodności z Konstytucją ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych ustaw
Commentary on the judgement of the Constitutional Tribunal of 14 October 2009, Ref. no. KP 4/09, in the matter of the Act of 2 April 2009 concerning amendment of the Road Traffic Act and certain other acts being inconsistent with the constitution

Streszczenie
Glosowanym wyrokiem Trybunał Konstytucyjny uchylił ustawę z dnia 2 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych ustaw, uznając, że nie powinna ona funkcjonować w polskim porządku prawnym. Formalnie, powodem uchylenia ustawy w całości była potrzeba zapobieżenia sytuacji, gdy osoby łamiące administracyjnie określane limity prędkości, pozostawałyby bezkarne. W rzeczywistości ustawa zawierała tak wiele błędów, że jej obowiązywanie w porządku prawnym mogłoby narazić na szwank autorytet Sejmu, a nawet skutkować odpowiedzialnością Polski za łamanie standardów prawa międzynarodowego (np. art. 6 ust. 1 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności). Jakkolwiek więc decyzja Trybunału zasługuje na aprobatę, to jednak autor zwraca uwagę na te rozstrzygnięcia, które - jego zdaniem - nie znajdują uzasadnienia w obowiązujących przepisach.

Słowa kluczowe
Trybunał Konstytucyjny, ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych ustaw, zasada państwa prawa, zasada proporcjonalności, zasada równości wobec prawa, Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, Krajowa Rada Sądownictwa, wniosek Prezydenta RP, zasada niezależności sądownictwa i niezawisłości sędziów, immunitet sędziowski, osoba mieszkająca za granicą lub nieposiadająca w Polsce miejsca stałego pobytu, przepadek pojazdu.

Abstract
The commented ruling of the Constitutional Tribunal annulled the Act of 2 April 2009 on amending the Road Traffic Act and certain acts, deeming that it should not function in the Polish legal system. Formally, the reason for the annulment of the Act in its entirety was the need to prevent a situation where persons exceeding administratively defined speed limits would remain unpunished. Actually, the act contained so many mistakes that if it had legal force in the legal system, it could compromise the authority of the Parlament. It could even result in Poland's liability for violating standards of international law (e.g. Article 6 paragraph 1 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms). Thus, although the decision of the Tribunal deserves approval, the author also draws attention to those solutions, which - in his opinion - cannot be justified under current binding regulations.

Key Words
Constitutional Court, the Act of 2 April 2009 amending the Road Traffic Act and certain other acts, the rule of law, the principle of proportionality, the principle of equality before the law, the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, the National Council of the Judiciary , President's proposal, the principle of independence of the judiciary and judges, judicial immunity, a person living abroad or not having a place of permanent residence in Poland, forfeiture of vehicle.


Dawid Krzyżanowski
Dopuszczalność orzeczenia karnoprawnego obowiązku naprawienia szkody wobec sprawcy wypadku komunikacyjnego, korzystającego z obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
Admissibility of ruling the penal-legal duty to redress damage towards a road accident perpetrator, who possesses obligatory civil liability insurance

Streszczenie
Przedmiotem wywodu jest krytyka stanowiska, zgodnie z którym korzystanie przez sprawcę wypadku komunikacyjnego z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych nie wyłącza obowiązku orzeczenia obowiązku naprawienia szkody, ani możliwości orzeczenia nawiązki na rzecz pokrzywdzonego. Analiza przepisów prawa karnego i ubezpieczeń komunikacyjnych oraz obecny charakter prawny instytucji obowiązku naprawienia szkody prowadzą do wniosku, że korzystanie z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej stanowi przeszkodę dla orzekania obowiązku lub nawiązki.

Słowa kluczowe
Obowiązek naprawienia szkody, nawiązka na rzecz pokrzywdzonego, ubezpieczenie, odpowiedzialność cywilna.

Abstract
The subject of the argument is the author's critical opinion of the standpoint according to which the possession of car owner civil liability insurance by a road accident perpetrator does not dispense the court from ruling the duty to redress damage, or vindictive damage towards the injured. The analysis of the penal law and traffic accident insurance system as well as the institution of the duty to redress damage leads to the conclusion that possessing civil liability insurance is an obstacle to court ruling the duties.

Key Words
Duty to redress damage, vindictive damages, insurance, civil liability.


