Paragraf na drodze 3/2011

Wykładnia prawa

Krzysztof Dąbkiewicz
Ponownie o oskarżycielskich uprawnieniach straży gminnych w sprawach o wykroczenia z art. 97 Kodeksu wykroczeń w zw. z art. 78 ust. 4 ustawy "Prawo o ruchu drogowym"
Once again, on the subject of the prosecutorial powers of the Municipal Guard in cases concerning a petty offence defined in Article 97 of the Code of Petty Offences in conjunction with Article 78 Section 4 of the "Road Traffic Act"

Streszczenie
Artykuł jest kolejnym głosem w kwestii oskarżycielskich uprawnień straży gminnych (miejskich) w zakresie wnoszenia wniosków o ukaranie wobec właściciela lub posiadacza pojazdu, który - mimo żądania uprawnionego organu - nie wskazał danych osoby, której powierzył pojazd do kierowania lub użytkowania w oznaczonym czasie. Autor przedstawia w nim argumenty polemiczne do tez prezentowanych w piśmiennictwie, na gruncie stanowiska Sądu Najwyższego, wyrażonego w wyroku z dnia 25 maja 2010 r. o sygnaturze III KK 116/10.

Słowa kluczowe
Straż gminna, oskarżyciel publiczny, wniosek o ukaranie.

Abstract
In the article, the author voices another opinion on the issue of the prosecutorial powers of the municipal guard in the area of filing a motion to punish the owner or registered keeper of a vehicle, who - in spite of the request on the part of an authorised body - did not indicate the person to whom s/he had entrusted the vehicle to drive or use in the defined time. The author polemicises with other critics who have voiced their opinions in the literature, on the basis of the Supreme Court's position, expressed in the ruling of 25 May 2010, ref. III KK 116/10.

Key Words
VMunicipal guard, public prosecutor, motion to punish.


Piotr Piszczek, Kacper Tybuszewski
Praktyczne i teoretyczne aspekty stosowania art. 138 § 2 k.p.a. w zakresie nakładania kar pieniężnych za naruszenie przepisów ustawy o transporcie drogowym
Practical and theoretical aspects of the application of Article 138 § 2 Code of Administrative Procedure to the imposition of fines for breaches of the Road Transport Act

Streszczenie
Autorzy omawiają zagadnienie teoretycznych podstaw i praktycznych możliwości orzekania przez organ odwoławczy w zakresie wydania tzw. częściowej decyzji kasacyjnej w sytuacji, kiedy organ pierwszej instancji nałożył szereg kar pieniężnych w trybie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym. Kwestią zasadniczą - sporną w orzecznictwie - pozostaje problem, czy organ odwoławczy może, w konkretnej sprawie, utrzymać w mocy zaskarżoną decyzję w odniesieniu do części tak orzeczonych kar, zaś w pozostałym zakresie uchylić ją i sprawę przekazać do ponownego rozpatrzenia.

Słowa kluczowe
Art. 138 Kodeksu postępowania administracyjnego, decyzja kasacyjna, decyzja reformatoryjna, kara pieniężna, przepis art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.

Abstract
The authors discuss the theoretical basis and practical possibilities of ruling by an appellate body on issuing a so-called partial cassation decision in situations where the court of first instance has imposed a series of fines under Article 92 Section 1 and 2 of the Road Transport Act of 6 September 2001. A fundamental issue - contentious in past rulings - is whether an appellate organ can, in a specific case, uphold a contested decision in relation to some of the imposed penalties, but repeal it in the remaining areas and refer the case back for renewed hearing.

Key Words
Article 138 of the Code of Administrative Procedure, cassation decision, reformatory decision, fine, Article 92 Section 1 and 2 of the Road Transport Act of 6 September 2001.


