Paragraf na Drodze 2/2017

Wykładnia prawa

Adrian Duda, Mikołaj Małecki

Charakter prawny art. 178 § 1a Kodeksu karnego. Uwagi do projektu
nowelizacji

Legal character of Art. 178 § 1a of the Polish Penal Code. Remarks on the draft amendment

Streszczenie

W artykule został omówiony projektowany artykuł 178 § 1a Kodeksu karnego, zgodnie z którym ustawowe zagrożenie karą za spowodowanie ciężkiego wypadku przez sprawcę znajdującego się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających, albo sprawcę, który zbiegł z miejsca zdarzenia, ma wynosić co najmniej 2 lata pozbawienia wolności. Autorzy wskazują, że projektodawca wydaje się nie zdawać sobie sprawy z konsekwencji wprowadzenia do Kodeksu karnego przepisu o takiej treści, a także pomija kontrowersje, związane z prawnym charakterem omawianej instytucji, pojawiające się w nauce prawa karnego i w orzecznictwie. Zdaniem autorów, przepis wymaga przeredagowania i dostosowania do aktualnie obowiązujących regulacji Kodeksu karnego.

Słowa kluczowe

Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, ustawowe zagrożenie karą, nadzwyczajne obostrzenie kary, zasady prawidłowej legislacji

Abstract

In the paper the authors discuss a stipulated Article 178 § 1a of Polish Penal Code (PPC). Article 178 § 1a of PPC states that in case of causing grievous bodily harm by a perpetrator while being drunk or under the influence of intoxicating agent, or when the perpetrator escapes from the scene of incident, the lower limit of the legal risk shall not be less than two years of imprisonment. The authors point out that the legislator is not aware of the consequences of introducing such regulation to the PPC. They also neglect the controversies associated with the legal essence of the discussed institution which are found in the jurisprudence. The authors express the opinion that the stipulated article needs to be modified and therefore adapted to current regulations.

Key words

Offence against safety in transport, statutory punishability, extraordinary tightening of punishment, rules of fair legislation.

Paweł Gacek

Procedura usunięcia pojazdu z drogi na podstawie art. 130a ustawy –
Prawo o ruchu drogowym. Aspekty wybrane

Procedure of removing a vehicle from the road, following art. 130a
of the Law on Road Traffic. Some aspects

Streszczenie

Artykuł jest poświęcony wybranym elementom procedury usunięcia pojazdu z drogi, opartej na przepisach art. 130a ustawy – Prawo o ruchu drogowym. Autor koncentruje uwagę na zagadnieniu wszczęcia tej procedury przez uprawnione podmioty oraz umieszczenia pojazdu na parkingu strzeżonym, wyznaczonym przez starostę. Omawia czynności, których wykonanie jest niezbędne do wydania takiego pojazdu z parkingu, a w przypadku nieodebrania pojazdu – wskazuje na obowiązki starosty związane z wystąpieniem do sądu z wnioskiem o orzeczenie przepadku pojazdu na rzecz powiatu. W sposób zamierzony nie uwzględnia tej części procedury, która odnosi się stricte do czynności związanych z wykonaniem orzeczenia o przepadku pojazdu nieodebranego w ustawowym terminie. Omawia zagadnienia bezpośrednio odnoszące się do postępowania z pojazdem kwalifikującym się do usunięcia z drogi, z umieszczeniem go na parkingu strzeżonym oraz z postępowaniem właściciela pojazdu zmierzającym do jego odebrania. Zwraca uwagę na pojęcie „usunięcie pojazdu z drogi” oraz na różnicę między tym pojęciem a pojęciem „umieszczenie pojazdu na parkingu strzeżonym” oraz na brak ustawowej definicji obu tych sformułowań.

Słowa kluczowe

Policja, usunięcie pojazdu z drogi, przemieszczenie pojazdu, dyspozycja usunięcia pojazdu, umieszczenie pojazdu na parkingu.

