Paragraf na Drodze 2/2018

 

Wykładnia prawa

Grzegorz Majewski, Paweł Majewski

Sprowadzenie niebezpieczeństwa katastrofy, w szczególności w ruchu drogowym

Causing the danger of a disaster, particularly in the road traffic

Streszczenie

Autorzy dokonują analizy przestępstwa z art. 174 § 1 Kodeksu karnego ze szczególnym uwzględnieniem niebezpieczeństwa katastrofy. Wskazują jedne z najważniejszych orzeczeń Sądu Najwyższego. Omawiają kryteria bezpośredniości niebezpieczeństwa.

Słowa kluczowe

Niebezpieczeństwo, katastrofa, spowodowanie, kryteria

Abstract

The authors analyse the crime under article 174 paragraph 1 of the Penal Code with particular emphasis on the danger of a disaster in road traffic. They indicate one of the most important judgements of the Supreme Court. They discuss the criteria of danger immediacy.

Key words

Danger, disaster, causing, criteria.

Kazimierz J. Pawelec

Agresja w ruchu drogowym i reakcja na nią. Karno-materialna ocena tego zjawiska – zagadnienia wybrane

Aggression in road traffic and response to it. Assessment of the problem in view of criminal and substantive law – selected issues

Streszczenie

Zachowania agresywne, zupełnie irracjonalne, niestety, dość często spotykamy w ruchu drogowym. Nie należy do rzadkości wykonywanie kompletnie nieprzewidywalnych manewrów, jazda z ogromnymi prędkościami, brak poszanowania obowiązujących przepisów, lekceważenie słabszych uczestników ruchu, brutalność reakcji itp. Nie są to zachowania dotyczące wyłącznie kierujących. Wielokrotnie spotykamy się z takimi ze strony rowerzystów czy pieszych. Trudno dociec przyczyn tego rodzaju zjawiska. Potrzebne są dogłębne i rzetelne badania naukowe, których, jak do tej pory, nie przeprowadzono. Temu zagadnieniu poświęcona jest niniejsza publikacja. Omawia ona agresję w ruchu drogowym i reakcję na nią z punktu widzenia ocen karno-materialnych, co może być szczególnie przydatne dla praktyki.

Słowa kluczowe

Zasady bezpieczeństwa, agresja, właściwości psychofizyczne, stan zdrowia, przewidywalność zachowań, obiektywne przypisanie skutku, konstrukcja rozszerzonej odpowiedzialności, problematyka karania

Abstract

Aggressive behaviour, completely irrational, is, unfortunately, fairly frequent in road traffic. Completely unpredictable manoeuvres, speeding, failure to respect the law, disregard for the weaker participants of traffic, brutality of reactions, etc. are far from unusual. Such behaviour does not apply to drivers only, but also cyclists or pedestrians. It is difficult to find reason for such behaviour. It is necessary to perform thorough and solid scientific studies, which have as yet not been done. This problem is addressed in the present article. The author analyses aggression in road traffic and response to it from the point of view of criminal and material assessment, which may be particularly useful for actual practice.

Key words

Safety principles, aggression, psychophysical characteristics, health status, predictability of behaviour, objective attribution of effect, extended responsibility construction, problems of penalisation.

Kacper Tybuszewski

Zatrzymanie prawa jazdy, jako czynność faktyczna, nie podlega kontroli sądu administracyjnego. Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 listopada 2017 r., sygn. I OSK 2369/17

Suspension of driving license, as an actual operation, is not subject to administrative court control. Decision of the Supreme Administrative Court of 23 November 2017, Ref. I OSK 2369/17

Streszczenie

Autor omawia tezę i uzasadnienie tytułowego postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego, którego meritum brzmi: Czynność zatrzymania prawa jazdy nie należy do żadnej z form działania administracji publicznej, zaskarżalnych do sądu administracyjnego. Czynność zatrzymania prawa jazdy jest czynnością faktyczną, która polega na fizycznym odebraniu dokumentu w razie spełnienia jednej z ustawowych przesłanek. Nie dotyczy więc uprawnień bądź obowiązków wynikających z przepisów prawa, bo nie kształtuje ich – nie ma charakteru prawotwórczego. Nie podlega, zatem kontroli sądu administracyjnego.