Ryszard A. Stefański
Wykroczenie niewskazania osoby, której powierzono pojazd do kierowania lub używania
The petty offence of not indicating the person to whom a vehicle was entrusted for driving or using

Streszczenie
Artykuł dotyczy zmiany w Kodeksie wykroczeń, dokonanej ustawą z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. W noweli tej dokonano odrębnej penalizacji, jako wykroczenia, niewskazania, na żądanie uprawnionego organu osoby, której został powierzony pojazd do kierowania lub używania w oznaczonym czasie (art. 96 § 3 Kodeksu wykroczeń). Autor szczegółowo omawia znamiona składające się na to wykroczenie i objaśnia ich rozumienie.

Słowa kluczowe
Kierowanie, pojazd, używanie, wskazanie, wykroczenie.

Abstract
The article concerns the change in the Code of Petty Offences, carried out by means of the Act of 29 October 2010 on amendment of the Road Traffic Act and some other acts. In this amendment, failure to indicate the person to whom a vehicle was entrusted - at the request of an authorised body - for driving or use in a defined period is separately penalised, as a petty offence (Article 96 § 3 of the Code of Petty Offences). The author discusses in detail the features of this petty offence, and sheds light on how they should be understood.

Key Words
Driving, vehicle, using, indicating, petty offence.


Z wokandy sądowej

Lech K. Paprzycki
Wyjaśnianie opinii biegłego po dziesięciu latach
Clarifying an expert's opinion ten years later

Streszczenie
Sprawa dotyczy wypadku drogowego potrącenia, przez samochód oskarżonego, pieszego przekraczającego jezdnię poza wyznaczonym przejściem. Autor omawia problemy, jakie napotkały organy procesowe, a wynikające z niedostatku i niepewności materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie. Głównym problemem była niejasność co do tego, jak zachowywał się pieszy przed potrąceniem, czy nie wykazywał objawów nietrzeźwości i z której strony jezdni ku której zmierzał. Omawiając przebieg postępowania, autor z naciskiem wskazuje na procesową wartość opinii biegłego, w świetle niesłusznie przypisywanych jej błędów, w postaci niepełności i wewnętrznych sprzeczności.

Słowa kluczowe
Potrącenie pieszego, braki dowodowe, wartość opinii biegłego.

Abstract
The case concerns a road accident consisting in the knocking down of a pedestrian cross-ing a road outside a designated pedestrian crossing by the car of the accused. The author discusses the problems encountered by judicial bodies, stemming from insufficiency and uncertainty of evidence material collected in the case. The main problem was the lack of clarity as to how the pedestrian was behaving before the knocking down: whether he showed signs of insobriety and which side of the road he was crossing from/to. In discussing the course of the proceedings, the author emphatically indicates the judicial value of the expert opinion, in the light of errors that were unfairly ascribed to it: incompleteness and internal contradictions.

Key Words
Knocking down of pedestrian, evidentiary deficiencies, the value of the expert opinion.


Z problemów rekonstrukcji wypadków i opiniowania

Adam Reza
Zmiana toru jazdy pojazdów jednośladowych
Change of single-track vehicle trajectory

Streszczenie
W artykule przedstawiono wyniki drogowych badań nad zmianą toru jazdy rowerów i motocykli, które to badania zostały przeprowadzone na Słowacji, a których wyniki zostały opublikowane w numerach 3/2000 i 4/2000 słowackiego czasopisma "Znalectwo". Uzyskane tam wyniki autor artykułu porównał z dwoma modelami teoretycznymi aproksymującymi ten manewr, tj. tzw. ukośną sinusoidą i dwoma sklejonymi wycinkami toru kołowego. Ponadto, porównał wyniki badań słowackich z podobnymi badaniami wykonanymi w Polsce, opublikowanymi w materiałach III Sympozjum "Problemy Rekonstrukcji Wypadków Drogowych" (Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych, Kraków 1991).

Słowa kluczowe
Przemieszczenie poprzeczne, przemieszczenie podłużne, rower, motocykl.

Abstract
In the article, the author presents results of research into trajectory changes by bicycles and motorbikes, carried out in Slovakia, the results of which were published in issues 3/2000 and 4/2000 of the Slovakian periodical "Znalectwo". The author compares the results obtained there with two theoretical models approximating this manoeuvre, i.e. the so-called diagonal sinusoid and two sections of wheel track that have been stuck together. Furthermore, he compares the results of the Slovakian research with similar research carried out in Poland, published in papers from the III Symposium "Road Accident Recon-struction Issues" (Institute of Forensic Research Publishing House, Kraków 1991).

