Paragraf na drodze 4/2008

Wykładnia prawa

Anna Dziergawka
Zakaz prowadzenia pojazdów a cofnięcie uprawnień do kierowania nimi
Driving ban vs. withdrawing (suspension) of entitlement to drive vehicles

Streszczenie
Przedmiotem artykułu jest wskazanie zasadniczych różnic pomiędzy zakazem prowadzenia pojazdów a cofnięciem uprawnień do kierowania nimi. Autorka omawia środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów, ze szczególnym uwzględnieniem przesłanek jego orzekania, zakresu przedmiotowego i podmiotowego oraz okresu tego zakazu. Dodatkowo porusza zagadnienia dotyczące warunków uzyskania uprawnień do kierowania pojazdami i przyczyn cofnięcia tych uprawnień. Przeprowadzone rozważania pozwoliły na wskazanie między omawianymi instytucjami zasadniczych różnic, jak i cech wspólnych.

Słowa kluczowe
Zakaz prowadzenia pojazdów, cofnięcie uprawnień do prowadzenia pojazdów, zatrzymanie prawa jazdy.

Abstract
Fundamental differences between a driving ban and withdrawing (suspension) of entitlement to drive vehicles are described in the article. The author discusses the penal measure of a driving ban, with particular emphasis on circumstances of its application, range of subjects and objects encompassed and the period of the ban. Additionally, issues related to conditions of obtaining entitlement to drive vehicles and reasons for withdrawing (suspending) this entitlement are discussed. Deliberations on the matter have enabled indication of fundamental differences and also common features between the discussed types of measure.

Key Words
Driving ban, withdrawing (suspension) of entitlement to drive vehicles, surrender of driving license.


Ryszard A. Stefański
Wyrejestrowanie pojazdu
Deregistration of a vehicle

Streszczenie
Deregistration of a vehicle

Przedmiotem artykułu jest procedura wyrejestrowania pojazdu przewidziana w art. 79 ustawy "Prawo o ruchu drogowym". Omówione zostały przesłanki wyrejestrowania, jak też tryb postępowania w tych sprawach. Autor dokonuje wykładni okoliczności uzasadniających decyzję o wyrejestrowaniu pojazdu.

Słowa kluczowe
Rejestracja, wyrejestrowanie, recykling, pojazd.

Abstract
The subject of the article is the procedure for deregistering a vehicle, as described in Article 79 of the "Road Traffic Act". Circumstances of de-registering and also mode of proceeding in such cases are discussed. The author comments on circumstances justifying the decision to deregister a vehicle.

Key Words
Registration, deregistration, recycling, vehicle.


PC-Crash

Wojciech Wach
Zderzenia z barierami drogowymi. Część 3: symulacja za pomocą sztywnościowego modelu uderzenia
Collisions with road barriers. Part 3: simulation with the aid of a stiffness collision model

Streszczenie
Artykuł stanowi kontynuację tematu rozpoczętego w grudniowym numerze "Paragrafu na drodze" z roku 2007. W części 3 opisano symulację kolizji samochodu z barierą drogową, w której uwzględniono sztywnościowy model uderzenia.

Słowa kluczowe
Bariery drogowe, zderzenie.

Abstract
The article is a continuation of a topic commenced in the December 2007 edition of "Paragraf na drodze". In part 3, a simulation of a collision of a car with a road barrier, in which a stiffness collision model is taken into account, has been described.

Key Words
Road barriers, collision.


Materiały szkoleniowe

Piotr Fliegner
Zaświadczenia wystawiane kierującym - uprawnienie czy dokument potwierdzający spełnienie dodatkowych wymagań? (artykuł dyskusyjny)
Certificates issued to drivers - entitlement or a document confirming fulfilment of additional requirements? (discussion)

Streszczenie
Istniejące rozterki związane z niektórymi dokumentami, do których posiadania zobligowani są kierujący pojazdami, od lat są powodem wątpliwości u funkcjonariuszy organów kontroli ruchu drogowego. Pojawiające się w tym zakresie pytanie dotyczy możliwości (poprawności) zakwalifikowania zaświadczenie ukończenia kursu ADR czy zaświadczenia, wystawianego przez przedsiębiorcę wykonującego transport drogowy zatrudnianym kierowcom, za dokument będący uprawnieniem do kierowania pojazdem. Tekst jest próbą wyjaśnienia tej kwestii .

Słowa kluczowe
Świadectwo ADR, zaświadczenie, transport drogowy, uprawnienie do kierowania, wykroczenie, mandat karny.

Abstract
Dilemmas relating to some documents which vehicle drivers are obliged to possess have for years raised doubts amongst officers of road traffic control bodies. A question arising in this field relates to the possibility (correctness) of recognising certification of ADR course completion or a certificate issued by a road transport entrepreneur to employed drivers as a document constituting entitlement to drive a vehicle. This paper is an attempt to clarify this issue.

Key Words
ADR Certificate, certificate, road transport, entitlement to drive, minor offence, mandatory fine.


Wydarzenia

Adam Reza
XVI Doroczna Konferencja Europejskiego Stowarzyszenia Badania Wypadków Drogowych (EVU)
XVI Annual EVU Conference