Z wokandy sądowej

Lech K. Paprzycki
Przejazd pojazdu samochodowego poboczem drogi
A car driving along a hard shoulder

Streszczenie
Artykuł dotyczy śmiertelnego w skutkach wypadku potrącenia, w warunkach nocnych, dziewczynki idącej poboczem drogi, przez samochód dostawczy kierowany przez oskarżonego kierowcę. Autor, pozytywnie oceniając przebieg postępowania karnego w tej sprawie, zwraca jednak uwagę na potrzebę rozwagi po stronie obrońcy oskarżonego w żądaniu dopuszczania dowodów, w szczególności z opinii psychiatryczno-psychologicznej.

Słowa kluczowe
Wypadek drogowy, potrącenie pieszego na poboczu, opinia psychiatryczno-psycholoŹgiczna.

Abstract
The article concerns a fatal accident in which a girl walking along the hard shoulder of a road at night was hit by a delivery van driven by the accused driver. The author, welcoming the course of criminal proceedings in this case, draws attention, however, to the need for prudence on the part of the defence in requesting admission of evidence - particularly psychiatric and psychological expert opinions.

Key Words
Traffic accident, hitting a pedestrian on a hard shoulder, psychiatric and psychological opinion..


Z problemów rekonstrukcji wypadków i opiniowania

Robert Owsiański
Niepewność obliczeń impulsu siły uderzenia w rekonstrukcji wypadków drogowych
Uncertainty of impact force impulse calculations in road accident reconstruction

Streszczenie
Na przykładzie wypadku drogowego autor przedstawia metody wykorzystania impulsu uderzenia obliczonego na podstawie trwałej deformacji uczestniczących w wypadku samochodów. Przedstawia metodykę postępowania prowadzącą do określenia zakresów wartości impulsu uderzenia i wpływu danych składowych na końcowe wyniki oraz na oszacowania prędkości zderzeniowych.

Słowa kluczowe
Analiza wypadków drogowych, impuls siły uderzenia, oszacowanie parametru EES, niepewność, odchyłka.

Abstract
The author presents methods of using the impact impulse calculated on the basis of permanent deformation of cars involved in a real accident. He presents a methodology of proceeding leading to determination of the ranges of values of impact impulse and of the influence of component data on the final results as well as estimates of collision velocities.

Key Words
Analysis of road accidents, impact force impulse, EES parameter estimation, uncertainty, deviation.


Materiały szkoleniowe

Sławomir Pytel
Prosta metoda wyznaczania ubytku wartości rynkowej pojazdu z tytułu wykonywanych napraw powypadkowych
A simple method for determining decrease in market value of a vehicle due to accident repairs

Streszczenie
Autor opisuje zaproponowaną przez siebie prostą metodę wyznaczania ubytku wartości rynkowej prawidłowo naprawionego pojazdu powypadkowego. Sposób szacowania oparty jest na danych pochodzących z powszechnie stosowanych publikatorów, podających wartości rynkowe pojazdów używanych, oraz na wiedzy i doświadczeniu eksperta dokonującego wyceny. Atutem prezentowanego sposobu jest jego prostota, przejrzystość oraz łatwość weryfikacji. W szczególności metoda ta jest przydatna w pracy z organami orzekającymi lub z innymi odbiorcami opinii, nieposiadającymi wiedzy specjalnej w zakresie techniki motoryzacyjnej. Proponowana tu metoda wprowadza uniwersalny sposób wartościowania, zależny w większym stopniu od warunków rynkowych niż od subiektywnej interpretacji wyceniającego.

Słowa kluczowe
Wycena, spadek wartości, pojazd powypadkowy, prosta metoda.

Abstract
The author proposes a simple method for determining the loss in market value of a vehicle that has been properly repaired after an accident. The method of estimation is based on applying data from commonly used publications, giving market values of used cars, and on the knowledge and experience of the expert making the valuation. The advantage of the presented method is its simplicity, clarity and ease of verification. In particular, this method is useful in work with adjudicating authorities or other recipients of expert opinions who do not possess specialist knowledge in the field of automotive technology. The method proposed here introduces a universal method of valuing, dependent to a greater degree on market conditions than on the subjective interpretation of the valuer.

Key Words
Valuation, depreciation, post-accident vehicle, a simple method.