Key Words
Lateral displacement, longitudinal displacement, bicycle, motorbike.


Materiały szkoleniowe

Beata Zborowska
Prawny charakter terminu do wydania przez organ kontroli ruchu drogowego decyzji o skierowaniu na badania psychologiczne
The legal nature of a date for issuing a decision by traffic control authorities concerning referral for psychological tests

Streszczenie
Artykuł stanowi analizę treści uchwały składu siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 maja 2010 r. (sygn. I OPS 12/09), mającej na celu wyjaśnienie, "Czy określony w § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 1 kwietnia 2005 r. w sprawie badań psychologicznych kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz wykonujących pracę na stanowisku kierowcy termin do wydania przez organ kontroli ruchu drogowego decyzji o skierowaniu na badania psychologiczne jest terminem instrukcyjnym, czy też terminem prawa materialnego?". Autorka omawia tę uchwałę, w której Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że wymieniony w pytaniu termin jest terminem instrukcyjnym.

Słowa kluczowe
Naczelny Sąd Administracyjny, uprawnienia do kierowania pojazdami, skierowanie na badania psychologiczne.

Abstract
The article constitutes an analysis of the content of the resolution by seven judges of the Supreme Administrative Court of 20 May 2010 (ref. I OPS 12/09), aimed at clarifying the following: "Is the date (defined in § 2 Section 1 of the Directive of the Minister of Health of 1 April 2005 in the matter of psychological tests on drivers and persons applying for a driving licence and persons working as drivers) for issuing a decision by traffic control authorities concerning referral of the person in question for psychological tests an instructional deadline or a date governed by substantive law?". The author discusses this resolution, in which the Supreme Administrative Court ruled that the date mentioned in the question is an instructional date.

Key Words
Supreme Administrative Court, driving licence, referral for psychological tests.

Wykładnia prawa

Krzysztof Dąbkiewicz

Ponownie o oskarżycielskich uprawnieniach straży gminnych w sprawach o wykroczenia z art. 97 Kodeksu wykroczeń w zw. z art. 78 ust. 4 ustawy "Prawo o ruchu drogowym"

Once again, on the subject of the prosecutorial powers of the Municipal Guard in cases concerning a petty offence defined in Article 97 of the Code of Petty Offences in conjunction with Article 78 Section 4 of the "Road Traffic Act"

Streszczenie

Artykuł jest kolejnym głosem w kwestii oskarżycielskich uprawnień straży gminnych (miejskich) w zakresie wnoszenia wniosków o ukaranie wobec właściciela lub posiadacza pojazdu, który - mimo żądania uprawnionego organu - nie wskazał danych osoby, której powierzył pojazd do kierowania lub użytkowania w oznaczonym czasie. Autor przedstawia w nim argumenty polemiczne do tez prezentowanych w piśmiennictwie, na gruncie stanowiska Sądu Najwyższego, wyrażonego w wyroku z dnia 25 maja 2010 r. o sygnaturze III KK 116/10.

Słowa kluczowe

Straż gminna, oskarżyciel publiczny, wniosek o ukaranie.

Abstract

In the article, the author voices another opinion on the issue of the prosecutorial powers of the municipal guard in the area of filing a motion to punish the owner or registered keeper of a vehicle, who - in spite of the request on the part of an authorised body - did not indicate the person to whom s/he had entrusted the vehicle to drive or use in the defined time. The author polemicises with other critics who have voiced their opinions in the literature, on the basis of the Supreme Court's position, expressed in the ruling of 25 May 2010, ref. III KK 116/10.

Key Words

VMunicipal guard, public prosecutor, motion to punish.


