Paragraf na Drodze 3/2020

Wykładnia prawa

Krzysztof Sobieralski

Wiarygodność środków dowodowych na tle naruszeń art. 45 ust. 2 ustawy
Prawo o ruchu drogowym

Streszczenie

W artykule skupiono się na opracowaniu sposobu dotyczącego oceny wiarygodności środków dowodowych, pod kątem ich rzetelności, wszechstronności i bezpośredniości. Zamiarem autora pracy jest wykazanie, że całościową ocenę dowodów można dokonać jedynie na ostatecznym etapie przez pryzmat zasady in dubio pro reo. W pracy przedstawiono ogólne założenia związane z oddziaływaniem zasady swobodnej oceny, których celem jest wykazanie ustaleń konkluzywnych dążących do uzyskania jednolitej rekonstrukcji stanu faktycznego, tak aby pozostawała ona w bezpośredniości z zasadą in dubio pro reo. Podniesiona argumentacja prowadzi do wniosków, że zasada in dubio pro reo ma równoważny wpływ na wynik nieskrępowanej weryfikacji wersji zdarzeń. W uproszczeniu przy dokonaniu analizy środków dowodowych dla ustalenia stanu faktycznego, korzysta się w końcowym etapie z ujednoliconej wersji zdarzeń występującej w zgodzie z zasadą in dubio pro reo. Rozważania przeprowadzono głównie na przykładzie literatury i orzecznictwa związanego z trzymaniem telefonu w ręku podczas jazdy samochodem.

Słowa kluczowe

Środki dowodowe, telefon, trzymanie słuchawki w ręku, wiarygodność.

Reliability of evidence against infringement of Act on Road Traffic Art. 45 Para. 2

Abstract

The author focuses on the development of a method of the assessment of evidence credibility, covering its reliability, comprehensiveness and directness in particular. The author’s aim is to demonstrate that an overall assessment can be done only at the final stage, against the principle of in dubio pro reo. The author presents general assumptions related to acting upon the principle of free assessment, which is aimed at conclusive fact-finding whose target is to reach homogeneous reconstruction of the actual state so that it remains in the immediate agreement with the principle of in dubio pro reo. The arguments offered lead to the conclusion that the principle of in dubio pro reo has an equivalent impact on the result of free verification of the version of events. In simple terms, in the analysis of evidence in order to establish the factual state, at the final stage a homogeneous version of events in agreement with the principle of in dubio pro reo is employed. In his considerations the author refers to the literature and law courts’ decisions in cases of drivers holding the telephone receiver in their hands while driving.

Key words

Evidence, telephone, holding the phone receiver in one’s hand, reliability.

Natalia Wąsik

Zdarzenie drogowe a wypadek przy pracy – wybrana problematyka prawna

Streszczenie

Niniejsza publikacja skupia się na zagadnieniach definicji wypadku przy pracy, wypadku w drodze do pracy i wypadku w drodze z pracy. Poruszona została również problematyka wpływu na niezdolność do prowadzenia pojazdu mechanicznego z przyczyn chorobowych i przełożenia tej okoliczności na uprawnienia odszkodowawcze. Autorka zajęła się również materią zakresu i zasad ubezpieczenia w tzw. podróży służbowej, jak również zagadnieniu kształtowania się uprawnień odszkodowawczych w przypadku naruszenia przez ubezpieczonego przepisów prawa o ruchu drogowym. W pracy poddano analizie orzecznictwo sądowe odnoszące się do ww. problemów, sformułowane na przestrzeni lat 1997–2019.

Słowa kluczowe

Wypadek przy pracy, zdarzenie drogowe, ubezpieczenie z tytułu wypadku przy pracy

Traffic incident and accident at work – selected legal issues.

Abstract

This publication focuses on the issues of the definition of an accident at work, an accident on the way to work and an accident on the way from work, the issue of the impact of the inability to drive a motor vehicle due to illness and the impact of this circumstance on the right to compensation, matter of coverage and insurance rules in the so-called business travel, as well as the issue of shaping the right to compensation in the event of the insured's violation of traffic law. The paper analyzes court rulings related to the above-mentioned problems, formulated over the years 1997–2019.

Key words

Accident at work, traffic accident, accident insurance.

Damian Wąsik

Cofanie lub inna ingerencja we wskazania licznika przebiegu w pojeździe mechanicznym – wybrane zagadnienia prawnokarne

Streszczenie

W niniejszej publikacji szczegółowo omówiono specyfikę i charakter występku cofania i innych form ingerencji we wskazania licznika przebiegu w pojeździe mechanicznym. Ponadto przedstawiono propozycję wykładni art. 306a k.k. oraz najważniejsze założenia metodyki gromadzenia materiału dowodowego w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym w ww. sprawach. Szczególną uwagę zwrócono na różne aspekty wydawania przez biegłych sądowych opinii w sprawach dotyczących cofania licznika przebiegu pojazdu.

