Paragraf na drodze 3/2010

Wykładnia prawa

Ryszard A. Stefański
Czy narażenie uczestnika ruchu na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu jest przestępstwem?
Is exposing a road user to direct risk of loss of life or serious harm to health an offence?

Streszczenie
Przedmiotem artykułu jest problem możliwości pociągnięcia do odpowiedzialności karnej za przestępstwo z art. 160 § 1 k.k. sprawcy, który naruszając zasady bezpieczeństwa w ruchu, nieumyślnie naraża człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Ze względu na to, że w rozdziale XXI k.k. zgrupowane są przestępstwa godzące w bezpieczeństwu w komunikacji, a ich skutkiem nie może być sprowadzenie takiego niebezpieczeństwa, przeto powyższy problem autor rozstrzyga negatywnie. Jeśli zostanie wywołane takie niebezpieczeństwo, to jego sprawca- w zależności od okoliczności - może ponieść odpowiedzialność za wykroczenie określone w art. 86 § 1 k.w. albo w art. 98 k.w.

Słowa kluczowe
Niebezpieczeństwo, odpowiedzialność, przestępstwo, ruch, wykroczenie, zdrowie, życie.

Abstract
The subject of the article is the issue of the possibility of criminal prosecution of a perpetrator under Article 160 § 1 Penal Code, who, by infringing the principles of safety of road traffic, unintentionally exposes a person to direct risk of loss of life or serious injury to health. Due to the fact that crimes that are detrimental to safety in transportation are grouped together in section XXI of the Penal Code, but their result cannot be causing such a danger (as described above), the author does not consider the above possibility to be valid. If such a danger is caused, then its perpetrator - depending on the circumstances - may bear responsibility for a petty offence under Article 86 § 1 of the Code of Petty Offences or under Article 98 of the Code of Petty Offences.

Key Words
Danger, responsibility, offence, traffic, petty offence, health, life.


Tadeusz Widła
Iura ignorant curiae
Iura ignorant curiae

Streszczenie
W artykule przedstawiono zmiany prawno-finansowego statusu biegłych, spowodowane przez wyroki Trybunału Konstytucyjnego i Naczelnego Sądu Administracyjnego. Omówiono typowe zagrożenia, jakie te zmiany mogą spowodować dla autorów ekspertyz oraz możliwe dysfunkcje w relacji organ procesowy a biegły. Zaproponowano zestaw środków minimalizujących skutki tych zagrożeń.

Słowa kluczowe
Odpowiedzialność biegłych, biegły a podatek VAT.

Abstract
The article presents the changes in the legal and financial status of experts, caused by rulings of the Constitutional Tribunal and Supreme Administrative Court. Typical threats to experts and possible dysfunctions in relations between the court and the expert which may be caused by these changes are discussed. A set of measures to minimize the effects of these threats is proposed.

Key Words
The responsibility of experts, the expert and VAT.


Z wokandy sądowej

Lech K. Paprzycki
Zjazd z autostrady - i nie tylko
An exit road from a motorway - and broader issues

Streszczenie
Artykuł przedstawia przebieg postępowania karnego w sprawie wypadku, w którym opuszczający autostradę samochód osobowy, poruszając się lewą stroną jednokierunkowej drogi stanowiącej zjazd z autostrady, uderzył w stojący na tej drodze po lewej stronie, częściowo na jezdni, uszkodzony samochód. Oskarżony w tej sprawie kierowca owego zjeżdżającego z autostrady samochodu został w pierwszej instancji skazany, a w drugiej uniewinniony. Oceniając krytycznie argumentacje obu wyroków, autor punktuje błędy popełnione przez oskarżonego, a zwłaszcza pojawiający się w toku postępowania pogląd, że na drodze jednokierunkowej zasada ruchu prawostronnego nie ma charakteru jednoznacznie kategorycznego.

Słowa kluczowe
Ruch prawostronny, droga jednokierunkowa, wypadek.

Abstract
The author presents the course of criminal proceedings in the case of an accident in which a car leaving a motorway travelled along the left hand side of a one-way road constituting an exit road from a motorway, and collided into a damaged car standing on the left side of this road, partly on the roadway. The accused driver of the car leaving the motorway was convicted in the first instance and acquitted in the second. The author critically assesses the arguments underlying both verdicts and assess the mistakes made by the accused, and especially the opinion expressed in the course of the proceedings that the principle of right hand traffic is not unambiguously categorical on a one-way road.

