Paragraf na Drodze 3/2016

Wykładnia prawa

Joanna Brylak

Przesłanki odpowiedzialności sprawcy przestępstwa skutkowego. Glosa do
wyroku Sądu Najwyższego z dnia 19 maja 2015 r., sygn. V KK 85/15

Prerequisites of liability of a perpetrator of an offence with criminal consequences. Commentary on the Supreme Court Judgement of 19 May 2015,
Ref. V KK 85/15

Streszczenie

Jest to glosa aprobująca wyrok Sądu Najwyższego uchylający wyrok sądu II instancji, który uniewinnił kierowcę samochodu ciężarowego z przyczepą, skazanego przez sąd I instancji za zaniedbania, które doprowadziły do wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Autorka dokonała prawnej oceny analizy przeprowadzonej przez organy postępowania, która doprowadziła do wskazania, że ustalenia i wnioski sądu I instancji były prawidłowe. Przedmiotem opracowania jest analiza wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym, polegającego na oderwaniu się przyczepy od samochodu ciężarowego, jej zjechaniu na przeciwległy pas ruchu i czołowym zderzeniu się z nadjeżdżającym prawidłowo samochodem osobowym. Istotą zarzutu, pod jakim znalazł się kierowca zespołu ciężarowego, było zaniechanie dbałości o należyty stan techniczny tego zespołu pojazdów, którego skutkiem było pęknięcie elementów sprzęgu i brak linki zabezpieczającej, której zadaniem jest uruchomienie awaryjnego hamowania przyczepy w przypadku rozłączenia sprzęgu.

Słowa kluczowe

Zaniechanie, zasady bezpieczeństwa, stan techniczny pojazdu, kierujący, wypadek drogowy, skutek.

Abstract

This is a commentary approving the judgment of the Supreme Court, which revoked a decision by a court of second instance, which had acquitted a driver of a truck coupled with a trailer had been sentenced by the court of first instance for negligence that had led to an accident with fatal consequences. The author has carried out a legal assessment – of the analysis performed by the proceedings authorities – which has led to her indicating that the findings and conclusions of the court of first instance were correct. The subject of the author’s article is the above mentioned analysis of a fatal road accident, in which the trailer got uncoupled from the truck, and the trailer’s veering off into the opposite lane and head-on collision with an oncoming car (the latter vehicle driving in accordance with traffic law). The essence of the charge faced by the driver of the truck was that he failed to take proper care of the technical condition of the truck-trailer coupling, which resulted in the rupture of coupling elements and lack of an emergency line, whose task is to switch on the trailer’s emergency braking in the event of disconnection of the coupling.

Key Words

Negligence, safety principles, the technical condition of the vehicle, driver, traffic accident, result.

 

Kazimierz J. Pawelec

Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie  z dnia 4 grudnia 2014 r., sygn. II AKa 205/14, w sprawie wykładni pojęcia „osoba biorąca udział
w czynności”

Commentary on the decision of the Court of Appeal in Krakow of 4 December 2014,
Ref. II AKa 205/14, in the matter of interpreting the term “person participating in activities”

Streszczenie

Glosa dotyczy istotnej kwestii związanej z umieszczeniem w protokole oraz jego podpisaniem osób uczestniczących w czynnościach wymagających tej formy udokumentowania (art. 150 § 1 k.p.k.). Autor krytycznie odnosi się do poglądu Sądu Apelacyjnego w Krakowie, który stwierdził, że do podpisania protokołu nie są uprawnione osoby będące jedynie biernymi uczestnikami czynności lub sprawującymi funkcje techniczne. Dowodzi, że nie ma istotnego znaczenia postawa, jak też funkcja osób uczestniczących w czynnościach niepowtarzalnych, wymagających spisania protokołu. Uważa, że istotne jest, iż zostały one dopuszczone do czynności, toteż są uprawnione do zgłaszania uwag oraz zastrzeżeń, które powinny znaleźć się w protokole. Spełnia to również ważną funkcję gwarancyjną, albowiem stanowi o rzetelnym procesie karnym.

Słowa kluczowe

Czynność procesowa, osoba biorąca udział w czynności.

