Paragraf na drodze 4/2010

Wykładnia prawa

Michał Gabriel-Węglowski
Problem parkowania samochodu osobowego na chodniku
Problem of parking a car on the pavement

Streszczenie
Przedmiotem artykułu jest występująca w praktyce kontrowersja co do możliwości zaparkowania pojazdu, w szczególności samochodu osobowego, w całości na chodniku za znakiem drogowym B-36, zakazującym zatrzymywania pojazdów, pozbawionym dodatkowych tabliczek modulujących zakres obowiązywania znaku. Autor dowodzi, że w takiej sytuacji zatrzymanie samochodu na chodniku, przy zachowaniu warunków ustawowych, jest w pełni legalne i nie może być traktowane jako wykroczenie drogowe.

Słowa kluczowe
Parkowanie, znak zakazu, chodnik.

Abstract
The article concerns the controversial issue of parking a vehicle - in particular, a car - entirely on the pavement by a B-36 road sign, which prohibits vehicles from stopping unless they have an additional permit that overrides the stopping ban. The author estab-lishes that in such a situation, parking a car on the pavement under conditions laid down by law is completely legal and cannot be treated as a traffic offence.

Key Words
Parking, prohibitory traffic sign, pavement.


Ryszard A. Stefański
Postój pojazdu na chodniku
Parking a car on the pavement

Streszczenie
Przedmiotem artykułu jest regulacja dotycząca postoju pojazdu na chodniku, określona w art. 47 i ust. 1 i 2 prawa o ruchu drogowym. Autor analizuje ustawowe przesłanki po-zwalające na postój pojazdu na chodniku i wskazuje, że nie jest możliwy jego postój na chodniku, jeżeli zakaz postoju wynika ze znaku drogowego, gdyż w takim przypadku - zgodne z art. 5 prawa o ruchu drogowym - pierwszeństwo ma dyrektywa płynąca ze znaku, a nie uregulowanie prawne.

Słowa kluczowe
Chodnik, postój, pojazd, zakaz.

Abstract
The subject matter of the article is the regulation concerning parking a vehicle on the pavement, defined in art. 47 together with sections 1 and 2 of the Road Traffic Act. The author analyses statutory conditions allowing parking a vehicle on the pavement, and points out that parking a vehicle on the pavement is not possible if parking ban results from the road sign, since in this case, according to art. 5 of the Road Traffic Act, the priority is given to the road sign directive, not the regulation by law.

Key Words
Pavement, parking, vehicle, ban.


Jacek Izydorczyk
Uwagi na tle postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 12 sierpnia 2009 r., sygn. V KK 34/09, w sprawie szczególnej ostrożności przy wykonywaniu skrętu w lewo
Comments against the background of the Resolution of the Supreme Court of 12 August 2009 , Ref. no. V KK 34/09, in the matter of exercising particular caution when turning left

Streszczenie
Opracowanie dotyczy niezwykle kontrowersyjnej kwestii - zarówno w orzecznictwie, jak i doktrynie - odpowiedzialności za spowodowanie wypadku drogowego kierowcy wykonu-jącego manewr skrętu w lewo powodujący zajechanie drogi pojazdowi jadącemu z tyłu (art. 22 ust. 1 prawa o ruchu drogowym). Uwagi autora (aprobujące) są prowadzone na tle judykatu Sądu Najwyższego (sygn. V KK 34/09) oraz krytycznej glosy do niego. Ponadto autor odnosi się do problematyki ruchu motocykli - w tym wypadków, spowodowanych przez kierujących samochodami osobowymi, którzy wykonali manewr skrętu w lewo. Została także poruszona kwestia stereotypów dotyczących motocyklistów.

Słowa kluczowe
Skręt w lewo, ruch motocykli.

Abstract
The article concerns the unusually controversial issue - both in judicial decisions and in the doctrine - of responsibility for causing a road accident by a driver turning left, who obstructed the road for the vehicle driving behind (article 22 section 1 Road Traffic Act). The author's (approving) comments are presented against the background of a ruling by the Supreme Court (Ref. no. V KK 34/09) and also a critical commentary on it. Furthermore, the author refers to the issue of motorcycle traffic - including accidents caused by car drivers who have turned left. The issue of stereotypes concerning motorcyclists is also raised.

