Paragraf na Drodze 3/2021

Strona tytułowa

Od redaktora naczelnego

Spis treści

Prawo drogowe

Piotr Krzemień
Pierwszeństwo pieszego „wchodzącego” na przejście dla pieszych. Nowy przepis Prawa o ruchu drogowym w świetle procesu legislacyjnego, wystąpień posłów i senatorów oraz zasad opiniowania wypadków drogowych

Streszczenie
W pracy szeroko omówiono interpretację nowej regulacji w ruchu drogowym, dotyczącej zmian pierwszeństwa pieszych wchodzących na przejścia dla pieszych, przedstawiając pełny proces legislacyjny wraz z wybranymi wypowiedziami posłów i senatorów. Mimo, że w obecnej chwili panuje duża dezinformacja co do tego, czym jest „wchodzenie na przejście dla pieszych”, to cały przebieg prac ustawodawczych oraz analiza językowa i teleologiczna wskazują na to, że pieszy wchodzący na przejście, to osoba przekraczająca początek przejścia. Zaprezentowano dotychczasowe podejście biegłych oraz sądów w ocenie chwili i stanu ruchu pieszego, które obligowały kierującego do rozpoczęcia reagowania. Zwrócono uwagę na konflikt nieprawidłowej interpretacji pojęcia wchodzący z pozostałymi przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym. Poprzez przedstawienie uchwalonych regulacji w świetle zasad nauki optymalizacji, autor doszedł do wniosku, że obecny kształt omawianego przepisu jest właściwy, gdyż symetrycznie rozkłada obowiązki na kierujących i pieszych, a wszelkie jego modyfikacje w którąkolwiek ze stron kłóciłyby się z celami nadrzędnymi wymiaru sprawiedliwości.
Słowa kluczowe
Przejście dla pieszych, pieszy wchodzący, szczególna ostrożność, legislacja, optymalne prawo.

The right of way of a pedestrian entering a pedestrian crossing. The new regulation of the Act on Road Traffic in view of the legislative procedure, speeches by Members of Parliament and Senators together with the principles of expert witnessing of road traffic accidents

Abstract
A comprehensive interpretation of the new regulation in road traffic related to the changes in the right of way of pedestrians entering a crossing together with the complete legislative procedure, some speeches given by Members of Parliament and Senators is presented. In spite of considerable disinformation as to what is meant by the term “entering a pedestrian crossing”, the entire course of legislative work as well as linguistic and teleological analysis indicate that a pedestrian entering a crossing is a person who crosses the point where the crossing starts. The hitherto approach of expert witnesses and courts of justice to the assessment of the time and state of pedestrians movement that obliged drivers to start a reaction is presented. The discrepancy between the incorrect interpretation of the term entering and the other regulations of the Act on Road Traffic is pointed out. By way of presenting the enacted regulations against the principles of the science of optimisation, the author has concluded that the present shape of the regulation in question is correct as it symmetrically distributes the duties between drivers and pedestrians, and any modifications in favour of any party would be at odds with the priorities of the administration of justice.
Key Words
Pedestrian crossing, a pedestrian entering a crossing, special care, legislation, optimal law.

Materiały szkoleniowe

Jan Unarski
Rozpoznawanie pieszych i przejść – możliwości poprawy zauważania

Streszczenie
W związku ze zmianami w ustawie Prawo o ruchu drogowym i rozszerzeniem ochrony pieszych o nadanie im pierwszeństwa już w czasie wchodzenia na przejście, w artykule przedstawiono aktualne problemy związane z koniecznością dostatecznie wczesnego zauważenia osób w strefie przejścia. Problemy te potęgują się po zmroku, dlatego autor podaje konkretne propozycje zwiększenia odległości zauważenia przejść dla pieszych i osób znajdujących się na nich oraz na nie wchodzących, kierując się własnym doświadczeniem z zakresu rozpoznawania przeszkód.

Słowa kluczowe
Wypadek drogowy, piesi, przejścia dla pieszych, oświetlenie, widoczność.

Pedestrian crossings – the necessary conditions for recognizing obstacles and the possibility of improvement

Abstract
In view of the changes in the Act on Road Traffic and the extension of protection for pedestrians at crossings to include the right of way of pedestrians entering a crossing, the article presents current problems related to the need to perceive people in the crossing zone early enough. As these problems worsen after dark, the author, guided by his own experience in the field of obstacle recognition, offers specific proposals to increase the sight distance of pedestrian crossings and people at them.
Key Words
Road accident, pedestrians, pedestrian crossings, lighting, visibility.