Key Words
Right hand traffic, one-way road, accident..


Z problemów rekonstrukcji wypadków i opiniowania

Stanisław Wolak
Analiza wypadków z udziałem jednośladów z wykorzystaniem programu Slibar+
Analysis of accidents involving single track vehicles using the Slibar+ program

Streszczenie
W artykule omówiono analizę niektórych zdarzeń drogowych z udziałem pojazdów jednośladowych. Jako narzędzie do analizy wykorzystano program SLIBAR+ w wersji 2.0. Opisano kryteria związane z analizą wypadków polegających na zderzeniu samochodu z jednośladem lub najechaniu motocykla na nieruchomą przeszkodę oraz przedstawiono sposób, w jaki zaimplementowano owe kryteria do programu. Podano krótki opis sposobu wprowadzania danych i obsługi programu.

Słowa kluczowe
Metoda Slibara, program Slibar+, rekonstrukcja wypadku, pojazd jednośladowy.

Abstract
In the article, the author discusses the analysis of certain road incidents involving single track vehicles. The SLIBAR+ program, version 2.0 was used as the instrument of analysis. Criteria linked with analysis of accidents consisting in the collision of a car with a single track vehicle or a motorbike crashing into an immobile object are described, and the way in which these criteria are implemented into the program is also presented. The author gives a short description of how data are input and how the program is used.

Key Words
Slibar method, Slibar+ program, accident reconstruction, single track vehicle.


Materiały szkoleniowe

Adam Reza
Opóźnienie normalnego hamowania samochodów osobowych w ruchu drogowym
Normal braking deceleration of cars in road traffic

Streszczenie
W artykule podano, na podstawie literatury, uzyskane eksperymentalnie wyniki pomiarów opóźnienia hamowania podczas normalnego, nie emocjonalnego hamowania w ruchu drogowym samochodów osobowych.

Słowa kluczowe
Hamowanie, hamowanie normalne, opóźnienie hamowania.

Abstract
In the article, experimental results of measurements of braking deceleration during normal, not emotional braking of cars in road traffic, as found in the literature, are presented.

Key Words
Braking, normal braking, braking deceleration.


Trybuna "Paragrafu"

Piotr Krzemień
Nieustąpienie pierwszeństwa a rzeczywista przyczyna wypadku. Propozycja ilościowej oceny problemu
Not giving way and the real cause of an accident. Proposal of quantitative assessment of the problem

Streszczenie
W artykule omówiono problem interpretacji zapisu ustawy "Prawo o ruchu drogowym", dotyczący rozumienia definicji pojęcia "ustąpienie pierwszeństwa". Zwrócono uwagę, że istniejący zapis dotyczący "istotnej zmiany prędkości" może być różnie interpretowany przez biegłych i organy procesowe. Opisano parametr, za pomocą którego można ocenić występującą w sytuacji przecinania się kierunków ruchu interakcję uczestników ruchu drogowego - parametr dający szansę na ujednolicenie interpretacji granic groźnego dla bezpieczeństwa ruchu nieustąpienia pierwszeństwa. Zdaniem autora, parametrem tym może być progowa wartość opóźnienia hamowania i prędkość narastania tego opóźnienia, które w danej sytuacji jeszcze nie wywołują zagrożenia bezpieczeństwa ruchu.

Słowa kluczowe
Ustąpienie pierwszeństwa, interakcja, nieustąpienie pierwszeństwa, wymuszenie pierwszeństwa, hamowanie, opóźnienie hamowania, prędkość narastania opóźnienia hamowania, istotna zmiana prędkości, warunki ruchu miejskiego.

Abstract
In the article the problem of interpretation of a passage in the "Road Traffic Act" is discussed, concerning understanding of the definition of the concept "to give way". Attention is drawn to the fact that the existing passage concerning "a significant change of speed" may be variously interpreted by experts and courts. The author describes a parameter with the help of which one can assess the interaction of participants in road traffic in a situation where directions of traffic are intersecting - a parameter which gives an opportunity to standardize interpretation of thresholds of not giving way that are a danger to traffic safety. In the opinion of the author, such a parameter may be the threshold value of braking deceleration and braking deceleration increase, which in a given situation does not yet cause a threat to traffic safety.

Key Words
Giving way, interaction, not giving way, forcing right of way, braking, braking deceleration, braking deceleration increase, significant speed change, urban traffic conditions.