Abstract

The article is devoted to some elements of the procedure of removing a vehicle from the road, included in article 130a of the Law on Road Traffic. It is focused on the issue of the initiation of this procedure by authorised entities and placing the vehicle in a guarded car park designated by the district governor. The author also discusses the measures necessary for the delivery of the vehicle from the parking lot, and in the case of failure to collect the vehicle indicates the duties of the district governor to the to court for the confiscation of the vehicle for the benefit of the county. The procedure related strictly to the execution of the confiscation of the vehicle removed from the road and not collected within the statutory period is not discussed. This is because the aim of the article is a detailed discussion of the issues directly related to the procedure with vehicles qualified for the removal from the road by authorised entities, placing them in a guarded car park and measures that must be taken in this procedure by the vehicle owner or other authorised persons. Particular attention is paid to the concept of “removing the vehicle from the road”. The difference between this concept and the concept of “placing the vehicle in a guarded parking lot” is also highlighted as well as the lack of legal definition of both formulations.

Key words

Police, removing a vehicle from the road, relocation of a vehicle, authorisation to relocate a vehicle, placing a vehicle in a car park.

 

Agnieszka Kania

Prawnokarna regulacja nierespektowania sądowego zakazu prowadzenia
pojazdów. Uwagi na tle teorii i praktyki stosowania prawa. Część 2

Penal regulation of the failure to comply with disqualification from driving.
Remarks in view of the theory and practice of application of the law. Part 2

Streszczenie

Niniejsze opracowanie stanowi kontynuację rozważań poświęconych prawnokarnej regulacji, dotyczącej nierespektowania sądowego zakazu prowadzenia pojazdów. W tej części artykułu autorka poświęca uwagę dalszym ustawowym znamionom czynu, stypizowanego w art. 178a § 4 in fine k.k. W zamyśle autorki, rozważania te powinny służyć prawidłowej interpretacji wskazanego przepisu. W podjętych analizach autorka odnosi się również do niektórych problemów związanych z sędziowskim wymiarem kary za omawiany typ czynu zabronionego. Dokonane w tym zakresie ustalenia skłoniły autorkę do wysunięcia wniosku, że – zgodnie z nową filozofią karania – ustawowe zagrożenie wynikające z art. 178a § 4 in fine k.k. może ulec istotnej modyfikacji, do której przyczyniło się wprowadzenie art. 37a k.k. i uchylenie art. 58 § 4 k.k.

Słowa kluczowe

Zakaz prowadzenia pojazdów, sądowy wymiar kary, nierespektowanie sądowego zakazu prowadzenia pojazdów.

Abstract

This study is a continuation of the reflections on the penal regulation of the failure to comply with disqualification from driving. The second part of the article focuses on further statutory criteria of the offence defined in Article 178a (4) in fine of the Penal Code. In the author’s opinion these analyses should be used for the purpose of the correct interpretation of the given provision. The conducted analyses also refer to selected issues related to judicial sentence for the discussed type of offence. The findings on the matter lead to the conclusion that – pursuant to the new philosophy of penalties – the statutory penalty range arising out of Article 178a (4) in fine of the Penal Code may be significantly modified because of the implementation of Article 37a of the Penal Code and the revocation of Article 58 (4) of the Penal Code.

Key words

Disqualification from driving, judicial sentencing, a failure to comply with disqualification from driving.

 