Abstract

The commentary concerns the significant issue linked with including the persons and their signatures – who have participated in the activities requiring documentation in the record of activities (art. 150 § 1 Code of Criminal Procedure) – in the record. The author is critically disposed towards the view of the Court of Appeal in Krakow, which stated that persons who are only passive participants in activities or only fulfil technical functions are not entitled to sign a protocol. He demonstrates that neither the position nor the function of persons participating in unrepeatable action that requires the drawing up of the record are of importance. However, the author considers that it is significant that they have been allowed to carry out such activities, and thus they are entitled to submit comments and objections, which should be included in the official record. This also fulfils the important function of a guarantee, because such comments/objections ensure a credible criminal process.

Key Words

Procedural activity, person participating in action.

 

Andrzej Skowron

„Występek z art. 177 § 1 k.k., w zakresie wskazanym w jego paragrafie 3,
pozostaje przestępstwem wnioskowym również wtedy, gdy zostanie popełniony w warunkach art. 178 k.k.” Wokół postanowienia Sądu Najwyższego
z dnia 3 czerwca 2015 r., sygn. III KK 72/15

“An offence under Art. 177 § 1 Penal Code, in the area indicated in paragraph 3, remains an offence prosecuted on the basis of a complaint when it is committed under conditions of Art. 178 Penal Code”. On the resolution of the Supreme Court
of 3 June 2015, Ref. III KK 72/15

Streszczenie

Przedmiotem rozważań jest jedno z ostatnich orzeczeń Sądu Najwyższego, odnoszące się do niełatwej problematyki kwalifikacji zachowań, polegających na prowadzeniu pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego i spowodowaniu wypadku. Autor stawia tezę, że duży wpływ na taką ocenę ma stopień intoksykacji oraz zauważa potrzebę rozgraniczania przypadków, gdy stan nietrzeźwości (odurzenia) miał związek ze skutkiem, od tych, gdy takiego wpływu nie stwierdzono. Zwraca też uwagę na użyteczność koncepcji obiektywnego przypisania skutku, zyskującą coraz większą popularność w orzecznictwie sądów powszechnych.

Słowa kluczowe

Stan nietrzeźwości, wypadek w komunikacji, osoba pokrzywdzona, koncepcja obiektywnego przypisania, art. 177 k.k., art. 178a k.k.

Abstract

The subject of the deliberations is one of the latest rulings of the Supreme Court, referring to the difficult issue of the classification of behaviour consisting in driving a car in the state of alcohol intoxication or under the influence of a substance of abuse, and causing an accident. The author argues that the degree of intoxication has a major impact on such an assessment, and notes the need to distinguish between cases where the state of intoxication has been linked to the consequences and those where such a relation has not been ascertained. He also draws attention to the usefulness of the concept of objective attribution of consequences, which is gaining increasing popularity in the judicial decisions taken at common courts of law.

Key Words

State of intoxication, transport accident, injured person, the concept of objective attribution, art. 177 Penal Code, art. 178a Penal Code.

 

Z wokandy sądowej

Wojciech Kotowski

Wypadek najechania samochodu na rowerzystę. Kto sprawcą?

Hitting a cyclist by a car. Who is the perpetrator?

Streszczenie

Autor dokonał analizy przebiegu wypadku drogowego, polegającego na najechaniu samochodu osobowego na tył poruszającego się w tym samym kierunku roweru, wskutek czego rowerzysta odniósł ciężkie obrażenia ciała. Podkreślił kompetencję organów postępowania gromadzących materiał dowodowy, który, przy pomocy kompetentnego biegłego, pozwolił na dokonanie ustaleń faktycznych w zakresie przebiegu wypadku, co w konsekwencji doprowadziło do słusznego rozstrzygnięcia.

Słowa kluczowe

Droga, kierujący samochodem, rowerzysta, ostrożność, bezpieczna prędkość, wypadek

Abstract

The author has carried out an analysis of a traffic accident consisting in a car driving into the back of a bicycle travelling in the same direction, as a result of which the cyclist suffered serious injuries. The author stresses the competence of the proceedings authorities, which collected evidence allowing facts to be established relating to the course of the accident with the help of a competent expert, which as a consequence led to the correct solution.

Key Words

Road, car driver, cyclist, caution, safe speed, accident.

