Paragraf na Drodze 3/2017

Wykładnia prawa

Mikołaj Małecki, Paweł Tabora

Wymiar kary za popełnienie przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu
w komunikacji po najnowszych nowelizacjach Kodeksu karnego

Criminal sanctions for crimes against safety in transport after latest amendments

of the Polish Penal Code

Streszczenie

W artykule zostały zestawione kluczowe informacje o sankcjach grożących za popełnienie przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, określonych w rozdziale XXI Kodeksu karnego, a także w przepisach modyfikujących wymiar kary, zawartych w części ogólnej i części szczególnej Kodeksu karnego, takich jak artykuły: 37a, 37b, 58 § 1, 60, 178 § 1 i 178a § 4 k.k. Uwzględniono rozbieżności związane z interpretacją poszczególnych przepisów, wskazując na to, jak zmienia się sposób ich stosowania w zależności od przyjętej interpretacji. Artykuł zawiera także objaśnienia i komentarze wskazujące na problemy interpretacyjne oraz implikacje aktualnego stanu prawnego.

Słowa kluczowe

Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, ustawowe zagrożenie karą, sędziowski wymiar kary.

Abstract

The article presents key information about penalties for committing crimes against safety in transport, defined in Chapter XXI of the Polish Penal Code as well as the rules included in both general and special section of Penal Code, that modify criminal sanctions, such as Art. 37a, Art. 37b, Art. 58 § 1, Art. 178 § 1, Art. 178 § 4. The difference in interpretation of individual regulations is taken into consideration and the consequences of each interpretation are pointed out. The article contains explanations and remarks on interpretational difficulties and implications of current legal regulations.

Key words

Offence against safety in transport, statutory punishability, extraordinary tightening of punishment.

 

 

Dorota Mieczkowska

Zakaz prowadzenia pojazdów orzekany obligatoryjnie za przestępstwo
określone w art. 178b lub art. 180a k.k. Projektowany art. 42 § 1a
Kodeksu karnego

Driving ban adjudicated obligatory for the crime referred to Article 178b
or Article 180a of the Penal Code. Proposed Article 42 § 1a of the Penal Code

Streszczenie

W artykule omówiony jest rządowy projekt nowelizacji Kodeksu karnego, w którym przewidziano wprowadzenie art. 42 § 1a. Przepis ten zakłada obligatoryjny tryb orzekania zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w razie skazania za przestępstwo określone w art. 178b lub art. 180a k.k. Autorka krytycznie odnosi się do projektowanych zmian, podkreślając ich nadmierną represyjność, która nie znajduje uzasadnienia w potrzebie ochrony bezpieczeństwa w komunikacji. Obligatoryjny tryb orzekania zakazu prowadzenia pojazdów powinien być, jak dotychczas, zarezerwowany wyłącznie do najpoważniejszych przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, popełnionych w stanie nietrzeźwości.

Słowa kluczowe

Zakaz prowadzenia pojazdów, tryb obligatoryjny, przestępstwo z art. 178b i art. 180a k.k., projekt nowelizacji Kodeksu karnego.

Abstract

The article discusses the government's draft amendment of the Penal Code, which provides for the introduction of Article 42 § 1a of the Penal Code. This regulation assumes the obligatory mode of ban on driving all motor vehicles in case of conviction for a crime referred to in Article 178b or Article 180a of the Penal Code. The author is critical about the proposed amendments, emphasizing their excessive repressiveness which is not justified by the need to protect traffic safety. The obligatory mode of adjudication driving ban should be reserved, as it has been so far, only for the most serious crimes against safety in traffic committed in the state of insobriety.

Key words

Driving ban, obligatory mode, crime of Article 178b and Article 180a of the Penal Code, draft amendment of the Penal Code.

Kazimierz J. Pawelec

Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 24 sierpnia 2016 r.,
sygn. II Aka 201/16, w sprawie tzw. „sprawstwa rozszerzonego” spowodowania wypadku drogowego

Commentary on the Ruling of the Wrocław Court of Appeal of 24 August 2016, Ref. II Aka 201/16, concerning so-called  “extended perpetration” of a road accident

Streszczenie

Jest to glosa krytyczna do tytułowego wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, którego teza brzmi: „Sprawcą wypadku może być nie tylko kierujący, ale każda osoba, która w jakikolwiek sposób zamanifestowała wolę, aby kierujący prowadził pojazd naruszając zasady bezpieczeństwa w ruchu i w efekcie powodując skutek opisany w art. 177 § 2 Kodeksu karnego. Odpowiedzialność takiej osoby opiera się na konstrukcji tzw. »sprawstwa rozszerzonego«”. Wyrokiem tym winnym współsprawstwa spowodowania wypadku drogowego (obok kierowcy) uznany został pracownik firmy, której własnością był uczestniczący w wypadku pojazd, któremu przypisano odpowiedzialność za dopuszczenie do ruchu pojazdu w istotnym stopniu niesprawnego. Autor formułuje w stosunku do tego wyroku szereg uwag krytycznych.