Piotr Piszczek, Kacper Tybuszewski

Praktyczne i teoretyczne aspekty stosowania art. 138 § 2 k.p.a. w zakresie nakładania kar pieniężnych za naruszenie przepisów ustawy o transporcie drogowym

Practical and theoretical aspects of the application of Article 138 § 2 Code of Administrative Procedure to the imposition of fines for breaches of the Road Transport Act

Streszczenie

Autorzy omawiają zagadnienie teoretycznych podstaw i praktycznych możliwości orzekania przez organ odwoławczy w zakresie wydania tzw. częściowej decyzji kasacyjnej w sytuacji, kiedy organ pierwszej instancji nałożył szereg kar pieniężnych w trybie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym. Kwestią zasadniczą - sporną w orzecznictwie - pozostaje problem, czy organ odwoławczy może, w konkretnej sprawie, utrzymać w mocy zaskarżoną decyzję w odniesieniu do części tak orzeczonych kar, zaś w pozostałym zakresie uchylić ją i sprawę przekazać do ponownego rozpatrzenia.

Słowa kluczowe

Art. 138 Kodeksu postępowania administracyjnego, decyzja kasacyjna, decyzja reformatoryjna, kara pieniężna, przepis art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.

Abstract

The authors discuss the theoretical basis and practical possibilities of ruling by an appellate body on issuing a so-called partial cassation decision in situations where the court of first instance has imposed a series of fines under Article 92 Section 1 and 2 of the Road Transport Act of 6 September 2001. A fundamental issue - contentious in past rulings - is whether an appellate organ can, in a specific case, uphold a contested decision in relation to some of the imposed penalties, but repeal it in the remaining areas and refer the case back for renewed hearing.

Key Words

Article 138 of the Code of Administrative Procedure, cassation decision, reformatory decision, fine, Article 92 Section 1 and 2 of the Road Transport Act of 6 September 2001.


Ryszard A. Stefański

Wykroczenie niewskazania osoby, której powierzono pojazd do kierowania lub używania

The petty offence of not indicating the person to whom a vehicle was entrusted for driving or using

Streszczenie

Artykuł dotyczy zmiany w Kodeksie wykroczeń, dokonanej ustawą z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. W noweli tej dokonano odrębnej penalizacji, jako wykroczenia, niewskazania, na żądanie uprawnionego organu osoby, której został powierzony pojazd do kierowania lub używania w oznaczonym czasie (art. 96 § 3 Kodeksu wykroczeń). Autor szczegółowo omawia znamiona składające się na to wykroczenie i objaśnia ich rozumienie.

Słowa kluczowe

Kierowanie, pojazd, używanie, wskazanie, wykroczenie.

Abstract

The article concerns the change in the Code of Petty Offences, carried out by means of the Act of 29 October 2010 on amendment of the Road Traffic Act and some other acts. In this amendment, failure to indicate the person to whom a vehicle was entrusted - at the request of an authorised body - for driving or use in a defined period is separately penalised, as a petty offence (Article 96 § 3 of the Code of Petty Offences). The author discusses in detail the features of this petty offence, and sheds light on how they should be understood.

Key Words

Driving, vehicle, using, indicating, petty offence.


Z wokandy sądowej

Lech K. Paprzycki

Wyjaśnianie opinii biegłego po dziesięciu latach

Clarifying an expert's opinion ten years later

Streszczenie

Sprawa dotyczy wypadku drogowego potrącenia, przez samochód oskarżonego, pieszego przekraczającego jezdnię poza wyznaczonym przejściem. Autor omawia problemy, jakie napotkały organy procesowe, a wynikające z niedostatku i niepewności materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie. Głównym problemem była niejasność co do tego, jak zachowywał się pieszy przed potrąceniem, czy nie wykazywał objawów nietrzeźwości i z której strony jezdni ku której zmierzał. Omawiając przebieg postępowania, autor z naciskiem wskazuje na procesową wartość opinii biegłego, w świetle niesłusznie przypisywanych jej błędów, w postaci niepełności i wewnętrznych sprzeczności.

Słowa kluczowe

Potrącenie pieszego, braki dowodowe, wartość opinii biegłego.