Diariusz prawniczy

Adam Jasiński

Diariusz prawniczy

Legal diary

Materiały szkoleniowe

Krzysztof Nowak

Manipulacje dokonywane w tachografach a bezpieczeństwo w ruchu
drogowym

Impact of manipulation of tachograph recordings on road traffic safety

Streszczenie

Artykuł dotyczy wpływu ingerencji w zapisy urządzeń rejestrujących, zainstalowanych w pojazdach wykorzystywanych do przewozów drogowych, na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Autor wykazuję, że ingerencje w zapisy tachografów analogowych lub cyfrowych to nie tylko oszustwo w szeroko rozumianym czasie pracy kierowcy zawodowego, ale przede wszystkim wielkie zagrożenie, jakie niesie za sobą ingerencja w układy bezpieczeństwa (m.in. ABS, EBS, ESP), zamontowane w pojazdach ciężarowych i autobusach. Przedstawione przykłady sposobów ingerencji w działanie tachografów powinny zainteresować biegłych uczestniczących w analizach wypadków z udziałem takich pojazdów. Autor zwraca uwagę, że manipulacje działaniem tachografów jednocześnie dezaktywują systemy bezpieczeństwa, i prowadzą do nieobliczalnych zagrożeń bezpieczeństwa ruchu. Zaprezentowane przykłady obrazują zakres i skutki ingerencji w działanie tachografu analogowego oraz tachografu cyfrowego. Wskazują też, że poziom „instalacji” służących do oszustw w zakresie rejestracji czasu pracy kierowcy świadczy, iż montowaniem tych urządzeń w pojazdach zajmują się wykwalifikowani technicy.

Słowa kluczowe

Tachograf, manipulacje w zapisach tachografu, efekt jack-knife, dezaktywacja systemów ABS/EBS.

Abstract

The article concerns the impact of manipulation of records of recording equipment installed in road transport vehicles on the safety of road traffic. The author shows that manipulation of records of analogue or digital tachographs is not only cheating in widely-understood working time which professional drivers have to abide but, above all, a great threat posed to the interference in safety systems (such as ABS, EBS, ESP) mounted in trucks and buses. The presented ways of interfering with tachographs should be of interest to experts participating in the evaluations of road accidents involving these vehicles. The consequences of a traffic incident during which the driver manipulates in tachograph, deactivating at the same time the security systems are unpredictable in magnitude. The presented examples illustrate the scope and impact of interference in the analogue and digital tachographs. The statistics concerning the detection relating to unlawful interference indicate that this is not a marginal problem. On the contrary, the level of "installations" used to falsify drivers' working time proves that the complex devices are mounted by skilled technicians.

Key words

Tachograph, manipulation of tachograph records, jack-knife effect, disabling ABS/EBS

Z notatnika biegłego

Piotr Ciępka

Chwila powstania stanu zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym kluczowym elementem analizy możliwości uniknięcia wypadku .

The moment of occurrence of a state of threat to safety in road traffic as a key element in the analysis of the possibility of avoiding an accident .

Streszczenie

W artykule opisano wypadek, w którym kierujący motorowerem, po wjechaniu na skrzyżowanie z drogi podporządkowanej, zderzył się z samochodem dostawczym, jadącym drogą z pierwszeństwem. Na tle tego zdarzenia autor zwraca uwagę na chwilę powstania stanu zagrożenia bezpieczeństwa ruchu, jako na kluczowy element analizy możliwości uniknięcia wypadku. W wielu przypadkach prawidłowe ustalenie chwili powstania stanu zagrożenia decyduje o możliwości wskazania na przyczynienie się do wypadku przez kierującego pojazdem, który jechał drogą z pierwszeństwem.

Słowa kluczowe

Wypadek drogowy, stan zagrożenia bezpieczeństwa, uniknięcie wypadku.

Abstract

The article describes an accident in which the a moped rider, after driving onto an intersection from a minor road, collided with a van. Against the background of this event, the author draws attention to the moment when a state of threat to safety occurred as a key element in the analysis of the possibility of avoiding an accident. In many accidents, correct determination of the moment of occurrence of a state of threat to safety determines the possibility of indicating the contribution to the accident of the vehicle driver who had right of way.

Key Words

Road accident, state of threat to safety, avoiding an accident.

 

Informacje

XV Międzynarodowa Konferencja „Problemy Rekonstrukcji Wypadków Drogowych”, Zakopane, 28–30 września 2017 r.

XV International Conference „Problems of Road Accident Reconstruction”,
Zakopane, 28–30 September 2017

Informacja dla prenumeratorów

Informacja dla autorów