Słowa kluczowe

Oszustwo, drogomierz, cofanie licznika przebiegu pojazdu, obrót używanymi pojazdami.

Reversing or other interference in the odometer reading on a motor vehicle – selected criminal law issues

Abstract

This publication discusses in detail the specifics and nature of reversing vice and other forms of interference in the odometer reading on a motor vehicle (odometer fraud). In addition, a proposed interpretation of art. 306a of the Polish Penal Code and the most important assumptions of the methodology for gathering evidence in the preparatory proceedings conducted in the abovementioned cases.

Key words

Fraud, odometer, reversing of the motor vehicle odometer, rotation of used motor vehicles.

Kacper Tybuszewski

 

Czy istnieje konieczność sygnalizowania zmiany kierunku jazdy w lewo podczas wjazdu na rondo?

Streszczenie

Celem artykułu jest udzielnie odpowiedzi na pytanie o konieczność lub brak konieczności włączenia lewego kierunkowskazu podczas wjazdu samochodem na skrzyżowanie o ruchu okrężnym. Przedstawiony problem dotyczy zarówno kierowców, jak i kandydatów na kierowców zdających egzamin na prawo jazdy. Autor wykazał, że w świetle przepisów ustawy z 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym wjeżdżający na skrzyżowanie o ruchu okrężnym nie ma obowiązku sygnalizować zmiany kierunku ruchu lewym kierunkowskazem. Nie dotyczy to sytuacji, w której wjazd na takie skrzyżowanie jest połączony ze zmianą pasa ruchu (np. w przypadku konieczności ominięcia przeszkody) i sytuacji, w której samochód znajdujący się na skrzyżowaniu zmienia zajmowany pas ruchu.

Słowa kluczowe

Zmiana kierunku ruchu, ruch okrężny, wjazd na skrzyżowanie, sygnalizacja zmiany kierunku ruchu.

Is it necessary to indicate a change of direction of travel to the left while entering a roundabout?

Abstract

The aim of the article is to answer the question whether it is necessary to switch the left direction indicator while entering a circular traffic junction. The problem concerns both drivers and driving licence examinees. The author has demonstrated that, as provided by the Act on Road Traffic of 20 June 1997, the driver entering a circular traffic junction is not required to indicate a change of direction of travel with the left direction indicator unless a change of traffic lane is involved (e.g. passing an obstacle) or a vehicle already on the junction is changing the traffic lane it is staying in.

Key words

Change of direction of travel, circular traffic, entering a junction, indicating a change of direction of travel.

Badania

Klaus-Dieter Brösdorf

Możliwości i granice analizy śladów kontaktowych kół

Streszczenie

Zarówno w przypadku rzeczywistych kolizji w ruchu drogowym, jak i w przypadku szkód komunikacyjnych, gdy istnieje podejrzenie nieuprawnionej manipulacji zdarzają się przypadki, w których na pojazdach lub na innych przeszkodach można stwierdzić ślady, których cechy wskazują na ich powstanie wskutek kontaktu z kołem innego pojazdu. Od wielu lat prowadzone są badania mające na celu interpretację tych śladów. Artykuł zawiera bardzo szczegółową analizę literatury fachowej oraz wyników badań zarówno praktycznych, jak też modeli teoretycznych opisujących powstawanie śladów od kół. Ze wszystkich badań wynika, że z przebiegu śladów kontaktowych kół można wyprowadzić jedynie wskazówki co do stosunku prędkości pomiędzy prędkością pojazdu ocierającego a prędkością pojazdu ocieranego.

Słowa kluczowe

Pojazd, ślady kontaktowe kół, uszkodzenie samochodu, wyłudzenie odszkodowania

Capabilities and limitations of wheels contact tracks analysis

Abstract

In the case of both an actual collision in road traffic and traffic damages in which there is an allegation of an illegal manipulation, there may be found traces on the vehicles or other obstacles, whose features indicate that they have resulted from the contact with a wheel of another vehicle. For many years now research has been done aimed at an interpretation of such traces. The paper presents a comprehensive analysis of the specialist literature and the results of both practical tests and theoretical models describing the formation of tracks left by wheels. All the studies indicate that the course of wheels contact tracks may provide only clues as to the speed ratio between the speed of the chafing vehicle and that of the chafed vehicle.

Key words

Vehicle, contact tracks left by wheels, car damage, fraudulent claim for damages

Informacje

Informacja dla prenumeratorów

Informacja dla autorów