Jacek Księżopolski
Jak biegły do spraw wypadków drogowych „może” wypowiadać się o intencjach obwinionego?

Streszczenie
Artykuł przedstawia metodę opiniowania zdarzeń drogowych, udokumentowanych zapisem monitoringu, w których istnieje podejrzenie świadomego sprowokowania kolizji przez jednego z uczestników. Rozważania oparto na konkretnym zdarzeniu, w którym taką możliwość sugerowały zarówno dowody osobowe, jak i informacje o uczestniczeniu jednego z kierujących w dużej ilości podobnych zdarzeń drogowych. Pomimo że w przedmiotowej sprawie pytania skierowane do biegłego były sformułowane wyjątkowo ogólnikowo, to w istocie sprowadzały się do ustalenia, czy intencją obwinionego – kierującego, posiadającego pierwszeństwo przejazdu, było sprowokowanie zderzenia w okolicznościach wskazujących na odpowiedzialność drugiego uczestnika zdarzenia za jego wystąpienie. Oczywistym jest, że bezpośrednia odpowiedź na tego typu pytania byłaby skazana na zarzut przekroczenia kompetencji, ale odpowiednio przygotowana analiza może dać organowi procesowemu podstawę do samodzielnego ustalenia, jakie były intencje obwinionego.
Słowa kluczowe
Monitoring, prędkość, kolizja, zderzenie, skrzyżowanie, ruch okrężny, wyłudzenie, kompetencje biegłego.

How can a road accident expert witness formulate an opinion on the intentions of the defendant?

Abstract
A method of producing expert opinions on road traffic accidents evidenced by monitoring system recording, in which one of the participants is suspected of having deliberately orchestrated the collision is presented. The discussion was based on an actual event in which such a possibility was suggested by both the witnesses’ testimony as well as information on the participation of one of the drivers in a large number of similar events. Despite the fact that the questions the court expert was asked were formulated in an extremely general way, they were essentially aimed at establishing whether it was the intention of the defendant – the driver who had the right of way to provoke the collision in circumstances indicating the responsibility of the other participant. Obviously, a direct answer to this type of question was doomed to the complaint of exceeding the competences. However, an adequately formulated analysis may provide the judicial authority with a basis for an independent decision as to what the defendant’s intentions were.
Key Words
Monitoring, speed, collision, crossroads, fraud, competences of an expert witness.

Z notatnika biegłego

Karol Kwieciński
Uniknięcie zderzenia czołowego przez wykonanie obronnego manewru skrętu w lewo

Streszczenie
W artykule przedstawiono wypadek drogowy, w którym dwa auta zderzyły się czołowo prawymi narożnikami. Z materiału osobowego wynikało, że obaj kierowcy wykonali przed zderzeniem obronny manewr skrętu – każdy w swoją lewą stronę. Ten typ zderzenia, jak i zachowanie kierowców było wyjątkowo nietypowe. Jednym z tych pojazdów był radiowóz policyjny, który był pojazdem uprzywilejowanym. W artykule przedstawiono również rozważania dotyczące możliwości rozpoznania pojazdu jako uprzywilejowanego, które były efektem wykonanego eksperymentu.
Słowa kluczowe
Zderzenie, miejsce zderzenia, pojazd uprzywilejowany, sygnały dźwiękowe, odruch bezwarunkowy.

Avoiding a head-on collision by performing a defensive manoeuvre of left turn

Abstract
A road traffic accident in which two cars collided with their front rights corners is described. According to the witnesses’ testimony both drivers performed a defensive turning manoeuvre before the crash – each to his left. This type of collision and the drivers’ behaviour were exceptionally unusual. One of the vehicles was a police car, which is an emergency vehicle. Following an experiment, the recognisability of a vehicle as an emergency vehicle is also discussed.

Key Words
Collision, place of collision, emergency vehicle, aural signals, unconditioned reflex.

Wydarzenia

Piotr Ciępka
XVII Konferencja „Problemy rekonstrukcji wypadków drogowych”, Kraków 2021

Diariusz prawniczy

Piotr Ciępka
Diariusz prawniczy (3)

Informacje

Informacje dla autorów i prenumeratorów