Paragraf na Drodze 3/2018

Wykładnia prawa

Paweł Gacek

Powiadomienie o usunięciu pojazdu z drogi jako niezbędny element procedury umożliwiającej wydanie pojazdu albo wystąpienie do sądu o orzeczenie jego przepadku na rzecz Skarbu Państwa. Zagadnienia wybrane

Notification about removing a vehicle from the road as an indispensable element of the procedure enabling the issuance of the vehicle or go to court to decree a judgement of confiscation of the vehicle for the benefit of the State Treasury – selected issues

Streszczenie

Artykuł jest poświęcony omówieniu elementu procedury usunięcia pojazdu z drogi, którym jest powiadomienie jego właściciela o dokonaniu tej czynności. Autor wskazuje, że wszystkie zagadnienia z tym związane są uregulowane w art. 130a ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie usuwania pojazdów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego albo utrudniających prowadzenie akcji ratowniczej. Wykazuje, że powiadomienie o usunięciu pojazdu z drogi jest niezbędnym elementem procedury, umożliwiającym wydanie pojazdu albo wystąpienie do sądu o orzeczenie jego przepadku na rzecz powiatu (Skarbu Państwa). Szczególną uwagę poświęca pojęciom „właściciel pojazdu” i „osoba dysponująca pojazdem”, ponieważ to tym podmiotom musi być doręczone powiadomienie.

Słowa kluczowe

Policja, usunięcie pojazdu z drogi, powiadomienie o usunięciu pojazdu z drogi, właściciel pojazdu, dysponent (osoba dysponująca pojazdem).

Abstract

The article discusses the specific element of the procedure of removing a vehicle from the road which lies in the notification about removing a vehicle from the road. All issues connected with this are regulated in the Article 130a of the Act on Road Traffic and Regulation of the Minister of Interior and Administration of 22 June 2011 on the removing of vehicles from the road whose use may jeopardize the safety or order of road traffic or hamper the conduct of rescue operation. Notification is an indispensable element of this procedure enabling the issuance of a vehicle or go to court to decree a judgement of confiscation of the vehicle for the benefit of the State Treasury. Particular attention is paid to the concepts of “vehicle owner” and “vehicle authorised user” because to these entities the notification must be delivered.

Key words

Police, removing a vehicle from the road, notification about removing a vehicle from the road, vehicle owner, vehicle authorised user.

 

 

Agnieszka Kania

Ustawowe znamiona przestępstwa sprowadzenia katastrofy (art. 173 k.k.) oraz bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy (art. 174 k.k.) w świetle poglądów orzecznictwa sądowego

The statutory criteria of the offence of causing a disaster (Article 173 of Penal Code) and an imminent danger of a disaster (Article 174 of Penal Code) in the opinions of the judicature

Streszczenie

Przedmiotem publikacji są rozważania nad istotą ustawowych znamion czynów zabronionych, stypizowanych w artykułach 173 i 174 Kodeksu karnego. W opracowaniu autorka odwołuje się do sądowej wykładni wspomnianych przepisów, która, choć prima facie w istotnym stopniu przybliża znaczenie ustawowych znamion wskazanych przepisów, to jednocześnie nie uwalnia od szeregu wątpliwości interpretacyjnych, jakie pojawiają się w procesie subsumcji. Analiza przepisów kryminalizujących sprowadzenie katastrofy (art. 173 k.k.) oraz sprowadzenie jej bezpośredniego niebezpieczeństwa (art. 174 k.k.) pozwoliła przede wszystkim zauważyć, że o ile samo pojęcie „katastrofa”, bazujące na objaśnieniach wypracowanych w okresie obowiązywania poprzedniego Kodeksu karnego, nie wzbudza większych wątpliwości, o tyle znacznie więcej kontrowersji interpretacyjnych implikują nadal pozostałe znamiona, odwołujące się do „wielości osób”, „mienia w wielkich rozmiarach” czy „bezpośredniości”  niebezpieczeństwa. Ustalenia dokonane w ramach niniejszej publikacji powinny przyczynić się do wypracowania prawidłowej interpretacji wskazanych regulacji kodeksowych.

Słowa kluczowe

Katastrofa w ruchu lądowym, wodnym, powietrznym, sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy, wielość osób, mienie w wielkich rozmiarach.

Abstract

The subject of this publication is a reflection on the nature of the statutory criteria of the offences defined in Article 173 and 174 of the Penal Code. To illustrate the subject, the judicial interpretation of the said provisions is discussed. Although it prima facie significantly explains the meaning of the statutory criteria of the given provisions, it does not resolve the number of interpretative doubts which appear when applying the law in practice. The analysis of provisions that criminalize causing a disaster and an imminent danger thereof allows one primarily to see that while the notion of “disaster“ itself based on explanations developed in the validity period of the previous penal code does not raise any significant doubt, the assessment criteria referring to the “plurality of persons”, “property of a large size” or “imminence” of the danger still imply much more interpretative controversies. Therefore, the conclusions made in this study should contribute to the development of the correct interpretation of the Penal Code provisions in question.

Key words

Road traffic disaster, water traffic disaster, air traffic disaster, causing an imminent danger of a disaster, plurality of persons, property of a large size.

