Paragraf na Drodze 2/2021

Strona tytułowa

Od redaktora naczelnego

List Wojciecha Kotowskiego


Spis treści

Wydarzenia

Piotr Ciępka
Instytut Ekspertyz Sądowych ma nowego Dyrektora

Wykładnia prawa

Damian Wąsik
Odruchy bezwarunkowe (refleksyjne) a zdarzenia drogowe – wybrane zagadnienia

Streszczenie
W artykule zaprezentowano zagadnienia odruchu bezwarunkowego na przykładzie zdarzeń drogowych, w tym kolizji i wypadków drogowych. Przedstawiono najważniejsze kwestie związane z zasadami odpowiedzialności karnej w prawie polskim, w tym koncepcją czynu oraz przybliżono prawne i psychologiczne aspekty odruchów bezwarunkowych i warunkowych, a także przywołano przykłady spraw karnych, w których wątek odruchu bezwarunkowego był analizowany w odniesieniu do odpowiedzialności sprawców przestępstw drogowych. Rozważania zostały uzupełnione omówieniem wybranych spraw cywilnych.
Słowa kluczowe
Odruch bezwarunkowy, zdarzenie drogowe, bezpieczeństwo w ruchu drogowym, czyn w prawie karnym.

Unconditional (reflective) reflexes vis-à-vis road events – selected issues

Abstract
The aim of the paper is to present the issue of an unconditional reflex on the example of road incidents, in particular road collisions and accidents. There is no doubt that road traffic is a matter in which reflexes can carry a particular risk of dangerous situa-tions. The study presents the most important issues related to the principles of criminal liability in the Polish law, including the concept of an act, introduces the legal and psychological aspects of unconditional and conditional reflexes, and gives examples of criminal cases in which the question of the unconditional reflex was analyzed in relation to the liability of perpetrators of road crimes. The discussed matter was supplemented with selected civil cases for damages and compensation for physical injuries and material losses suffered as a result of road accidents in which the suspicion of reflexes in the defendants also appeared.

Key Words
Unconditional reflex, road incident, road safety, criminal act.


Wojciech Kotowski
Pierwszeństwu w ruchu drogowym musi towarzyszyć uprawnienie

Streszczenie
Wprawdzie od wielu lat podstawowe zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym nie uległy radykalnym zmianom, to jednak nadal odczuwalny jest wśród uczestników tego ruchu brak zrozumienia szczególnie granic obowiązków w ścisłej korelacji z uprawnieniami. Z tego głównie powodu autor – na przykładzie zdarzenia polegającego na zderzeniu samochodu osobowego z rowerem – przypomina, że kierujący samochodem wyjeżdżając z posesji włącza się do ruchu, a tym samym ma obowiązek ustąpienia pierwszeństwa innemu pojazdowi lub uczestnikowi ruchu, jednakże z tym zastrzeżeniem, że temu pierwszeństwu musi towarzyszyć uprawnienie.

Słowa kluczowe
Kierujący, rowerzysta, pieszy, chodnik, jezdnia, szczególna ostrożność, ograniczone zaufanie, bezpieczna prędkość, widoczność, stan zagrożenia.

The right of way rules in road traffic must be accompanied by entitlements

Abstract
The essential rules of road traffic safety have not changed radically for years but traffic participants fail to understand especially the limits of responsibilities in close correlation with entitlements. This is the main reason why the author, illustrating his arguments with an accident in which a car collided with a bicycle, reminds drivers that leaving a property they enter the traffic, so they have to yield the right of way to another vehicle or a road traffic participant provided, however, that this right of way is legally supported by an entitlement.

Key Words
Driver, cyclist, pedestrian, pavement, roadway, special care, limited confidence, safe speed, visibility, state of threat.


Z problemów rekonstrukcji wypadków i opiniowania

Łukasz Trzeciak
Wpływ prędkości zderzeniowej pojazdu na ciężkość wypadku

Streszczenie
Celem artykułu jest wykazanie, w jaki sposób zwiększenie prędkości uderzenia w taką samą przeszkodę przekłada się na stopień destrukcji pojazdu oraz ryzyko doznania obrażeń ciała przez kierującego. Analizie poddano wyniki prób zderzeniowych konkretnego modelu samochodu, przeprowadzonych przez niezależne organizacje w Stanach Zjednoczonych. Autor podkreśla także konieczność wykonywania niestandardowych testów zderzeniowych, które mogą przyczyniać się do podnoszenia poziomu bezpieczeństwa biernego pojazdów.

Słowa kluczowe
Ciężkość wypadku, delta-v, próba zderzeniowa, bezpieczeństwo bierne pojazdu.

The influence of the vehicle collision speed on the severity of the event

Abstract
The purpose of this paper is to demonstrate how increasing the velocity of impact when hitting the same obstacle affects the degree of destruction of the vehicle and the risk of injury to the driver. The results of crash tests of a particular car model, carried out by independent organizations in the United States, have been analyzed. The necessity of non-standard crash tests which may contribute to increasing the level of vehicles passive safety is emphasized.

Key Words
Severity of the event, delta-v, crash test, vehicle passive safety.


Badania

Paweł Wyznakiewicz
Prędkość ruchu dziecka na hulajnodze. Wyniki badań pilotażowych

Streszczenie
W artykule przedstawiono wyniki badań pilotażowych czasu przemieszczania się na zadanym odcinku drogi chłopca w wieku 11 lat na hulajnodze napędzanej siłą mięśni. Wykonując badania drogowe określano czas przejazdu hulajnogą odcinka pomiarowego o długości 10 m ze stałą prędkością, a także czas przejazdu tego samego odcinka pomiarowego ze startu zatrzymanego. Próby wykonano dla jazdy wolnej, normalnej i szybkiej. Podano wartości minimalne, maksymalne oraz wyznaczono średnie wartości czasów w zależności od tempa poruszania się. Na podstawie uzyskanych wyników obliczono średnie wartości prędkości hulajnogi, które wynoszą 2,6 m/s dla jazdy wolnej, 3,2 m/s dla jazdy normalnej i 4,5 m/s dla jazdy szybkiej.

Słowa kluczowe
Hulajnoga, dziecko, czas, prędkość, start zatrzymany.

The speed of a child moving on a scooter. Results of pilot studies

Abstract
The aim of the article is to present the results of pilot studies on the time of covering a given distance by an 11-year-old boy on a human powered scooter. In the road tests the time of covering the distance of 10 m on a scooter at a constant speed and the time of covering this distance from a standing start were established. The tests were performed for a slow, normal and fast runs. The minimal and maximal values were given, and mean times vs. movement speed identified. Based on the results the mean values of the scooter movement were calculated: 2.6 m/s for slow run, 3.2 m/s for normal run and 4.5 m/s for fast run.

Key Words
Scooter, child, time, speed, standing start.


Diariusz prawniczy

Piotr Ciępka
Diariusz prawniczy (2)


Informacje

XVII Konferencja "Problemy rekonstrukcji wypadków drogowych"

Informacje dla autorów i prenumeratorów