Abstract

The case concerns a road accident consisting in the knocking down of a pedestrian cross-ing a road outside a designated pedestrian crossing by the car of the accused. The author discusses the problems encountered by judicial bodies, stemming from insufficiency and uncertainty of evidence material collected in the case. The main problem was the lack of clarity as to how the pedestrian was behaving before the knocking down: whether he showed signs of insobriety and which side of the road he was crossing from/to. In discussing the course of the proceedings, the author emphatically indicates the judicial value of the expert opinion, in the light of errors that were unfairly ascribed to it: incompleteness and internal contradictions.

Key Words

Knocking down of pedestrian, evidentiary deficiencies, the value of the expert opinion.


Z problemów rekonstrukcji wypadków i opiniowania

Adam Reza

Zmiana toru jazdy pojazdów jednośladowych

Change of single-track vehicle trajectory

Streszczenie

W artykule przedstawiono wyniki drogowych badań nad zmianą toru jazdy rowerów i motocykli, które to badania zostały przeprowadzone na Słowacji, a których wyniki zostały opublikowane w numerach 3/2000 i 4/2000 słowackiego czasopisma "Znalectwo". Uzyskane tam wyniki autor artykułu porównał z dwoma modelami teoretycznymi aproksymującymi ten manewr, tj. tzw. ukośną sinusoidą i dwoma sklejonymi wycinkami toru kołowego. Ponadto, porównał wyniki badań słowackich z podobnymi badaniami wykonanymi w Polsce, opublikowanymi w materiałach III Sympozjum "Problemy Rekonstrukcji Wypadków Drogowych" (Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych, Kraków 1991).

Słowa kluczowe

Przemieszczenie poprzeczne, przemieszczenie podłużne, rower, motocykl.

Abstract

In the article, the author presents results of research into trajectory changes by bicycles and motorbikes, carried out in Slovakia, the results of which were published in issues 3/2000 and 4/2000 of the Slovakian periodical "Znalectwo". The author compares the results obtained there with two theoretical models approximating this manoeuvre, i.e. the so-called diagonal sinusoid and two sections of wheel track that have been stuck together. Furthermore, he compares the results of the Slovakian research with similar research carried out in Poland, published in papers from the III Symposium "Road Accident Recon-struction Issues" (Institute of Forensic Research Publishing House, Kraków 1991).

Key Words

Lateral displacement, longitudinal displacement, bicycle, motorbike.


Materiały szkoleniowe

Beata Zborowska

Prawny charakter terminu do wydania przez organ kontroli ruchu drogowego decyzji o skierowaniu na badania psychologiczne

The legal nature of a date for issuing a decision by traffic control authorities concerning referral for psychological tests

Streszczenie

Artykuł stanowi analizę treści uchwały składu siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 maja 2010 r. (sygn. I OPS 12/09), mającej na celu wyjaśnienie, "Czy określony w § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 1 kwietnia 2005 r. w sprawie badań psychologicznych kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz wykonujących pracę na stanowisku kierowcy termin do wydania przez organ kontroli ruchu drogowego decyzji o skierowaniu na badania psychologiczne jest terminem instrukcyjnym, czy też terminem prawa materialnego?". Autorka omawia tę uchwałę, w której Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że wymieniony w pytaniu termin jest terminem instrukcyjnym.

Słowa kluczowe

Naczelny Sąd Administracyjny, uprawnienia do kierowania pojazdami, skierowanie na badania psychologiczne.

Abstract

The article constitutes an analysis of the content of the resolution by seven judges of the Supreme Administrative Court of 20 May 2010 (ref. I OPS 12/09), aimed at clarifying the following: "Is the date (defined in § 2 Section 1 of the Directive of the Minister of Health of 1 April 2005 in the matter of psychological tests on drivers and persons applying for a driving licence and persons working as drivers) for issuing a decision by traffic control authorities concerning referral of the person in question for psychological tests an instructional deadline or a date governed by substantive law?". The author discusses this resolution, in which the Supreme Administrative Court ruled that the date mentioned in the question is an instructional date.

Key Words

Supreme Administrative Court, driving licence, referral for psychological tests.