Kazimierz J. Pawelec

Opinia pozaprocesowa i jej ocena w procesie karnym. Zagadnienia wybrane

Non-procedural expert report and its evaluation in criminal proceedings. Selected issues

Streszczenie

Praktycy dostrzegają problem, którego istotę oddaje pytanie: w jaki sposób mogą podjąć konstruktywną polemikę z opinią biegłego, uzyskaną przez organ procesowy bez ich wpływu, którą zweryfikowali jako merytorycznie wadliwą przez przedłożenie opinii specjalisty, opracowanej na ich zlecenie. Trudno uznać, że zasadne jest uregulowanie ustawowe, iż „opinia prywatna” nie może mieć waloru dowodowego, zwłaszcza gdy strona postępowania nie miała najmniejszego wpływu na dobór osoby opiniującego eksperta. W obowiązującym stanie prawnym kwestionowanie opinii uzyskanej przez organ procesowy może następować tylko przez wykazanie procesowej wadliwości tej opinii i wnioskowanie o powołanie innego biegłego sądowego. W tej procedurze istotnym argumentem może być właśnie uzyskanie opinii „prywatnej”. Należy podkreślić, że elaborat rzeczoznawcy, nawet o najwyższych kwalifikacjach, opracowany na zlecenie strony i przez nią złożony do akt sprawy, nie jest opinią biegłego, lecz jest traktowany jako twierdzenie strony. Taka sytuacja może być oceniana negatywnie, jako nie mająca wiele wspólnego z zasadą „równości broni w procesie karnym”. Dlatego rozważania zawarte w niniejszej publikacji, jak też jej wnioski końcowe, zwłaszcza skierowane pod adresatem ustawodawcy, wydają się zasługiwać na rozważenie.

Słowa kluczowe

Biegli, specjaliści, opinia niepełna, niejasna, wewnętrznie sprzeczna, sprzeczność między opiniami, opinia procesowa i pozaprocesowa, ocena opinii, kontrola opinii.

 

Z problemów rekonstrukcji wypadków i opiniowania

Michal Křižák

Wykorzystanie zapisu kamer wideo w analizie wypadków drogowych. Studium przypadku

Application of video camera recordings in road accident analysis. A case study

Streszczenie

Wraz z rozwojem kamer i zwiększeniem udziału monitorowanych odcinków dróg rośnie liczba wypadków drogowych zarejestrowanych kamerą wideo. Celem artykułu jest przedstawienie podstawowych metod, wykorzystujących minimalną ilość oprogramowania do analizy zapisu wideo wypadku drogowego i zastosowania ich w konkretnym wypadku drogowym, zarejestrowanym przez kamerę pokładową poruszającego się pojazdu. W omawianym przypadku celem analizy było zlokalizowanie pojazdu z kamerą pokładową w chwili zderzenia oraz ustalenie prędkości wszystkich uczestniczących pojazdów w chwili zderzenia i w chwili wjazdu w obszar rejestrowany przez kamerę.

Słowa kluczowe

Wypadek drogowy, kamera wideo, analiza, pomiar, prędkość, odległość.

Abstract

With the development of dashboard cameras and increasing areas of camera-watched sections of roads, the number of video recordings of traffic accidents is also increasing. The aim of this paper is to show basic methods, with minimum software, for the analysis of video recorded traffic accident and their application in a particular case of a traffic accident recorded by a dashboard camera from a moving vehicle. In the studied case the analysis was targeted at identification of the position of the vehicle with camera at the moment of collision and determination of the speeds of all the vehicles participating in the accident at the moment of collision and when entering the camera’s field of view.

Key words

Road accident, video camera, analysis, video, measurement, speed, distance.

 

 

 

Materiały szkoleniowe

Piotr Ciępka, Adam Reza, Jakub Zębala

Opóźnienia hamowania autobusów miejskich i możliwości oceny wartości opóźnienia hamowania przez pasażerów

Braking deceleration tests of city buses and possibility of braking deceleration evaluation by passengers

Streszczenie

W artykule przedstawiono wyniki prób hamowania autobusów miejskich: MAN Lion’s City, Solaris Urbino i Volvo, intensywnie hamowanych na suchej nawierzchni jezdni. Wyniki badań wskazują, że badane autobusy osiągały maksymalne opóźnienia hamowania mieszczące się w przedziale 5,7–8,0 m/s2. Dodatkowo przedstawiono również wyniki ankietowych badań subiektywnej oceny wartości opóźnienia hamowania przez pasażerów. Wyniki te wskazują, że ocena wartości opóźnienia hamowania jest obarczona bardzo dużą niepewnością.

Słowa kluczowe

Autobus, hamowanie, opóźnienie hamowania, MFDD, ocena wartości opóźnienia.

Abstract

The results of braking tests of city buses MAN Lion's City, Solaris Urbino and Volvo, performed on dry pavement are presented. The results indicate that buses reached the deceleration in the range of 5,7–8,0 m/s2. Additionally, the results of braking deceleration value estimated by bus passengers are shown, which indicate that the estimated values of deceleration are heavily biased by uncertainty.

Key words

Bus, braking, braking deceleration, MFDD, deceleration value estimation.

Z notatnika biegłego

Robert Owsiański, Piotr Czech

Wykorzystanie impulsu siły uderzenia w obliczeniach zderzeń

The use of impact force impulse in collision calculations

Streszczenie

Na przykładzie zderzenia się dwóch samochodów na skrzyżowaniu autorzy przedstawiają metody wykorzystania parametrów zderzenia w podejściu symulacyjnym, przy użyciu wektora impulsu uderzenia, określonego na podstawie trwałej deformacji pojazdów. Przedstawiają metodykę postępowania prowadzącą do określenia zakresów wartości impulsu uderzenia i prędkości kolizyjnych.

Słowa kluczowe

Symulacja, impuls siły uderzenia, metoda trójkątów, EES.

Abstract

Using the collision of two cars at an intersection as an example the authors present methods of impact parameters application in the simulation approach, using the impact impulse vector specified on the basis of vehicles’ permanent deformation. The methodology of the procedure leading to the determination of the value ranges of impact impulse and collision velocities is presented.

Key words

Simulation, impact force impulse, triangles method, EES.

 

Informacje

Informacja dla prenumeratorów

Informacja dla autorów