Paragraf na Drodze 3/2019

Wykładnia prawa

Kazimierz J. Pawelec

Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 15 listopada 2017 r., sygn. IV KK 293/17, w sprawie pojęcia „sprowadzenie niebezpieczeństwa w ruchu drogowym”

Streszczenie

Glosowane orzeczenie, które powinno spotkać się z aprobatą, porusza kwestę sprowadzenia niebezpieczeństwa dla innych uczestników ruchu drogowego. Sprowadza się do problematyki związanej z narażeniem na niebezpieczeństwo określone w art. 160 k.k., które to niebezpieczeństwo musi być konkretne i realne. Przy ocenie tego niebezpieczeństwa nie może być stosowany jakikolwiek formalizm czy automatyzm, ograniczający się do stwierdzenia naruszenia zasad bezpieczeństwa lub szczegółowych przepisów prawa o ruchu drogowym. Glosowane orzeczenie skłania do refleksji ogólniejszych, a związanych z obserwacją współczesnego ruchu drogowego. Obserwacja ta dostarcza przykładów zupełnie nieracjonalnych zachowań uczestników ruchu, stwarzających niebezpieczeństwo zaistnienia wypadków drogowych, wykraczających poza zakres wykroczenia spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym. Dlatego, zdaniem autora, warto rozważyć nowelizacje przepisów Kodeksu karnego, które powinny penalizować nie tylko sprowadzenie niebezpieczeństwa katastrofy, ale również wypadku drogowego. Nadto, warto rozważyć, czy zasady bezpieczeństwa ruchu nie powinny być stosowane na wszystkich drogach, a nie tylko tych wymienionych w przepisach prawa o ruchu drogowym.

Słowa kluczowe

Bezpieczeństwo ruchu drogowego, narażenie na niebezpieczeństwo, sprowadzenie niebezpieczeństwa katastrofy, spowodowanie zagrożenia w ruchu, zasady bezpieczeństwa.

Commentary on the judgment of the Supreme Court of 15 November 2017,
Ref. IV KK 293/17, on the concept of “provoking a hazard in road traffic”

Abstract

The judgement in question, which should receive approval, deals with the issue of provoking a hazard to other participants of road traffic. It concerns the problems of exposure to a threat defined in Art. 160 of the Penal Code, which threat must be tangible and real. The assessment of this threat must be free of formalism or automatism, reduced to the statement of violation of the safety principles or traffic law specific provisions. The judgement in question prompts more general reflections based on the observation of the contemporary road traffic. This observation provides examples of completely irrational behaviour of traffic participants that cause the danger of road accidents beyond the range of offence of causing a threat in road traffic. This has led the present author to an opinion that it is worthwhile to revise the Penal Code provisions which should penalize not only causing the hazard of catastrophe, but also a road accident. Moreover, the question whether traffic safety principles should not be applied to all roads rather than only those specified in the traffic law provisions is also worth considering.

Key words

Road traffic safety, exposure to a hazard, provoking a threat of catastrophe, causing a hazard in traffic, safety principles.

 

Materiały szkoleniowe

Jacek Księżopolski

Pomiary prędkości pojazdów w kontroli ruchu drogowego

 

Streszczenie

Artykuł przedstawia zarys problematyki pomiarów prędkości pojazdów w procedurze kontroli ruchu drogowego. Przedstawiono w nim główne metody pomiarów, wskazano ich specyficzne cechy, w tym ograniczenia stosowania. Zaprezentowano i scharakteryzowano przyrządy najczęściej spotykane na polskich drogach. Omówiono akty prawne dotyczące przyrządów wykorzystywanych w pomiarach prędkości pojazdów w kontroli ruchu drogowego i wskazano ułomności istniejących regulacji prawnych. W artykule odniesiono się również do możliwości weryfikacji pomiarów prowadzonych za pomocą poszczególnych rodzajów przyrządów i zamieszczono ich przykłady.

Słowa kluczowe

Pomiar prędkości, kontrola ruchu drogowego, zatwierdzenie typu przyrządu, legalizacja, weryfikacja pomiaru prędkości

Vehicle speed measurements in road traffic control

Abstract

The article presents an outline of the problems concerning vehicle speed measurements in the road traffic control procedure. The main measurement methods are discussed together with their specific characteristics including limitations of applicability. The measurement instruments most frequently used on the Polish roads are described. The legal acts concerning the instruments for vehicle speed measurements in road traffic control are discussed and the deficiencies of the current legal regulations pointed out. The possibilities of verification of the measurements made with particular types of instruments are also addressed and illustrated by some examples.