 

 

Lech K. Paprzycki

Szczególna ostrożność na skrzyżowaniu z sygnalizatorami świetlnymi

Particular care at a traffic light controlled road junction

Streszczenie

Artykuł przedstawia przebieg postępowania w sprawie wypadku zderzenia się dwóch samochodów na skrzyżowaniu o ruchu kierowanym sygnalizacją świetlną. Problem polegał na tym, że w postępowaniu dowodowym niemożliwe okazało się ustalenie, jakie sygnały były wyświetlane w czasie, gdy na skrzyżowanie wjeżdżały samochody uczestniczące w wypadku. Oczywistym (zdaniem autora) efektem było uniewinnienie oskarżonej – kierującej jednym z pojazdów uczestniczących w wypadku. Autor wyraża pogląd, że w takiej sytuacji błędem było wszczęcie postępowania przeciwko konkretnej osobie (jednej z osób kierujących), a należało postępowanie prowadzić „w sprawie”, a następnie, po wyczerpaniu dostępnych środków dowodowych, postępowanie umorzyć.

Słowa kluczowe

Skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną, problem ustalenia wyświetlanego sygnału.

Abstract

The article presents the course of proceedings in a case of a collision between two cars at a traffic light controlled junction. There was a The problem in question was that it proved impossible to determine in the hearing of evidence which colour traffic lights were being displayed at the time when the cars involved in the accident were driving into the crossroads. An obvious (in the author’s opinion) consequence was to acquit the accused who was driving one of the cars. The author expresses a view that in such circumstances it was a mistake to initiate the proceedings against a specific person (one of the drivers), and the proceedings should have been conducted “in the case”, and then, after exhausting available evidence, the proceedings should have been discontinued.

Key Words

Traffic light controlled road junction, the problem of determining the displayed signal.

 

Z problemów rekonstrukcji wypadków i opiniowania

Colin Glynn, Denis P. Wood

Metody rekonstrukcji wypadków z udziałem motocykli. Określanie prędkości kolizyjnej motocykla na podstawie deformacji pojazdów.

Streszczenie

Skutki wypadków drogowych z udziałem motocykli są źródłem dużej liczby poważnych obrażeń i śmiertelnych ofiar wśród uczestników ruchu drogowego. Jest to efekt wysokiego stopnia narażenia motocyklisty (niechronionego uczestnika ruchu) na niebezpieczeństwo. Duże prawdopodobieństwo nałożenia na sprawców takich wypadków sankcji karnych oraz wystąpienia poważnych konsekwencji cywilnych powoduje, że wypadki z udziałem motocykli zasługują na szczególne zainteresowanie biegłych sądowych, zajmujących się rekonstrukcją wypadków. W artykule przedstawiono metodę szacowania prędkości kolizyjnej motocykli w wypadkach polegających na uderzeniu motocykla w bok samochodu osobowego, jeśli znane są wielkości deformacji jednego z kolidujących pojazdów lub obu z nich.

Słowa kluczowe

Motocykl, deformacja, prędkość, ocena szacunkowa, rekonstrukcja

Colin Glynn, Denis P. Wood

Motorcycle accident reconstruction methods. Motorcycle collision speed evaluation from vehicle deformation

Abstract

Motorcycle traffic accidents account for a large number of serious injuries and fatalities among road users due to the exposure and vulnerability of the rider. The high potential for criminal prosecution and high value civil proceedings are such that motorcycle accidents are of particular interest to accident investigators and forensic engineers. This paper presents a method for motorcycle speed prediction for collisions of motorcycles into the sides of cars when the deformation of one or both vehicles is known.

Keywords

Motorcycle, deformation, speed estimation, accident reconstruction.

 

Materiały szkoleniowe

Jacek Wierciński

Erystyka, czyli sztuka prowadzenia sporów, na tle zasady kontradyktoryjności postępowania sądowego

Eristic, or the art of disputation, against the principle of contradictoriness

of court proceedings

Streszczenie

W oparciu o źródła literaturowe, a w szczególności o klasyczną rozprawę Artura Schopenhauera pt. „Erystyka czyli sztuka prowadzenia sporów”, autor omawia istotę erystyki i wskazuje na możliwości zetknięcia się biegłego z jej przejawami na sali sądowej.

Słowa kluczowe

Erystyka, kontradyktoryjność, przewód sądowy.

Abstract

Based on reference sources, Arthur Schopenhauer’s classic treatise “Eristic Dialectic”  in particular, the author discusses the essence of eristic and points to the likelihood of a court expert’s being exposed to it in a courtroom.

Key words

Eristic, contradictoriness, court proceedings.

 

 

Informacje

Informacja dla prenumeratorów

Informacja dla autorów