Paragraf na drodze 4/2007

Z żałobnych kart

Alfred Tuczek
Antoni Pawłowski - wspomnienia o przyjacielu
Antoni Pawłowski - remembering a friend

Wykładnia prawa

Ryszard A. Stefański
Środek odurzający w rozumieniu kodeksu karnego
Drug as understood in the Criminal Code

Streszczenie
Autor omawia pojęcie "środek odurzający", którego spożycie prowadzi do stanu "pod wpływem środka odurzającego", stanowiącego znamię przestępstwa z art. 178a k.k., a także używanego w innych przepisach kodeksu karnego, np. w art. 42 § 1, czy art. 178 § 1. Analizując wyrażone w doktrynie poglądy co do rozumienia tego pojęcia, opowiada się za szerokim rozumieniem tego określenia, przytaczając liczne argumenty, w tym odwołuje się do najnowszej uchwały Sądu Najwyższego, w której organ ten przyjął, że pojęcie to obejmuje nie tylko środki odurzające zdefiniowane w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii, lecz również inne substancje pochodzenia naturalnego lub syntetycznego, działające na ośrodkowy układ nerwowy, których użycie powoduje obniżenie sprawności w zakresie kierowania pojazdem.

Słowa kluczowe
Środek odurzający, stan pod wpływem środka odurzającego, stan pod wpływem środka działającego podobnie do alkoholu

Abstract
The author discusses the concept of "drug of abuse", consumption of which leads to a state "under the influence of a drug of abuse", constituting the distinguishing feature of an offence under Article 178a of the Criminal Code, and also used in other regulations of the Criminal Code, e.g. in Article 42 § 1, or Article 178 § 1. Analysing the views expressed in the doctrine as to how this concept should be understood, the author is in favour of a broad understanding of this definition, quoting numerous arguments, including referring to the newest Resolution of the Supreme Court, in which it was accepted that this concept encompasses not only a drug of abuse defined in the Act on Counteracting Drug Addiction, but also other substances of natural or synthetic origin, acting on the central nervous system, use of which causes lowering of efficiency of driving of a car.

Key Words
Drug of abuse, state under the influence of a drug of abuse, state under the influence of a substance acting similarly to alcohol.


Z problemów rekonstrukcji wypadków i opiniowania

Robert Owsiański
Szacowanie energii deformacji nadwozi kompaktowych samochodów osobowych
Estimating the energy of deformation of compact bodies of passenger vehicles

Streszczenie
Autor analizuje wyniki testów zderzeniowych, dokonuje ich selekcji dla potrzeb rekonstrukcyjnych, przeprowadza porównanie wyników sztywności uzyskanych metodami energetycznymi. Wskazuje metodykę postępowania w celu aktualizacji wskaźnika sztywności k dla niewielkich samochodów osobowych. Dokonuje sprawdzenia poprawności metodyki postępowania

Słowa kluczowe
Zderzenie, energia deformacji nadwozia, wypadki drogowe

Abstract
The author analyses results of collision tests, selects them for the purposes of reconstruction, compares results of stiffness obtained by energetic methods. He indicates the methodology of procedure aimed at updating the coefficient stiffness k for small passenger vehicles. He checks the correctness of the methodology of procedure.

Key words
Collision, energy of deformation of bodywork, road accidents.

Materiały szkoleniowe

Piotr Fliegner
Straż gminna (miejska) - spojrzenie na praktyczne uprawnienia do kontroli ruchu drogowego
Local (municipal) traffic police - a look at their practical powers relating to control of road traffic

Streszczenie
Artykuł jest próbą odpowiedzi na pytanie, jakie uprawnienia mieszczą się, a jakie nie, w kompetencji Straży Gminnych (Miejskich). Tematyka ta wydaje się aktualna, zważywszy na trwające aktualnie prace legislacyjne, których celem jest nadanie ustawowego umocowania dla kontrowersyjnych na dzień dzisiejszy uprawnień kontrolnych strażników.

Słowa kluczowe
Straż gminna, kontrola ruchu drogowego, uprawnienia strażników gminnych

Abstract
The article is an attempt to reply to the question concerning which powers lie (and which do not) within the remit of the Local (Municipal) Traffic Police. This appears to be a current topic, as work is currently in progress on legislation aimed at giving statutory force to (traffic control) powers of officers that are considered controversial today.

Key words
Local traffic police, control of road traffic, the powers of local traffic police officers.

Michał Koralewski
Sądy 24-godzinne w sprawach o przestępstwa komunikacyjne
24 hour courts in cases relating to traffic offences

Streszczenie
Artykuł jest poświęcony nowowprowadzonemu do kodeksu postępowania karnego postępowaniu przyspieszonemu, które zwane jest popularnie "sądami 24-godzinnymi". Autor opisuje nowy rodzaj postępowania, wskazując, że szeroki zakres spraw podlegających rozpoznaniu w tym trybie obejmować będzie także większość przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji.

Słowa kluczowe
Postępowanie przyspieszone, odpowiedzialność karna, przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, art. 517a-517j k.p.k.

Abstract
This article is devoted to accelerated procedure, popularly known as "24 hour Courts" newly introduced into the Code of Criminal Procedure. The author describes the new type of procedure, indicating that the broad range of cases subject to this system will also encompass most offences against road traffic safety.

Key words
Accelerated procedure, criminal responsibility, offences against road traffic safety, Article 517a-517j Code of Criminal Procedure.


Informacje

Adam Reza
Projekt ustawy o biegłych w podkomisji sejmowej
The planned act concerning experts in the Senate Subcommittee

Adam Reza
Uwagi do projektu ustawy o biegłych w postępowaniu sądowym oraz w innych postępowaniach prowadzonych na podstawie ustaw
Comments on the planned act concerning experts in judicial proceedings and other proceedings conducted on the basis of acts