Słowa kluczowe

Zatrzymanie prawa jazdy, czynność faktyczna organu Policji, kontrola sądu administracyjnego, forma działania administracji publicznej.

Abstract

The author discusses the thesis and the grounds of the decision of the Supreme Administrative Court quoted in the title, the meritum of which reads: The act of driving license suspension does not rest with any form of public administration action suable to an administrative court. The act of driving license suspension is an actual operation during which the document is physically withheld provided one of the statutory conditions is satisfied. Therefore, it does not apply to the entitlement or responsibility determined by legal regulations because it does not shape them – it is not legislative n nature. Consequently, it is not subject to administrative court control.

Key words

Suspension of driving license, actual operation of the Police, administrative court control, form of action of public administration.

 

 

Z problemów rekonstrukcji wypadków i opiniowania

Tomáš Coufal

Szacowanie wartości parametru EES dla pojazdu o nieznanych parametrach sztywności

Assessment of EES parameter value for a vehicle of unknown

stiffness parameters

Streszczenie

W artykule omówiono możliwości oszacowania wartości parametru EES (Energy Equivalent Speed) dla nietypowych pojazdów, w przypadkach gdy wartości tego parametru nie można uzyskać przy użyciu powszechnie dostępnych metod stosowanych w praktyce analizy wypadków drogowych.

Słowa kluczowe

EES, zderzenie, pojazd, biegły, wypadek drogowy.

Abstract

The article describes the methodology of EES (Energy Equivalent Speed) determination for atypical vehicles for which parameter EES is not available in tools for traffic accident analysis used by forensic experts.

Key words

EES, crash, vehicle, forensic expert, traffic accident.

Materiały szkoleniowe

Włodzimierz Treter

Niektóre aspekty ruchu motorowerów i małych skuterów

Some aspects of the movement of mopeds and small scooters

Streszczenie

Na podstawie danych literaturowych i własnych analiz autor omawia poszczególne fazy ruchu motorowerów, istotne dla biegłego i rzeczoznawcy. Tam, gdzie jest to uzasadnione szczególną budową pojazdu, autor używa nazwy „skuter”.

Słowa kluczowe

Skutery, przyspieszenia, ślizganie na boku, hamowanie.

Abstract

On the basis of literature data and his own analyses the author discusses particular phases of mopeds’ movement important for an expert witness and appraiser. Where justified by vehicle specific structure, the author uses the term “scooter”.

Key words

Scooters, acceleration, sliding on a side, braking.

Trybuna „Paragrafu”

Sławomir Pytel

Manewr wyprzedzania w praktyce opiniowania wypadków drogowych

Overtaking manoeuvre in the court expert witness reporting

Streszczenie

Artykuł nawiązuje do tematu zapoczątkowanego przez L. K. Paprzyckiego artykułem „Początek manewru wyprzedzania”, który ukazał się w numerze 5/2013 „Paragrafu na Drodze”. Temat ten był także dyskutowany przez biegłych sądowych na forum internetowym Polskiego Stowarzyszenia Biegłych Sądowych ds. Wypadków Drogowych. L. K. Paprzycki analizował konkretny przykład od strony procesowej. Niniejszy artykuł, nawiązując do wypadku opisanego przez L. K. Paprzyckiego, koncentruje się na zagadnieniach dotyczących eksperckiej analizy wypadków drogowych związanych z ma­newrem wyprzedzania.

Słowa kluczowe

Manewr wyprzedzania, wymogi prawa, technika prowadzenia pojazdu, opiniowanie.

Abstract

The article takes up the issue initiated by L. K. Paprzycki’s article “Start of overtaking manoeuvre”, published in 5/2013 issue of “Paragraf na Drodze”. The problem was also discussed by court expert witnesses on the internet forum of the Polish Association of Court Expert Witnesses for Road Accidents. L. K. Paprzycki analysed an actual accident in the aspect of court proceedings. The present article, referring to the case described by L. K. Paprzycki, focuses on problems related to expert witness analysis of road accidents involving overtaking manoeuvre.

Key words

Overtaking manoeuvre, legal restrictions, driving technique, court expert witness reporting.

Informacje

Informacja dla prenumeratorów

Informacja dla autorów