Słowa kluczowe

Wypadek drogowy, niesprawność pojazdu, odpowiedzialność za dopuszczenie do ruchu pojazdu niesprawnego

Summary

This is a critical commentary on the titular ruling of the Wrocław Court of Appeal, the wording of which is as follows: “The perpetrator of an accident may be not only the driver, but any person who has in any way manifested the will that the driver should drive the vehicle in violation of traffic safety rules, in effect causing the result described in Art. 177 § 2 Penal Code. The responsibility of such a person is based on the concept of the so-called “extended perpetration«.” By the above mentioned ruling, a company employee, who was the owner of a vehicle that was involved in an accident, was found guilty of co-perpetration (alongside the driver) of a road accident: the said owner was held responsible for allowing a vehicle that was seriously impaired onto the road. The author formulates a series of critical observations in relation to this judgement.

Keywords

Road accident, vehicle impairment, responsibility for allowing an impaired vehicle onto the road.

 

Diariusz prawniczy

Adam Jasiński

Diariusz prawniczy (65)

Legal diary (65)

Materiały szkoleniowe

Janusz Kilijański

Sprostowanie

Rectification

Sławomir Głuszek

Wykorzystanie bezzałogowych statków powietrznych w praktyce śledczej.
Zarys problematyki

The usage of Unmanned Aerial Vehicles in criminal procedure practice.

Outline of the problem

Streszczenie

W artykule przedstawiono istotę, zakres działania i zastosowania bezzałogowych statków powietrznych (tzw. dronów). Autor dokonuje ich klasyfikacji i opisuje przy­kładowo trzy polskie bezzałogowe statki powietrzne. Analizuje możliwości wykorzy­stania bezzałogowych statków powietrznych w pracy straży pożarnej, straży granicznej i policji. W tym ostatnim przypadku zwraca uwagę na wykorzystanie dronów w pracy operacyjnej, w poszukiwaniu zaginionych osób oraz podczas oględzin miejsca okre­ślonych zdarzeń – i to w każdej fazie takich oględzin. Zwłaszcza ten ostatni obszar wy­korzystywania dronów autor uważa za interesujący z punktu widzenia przestępstw komunikacyjnych – również na wstępnym etapie przygotowań do oględzin.

Słowa kluczowe

Bezzałogowe statki powietrzne, oględziny miejsca zdarzenia, zdarzenie

Abstract

In the article the idea, the range of activity and the usage of Unmanned Aerial Vehicles (UAV) are discussed. The vehicles have been classified and three examples of Polish UAVs are described. Their applicability in the work of fire brigades, border guards and the police is presented. In the last case, the usage of UAVs in operational work, searching for missing people and inspection of crime scene was focused on, at every stage of the inspection even in the preliminary inspecting stage.

Key words

Unmanned Aerial Vehicles, inspection of crime scene, traffic accident, searching for missing people, fire brigade, border guards, police.

Z notatnika biegłego

Robert Grużewski

Dokładność analizy rzeczowego materiału dowodowego podstawą wykonania rzetelnej opinii

Accuracy of physical evidence analysis as the basis for a reliable expert report

Streszczenie

Na kanwie rzeczywistego wypadku, w którym nieudany manewr wyprzedzania doprowadził do zderzenia samochodu osobowego z dwoma pojazdami członowymi, autor wykazuje, że dokładne i staranne odtworzenie sposobu ruchu tych pojazdów członowych umożliwiło jednoznaczne i prawidłowe zrekonstruowanie wypadku. W świetle prawidłowo odtworzonego przebiegu wypadku pokazuje różnice i niedociągnięcia w treściach opinii poprzednich biegłych, które doprowadziły do niepełnych, a nawet błędnych wniosków.

Słowa kluczowe

Wypadek drogowy, analiza dowodów, tachograf cyfrowy, uniknięcie wypadku.

Abstract

Against the background of an actual accident where a failed overtaking manoeuvre led to a collision of a passenger car with two semi-trailer trucks, the author submits that accurate and careful reconstruction of vehicles motion patterns has allowed unambiguous and correct reconstruction of the accident. In view of the properly reconstructed course of the accident, the author presents differences and shortcomings of the previous experts' reports already in the case files, that led to incomplete or even incorrect conclusions.

Key Words

Road accident, evidence analysis, digital tachograph records, accident avoidance.

Informacja dla prenumeratorów

Informacja dla autorów