Paragraf na Drodze 2/2016

Wykładnia prawa

Mikołaj Małecki

Jak rozumieć niebezpieczeństwo katastrofy? Problematyka przypisania skutku i tożsamości czynu opisanego w art. 174 Kodeksu karnego. Artykuł polemiczny

How to understand the threat of disaster? The issue of imputation of criminal result and identity of act described in Art. 174 Penal Code. Polemical article

Streszczenie

Artykuł stanowi kontynuację dyskusji o znamionach czynu zabronionego z art. 174 Kodeksu karnego, zapoczątkowaną opracowaniem M. Małeckiego pt. „Niebezpieczeństwo katastrofy w ruchu lądowym. Uwagi zasadnicze na tle pewnego przypadku”, opublikowanym w numerze 5/2015 „Paragrafu na Drodze”, W opracowaniu tym autor poddał krytyce tezy postawione przez Jacka Dąbrowskiego w artykule pt. „Odpowiedzialność za wielokrotne spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym”, opublikowanym w numerze 12/2014 „Paragrafu na Drodze”. W niniejszym artykule autor analizuje kontrargumenty sformułowane przez J. Dąbrowskiego w pracy pt. „Granice sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu drogowym (art. 174 k.k.). Artykuł polemiczny”, zamieszczonej w numerze 8/2015 „Paragrafu na Drodze”. W oparciu o metodę analizy krytycznej, autor niniejszego opracowania kwestionuje wszystkie twierdzenia i zarzuty podnoszone przez adwersarza, wskazując, że są one wewnętrznie sprzeczne, niekonsekwentne, bezprzedmiotowe bądź błędne metodologicznie.

Słowa kluczowe

Katastrofa, bezpośrednie niebezpieczeństwo katastrofy w ruchu drogowym, przypisanie skutku, tożsamość czynu.

Abstract

The article is a continuation of discussion about the constituent elements of the offence from Art. 174 Penal Code, analysed by M. Małecki in the article: ”Threat of a disaster in road traffic. A few essential remarks on the background of a case”, published in the 5/2015 issue of „Paragraf na Drodze”. In the article the author criticised J. Dą­bro­w­ski’s thesis presented in the article: “Responsibility for causing multiple safety hazards on the road”, published in the 12/2014 issue of „Paragraf na Drodze”. In the present article the author analyses the counterarguments made by J. Dąbrowski in his “The limits of causing a direct threat of a road traffic disaster (Art. 174 Penal Code). Critique”, published in the 8/2015 issue of „Paragraf na Drodze”. Based on the method of critical analysis, the author disputes all claims and objections raised by the adversary, indicating that they are self-contradictory, inconsistent, irrelevant or methodologically incorrect.

Key words

Disaster, direct threat of a disaster in road traffic, imputation of a criminal result, identity of act.

Z wokandy sądowej

Lech K. Paprzycki

Czy pieszy przed przejechaniem został potrącony?

Was a pedestrian hit down before he was run over?

Streszczenie

Sprawa dotyczy wypadku przejechania, w warunkach zimowych i w nocy, pieszego leżącego na jezdni, przez samochód, którym kierował oskarżony o spowodowanie tego wypadku, znajdujący się w stanie nietrzeźwości. Jednym z zarzutów postawionych kierowcy było to, że na zaśnieżonej jezdni prowadził samochód jej środkiem, koleinami wyżłobionymi w śniegu przez inne pojazdy. Przesłanką tego zarzutu było to, że gdyby jechał prawym skrajem jezdni, to do wypadku nie doszłoby, bo pieszy leżał przy osi jezdni, ale na jej lewej (dla oskarżonego) połowie. Autor, omawiając przebieg postępowania, polemizuje z zasadnością tego zarzutu.

Słowa kluczowe

Przejechanie pieszego, warunki zimowe, koleiny, jazda nocna.

 

Abstract

The case concerns the running over – in winter conditions and at night – of a pedestrian lying in the road by a car driven by the person accused of causing this accident while being in a state of intoxication. One of the charges against the driver was that he was driving the car in the middle of the snow-covered road, along ruts created in the snow by other cars. The premise of this charge was that if he had driven on the right edge of the road, then the accident would not have occurred, because the pedestrian was lying by the axis of the road, but in the left half (relative to the accused). The author, discussing the course of the proceedings, polemicizes with the validity of this charge.