Key words

Speed measurement, traffic control, approval of type of instrument, legalization, verification of speed measurement.

Marcin Niemiec

Historia przepisów regulujących ruch drogowy oraz bezpieczeństwo
w komunikacji

Streszczenie

Opracowanie ma umożliwić prześledzenie drogi, która po 100 latach doprowadziła do aktualnie obowiązujących przepisów i rozwiązań chroniących bezpieczeństwo w komunikacji. Dzięki szczegółowemu umówieniu treści przepisów, Czytelnik będzie mógł odnaleźć podstawowe informacje i poznać ciekawostki, dotyczące obowiązujących przed laty rozwiązań, regulujących ruch samochodowy i związane z nimi delikty, poczynając od uregulowań zaborców z początku XX w., dotyczących ruchu drogowego i odpowiedzialności sprawców wypadków na terytorium II Rzeczypospolitej. To m.in. niżej opisane akty prawne oraz zastosowane w nich rozwiązania stanowiły fundament, na którym opierają się dziś obowiązujące przepisy – m.in. ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami oraz ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, w której znajdują się przepisy penalizujące zachowania godzące w bezpieczeństwo w komunikacji.

Słowa kluczowe

Historia, ruch drogowy, przepisy, penalizacja, wypadek

The history of legislation on road traffic and transport safety

Abstract

The aim of the paper is to help the reader trace the way which after a hundred years has led to the current regulations and solutions protecting transport safety. The regulations are presented at length, including both the basic information and interesting details concerning the vehicle traffic rules valid years ago as well as related offences. This history goes back to the legislation introduced by the Partitioning Powers in the early 20th c. on vehicle traffic, and the liability of accidents’ perpetrators on the territory of the Second Republic of Poland. It is, inter alia, the legal acts the provisions thereof described in the paper that provided the foundation for the current regulations – including the act of 20 June 1997 – The Law on road traffic, the act of 5 January 2011 on vehicle drivers and the act of 6 June 1997 – The Penal Code, with the provisions penalising the behaviours that are a threat to transport safety.

Key words

History, road traffic, regulations, penalisation, accident.

Z notatnika biegłego

Tomasz Mikos

Nieostrożność i brak uwagi czy słońce było istotną przyczyną wypadku?
Studium przypadku

Streszczenie

Artykuł porusza problem chwilowego ograniczenia możliwości dostrzegania przeszkód, wywołanego promieniami słońca, po wyjechaniu z zacienionego obszaru drogi. Jeżeli w takich warunkach dojdzie do wypadku, to jako jego przyczyna jest na ogół wskazywana nieuważna obserwacja przez kierującego sytuacji na drodze. Wniosek ten często bywa słuszny, ale zdaniem autora, zanim biegły go postawi, powinien zbadać, czy w konkretnym przypadku tamta pierwsza możliwość miała, bądź mogła mieć miejsce. W artykule przedstawiona została procedura przeprowadzenia takiej weryfikacji na przykładzie przypadku, z którym autor zetknął się w praktyce.

Słowa kluczowe

Olśnienie, pozycja słońca, widoczność, warunki dzienne, strefa cienia, modelowanie 3D, program PC-Crash.

Careless driving and lack of attention or was the sun activity the actual cause

of the road accident? A case study

Abstract

This article deals with the problem of momentary limitation of the ability of the driver to see obstacles, caused by the sunrays on his/her leaving the road’s area of shadow. If an accident happens in such conditions, it is usually careless driving or lack of attention that are indicated as the cause. Such a conclusion may be correct. However, in the author’s opinion, before an expert witness presents it to the court, he/she should investigate whether in the given case that first factor was or may have been possible. The procedure of such verification is presented on an actual case the author has encountered in his professional experience.

Key words

Glare, the sun’s position, visibility, daytime, shadow area, 3D-modelling, PC-Crash

Wydarzenia

Jakub Zębala

27. Coroczna Konferencja Europejskiego Stowarzyszenia Badania Wypadków Drogowych EVU. Dubrownik (Chorwacja) 2018

27. Annual EVU Conference – Dubrownik (Croatia) 2018

 

Informacje

XVI Międzynarodowa Konferencja „Problemy Rekonstrukcji Wypadków Drogowych”, Kraków, 7–8 listopada 2019 r.

Informacja dla prenumeratorów

Informacja dla autorów