Key Words
Turning left, motorcycle traffic.


Tomasz Razowski
W sprawie praktyki pobrania krwi od małoletniego, który nie ukończył 13 lat, uczestniczącego w przestępstwie (wykroczeniu) skierowanym przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji
In the matter of the practice of taking blood samples from minors under the age of 13 who have been involved in a road traffic offence (misdemeanour)

Streszczenie
Artykuł odnosi się do spotykanej niekiedy w praktyce sytuacji pobrania do badań krwi od uczestniczącego w przestępstwie (wykroczeniu) przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji małoletniego, który nie ukończył 13. roku życia. Tezą artykułu jest próba wykazania, że tego rodzaju postępowanie nie znajduje umocowania normatywnego.

Słowa kluczowe
Pobranie krwi, małoletni.

Abstract
The article refers to the practice of taking blood samples for testing from minors under the age of 13 who have been involved in a road traffic offence (misdemeanour). The author attempts to show that this type of procedure does not have a legal basis.

Key Words
Taking blood samples, minor.


Katarzyna Trzosińska
Odpowiedzialność właściciela lub posiadacza pojazdu nie udzielającego informacji, komu powierzył pojazd w oznaczonym czasie. Głos w dyskusji
The responsibility of a vehicle owner who does not impart information regarding whom he has entrusted with the vehicle in a defined period. A voice in the discussion

Streszczenie
Artykuł dotyczy spornej, zarówno w judykaturze, jak i doktrynie, kwestii odpowiedzialności właściciela lub posiadacza pojazdu za nieudzielenie, na żądanie uprawnionego organu, informacji, komu powierzył pojazd w oznaczonym czasie. Zdaniem autorki, osoba taka wyczerpuje znamiona wykroczenia z art. 65 § 2 Kodeksu wykroczeń, a nie art. 97 tego kodeksu w zw. z art. 78 ust. 4 ustawy "Prawa o ruchu drogowym".

Słowa kluczowe
Odpowiedzialność właściciela lub posiadacza pojazdu za nieudzielenie informacji na żądanie uprawnionego organu, art. 65 § 2 k.w., art. 78 ust. 4 prawa o ruchu drogowym.

Abstract
The article concerns the contested issue - both in judicial opinions and in the doctrine - of the responsibility of the owner of a vehicle for not imparting information, at the request of an authorised body, as to who has been entrusted with a vehicle in a defined period. In the opinion of the author, such an action by a person meets the criteria of a petty offence under article 65 § 2 of the Code of Petty Offences, and not article 97 of this Code in conjunction with article 78 section 4 of the Road Traffic Act.

Key Words
Responsibility of a car owner for not imparting information at the request of an authorised organ, art. 65 § 2 Code of Petty Offences, article 78 section 4 Road Traffic Act.


Z wokandy sądowej

Lech K. Paprzycki
Umyślne, nieumyślne, czy może niezawinione naruszenie zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego?
Intentional, unintentional or perhaps nonculpable infringement of principles of road safety?

Streszczenie
Osnową rozważań autora jest przebieg procesu dotyczącego śmiertelnego w skutkach wypadku drogowego, w którym oskarżony, wjeżdżając z drogi podporządkowanej na drogę z pierwszeństwem, nie ustąpił należnego pierwszeństwa samochodowi nadjeżdżające mu drogą z pierwszeństwem z prawej strony, wskutek czego doszło do zderzenia pojazdów. Istotą rozważań nie jest tu problem stanu faktycznego, który jest bezsporny, ale problem zasadności przypisanej oskarżonemu umyślności naruszenia zasad bezpieczeństwa ruchu - w ocenie autora dyskusyjnej.

Słowa kluczowe
Zasada pierwszeństwa przejazdu, umyślność naruszenia zasad bezpieczeństwa ruchu.

Abstract
The background of the author's deliberations is the course of a trial concerning a road accident with fatal consequences in which the accused, driving from a minor road onto a major road (which has right of way) did not give way to a car approaching along the major road (with right of way) from the right, as a result of which the vehicles collided. The deliberations here are not focused on the issue of the actual state - which is not dis-puted - but the issue of the legitimacy of attributing intent to the accused of violating principles of road safety, which is - in the opinion of the author - debatable.