Key Words

Running over a pedestrian, winter conditions, ruts, night driving.

Z problemów rekonstrukcji wypadków i opiniowania

Włodzimierz Treter

Analiza pokolizyjnych zarysowań na nadwoziach samochodów. Niektóre możliwości wykorzystania ich w rekonstrukcji wypadku

Analysis of post-collision scratches on car bodies. Some possibilities of their use in accident reconstruction

Streszczenie

W oparciu o dane literaturowe i własne spostrzeżenia autor omawia niektóre możliwości wykorzystania śladów pokolizyjnych zarysowań powstałych na nadwoziach pojazdów do rekonstrukcji wypadku. Omawia możliwości: oszacowania prędkości przesuwania się uderzającego pojazdu względem przeszkody, odtworzenia mechanizmu powstawania zarysowań o kształcie „agrafki” a także oszacowania wartości opóźnienia hamowania pojazdu.

Słowa kluczowe

Kolizja, ślady, zarysowania.

Abstract

On the basis of literature data and his own observations, the author discusses some possibilities of using post-collision traces of scratches formed on car bodies for accidents reconstruction. He discusses possibilities in these areas: estimating the speed of movement of the colliding vehicle relative to the obstacle, recreating the mechanism of formation of scratches in the shape of a safety pin, and estimating the value of vehicle deceleration.

Key  Words

Collision, traces, scratches.

 

Materiały szkoleniowe

Wojciech Kotowski

Nowelizacja Kodeksu karnego w odniesieniu do ruchu drogowego

Amendment of the Penal Code in relation to road traffic

Streszczenie

Przedmiotem artykułu są odnoszące się do ruchu drogowego zmiany w Kodeksie karnym, obowiązujące od dnia 18 maja 2015 r.

Słowa kluczowe

Zakaz prowadzenia pojazdów, nawiązka, stan nietrzeźwości, cofnięcie uprawnień do kierowania pojazdem

Abstract

The article is devoted to changes in the Penal Code relating to road traffic, in force from 18 May 2015.

Key Words

Driving ban, compensatory damages, state of alcohol intoxication

 

Blanka J. Stefańska

System punktów dyscyplinujących kierowców w hiszpańskim prawie o ruchu drogowym

System of points disciplining drivers under Spanish road traffic law

Streszczenie

Przedmiotem artykułu jest funkcjonujący w Hiszpanii tzw. tam „punktowy system prawa jazdy”. Omówione zostało kształtowanie się tego systemu, jego aktualny stan, w tym: delikty administracyjne powodujące utratę punktów, okres ważności prawa jazdy, system uzyskiwania dodatkowych punktów, częściowe odzyskiwanie punktów, utratę ważności prawa jazdy ze względu na wyczerpanie punktów i uzyskanie nowego prawa jazdy, a także uzyskanie prawa jazdy przez osoby po orzeczeniu pozbawienia ich prawa prowadzenia pojazdów silnikowych i motorowerów. Omówiono także kursy prowadzone w celu uwrażliwienia i reedukacji z zakresu ruchu drogowego, tematykę tych kursów, opłaty za kursy, oraz sankcjonowanie prowadzenia pojazdu po pozbawieniu prawa jazdy z powodu wyczerpania punktów.

Słowa kluczowe

Kursy reedukacyjne, odzyskanie punktów, prawo jazdy, delikt administracyjny, punkty, utrata prawa jazdy, ważność prawa jazdy.

Abstract

The article describes the driving license point system obligatory in Spain. The author    presents the history of the system, amendments in its regulation, actual legal regulations including administrative offences which deduct points from the driving licence. Driving license validity, system of additional points to obtain, partial recovery of points, invalidity of driving license due to loss of total points and recovery of driving license are also described, as well as recovery of driving license after conviction for privation of right to drive vehicles, special courses to re-educate drivers, their programme, fees; crime consisting in driving a vehicle after being deprived of license due to total loss of points.

Key words

Re-education courses, recovery of points, driving license, administrative offence, points, loss of driving license, validity of driving license.

 

Wydarzenia

Piotr Ciępka, Adam Reza

XXV Międzynarodowa naukowa konferencja inżynierii sądowej, Brno 2016

XXV International scientific conference on forensic engineering, Brno 2016