Key Words
The principle of right of way, intent to infringe principles of road safety..


Z problemów rekonstrukcji wypadków i opiniowania

Tomasz Bubel
Praktyczne wykorzystanie zasady krętu do obliczania prędkości kolizyjnej
Practical application of the principle of angular momentum to calculate collision speed

Streszczenie
Autor przedstawia możliwość wykorzystania zasady krętu do obliczania prędkości kolizyjnej przy zderzeniach zbliżonych do równoległych (tj. w sytuacji, gdy kierunki wektorów prędkości tuż przed zderzeniem są nieomal równoległe do siebie), gdy możliwe jest wyznaczenie prędkości pozderzeniowej tylko jednego z pojazdów. Przedstawia przykład obliczeń dla rzeczywistego wypadku.

Słowa kluczowe
Zderzenie, zasada krętu, wypadki drogowe.

Abstract
The author presents the possibility of using the principle of angular momentum to calculate collision velocity in collisions that are almost parallel (i.e. in a situation, where the directions of vectors of velocity just before an accident are almost parallel to each other), when it is possible to determine the post-collision velocity of only one of the vehicles. He presents an example of calculations relating to an actual accident.

Key Words
Collision, principle of angular momentum, road accidents.


Piotr Ciępka, Adam Reza
Reflektory "zakrętowe"
Cornering headlamps

Streszczenie
W artykule omówiono oświetlenie jezdni światłami emitowanymi przez dynamiczne reflektory "zakrętowe", tj. takie, które na zakrętach dodatkowo doświetlają jezdnię. Dla reflek-torów ustawionych do jazdy na wprost podano rozkład natężenia oświetlenia przed pojazdem i przybliżone odległości zauważania przeszkód w warunkach jezdni suchej. Określo-no również wpływ dodatkowych świateł doświetlających zakręty na możliwość zauważenia przeszkód znajdujących się w obszarze nieoświetlonym światłami głównymi.

Słowa kluczowe
Oświetlenie drogi, natężenie oświetlenia, widoczność, dynamiczne reflektory zakrętowe, światła doświetlające zakręty.

Abstract
In the article, the author discusses illumination of a road by dynamic cornering head-lamps, i.e. ones which provide additional lighting on corners. For headlamps set up for driving along a straight road, a table of intensities of lighting in front of a vehicle and approximate distances of noticing obstacles in dry road conditions are given. The influence of additional lights which provide supplementary lighting on corners on the possibility of noticing obstacles located in regions that are not illuminated by headlights is also described.

Key Words
Illumination of road, intensity of lighting, visibility, dynamic cornering headlamps, lights providing additional illumination of corners.


Materiały szkoleniowe

Wojciech Kotowski
Rowerzysta - współsprawca, czy tylko pokrzywdzony?
A cyclist - coperpetrator or just a victim?

Streszczenie
Artykuł dotyczy wypadku drogowego potrącenia rowerzysty przez samochód Fiat 126p. Wypadek miał miejsce w obszarze zabudowanym, w warunkach nocnych, przy padającym deszczu i braku oświetlenia ulicznego. Autor podziela pogląd organu rozstrzygającego sprawę, który uznał sprawstwo kierującej samochodem osobowym, jako że analiza prze-biegu zdarzenia, oparta o rzetelną opinię biegłego, wykazała prawidłowe zachowanie się kierującego rowerem.

Słowa kluczowe
Rowerzysta, kierująca samochodem, wyprzedzanie, odstęp, niezachowanie ostrożności.

Abstract
The article concerns a road accident consisting in the knocking down of a cyclist by a Fiat 126p. The accident took place in a built up area, at night, in rain, and with no street lighting. The author shares the opinion of the court adjudicating the case, which deemed that the person driving the car was the perpetrator, as analysis of the course of the incident, based on a reliable expert opinion, showed that the cyclist had behaved correctly.

Key Words
Cyclist, car driver, overtaking, distance (between car and bicycle), failure to exercise necessary caution.


Wydarzenia

Jakub Zębala
XIX Międzynarodowa Konferencja pt. "Analiza wypadków drogowych, wycena pojazdów silnikowych, maszyn i urządzeń", Brno 2010
XIX International Conference entitled "Road accident analysis, valuation of motor vehicles, machines and appliances", Brno 2010